KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI


Zabłudów, 06.10.2014 r.

Or. 525.3.2014

Organizacje pozarządowe

z terenu Gminy Zabłudów

W związku z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, roczny program współpracy.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Zabłudów do przedkładania propozycji zadań i uwago do "Wieloletniego programu współpracy Gminy Zabłudów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2017”.

Uwagi i opinie do projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu współpracy prosimy wnosić na załączonym formularzu do dnia do dnia 15.10.2014 r. na adres Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów lub na adres e-mail: oswiata@zabludow.pl

Sprawę prowadzi: Referat organizacyjny, pok. 109, tel. 85 71 88 100
Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie "Wieloletniego programu współpracy Gminy Zabłudów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2017”

Na podstawie art. 5 a ust. 2 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1146) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się, "Wieloletni programu współpracy Gminy Zabłudów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2017”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Program, o którym mowa w ust. 1 dotyczy:

1) organizacji pozarządowych;

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia....................2014 r.

"Wieloletni programu współpracy Gminy Zabłudów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na lata 2015-2017”

Wstęp

Wieloletni program współpracy Gminy Zabłudów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015–2017”, zwany dalej Programem, wyznacza kierunki współdziałania na lata 2015–2017 oraz tworzy warunki dla realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t,j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późniejszymi zmianami),

2) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami),

3) programie – rozumie się przez to program współpracy Gminy Zabłudów z organizacjami.

Rozdział 1

Cel główny i cele szczegółowe programu

§ 1.

1. Celem głównym Programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem,
a organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

2. Celami szczegółowymi Programu są:

1) umocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną;

2) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych;

3) tworzenie odpowiednich warunków umożliwiających pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców Gminy w rozwiązywaniu lokalnych problemów;

4) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie realizowane są przez gminę;

5) tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej.

6) integrację podmiotów realizujących zadania publiczne,

7) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,

8) poprwa jakości życia mieszkańcó poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych.

3. Powyższe cele powinny być realizowane poprzez:

1) równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;

2) wykorzystanie potencjału organizacji.

Rozdział 2

Zasady współpracy

§ 2. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego opierać się będzie na podstawie przepisu art. 5 ust. 3 ustawy, który określa zasady regulujące współpracę w procesie realizacji zadań publicznych:

1) Zasada pomocniczości – w myśl, której Gmina udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami, a organizacje realizują, uzgodnione wcześniej priorytetowe zadania publiczne, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy.

2) Zasada partnerstwa - opiera się na relacji wspólnego zaufania, a także informowania się
o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych działań. Zasada równoprawnego partnerstwa umożliwia włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania Gminy, a także konstytuuje inicjatywę dla rozwoju lokalnej społeczności.

3) Zasada efektywności - Gmina, kierując się zasadą efektywności przy zlecaniu zadań publicznych, dokonuje najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych. Przekazuje podmiotom programu realizację zadań własnych, udzielając dotacji na ich realizację, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób gospodarny, profesjonalny i terminowy.

4) Zasada jawności - która urzeczywistniana jest poprzez udostępnianie organizacjom pozarządowym informacji o zamiarach, celach, środkach finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na realizację zadań publicznych oraz kryteriach i sposobie oceny projektów.

5) Zasada uczciwej konkurencji - pozwala na udział w otwartych konkursach ofert wszystkim organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Kryteria ocen są identyczne dla wszystkich podmiotów, a realizatorami zadań zostają organizacje pozarządowe, które uzyskają najwyższe oceny oraz akceptację.

6) Zasada suwerenności stron - polega na instytucjonalnej niezależności organizacji pozarządowych od organów administracji publicznej. Gmina respektując odrębność wspólnot obywateli, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych. Istotną konsekwencją stosowania zasady suwerenności jest zagwarantowanie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego określonej autonomii w sposobie realizacji zadań publicznych.

Rozdział 3

Zakres przedmiotowy programu i formy współpracy

§ 3.

1. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest realizacja zadań publicznych należących do zakresu działania Gminy, zgodnie z ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm).

2. Współpraca z organizacjami może być realizowana w formie finansowej:

1) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji,

2) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

3) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł.

3. Współpraca w formie pozafinansowej odbywać się będzie poprzez:

1) wymianę informacji o podejmowanych działaniach,

2) promocji inicjatyw, przedsięwzięć przez organizacje pozarządowe oraz prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne,

3) wspólnej organizacji imprez i realizacji programów, udostępnianie pomieszczeń i terenów będących
w posiadaniu miasta,

4) możliwość konsultowania aktów prawa miejscowego.

4. Realizacja zadań przez organizacje odbywać się będzie w oparciu o przepisy ustawy.

Rozdział 4

Priorytetowe zadania publiczne

§ 4.

1. Zakres zadań, które mogą być realizowane przy współpracy organizacji obejmuje zadania publiczne w sferze:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

2) ochrony i promocji zdrowia,

3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

4) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

5) pomocy społecznej,

6) oświaty i wychowania,

7) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

8) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

9) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

11) wypoczynku dzieci i młodzieży,

12) ratownictwa i ochrony ludności,

13) turystyki.

2. Lista zadań wymienionych w punkcie 1 informuje partnerów Programu o podstawowych priorytetowych, kierunkach działań, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą w szczególności: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji złożonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.

3. Podmiotami realizującymi program są:

1) Rada Miejska w Zabłudowie i jej Komisje – w zakresie kreowania polityki Gminy
oraz określania wysokości środków finansowych na jej realizację,

2) Burmistrz Zabłudowa – w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Miejską,

3) organizacje – w zakresie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Zabłudów.

Rozdział 5

Zasady przystąpienia do współpracy

§ 5.

1. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje organów Gminy.

2. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, na które nie został ogłoszony otwarty konkurs ofert, a które są realizowane dotychczas w inny sposób, np. przez ograny administracji publicznej.

3. Przy rozpatrywaniu takiej oferty stosuje się odpowiedni przepisy ustawy.

Rozdział 6

Okres realizacji Programu

§ 6. Program będzie realizowany o 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

Rozdział 7

Sposób realizacji programu

§ 7.

1. Program będzie realizowany w szczególności przez:

1) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji;

2) zlecanie zadani publicznych w oparciu o przeprowadzony otwarty konkurs ofert
na wsparcie i powierzanie ich realizacji;

3) udzielanie stałego wsparcia merytorycznego organizacjom pozarządowym i podmiotom
o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy przez pracowników Urzędu Miejskiego;

4) sprawowanie kontroli przez upoważnionego pracownika w zakresie prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowanie przekazanych środków finansowych.

2. Podmioty programu realizują określone cele i stosują zasady współpracy.

Rozdział 8

Wysokość środków przeznaczonych na realizacje programu

§ 8.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem określi corocznie Rada Miejska w Zabłudowie w uchwale budżetowej Gminy Zabłudów na dany rok.

Rozdział 9

Sposób oceny realizacji Programu

§ 9.

1. Częściowa ocena realizacji Programu jest dokonywana w trakcie kontroli
w sprawie prawidłowości wykonania zadania przez organizacje pozarządowe i podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

2. Do 30 kwietnia każdego roku Burmistrz Zabłudowa przedłoży Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu.

Rozdział 10

Informacje o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

§ 10. Tworzenie Programu miało następujący przebieg:

1) Przyjęcie uchwały Rady Miejskiej Zabłudowa Nr III/15/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w działaniach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych,

2) Przygotowanie projektu programu,

3) Rozpoczęcie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Informacja o rozpoczęciu konsultacji została umieszczona na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Zabłudowie. Uczestnicy konsultacji mogą zgłaszać wnioski co do treści merytorycznej projektu uchwały w sposób pisemny.

4) Skierowanie projektu pod obrady Rady Miejskiej w Zabłudowie.

Rozdział 11

Tryb powoływania i zasady działania komisji do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert oraz wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu sportu

§ 11.

1. Powołanie i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert:

1) Burmistrz Zabłudowa ogłaszając otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorące udział w konkursie.

2) komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów,

3) posiedzenie zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji, wybrany przez Burmistrza Zabłudowa,

4) komisja rozpatruje oferty oddzielnie dla każdego zadania konkursowego według następujących zasad:

a) każda oferta jest oceniana pod względem formalnym, oferty nie spełniające wymogów formalnych są odrzucane,

b) ocena ofert pod względem merytorycznym następuje z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego.

5) Komisja konkursowa po zakończeniu prac przekazuje Burmistrzowi Zabłudowa protokół z obrad komisji wraz z listą wyników konkursu,

6) Burmistrz Zabłudowa przedstawia informację o wysokości dotacji na poszczególne zadania na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

2. Powołanie i zasady działania komisji do opiniowania wniosków o dofinansowania projektu z zakresu sportu:

1) Burmistrz Zabłudowa powołuje komisję w skład, której wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego do oceny wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu sportu,

2) komisja oceniając wnioski o realizację przedsięwzięcia uwzględnia w szczególności:

a) znaczenie wnioskowanego projektu dla realizacji celu publicznego w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego i zwiększania dostępności gminy Zabłudów do działalności sportowej,

b) uwzględnienia wysokości środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy na dotacje,

c) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów,

d) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Zabłudów,

e) możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę,

f) w przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku Burmistrz Zabłudowa wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku w terminie 3 dni, po tym terminie wniosek, w którym wad nie usunięto lub nie został uzupełniony nie jest rozpatrywany,

g) komisja po dokonaniu oceny przedkłada Burmistrzowi Zabłudowa propozycje przyznania wsparcia finansowego,

h) Burmistrz Zabłudowa wyłania wykonawców, którzy otrzymają wsparcie finansowe i określa kwotę dotacji na każde przedsięwzięcie,

i) zainteresowane podmioty zostają powiadomione o wynikach przeprowadzonego postępowania,

j) informacja o wysokości dotacji na poszczególne przedsięwzięcia zostaje umieszczona na tablicy ogłoszeń i na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2014-10-07

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2011-11-15