O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.16.2017

o umorzeniu postępowania w sprawie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. gr. 153, 71, 70/2, 85/2, 87 położonych w obrębie Zajezierce, gm. Zabłudów.

Zabłudów, 15 marca 2018r.

 

RGiGG.6733.16.2017

   

O B W I E S Z C Z E N I E

          Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017. poz. 1073, j.t.), w dniu 15 marca 2018 r. zostało umorzone postepowanie w sprawie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. gr. 153, 71, 70/2, 85/2, 87 położonych w obrębie Zajezierce, gm. Zabłudów.

            Sprawa jest prowadzona z wniosku Gminy Zabłudów, ul. Rynek 8 ,16-060 Zabłudów

            Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa, w terminie
14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, 214, w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

Informację umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów
  • na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/
  • w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń we wsi.

 

 

 

 

 

     podpis................................

                                                        

Sprawę prowadzi: Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. nr 205 ,214– tel.: (85) 718-81-00 w. 40,27

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-04-14

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-03-23

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-04-19