O B W I E S Z C Z E N I E Nr RGiGG.6733.1.2018

o wydaniu decyzji decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa), przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. gr. 449, 307/2, 407, 457/9 (Ark. 23) położonych w obrębie miasta Zabłudów, gm. Zabłudów.

Zabłudów, 15 marca 2018 r.

 

RGiGG.6733.1.2018

    

 

O B W I E S Z C Z E N I E

          Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017. poz. 1073 j.t. ze zm.), w dniu 10 stycznia 2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa), przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. gr. 449, 307/2, 407, 457/9 (Ark. 23) położonych w obrębie miasta Zabłudów, gm. Zabłudów.

 

       Sprawa jest prowadzona z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 

          Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa, w terminie
14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, 214, w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

Informację umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów;
  • na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/;
  • na tablicy ogłoszeń w miejscowości ……………….

 

 

                                                       

Sprawę prowadzi: Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. nr 205 ,214– tel.: (85) 718-81-00 w. 40,27

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2018-01-16

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-03-23

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-01-26