O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.10.2017

o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Zabłudowa znak RGiGG.6733.10.2017 z dnia 4 kwietnia 2016r. wydanej dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV i złącz kablowych nn 0,4kV na działkach o nr ew. gr. 24, 46/1, 488 położonych w obrębie Kudrycze, gm. Zabłudów.

Zabłudów, 22 czerwca 2017r.

 RGiGG.6733.10.2017

  

O B W I E S Z C Z E N I E    z dnia  22 czerwca 2017r.

 

          Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016. poz. 778, j.t.), w dniu  22 czerwca 2017 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Zabłudowa znak RGiGG.6733.10.2017 z dnia 4 kwietnia 2016r. wydanej dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV i złącz kablowych nn 0,4kV na działkach o nr ew. gr. 24, 46/1, 488 położonych w obrębie Kudrycze, gm. Zabłudów.

 

            Sprawa jest prowadzona z wniosku Pełnomocnika: ELPROJEKT Jarosław Nasuta, ul. Pileckiego 8/14, 15-687 Białystok, działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A; ul. Garbarska 21 a, 20-340 Lublin.

 

            Od niniejszego postanowienie służy stronom zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Zażalenia od postanowienia powinno zawierać zarzuty odnoszące się do postanowienia, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, 214, w godzinach pracy urzędu.

 

Informację umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów;
  • na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/
  • w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń we wsi.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-06-22

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-06-30

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-03-22