PODSTAWOWE INFORMACJE O WYBORACH SOŁTYSÓW ORAZ ZARZĄDU OSIEDLA W ZABŁUDOWIE

PODSTAWOWE INFORMACJE O WYBORACH SOŁTYSÓW, RAD SOŁECKICH ORAZ ZARZĄDU OSIEDLA W ZABŁUDOWIE


Od 11 marca 2019r, w sołectwach położonych na terenie gminy Zabłudów rozpoczynają się wybory sołtysów oraz rad sołeckich.

Zgodnie z art. 36 ustawy o samorządzie gminnym sołtysi oraz członkowie rad sołeckich są wybierani przez stałych mieszkańców  sołectwa uprawnionych do głosowania, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Oznacza to, że uczestnikiem zebrania może być obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze danego sołectwa. Należy zwrócić uwagę, że stałe zamieszkiwanie nie jest tożsame z meldunkiem na pobyt stały. Można stale zamieszkiwać w danej miejscowości i nie być zameldowanym na pobyt stały. Tacy mieszkańcy są członkami wspólnoty tworzącej dane sołectwo, przeto posiadają czynne i bierne prawo wyborcze. W opisywanej sprawie wydał wyrok m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygnatura III SA/Kr 1186/14). Ponadto pojęcie miejsca zamieszkania definiuje art. 25 Kodeksu cywilnego.

 

Obowiązki pracowników Urzędu Miejskiego w Zabłudowie

Upoważnieni przez Burmistrza Zabłudowa pracownicy obsługujący zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach otrzymają komplet druków niezbędnych do przeprowadzenia wyborów oraz zapoznają się z treścią statutu. Statuty są dostępne na stronie BIP w zakładce „Jednostki pomocnicze”)

Zadaniem pracowników jest Otwarcie zebrania wiejskiego i czuwanie nad sprawnym jego przebiegiem oraz instruowanie przewodniczącego zebrania, komisji skrutacyjnej oraz pozostałych uczestników zebrania o toku postępowania zapewniającym prawomocność podejmowanych uchwał.

 

Ogłoszenia o zebraniach

O terminach wyborów mieszkańcy, są informowani głównie poprzez ogłoszenia rozplakatowane na terenie sołectw. Ogłoszenie o zebraniu wyborczym powinno być podane do publicznej wiadomości co najmniej na 5 dni przed terminem zebrania.

Ogłoszenia o zebraniach będą  przesyłane do obecnych sołtysów w celu ich rozplakatowania na terenie sołectwa.

 

Komisja skrutacyjna

Do przeprowadzania wyborów zebranie wiejskie powołuje komisję skrutacyjną w ilości od 2 d o 5 osób. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być kandydat na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników głosowania;

4) ogłoszenie wyników wyborów;

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyboru.

 

Zgłaszanie kandydatów

Komisja skrutacyjna przeprowadza w pierwszej kolejności wybory sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów; kandydaci mogą zgłaszać się sami i być zgłaszani.

Kandydaci zobowiązani są wyrazić zgodę na kandydowanie.

Osoby kandydujące umieszczane są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej.

 

Procedura głosowania

  • Głosowanie jest tajne, w tym celu komisja skrutacyjna rozdaje karty do głosowania zao­patrzone pieczęcią Urzędu Miejskiego w Zabłudowie z widocznymi na niej nazwiskami kandydatów.
  • Głos jest ważny, jeżeli wyborca na karcie do głosowania postawi tylko jeden znak „X" przy nazwisku kandydata, na którego oddaje swój głos.
  • Wybranym zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
  • W wypadku równej liczby głosów oddanych na kilku kandydatów głosowanie powtarza się,
  • ograniczając je do tych tylko kandydatów.

 

Ustalenie liczby członków rady sołeckiej oraz jej wybór

Zebranie wyborcze określa stan liczbowy rady sołeckiej i przeprowadza do niej wybory zgodnie z procedurą określoną w postanowieniach § 20 i § 21 statutów, z tym zastrzeżeniem, że na karcie do głosowania wyborca stawia znak „X" maksymalnie przy tylu kandydatach ilu wchodzi w skład rady. Rada sołecka może liczyć od dwóch do pięciu osób.

 

Podanie wyników wyborów do publicznej wiadomości.

Z przeprowadzonych wyborów komisja skrutacyjna sporządza protokół i przedstawia jego ustalenia zebraniu wiejskiemu. Wyniki wyborów podlegają ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty m.in. przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń sołectwa.

 

Ankieta i dane osobowe

Sołtysi wypełniają ankietę, w której podają swoje  dane kontaktowe oraz podpisują zgody:

  • Na pełnienie funkcji inkasenta podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości;
  • Otrzymywanie materiałów na sesję drogą elektroniczną;
  • Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych w celach związanych z pełnioną funkcją.

/J. Jakoniuk/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia: 2019-02-21

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-03-14

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2015-02-09