O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.15.2017

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kablowej linii średniego napięcia SN 15 kV przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. gr. 173, 175/2, 175/4, 593, 15/9 położonych w obrębie miasta Zabłudów, gm. Zabłudów

Zabłudów, 13 kwietnia 2017 r.

RGiGG.6733.15.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2016.778) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kablowej linii średniego napięcia SN 15 kV przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. gr. 173, 175/2, 175/4, 593, 15/9 położonych w obrębie miasta Zabłudów, gm. Zabłudów.

 Ponadto informuję, iż w dniu 13 kwietnia 2017r. wystąpiono o uzgodnienia projektu decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 pkt. 6, 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Starostwem Powiatowym w Białymstoku, Referatem Gospodarki Komunalnej UM w Zabłudowie, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

           

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin adres do korespondencji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok,

 Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205 i 214, w dniach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informację umieszcza się:

-       na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

-       na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-04-13

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-04-19

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-04-19