PODSTAWOWE INFORMACJE O WYBORACH SOŁTYSÓW ORAZ ZARZĄDU OSIEDLA W ZABŁUDOWIE

PODSTAWOWE INFORMACJE O WYBORACH SOŁTYSÓW ORAZ ZARZĄDU OSIEDLA W ZABŁUDOWIE

Od 16 lutego br, w sołectwach położonych na terenie gminy Zabłudów rozpoczynają się wybory sołtysów oraz rad sołeckich.

KTO JEST UPRAWNIONY DO UDZIAŁU W WYBORACH?

Sołtysi oraz członkowie rad sołeckich są wybierani przez zebranie wiejskie spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Uczestnikami zebrania mogą być pełnoletni mieszkańcy danego sołectwa, stale w nim zamieszkujący. Należy zwrócić uwagę, że stałe zamieszkiwanie nie jest tożsame z meldunkiem na pobyt stały. Można stale zamieszkiwać w danej miejscowości i nie być zameldowanym na pobyt stały. Tacy mieszkańcy są członkami wspólnoty tworzącej dane sołectwo, przeto posiadają czynne i bierne prawo wyborcze. W opisywanej sprawie wydał wyrok m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygnatura III SA/Kr 1186/14).

KOMISJA SKRUTACYJNA

Do przeprowadzania wyborów zebranie wiejskie powołuje komisję skrutacyjną w ilości trzech osób.

Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być kandydat na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

Komisja skrutacyjna przeprowadza w pierwszej kolejności wybory sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów; kandydaci mogą zgłaszać się sami i być zgłaszani.

Kandydaci zobowiązani są wyrazić zgodę na kandydowanie.

PROCEDURA GŁOSOWANIA

Głosowanie jest tajne, w tym celu komisja skrutacyjna rozdaje karty do głosowania zao­patrzone pieczęcią sołectwa lub Rady Miejskiej z widocznymi na niej nazwiskami kandydatów.

Głos jest ważny, jeżeli wyborca na karcie do głosowania postawi tylko jeden znak „X" przy nazwisku kandydata, na którego oddaje swój głos.

Wybranym zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

W wypadku równej liczby głosów oddanych na kilku kandydatów głosowanie powtarza się,

ograniczając je do tych tylko kandydatów, a w przypadku gdy wskutek kolejnego głosowania zostało dwóch kandydatów z tą samą ilością głosów wyboru można dokonać poprzez losowanie lub w inny sposób ustalony prawomocną uchwałą zebrania wyborczego.

USTALENIE LICZBY CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ ORAZ JEJ WYBÓR

Zebranie wyborcze określa stan liczbowy rady sołeckieji przeprowadza do niej wybory zgodnie z procedurą określoną w postanowieniach § 19 i § 20 statutów, z tym zastrzeżeniem, że na karcie do głosowania wyborca stawia znak „X" maksymalnie przy tylu kandydatach ilu wchodzi w skład rady.

Zebranie może postanowić, o ile będzie to możliwe, że w skład rady sołeckiej wejdą kandydaci (bez konieczności przeprowadzania odrębnego głosowania), którzy przy wyborze sołtysa uzyskali największą ilość głosów.

PODANIE WYNIKÓW WYBORÓW DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI.

Z przeprowadzonych wyborów komisja skrutacyjna sporządza protokół.

Wyniki wyborów podlegają ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty m.in. przez rozpla­katowanie na tablicy ogłoszeń sołectwa.

OGŁOSZENIA O ZEBRANIACH

O terminach wyborów mieszkańcy, są będą informowani głównie poprzez ogłoszenia rozplakatowane na terenie sołectw. Ogłoszenie o zebraniu wyborczym powinno być podane do publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. Terminy zebrań są ustalane przez pracowników Urzędu w porozumieniu z sołtysem.

INFORMACJE DLA SOŁTYSÓW I DANE OSOBOWE

Po wyłonieniu w wyborach nowego sołtysa, należy go poinformować, że za rozliczenie I raty podatku za 2015 rok odpowiedzialny jest poprzedni sołtys, lub inna osoba, która była uprawniona do poboru podatków na terenie sołectwa.

Ponadto sołtysi powinni udostępnić dane dotyczące ich adresu zamieszkania oraz numer telefonu. O ile to możliwe dane takie powinni udostępnić także członkowie rad sołeckich.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

Pracownicy Urzędu obsługujący zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach otrzymają komplet druków niezbędnych do przeprowadzenia wyborów oraz statuty sołectw (statuty są dostępne na stronie BIP w zakładce „Jednostki pomocnicze”)

Zadaniem pracowników jest czuwanie nad sprawnym przebiegiem zebrania oraz instruowanie przewodniczącego zebrania, komisji skrutacyjnej oraz pozostałych uczestników zebrania o toku postępowania

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2015-02-09

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2015-02-09