O B W I E S Z C Z E N I E Nr RGiGG.6733.1.2018

Zabłudów, 16 stycznia 2018 r.

RGiGG.6733.1.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E    

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2017.1073 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa), przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. gr. 449, 307/2, 407, 457/9 (Ark. 23) położonych w obrębie miasta Zabłudów, gm. Zabłudów.

Ponadto informuję, iż w dniu 16 stycznia 2018 r. wystąpiono o uzgodnienie projektu decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 pkt. 2, 6, 9, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”, Powiatowym Zarządem Dróg w Białymstoku, Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Białymstoku..

           

Sprawa jest prowadzona z wniosku:  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 

            Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miejskim w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205 i 214, w dniach i godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informację umieszcza się:

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2018-01-16

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-01-26

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-01-26