Uchwała Nr XXIX/179/05

z dnia 26 listopada 2005r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabłudów

W celu pobrania rysunków Stidum uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabłudów należy kliknąć niżej zamieszczony link prawym przyciskiem myszy, po czym wybrać opcję Zapisz element docelowy jako...

www.zabludow.pl/upload/studium/kierunki.jpg

www.zabludow.pl/upload/studium/uwarunkowania.jpg

Poniżej w formie pliku doc zamieszczono również tekst Studium oraz tekst jednolity Studium uwzględniający zmiany przyjęte przez Radę Miejską w Zabłudowie w 2011 roku


UCHWAŁA NR XXIX/179/05

RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 26 listopada 2005 r.

w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabłudów.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 12, ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087), Rada Miejska stanowi, co następuje:

§ 1. Uchwala się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabłudów składające się z następujących materiałów:

1) tekstu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabłudów - stanowiącego załącznik nr 1;

2) rysunku uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabłudów na mapie w skali 1:10 000 - stanowiącego załącznik nr 2;

3) rysunku kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabłudów na mapie w skali 1:10 000 - stanowiącego załącznik nr 3;

4) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag - stanowiącego załącznik nr 4.

§ 2. W „Studium”, o którym mowa w § 1 uwzględnia się ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego odnoszące się do obszaru Gminy Zabłudów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Teresa Teofilewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2012-03-06

Opublikował: Małgorzata Węcławska

Data publikacji: 2005-12-08