O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.13.2017

o wydaniu odmownej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego na działkach o nr ew. gr. 162, 147, 32/4, 34/2, 34/8, 31/8, 4/4, 144, 29 położonych w obrębie Protasy gm. Zabłudów;.

Zabłudów, 30 maja 2017r.

 RGiGG.6733.13.2017

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016. poz. 778, j.t.), w dniu 30 maja 2017 r. została wydana odmowna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego na działkach o nr ew. gr. 162, 147, 32/4, 34/2, 34/8, 31/8, 4/4, 144, 29 położonych w obrębie Protasy gm. Zabłudów.

 

Sprawa jest prowadzona z wniosku: Gminy Zabłudów

 

           Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, 214, w godzinach pracy urzędu.

 

Informację umieszcza się:

-       na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów;

-       na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/;

-       w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń we wsi.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. nr 205 ,214– tel.: (85) 718-81-00 w. 40,27

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-04-05

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-06-05

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-04-12