O B W I E S Z C Z E N I E nr RGiGG.6733.4.2017

o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Zabłudowa znak RGiGG.6733.4.2017 z dnia 3 kwietnia 2016r. wydanej dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii napowietrznej i kablowej Nn 0,4 Kv) na działkach położonych w gminie Zabłudów: obręb Dawidowicze, dz. Nr. geod. 371/4, 269/1, 209/2, 364/2, 45/2, 45/18, 210, 369, 99, 98/1, 365/2, 98/3, 98/4, 100, 101/2, 102, 109, 110, 111/5

Zabłudów,  11 lipca  2017r.

 RGiGG.6733.4.2017

    

 O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017. poz. 1073, j.t.), w dniu  11 lipca 2017 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Zabłudowa znak RGiGG.6733.4.2017 z dnia 3 kwietnia 2016r. wydanej dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii napowietrznej i kablowej Nn 0,4 Kv) na działkach położonych w gminie Zabłudów: obręb Dawidowicze,  dz. Nr. geod. 371/4, 269/1, 209/2, 364/2, 45/2, 45/18, 210, 369, 99, 98/1, 365/2, 98/3, 98/4, 100, 101/2, 102, 109, 110, 111/5.

 

Sprawa jest prowadzona z wniosku Pełnomocnika : P.E.iR.I. „ELTOR” Białystok Sp. z o.o.;15-620 Białystok; ul. Elewatorska 11, działającego w imieniu  PGE Dystrybucja S.A;  ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

 

Od niniejszego postanowienie służy stronom zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Zażalenia od postanowienia powinno zawierać zarzuty odnoszące się do postanowienia, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, 214, w godzinach pracy urzędu.

 

Informację umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów;
  • na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/
  • w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń we wsi.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-04-04

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-07-13

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-02-09