O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.20.2017

w sprawie wydania decyzji wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie obiektu infrastruktury technicznej –stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA5550A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki Nr ewid. 432 w obrębie Ryboły, gm, Zabłudów.

Zabłudów, 10 lipca 2017r.

 RGiGG.6733.20.2017

    

 O B W I E S Z C Z E N I E

Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016. poz. 778, j.t.), w dniu  10 lipca 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu infrastruktury technicznej –stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA5550A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki Nr ewid. 432 w obrębie Ryboły, gm, Zabłudów:

-obręb Dawidowicze,  dz. Nr. geod. 371/4, 269/1, 209/2, 364/2, 45/2, 45/18, 210, 369, 99, 98/1, 365/2, 98/3, 98/4, 100, 101/2, 102, 109, 110, 111/5..

           Sprawa jest prowadzona z wniosku: 

                                          P4 Spółkę z o.o., ul. Taśmowa 7; 02-677  Warszawa

 

 Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, 214, w godzinach pracy urzędu.

 

 

Informację umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów;
  • na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/;
  • w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń we wsi.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Zajączkowska

Data wytworzenia: 2017-07-10

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-07-13

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-06-30