O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.16.2017

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. gr. 153, 71, 70/2, 85/2, 87 położonych w obrębie Zajezierce, gm. Zabłudów.

Zabłudów, 14 kwietnia 2017 r.

RGiGG.6733.16.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2016.778, ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. gr. 153, 71, 70/2, 85/2, 87 położonych w obrębie Zajezierce, gm. Zabłudów.

Ponadto informuję, iż postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2017r. przedmiotowe postępowanie zostało zawieszone z uwagi na konieczność zajęcia stanowiska w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000 przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Sprawa jest prowadzona z wniosku Gminy Zabłudów, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205 i 214, w godzinach pracy urzędu

Obwieszczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informację umieszcza się:

-       na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

-       na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/

-       w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń we wsi.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-04-14

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-04-19

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-04-19