Komkurs na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w 2015 roku

ZARZADZENIE NR VII/16/2015

BURMISTRZA ZABŁUDOWA

z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabłudów w 2015 r.”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam co o następuje:

§1.

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w 2015 r. pt. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabłudów”

2. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w przedmiotowej dziedzinie.

3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie podlega ogłoszeniu na okres 21 dni:

1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie – na tablicy ogłoszeń,

2) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w Zabłodwie (http://um-zabludow.pbip.pl/),

3) na stronie internetowej Gminy Zabłudów (http://www.zabludow.pl).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Hankowska

Wprowadzający: Monika Hankowska

Data modyfikacji: 2015-01-21

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2013-12-18