O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.12.2017

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na części działkach o nr ew. gr. 80/2, 78/1 w obrębie ewid. Łubniki, gmina Zabłudów.

Zabłudów, 10 maja 2017r.

 

RGiGG.6733.12.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

           Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016. poz. 778, j.t.), w dniu 10 maja 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na części działki o nr ew. gr 78/1 i działce o nr ew. gr. 80/1 w obrębie ewid. Łubniki, gmina Zabłudów.

           Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa, w terminie
14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, 214, w godzinach pracy urzędu.

 

 

Informację umieszcza się:

-       na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów;

-       na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/;

-       w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń we wsi.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-03-20

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-05-23

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-03-22