UCHWAŁA NR VII/47/2015

z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Zabłudów.

UCHWAŁA NR VII/47/2015
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Zabłudów.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) Rada Miejska
w Zabłudowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za 1 m3 wody pobranej z wodociągu komunalnego – 2,57 zł. brutto (słownie dwa złote 57/100) oraz opłatę abonamentową miesięczną za dostawę wody 2,16 zł. brutto (słownie dwa złote 16/100).

2. Ustala się opłatę za odprowadzenie 1 m3 ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych – 5,18 zł. brutto (słownie: pięć złotych 18/100) oraz opłatę abonamentową miesięczną za odprowadzenie ścieków 3,24 zł. brutto (słownie trzy złote 24/100).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/257/2014 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Zabłudów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 roku.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2015-08-11

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2015-06-03