O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.21.2017

o wydaniu decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej polegająca na: budowie napowietrznej linii średniego napięcia 15 kV, budowie kablowych linii średniego napięcia 15 kV, budowie złącz kablowych średniego napięcia 15kV. budowie słupowej stacji transformatorowej, budowie napowietrznych linii niskiego napięcia 0,4 kV, budowie kablowych linii niskiego napięcia 0,4 kV, przewidzianych do realizacji na działkach o nr 895; 1056; 715/1; 643/1; 537; 550; 565; 55; 564; 448; 407; 406; 1182; 1183 (obręb Ryboły); 328 (obręb Pawły); 94/1; 211/1; 100/2; 149; 171 (obręb Kaniuki).

Zabłudów, 14 września 2017r.

 

RGiGG.6733.21.2017

    

 

O B W I E S Z C Z E N I E

           Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017. poz. 1073, j.t.), w dniu 14 września 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii średniego napięcia 15 kV, budowie kablowych linii średniego napięcia 15 kV, budowie złącz kablowych średniego napięcia 15kV. budowie słupowej stacji transformatorowej, budowie napowietrznych linii niskiego napięcia 0,4 kV, budowie kablowych linii niskiego napięcia 0,4 kV, przewidzianych do realizacji na działkach o nr 895/1; 1056; 715/1; 643/1; 537; 550; 565; 55; 564; 448; 407; 406; 1182; 1183 (obręb Ryboły); 328 (obręb Pawły); 94/1; 211/1; 100/2; 149; 171 (obręb Kaniuki).

           Sprawa jest prowadzona z wniosku:  PGE Dystrybucja S.A z siedzibą  w Lublinie;  ul. Garbarska 21A;  20-340 Lublin w imieniu którego działa PEiRI  ELTOR Białystok Sp. z o.o., ul. Elewatorska 11, 15-620 Białystok

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, 214, w godzinach pracy urzędu.

 

 

Informację umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów;
  • na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/;
  • w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń we wsi.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Piktel

Data wytworzenia: 2017-09-14

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-09-19

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-06-30