KOMUNIKAT WS. ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

Kandydatów na ławników sądowych należy zgłaszać w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku w biurze Rady Miejskiej w Zabłudowie ul Rynek 8 pok. 203
PLIKI DO POBRANIA: karta zgłoszenia kandydata na ławnika, lista poparcia.

KOMUNIKAT

W dniu 31 grudnia 2019 roku kończy się kadencja obecnych ławników sądowych.

Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku podał do wiadomości tut. Rady Miejskiej, że do prawidłowego funkcjonowania sądów na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku jest niezbędne wybranie  wskazanej poniżej liczby  ławników z obaszaru właściwości Rady Miejskiej w Zabłudowie na kadencję 2020 - 2023 dla:

1) Sądu Okręgowego  w Białymstoku do orzekania:

 • w sprawach cywilnych - 2

2) Sądy Rejonowego w Białymstoku do orzekania:

 • w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych - 1
 • w sprawach rodzinnych - 1

Stosownie do postanowień art. 162 §1 ustawy z dnia 21 lipca 2023 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi sądów,
 • stowarzyszenia, organizacje, i związki zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze i zamieszkałych stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca 2019r*.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć :

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia

 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 • Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Ławnikiem może być wybrany ten kto:

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,

- jest nieskazitelnego charakteru,

- ukończył 30 lat,

- jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

- nie przekroczył 70 lat,

- jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

- posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

- funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

- adwokaci i aplikanci adwokaccy,

- radcy prawni i aplikanci radcowscy,

- duchowni,

- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

- funkcjonariusze Służby Więziennej,

- radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

.
Załączone formularze: zgłoszenia kandydata i listy poparcia są zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r

Kandydatów na ławników sądowych należy zgłaszać:

 • w dniach od 29 maja 2019r do 28 czerwca 2019r w biurze Rady Miejskiej w Zabłudowie ul Rynek 8 pok. 203 lub sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie;
 • w dniach od 29 czerwca do 30 czerwca 2019r, w godzinach od 8.00 do 12.00 pracownik upoważniony do przyjmowania zgłoszeń będzie pełnił dyżur telefonicznny i przybędzie do Urzędu w przeciągu około 20 minut po uzyskaniu informacji o chęci zgłoszenia kandydata na ławnika (numer telefonu udostępniony zostanie przy wejściu do Urzedu Miejskiego w Zabłudowie).

Karty zgłoszenia oraz szczegółowe informacje dostępne są w biurze Rady Miejskiej pok. 203 Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, sekretariacie oraz na niniejszej stronie BIP.


(*) Wyjaśnienia Ministerstwa Sprawiedliwości – Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w  związku z faktem, że dzień 30 czerwca przypada w niedzielę.

Postępowanie dotyczące zgłaszania kandydatów na ławników radom gmin nie jest postępowaniem administracyjnym, lecz szczególna procedurą o niewątpliwie  publicznoprawnym charakterze, regulowaną odrębnie w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Całość regulacji dotyczącej tej procedury mieści się w art. 162 usp i obejmuje jedynie kluczowe, podstawowe zagadnienia.

Podkreślenia wymaga fakt, że w omawianym przepisie termin na zgłaszanie kandydata na ławnika został określony  przez wskazanie konkretnej daty dziennej („do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji”).

Z uwagi na powyższe Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych zaleca zachować termin wynikający wprost z u.s. p

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia: 2019-05-28

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-07-01

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2011-05-30