O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.17.2017

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego przewidzianej do realizacji na części działek o nr ew. gr. 343, 333, 183, 185/2, 184, 185/3 położonych w obrębie Kuriany, gm. Zabłudów

OBWIESZCZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017. poz. 1073, j.t.), w dniu 21 czerwca 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego przewidzianej do realizacji na części działek o nr ew. gr. 343, 333, 183, 185/2, 184, 185/3 położonych w obrębie Kuriany, gm. Zabłudów.

Sprawa jest prowadzona z wniosku:

Gminy Zabłudów,

  1. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, 214, w godzinach pracy urzędu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-06-30

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-06-30

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-04-26