O B W I E S Z C Z E N I E nr RGiGG.6733.5.2017

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa przewidzianego do realizacji na działkach położonych we wsi Skrybicze , gm. Zabłudów

Zabłudów, 06 kwietnia 2017r.

 RGiGG.6733.5.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016. poz. 778, j.t.), w dniu 06 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa przewidzianego do realizacji na działkach położonych we wsi Skrybicze , gm. Zabłudów:

-obręb Skrybicze, dz. Nr. geod. 7/1, 8/1, 569/2, 68/2, 69/2, 571/3, 85/5, 85/6, 86/2, 89/2, 75/2, 77/2, 90/2, 79/4, 586/10, 586/2, 172/16, 172/25, 587, 586/9, 613/6, 172/2, 572, 95/2, 172/9, 172/17, 95/25, 95/27, 172/4, 588, 589, 586/3, 586/7, 131/12, 131/4, 130/12.

Sprawa jest prowadzona z wniosku: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, adres do korespondencji, ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok

 

           Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa, w terminie
14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, 214, w godzinach pracy urzędu.

 

Informację umieszcza się:

-         na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów;

-         na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/;

-         w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń we wsi.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-02-08

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-04-11

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-02-09