O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.14.2017

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia poniżej 0,5 MPa przewidzianego do realizacji na części działki on ew. gr. 231/2 położonej w obrębie m. Zabłudów, gm. Zabłudów

Zabłudów, 11 kwietnia 2017 r.

RGiGG.6733.14.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2016.778) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia poniżej 0,5 MPa przewidzianego do realizacji na części działki on ew. gr. 231/2 położonej w obrębie m. Zabłudów, gm. Zabłudów.

             Ponadto informuję, iż w dniu 14 kwietnia 2017r. wystąpiono o uzgodnienia projektu decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 pkt. 6, 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Białymstoku, Referatem Gospodarki Komunalnej UM w Zabłudowie.

           

Sprawa jest prowadzona z wniosku: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa adres do korespondencji ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok,

 

            Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205 i 214, w dniach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informację umieszcza się:

-       na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

-       na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/

 

 

                                                          

Sprawę prowadzi: Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. nr 205 ,214– tel.: (85) 718-81-00 w. 40,27

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-04-14

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-04-18

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-04-18