O B W I E S Z C Z E N I E nr RGiGG.6733.3.2018

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV ze złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. gr. 339, 338, 335, 336, 327, 328, 329, 330 w obrębie Dobrzyniówka gm. Zabłudów

Zabłudów, 25 stycznia 2018 r.

RGiGG.6733.3.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E  

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2017.1073 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV ze złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. gr. 339, 338, 335, 336, 327, 328, 329, 330 w obrębie Dobrzyniówka gm. Zabłudów.

             Ponadto informuję, iż w dniu 25 stycznia 2017 r. wystąpiono o uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” i Starostą Powiatu Białostockiego.

           

Sprawa jest prowadzona z wniosku:  PGE Dystrybucja S.A z siedzibą  w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu którego działa Pan Jerzy Racewicz

            Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miejskim w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205 i 214, w dniach i godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informację umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów
  • na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/
  • w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń we wsi Dobrzyniówka

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Sprawę prowadzi: Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. nr 205 ,214– tel.: (85) 718-81-00 w. 40,27

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Kiertowicz

Data wytworzenia: 2018-01-25

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-01-29

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-01-29