O B W I E S Z C Z E N I E Nr RGiGG.6733.1.2017

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Zabłudowa wydanej dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach położonych we wsi Halickie, gm. Zabłudów: -obręb Halickie, dz. Nr. geod. 442/2, 442/1, 258/9, 450/7, 257/1, 650/4, 276/6, 276/5, 276/3, 650/3, 650/2, 650/1, 276/12, 276/11, 276/10, 276/2.

Zabłudów, 04 kwietnia 2017r.

 RGiGG.6733.1.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

           Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016. poz. 778, j.t.), w dniu 04 kwietnia 2017 r. zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Zabłudowa wydanej dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach położonych we wsi Halickie, gm. Zabłudów:

-obręb Halickie, dz. Nr. geod. 442/2, 442/1, 258/9, 450/7, 257/1, 650/4, 276/6, 276/5, 276/3, 650/3, 650/2, 650/1, 276/12, 276/11, 276/10, 276/2.

           Sprawa jest prowadzona z wniosku: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, adres do korespondencji, ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok

           Od niniejszego postanowienie służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, 214, w godzinach pracy urzędu.

 

Informację umieszcza się:

-         na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów;

-         na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/;

-         w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń we wsi.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-04-04

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-04-11

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-01-27