UCHWAŁA NR XIV/116/16

z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Untitled

UCHWAŁA NR XIV/116/16

RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r., poz. 1381; Dz. U. z 2014r., poz. 40; Dz. U. z 2015r. poz. 1045) art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849; Dz.U. z 2015 r., poz. 528; Dz.U. z 2015 r., poz. 699; Dz.U. z 2015 r., poz. 774; Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1283; Dz.U. z 2015 r., poz. 1777) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
z 2013r., poz. 465; Dz. U. z 2015r., poz. 1045) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/78/2015 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2016-05-06

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-05-06