O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.2.2017

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kablowej nn-0,4kV w m. Protasy, gm. Zabłudów na dz. Nr. geod. 27/15, 144.

Zabłudów, 1 lutego 2017r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E Nr RGiGG.6733.2.2017


 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2016.778 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kablowej nn-0,4kV w m. Protasy, gm. Zabłudów na dz. Nr. geod. 27/15, 144.            

Ponadto informuję, iż w dniu 1 lutego 2017r. wystąpiono o uzgodnienia projektu decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 pkt. 6, 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Starostwem Powiatowym w Białymstoku i Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

           

Sprawa jest prowadzona z wniosku: Pełnomocnika : TELAN A i J Stankiewicz, T i W Waszkiewicz s.j., 15-156 Białystok; ul. Czerwonego Kapturka 11, działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A; ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin.

 

            Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205 i 214, w dniach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informację umieszcza się:

-         na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

-         na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/

-         w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń we wsi.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. nr 205 ,214– tel.: (85) 718-81-00 w. 40,27

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-02-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-02-07

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-02-07