URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów
woj. podlaskie

strona www

Urząd Miejski w Zabłudowie jest czynny w:Kontakt

PONIEDZIAŁEK: 700 – 1500 ,

WTOREK: 700 – 1500 ,

ŚRODĘ: 830 – 1630 ,

CZWARTEK: 700 – 1500 ,

PIĄTEK: 700 – 1500

Tel:  (85) 7188-100, 7188-122, 7188-189

Fax:  (85) 7188-100 wew. 44

email:  um@zabludow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Konto bankowe:                  Podlasko Mazurski Bank Spóldzielczy w Zabłudowie

                                                      54 8099 0004 0000 0101 2000 0110

Aktualności

 • Statut Gimnazjum w Zabłudowie

  2004-07-27 00:00:00

  Załącznik do uchwały Nr XII / 64 / 99
  Rady Miejskiej w Zabłudowie
  z dnia 15 grudnia 1999 roku


  S T A T U T G I M N A Z J U M w Z A B Ł U D O W I E  SPIS TREŚCI

  I. Podstawowe informacje o gimnazjum.
  II. Cele i zadania gimnazjum.
  III. Sposób realizacji zadań gimnazjum.
  IV. Zasady promocji i systemu oceniania.
  V. Organa gimnazjum.
  VI. Organizacja gimnazjum.
  VII. Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum.
  VIII. Uczniowie gimnazjum.
  IX. Postanowienia końcowe.  I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GIMNAZJUM

  § 1

  Gimnazjum w Zabłudowie jest szkołą publiczną.
  Siedzibą gimnazjum jest budynek mieszczący się w Zabłudowie przy ul. Mickiewicza 20.
  Do obwodu szkoły przynależą miejscowości zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr V / 24 / 99 z dnia 3 marca 1999 r.

  § 2

  Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Zabłudów.

  § 3

  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty z siedzibą w Białymstoku.

  § 4

  Cykl kształcenia w gimnazjum wynosi 3 lata.


  II. CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

  § 5

  Gimnazjum realizuje cele i zadania zgodnie z ustawami i innymi aktami prawnymi, a w szczególności:
  - Ustawą o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. ( Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami ).
  - Deklaracją Praw Dziecka.
  - Konwencją Praw Dziecka.

  Celem edukacji na tym etapie jest:
  1. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosowne do ich rozwoju i zdolności.
  2. Rozbudzanie potrzeb korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury, rozwijania wrażliwości estetycznej i zdolności twórczego myślenia, zachęcanie uczniów do samokształcenia.
  3. Umożliwienie poznania języka i metodologii dziedzin wiedzy.
  4. Ułatwienie rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swojego miejsca w społeczeństwie, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych.
  5. Ułatwianie uczestnictwa w kulturze.
  6. Rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi.
  7. Ukształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych, życiowych tym do kryzysów okresu dojrzewania i umiejętności ich rozwiązywania.

  Zadaniem gimnazjum jest:
  1. Stworzenie uczniom warunków do odbywania i utrwalania wiedzy i umiejętności.
  2. Kształtowanie postaw dociekliwości i refleksyjności.
  3. Zapewnienie młodzieży możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej na lekcjach różnych przedmiotów i zajęciach pozalekcyjnych.
  4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia i profilaktyką zdarzeń, a także patologii społecznej.

  § 6

  Gimnazjum zapewnia realizację zadań szczegółowych wynikających z Ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:

  § 6. 1

  Wspiera rozwój ucznia kształtując jego samodzielność intelektualną i umożliwia dokonywanie wyborów edukacyjnych odpowiednio do jego uzdolnień i osiągnięć.

  § 6. 2

  Umożliwia pogłębianie wiedzy w zakresie religii wyznawanej przez uczniów poprzez zorganizowanie nauki religii w klasach I-III.

  § 6. 3

  Udzielanie porad psychologicznych i
  pedagogicznych przez pedagoga szkolnego, wychowawców klas oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

  § 6. 4

  Umożliwia spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą na określonych warunkach i uzyskanie świadectwa poszczególnych klas lub ukończenia gimnazjum na podstawie egzaminów przeprowadzanych przez szkołę.


  III. SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ GIMNAZJUM

  § 7

  Gimnazjum sprawuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów, potrzeb środowiskowych oraz obowiązujących ogólnie przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

  § 7. 1

  Zadania dydaktyczne gimnazjum realizuje poprzez:
  1. Umożliwienie uczniom wzbogacania wiedzy o języku oraz rozumienia jego budowy i funkcjonowania w celu skutecznego komunikowania się z otoczeniem w różnych formach i sytuacjach.
  2. Umożliwienie uczniom rozwoju ich talentu i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych, sportowych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości gimnazjum.
  3. Ukazania uczniom najważniejszych etapów dziejów człowieka, kręgu kulturowego i Polski.
  4. Wdrażanie do respektowania prawa stanowionego.
  5. Umożliwienie uczniom uczestnictwa w ważnych wydarzeniach życia społecznego, politycznego oraz ukazanie praktycznych zastosowań zasad i procedur demokratycznych.
  6. Wdrażanie ucznia do posługiwania się technologią informacyjną oraz nowymi możliwościami komunikowania się.
  7. Umożliwienie nauczycielom indywidualnego podejścia pedagogicznego do każdego ucznia.
  8. Umożliwienie uczniom realizację obowiązku szkolnego.

  § 7. 2

  Zadania wychowawcze gimnazjum realizuje poprzez:
  1. Rozwijanie w uczniu dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świcie.
  2. Rozwijanie świadomości życiowej użyteczności, zarówno na poszczególnych przedmiotach, jak i całej edukacji tego etapu.
  3. Wyrabianie samodzielności w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych.
  4. Wyrabianie w uczniach chęci poszukiwania, odkrywania i dążenia na drodze rzetelnej pracy do osiągania wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.
  5. Zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym.
  6. Uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczeństwie lokalnym i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowanie postaw patriotycznych.
  7. Przygotowanie ucznia do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz zapewnienie możliwości doskonalenia się.
  8. Kształtowanie postaw dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umiejętności współdziałania i współtworzenia w szkole wspólnoty i nauczycieli.

  § 7. 3

  Zadania opiekuńcze gimnazjum realizuje poprzez:
  1. Troskę o bezpieczeństwo ucznia podczas lekcji obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych oraz higienę nauki i pracy ( szczegółowe zasady bezpieczeństwa ośla regulamin każdej klasopracowni ).
  2. Opiekę nad uczniem podczas zajęć poza terenem szkoły.
  3. Pełnieni dyżurów nauczycielskich podczas przerw międzylekcjnych według harmonogramu ustalonego przez dyrektora.

  § 7. 4

  Gimnazjum sprawuje opiekę indywidualną nad niektórymi uczniami, bądź grupami uczniów, uczniów zwłaszcza nad:
  1. Uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu, wzroku.
  2. Uczniami dojeżdżającymi bądź dowożonymi.
  3. Uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki stałej, doraźnej bądź pomocy materialnej ( formy pomocy oraz sposoby jej przyznawania określa odrębny regulamin ).

  § 8

  Program wychowawczy gimnazjum zawierający główne cel i zadania szkoły uchwala Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, tworząc jako odrębny dokument.


  IV. ZASADY PROMOCJI I SYSTEMU OCENIANIA

  § 9

  Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu ocen.

  § 10

  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. Poinformowane ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
  2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
  3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
  4. Dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
  5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

  § 11

  Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:
  I okres – od 1 września do 31 stycznia
  II okres – od 1 lutego do końca roku szkolnego.

  § 11. 1

  1. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne (okresowe), ustala się w stopniu według następującej skali:
  - stopień celujący – 6
  - stopień bardzo dobry – 5
  - stopień dobry – 4
  - stopień dostateczny – 3
  - stopień dopuszczający – 2
  - stopień niedostateczny –1

  2. Oceny bieżące przedmiotowe śródsemestralne ustal się według skali punktowej od 0 o 100 punktów i obejmują one:
  1. Sprawdziany wiadomości i umiejętności – 70 pkt.
  2. Samodzielność ucznia w wykonywaniu zadań edukacyjnych – 15 pkt.
  3. Prace dodatkowe – 10 pkt.
  4. Osobiste zaangażowanie ucznia w proces uczenia się – 5 pkt.

  3. Szczegółowe kryteria oceny przedmiotowej uwzględniające poziom nauczania opracowuje nauczyciel przedmiotu.
  4. Szczegółowe zasady przyznawania i odejmowania punktów każdy nauczyciel przedmiotu ustala w umowie z klasą i w przedmiotowym systemie oceniania.
  5. Umowa między nauczycielem a uczniami powinna zawierać:
  1) warunki i terminy poprawy sprawdzianów wiedzy i umiejętności,
  2) zasady odejmowania punktów za brak prac domowych, nie przygotowanie do lekcji oraz brak zeszytów ćwiczeń, zeszytów przedmiotowych, stroju gimnastycznego, itd.
  6. Zasady oceniania z religii ( etyki ) regulują odrębne przepisy.
  7. Ocena z zachowania śródroczna i końcoworoczna otrzymuje brzmienie:
  - wzorowe
  - dobre
  - poprawne
  - nieodpowiednie
  8. Szczegółowe zasady otrzymywania poszczególnych ocen z zachowania określone są w Wewnątrzszkolnym systemie oceniania uczniów w Gimnazjum.

  § 11. 2

  Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów sprawdzających określa Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów w Gimnazjum.

  § 12

  Zasady promowania uczniów do klasy programowo wyższej i ukończenia szkoły określa Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów w Gimnazjum.

  § 13

  1. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i ponadto przystąpił do „egzaminu gimnazjalnego” przeprowadzonego przez komisję okręgową, sprawdzającą:
  a) umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych,
  b) umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
  2. Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy, przeprowadza się go w maju, w terminie ustalonym przez komisję okręgową.
  3. Wynik egzaminu gimnazjalnego odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły.


  V. ORGANA GIMNAZJUM

  § 14

  Organami gimnazjum są:
  1. Dyrektor gimnazjum
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
  4. Samorząd Uczniowski

  § 14. 1

  Funkcję dyrektora powierza i odwołuje organ prowadzący.

  § 14. 2

  Dyrektorem gimnazjum może być nauczyciel spełniający warunki określone w ustawie o systemie oświaty.

  § 14. 3

  Dyrektor gimnazjum sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole, a także jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w szkole pracowników.

  § 14. 4

  Dyrektor współdziała z organami samorządu gminnego, realizuje jego zalecenia i wnioski zakresie na zasadach określonych ustawą.

  § 14. 5

  Dyrektor gimnazjum w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z pozostałymi organami oraz rodzicami.

  § 14. 6

  Dyrektor gimnazjum w szczególności:
  1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
  3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,
  5. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.

  § 15

  Dyrektor gimnazjum:
  1. zatrudnia, bądź zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
  2. powierza funkcje kierownicze w szkole po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
  3. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracowników szkoły,
  4. występuje z wnioskiem po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,
  5. prowadzi nadzór pedagogiczny i przedstawia Radzie Pedagogicznej przynajmniej dwa razy do roku wnioski ze sprawowanego nadzoru.

  § 16

  Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dydaktycznych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

  § 16. 1

  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy zatrudnieni nauczyciele.

  § 16. 2

  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

  § 16. 3

  Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
  1. Podejmowanie uchwał bądź wyrażanie opinii.
  Do podjęcia uchwały niezbędne jest quorum w postaci przynajmniej połowy członków rady oraz ich przyjęcie zwykłą większością głosów. Uchwały Rady Pedagogicznej powinny mieć postać aktu prawnego, a fakt ich podjęcia oraz wymogów dla ich ważności odnotowany w protokole z posiedzenia rady.
  2. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
  3. Zatwierdzenie planów pracy szkoły.
  4. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
  5. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.

  § 16. 4

  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. Organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
  2. Projekt planu finansowego szkoły.
  3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
  4. Propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału stałych pracy i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

  § 16. 5

  Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmiany.

  § 16. 6

  Dyrektor gimnazjum wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

  § 17

  W gimnazjum może działać Rada Szkoły. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Szkoły określają odrębne przepisy.

  § 18

  W gimnazjum działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

  § 18. 1

  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa m.in. zasady tworzenia tego organizmu i nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

  § 18. 2

  Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej lub dyrektora gimnazjum z wnioskiem i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

  § 18. 3

  Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.

  § 18. 4

  Rodzice mają prawo do:
  1. Uzyskiwania od dyrektora i wychowawców klas informacji o zadaniach gimnazjum oraz zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w szkole i klasie, podczas zebrań ogólnoszkolnych i klasowych.
  2. Zapoznania się z przepisami dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz sposobu i zasad przeprowadzania egzaminów sprawdzających oraz egzaminu proorientującego po ukończeniu kształcenia w szkole.
  3. W każdym czasie mogą uzyskać ustną lub sporządzoną na piśmie rzetelna informację na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.
  4. Wdrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy gimnazjum.

  § 18. 5

  W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze będą organizowane stałe spotkania z rodzicami – nie rzadziej niż raz na pół roku.

  § 19

  W gimnazjum działa „Samorząd Uczniowski” zwany dalej „samorządem”.

  § 19. 1

  Samorząd tworzą wszyscy uczniowie.

  § 19. 2

  Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

  § 19. 3

  Organ samorządu uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego statutu.

  § 19. 4

  Do zadań samorządu należy:
  1. Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec tych rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.
  2. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki oraz współdziałania w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form zajęć pozalekcyjnych.
  3. Dbanie o mienie szkolne.
  4. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce.
  5. Rozstrzyganie sporów między uczniami ( sąd koleżeński ), zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi szkoły lub Radzie pedagogicznej.
  6. Dbanie – w całokształcie swojej działalności – o dobre imię i honor szkoły.

  § 19. 5

  Samorząd uczniowski jest uprawniony do:
  1. Przedstawiania Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów.
  2. Przedstawianie propozycji do planu wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i praw uczniów.
  3. Wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży.
  4. Udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej.
  5. Wydawania gazetek szkolnych, prowadzenia kroniki.
  6. Zgłaszanie kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz prawo wnoszenia uwag do opinii władz szkoły o uczniach.

  § 19. 6

  Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące podstawowych praw uczniów takich, jak:
  1. Prawo do zapoznania się z wymaganiami poziomu koniecznego, podstawowego, dopełniającego i wykraczającego, oceną przedmiotową, oceną z zachowania oraz całym wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
  2. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych potrzeb.
  3. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
  4. Prawo do opiniowania pracy nauczyciela przystępującego do oceny własnej pracy zawodowej.
  5. Prawo do samodzielności w wykonywaniu zadań edukacyjnych i badania własnej ewaluacji.

  § 19. 7

  Dyrektor zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na każdy wniosek samorządu w terminie nie dłuższym niż 7 dni.


  VI. ORGANIZACJA GIMNAZJUM

  § 20

  Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

  § 20. 1

  Liczbę uczniów w oddziale ustala się w każdym roku przy uwzględnieniu planu organizacyjnego szkoły po konsultacji z organem prowadzącym.

  § 21

  Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

  § 22

  W gimnazjum można zorganizować świetlicę szkolną z dożywianiem za zgodą organu prowadzącego i na zasadach określonych przepisami o funkcjonowaniu świetlic szkolnych.

  § 23

  Gimnazjum tworzy bibliotekę szkolną.

  § 23. 1

  Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu wiedzy pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

  § 23. 2

  Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, poprzez założenie karty bibliotecznej.

  § 23. 3

  Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:
  1. gromadzenie i opracowanie zbiorów,
  2. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich przez bibliotekarza ,
  3. prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego.

  § 23. 4

  Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostępy do jej zbiorów podczas zajęć i po ich zakończeniu.

  § 24

  1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny gimnazjum opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawach ramowych planów nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku zatwierdzony przez organ prowadzący.
  2. W arkuszu organizacyjnym gimnazjum zamieszcza się w szczególności:
  - liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
  - ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

  § 25

  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego gimnazjum, dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

  § 26

  1. W gimnazjum tworzy się stanowisko wicedyrektora, jeżeli liczba oddziałów liczy, co najmniej 12.
  2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.  VII. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

  § 27

  W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych, ekonomicznych i obsługowych.

  § 28

  Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

  § 29

  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy, bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

  § 30

  1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalanie programów nauczania dla danego oddziału oraz ich modyfikowania w miarę potrzeb.
  2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
  3. Pracą zespołów kieruje lider powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

  § 31

  Nauczyciel winien być bezstronny i obiektywny w ocenie uczniów oraz sprawiedliwie traktować wszystkich uczniów.

  § 32

  Oddziałem klasowym kieruje nauczyciel wychowawca.
  Do zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

  § 33

  Wychowawca realizuje zadania przyjęte w „Programie wychowawczym szkoły”.

  § 34

  Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej:
  - dyrektora,
  - wicedyrektora,
  - Wojewódzkiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  - pedagoga.

  § 35

  Bibliotekarz podlega dyrektorowi gimnazjum, a jego zadania określa szczegółowo zakres obowiązków i praw.

  § 35. 1

  Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:
  1. udostępnianie zbiorów
  2. udzielanie informacji bibliotecznych
  3. rozmowy z czytelnikami o książkach, prowadzenie poradnictwa w wyborze książek
  4. informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa klasy.

  § 36

  W gimnazjum tworzy się stanowisko pedagoga szkolnego. Szczegółowy zakres obowiązków i praw określa „przydział czynności”.

  § 37

  W gimnazjum tworzy się stanowisko Wicedyrektora.

  § 37. 1

  Do kompetencji wicedyrektora gimnazjum należy:
  1. prowadzenie wewnątrzszkolnego nadzoru pedagogicznego,
  2. organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
  3. sporządzanie rozkładu zajęć,
  4. kontrola dokumentacji pedagogicznej nauczyciela,
  5. organizacja uroczystości państwowych, szkolnych oraz apeli,
  6. kierowanie pracą liderów zespołów przedmiotowych,
  7. kontrolowanie pracy organizacji uczniowskich.

  § 38

  Do kompetencji pracowników administracyjno-obsługowych należy:
  1. sprawne załatwianie wszelkich spraw w zakresie kompetencji,
  2. sprawny obieg dokumentów,
  3. prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych,
  4. prawidłowe prowadzenie obiegu dokumentacji szkolnej oraz archiwum,
  5. dbanie o stan higieniczno-sanitarny szkoły i obejścia szkolnego.


  VIII. UCZNIOWIE GIMNAZJUM

  § 39

  Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie przyjmowania uczniów do szkoły.

  § 40

  Do gimnazjum uczęszczają uczniowie, po ukończeniu 6-letniej szkoły podstawowej obowiązkowo do 18-tego roku życia.

  § 41

  Uczeń ma prawo:
  1. właściwie zorganizowanego kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowania godności,
  3. korzystanie z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
  4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych ludzi,
  6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  7. sprawiedliwej, obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
  8. pomocy w przypadku trudności w nauce,
  9. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego podczas zajęć pozalekcyjnych,
  10. wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w gimnazjum.

  § 42

  Uczeń ma obwózek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza dotyczących:
  1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
  2. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  3. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
  4. dbałość o wspólne dobro, ład i porządek.

  § 42. 1

  Uczeń może być nagradzany za:
  1. rzetelną naukę,
  2. wzorową postawę,
  3. wybitne osiągnięcia.

  Nagrodą może być:
  1. świadectwo z wyróżnieniem,
  2. nagroda książkowa lub inna nagroda rzeczowa,
  3. pochwała dyrektora udzielona publicznie wobec wszystkich uczniów,
  4. list pochwalny dla rodziców,
  5. pochwała wychowawcy klasy,
  6. anulowanie poprzednio wymierzonej kary.

  § 42. 2

  Uczeń może być ukarany za:
  1. nie przestrzeganie zapisów statutowych,
  2. uchybienia w normach współżycia w stosunku do innych ludzi,
  3. nieusprawiedliwione opuszczenie zajęć,
  4. niszczenie mienia szkoły,
  5. palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków.

  Karą jest:
  1. upomnienie ustne wychowawcy klasy,
  2. upomnienie lub nagana ustna dyrektora gimnazjum
  3. upomnienie lub nagana dyrektora gimnazjum z wpisaniem do arkusza ocen,
  4. przeniesienie do równoległej klasy w szkole,
  5. przeniesienie do innego gimnazjum przez Kuratora Oświaty na wniosek dyrektora szkoły.

  § 43

  1. Przed wymierzeniem kary uczeń powinien być wysłuchany.
  2. Uczeń ma prawo wnieść odwołanie od kary wymierzonej przez wychowawcę klasy do dyrektora gimnazjum w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.
  3. Dyrektor może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska on poręczenie Samorządu Uczniowskiego albo wychowawcy.
  4. Uczeń ma prawo wnieść odwołanie od kary wymierzonej przez dyrektora do Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od daty ukarania.
  5. Prawo odwołania przysługuje również rodzicom (opiekunom) ucznia.


  IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

  § 44

  Gimnazjum używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

  § 45

  Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

  § 46

  Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

  § 47

  Tekst niniejszego Statutu może być znowelizowany przez Radę Pedagogiczną.


  Przewodniczący Rady
  Jarosław Murawski

 • Uchwała Nr V / 32 / 99 (Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce)

  2004-07-27 00:00:00

  Uchwała Nr V / 32 / 99
  Rady Miejskiej w Zabłudowie
  z dnia 3 marca 1999 r.

  w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce.

  Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 2 ust. l ustawy z dnia 8 stycznia 1999 roku - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego ( Dz. U. Nr 12, poz.96 ) i w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.775, z 1998 r. Nr 155, poz.1014, Nr 162, poz. 1126) - Rada Miejska postanawia:

  § 1

  Przekształcić z dniem l września 1999 roku Publiczną Szkołę Podstawową w Dobrzyniówce o strukturze organizacyjnej klas I - VIII w sześcioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej klas I - VI, zwanej dalej „szkołą „ z przyporządkowaną do niej w roku szkolnym 1999 / 2000 klasą ósmą.

  § 2

  Obwód szkoły obejmuje miejscowości:
  Dobrzyniówka, Folwarki Małe, Krasne, Słomianka, Teodorowo i Zacisze.

  § 3

  Organizację szkoły określa statut.

  § 4

  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Zabłudów.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Przewodniczący Rady
  Jarosław Murawski

 • Statut Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce

  2004-07-27 00:00:00

  Rozdział I
  PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

  § 1

  Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce, zwana w dalszej treści „szkołą'.

  § 2

  Szkoła jest publiczną, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty

  § 3

  Cykl nauki trwa sześć lat podzielony na dwa etapy edukacyjne: Etap I - nauczanie zintegrowane w klasach I - III, Etap II - nauczanie blokowe w klasach IV - VI.

  § 4

  Organem prowadzącym jest Gmina Zabłudów.

  § 5

  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Podlaski Kurator Oświaty.


  Rozdział II
  CELE I ZADANIA SZKOŁY

  § 6

  Szkoła realizuje cele określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. z późniejszymi zmianami, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Człowieka oraz celach określonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego sześcioletniej szkoły podstawowej I i II etapu edukacyjnego:
  1. Prowadzi dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia.
  2. Rozwija poznawcze możliwości uczniów, tak aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata.
  3. Rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, przygotowuje do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego.
  4. Rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze.
  5. Umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów.
  6. Rozwija zdolność rozróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych.
  7. Kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, sprawność fizyczną; wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego.
  8. Rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu.
  9. Wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej.
  10. Stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej.
  11. Zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych.
  12. Zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną.
  13. Uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans.
  14. Stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.
  15. Stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci.

  § 7

  Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej przez:
  a) wdrażanie do poszanowania symboli narodowych: godła, flagi, hymnu,
  b) udział uczniów w obchodach świąt narodowych,
  c) wdrażanie uczniów do poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,
  d) zapoznanie uczniów z dorobkiem kulturalnym i historią Polski,
  e) organizowanie religii poszczególnych wyznań i etyki zgodnie z potrzebami i obowiązującymi przepisami.
  2. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:
  a) kierowanie uczniów na wniosek członków rady pedagogicznej lub rodziców na badania do poradni wychowawczo - zawodowej,
  b) zapewnienie uczniom mającym trudności w nauce możliwości uzupełnienia braków w zespołach dydaktyczno - wychowawczych,
  c) prowadzenie z uczniami, mającymi orzeczenie poradni wychowawczo - zawodowej, nauczania zindywidualizowanego lub w szczególnych wypadkach nauczania indywidualnego,
  d) obniżenie, na wniosek poradni wychowawczo - zawodowej, wobec niektórych uczniów progu wymagań programowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  e) organizowanie spotkań uczniów z psychologami i pedagogiem,
  f) systematyczną współpracę z rodzicami.
  3. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:
  a) tworzenie i prowadzenie kół przedmiotowych i zainteresowań zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły,
  b) organizację zajęć rekreacyjne - sportowych,
  c) udział uczniów w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych,
  d) prezentację osiągnięć uczniów,
  e) tworzenie warunków do prowadzenia na terenie szkoły działalności kulturalnej,
  f) dobrowolny udział uczniów w stowarzyszeniach i organizacjach działających legalnie na terenie szkoły,
  g) prenumeratę czasopism.

  § 8

  Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
  1. Sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych oraz pozalekcyjnych.
  I. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole:
  a) systematyczne kontrolowanie miejsc, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie musi być usunięte albo niezwłocznie zgłoszone dyrektorowi szkoły),
  b) bezpośrednią opiekę podczas zajęć sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
  c) nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa,
  d) w przypadku zaistnienia wypadku podczas zajęć nauczyciel zobowiązany jest do postępowania zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa w szkołach i placówkach publicznych,
  e) nauczyciel jest zobowiązany na początku zajęć odnotować uczniów nieobecnych,
  f) nauczyciel - opiekun pracowni fizyki, chemii i techniki zobowiązany jest do opracowania regulaminu i zapoznania z nim uczniów na każdych pierwszych zajęciach w roku szkolnym.
  2. Sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, zachowując następujące zasady:
  a) wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne powinny być wcześniej zgłoszone i wymagają wypełnienia „karty wycieczki',
  b) jeden opiekun na 15 uczniów, jeśli jest to impreza połączona z wyjazdem poza miejsce zamieszkania,
  c) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekraczać 10 osób,
  d) na udział w wycieczce kierownik musi uzyskać zgodę rodziców uczniów,
  e) opiekun wycieczki szczególną uwagę zwraca na bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz możliwości zgubienia się uczestników,
  f) kąpiel może odbywać się w grupach do 15 osób i wyłącznie w kąpieliskach strzeżonych z ratownikiem.
  3. Zapewnia uczniom opiekę w czasie przerw międzylekcyjnych poprzez pełnienie według ustalonego regulaminu i harmonogramu dyżurów nauczycielskich na korytarzach szkolnych:
  a) w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyżurni muszą zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom,
  b) w czasie przerw lekcyjnych od godz. 800 do zakończenia zajęć szkolnych tj. do godz. 1430 i wyjścia młodzieży ze szkoły wyznaczeni nauczyciele pełnią dyżury,
  c) dyżur musi być pełniony aktywnie.
  4. W szkole ustala się następujące formy sprawowania indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami:
  a) wnikliwa analiza dokumentacji dotyczącej ucznia,
  b) rozpoznanie przez wychowawcę w pierwszym miesiącu nauki sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,
  c) zgłoszenie dzieci wymagających szczególnej opieki do dyrekcji szkoły,
  d) umożliwienie i zorganizowanie w miarę możliwości pomocy materialnej i zapewnienie opieki pedagogicznej uczniom najbiedniejszym oraz pochodzącym ze środowiska wychowawczo zaniedbanych,
  e) otoczenie szczególną opieką uczniów zdolnych i mających trudności w nauce.

  § 9

  1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącym w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
  1. W celu zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej wychowawstwo przydziela się nauczycielom nauczania początkowego na okres 3 lat oraz na okres 3 lat w klasach IV - VI.
  2. Rodzice i samorząd uczniowski mogą zgłaszać do dyrektora szkoły swoje wnioski i uwagi dotyczące powierzania funkcji wychowawczej.
  3. Nauczyciel wychowawca może być odwołany z funkcji przez dyrektora szkoły w następujących przypadkach:
  a) na wniosek większości rodziców i uczniów dyrektor szkoły po rozpatrzeniu jego zasadności może zmienić wychowawcę oddziału w trakcie roku szkolnego,
  b) na uzasadniony wniosek nauczyciela wychowawcy pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną,
  c) w przypadku nie wywiązywania się nauczyciela z obowiązków wychowawcy.


  Rozdział III
  ORGANY SZKOŁY

  § 10
  Organami szkoły są:
  a) dyrektor szkoły
  b) rada pedagogiczna
  c) rada rodziców
  d) samorząd uczniowski
  e) w szkole może działać Rada Szkoły. Tryb powoływania rady określą odrębne przepisy.

  § 11

  1. Do obowiązków dyrektora szkoły należy:
  a) sprawowanie nadzoru wewnątrzszkolnego wobec nauczycieli i pozostałych nauczycieli,
  b) kształtowanie właściwych warunków pracy i stosunków między pracownikami,
  c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywania oceny pracy nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  d) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  e) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,
  f) nadzorowanie prowadzenia dokumentacji szkolnej,
  g) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym i ponoszenia odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,
  h) dysponowanie środkami finansowymi pozabudżetowymi zgodnie finansach ustawą o finansach publicznych,
  i) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim,
  j) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom oraz pozostałym pracownikom,
  k) występowanie do władz z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i związków zawodowych w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników,
  1) opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły,
  m) opracowanie regulaminu premiowania pracowników niepedagogicznych,
  n) dobór i zatrudnianie kadry pedagogicznej i pracowników obsługi,
  o) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły,
  p) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:
  - zezwolenie na indywidualny tok nauki,
  - odroczenie obowiązku szkolnego,
  q) zatwierdzanie szkolnego zestawu programów nauczania.

  2. Dyrektor ma prawo:
  a) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,
  b) zatrudniania i zwalniania (zgodnie z obowiązującymi przepisami) pracowników szkoły,
  c) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu.
  3. Dyrektor szkoły odpowiada za:
  a) poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad uczniami,
  b) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i statutem szkoły,
  c) bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku szkoły podczas zajęć organizowanych przez szkołę i stan ochrony p. poż. budynku,
  d) celowe wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na działalność szkoły,
  e) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

  § 12

  Członkowie Rady Pedagogicznej mają za zadanie:
  a) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki,
  b) w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole,
  c) do zadań stanowiących rady pedagogicznej należy:
  - uchwalenie regulaminu swojej działalności,
  - zatwierdzenie planów pracy szkoły i regulaminów wewnętrznych,
  - zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  - podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  - ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  - podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.
  d) rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  - organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  - projekt planu finansowego szkoły,
  - wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  - propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
  e) dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeżeli stwierdzi, że są one niezgodne z przepisami prawa,
  f) rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołą o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły,
  g) do chwili powołania rady szkoły, rada pedagogiczna wykonując zadania rady szkoły jest zobowiązana zasięgać opinii przedstawicieli rodziców i uczniów w sprawach:
  - uchwalania statutu szkoły,
  - opiniowania planu finansowego szkoły,
  - opiniowania planu pracy szkoły, projektów innowacyjnych i eksperymentów pedagogicznych,
  - oceny działalności pozalekcyjnej i przedmiotów nadobowiązkowych,
  - organizowania uroczystości, imprez i wycieczek szkolnych.
  2. Nauczyciele realizują zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
  a) sprawują opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych oraz pozalekcyjnych. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole:
  - systematyczne kontrolowanie miejsc, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie musi być usunięte albo niezwłocznie zgłoszone dyrektorowi szkoły),
  - bezpośrednią opiekę podczas zajęć sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia,
  - nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do
  - zapewnienia uczniom bezpieczeństwa,
  - w przypadku zaistnienia wypadku podczas zajęć nauczyciel zobowiązany jest do postępowania zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa w szkołach i placówkach publicznych,
  - nauczyciel jest zobowiązany na początku zajęć odnotować uczniów nieobecnych,
  - nauczyciel - opiekun pracowni fizyki, chemii i techniki zobowiązany jest do opracowania regulaminu i zapoznania z nim uczniów na każdych pierwszych zajęciach w roku szkolnym.
  b) sprawują opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, zachowując następujące zasady:
  - wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne powinny być wcześniej zgłoszone i wymagają wypełnienia „karty wycieczki',
  - jeden opiekun na 15 uczniów, jeśli jest to impreza połączona z wyjazdem poza miejsce zamieszkania,
  - grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekraczać 10 osób,
  - na udział w wycieczce kierownik musi uzyskać zgodę rodziców uczniów,
  - opiekun wycieczki szczególną uwagę zwraca na bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz możliwości zgubienia się uczestników,
  - kąpiel może odbywać się w grupach do 15 osób i wyłącznie w kąpieliskach strzeżonych z ratownikiem.
  c) zapewniają uczniom opiekę w czasie przerw międzylekcyjnych poprzez pełnienie według ustalonego regulaminu i harmonogramu dyżurów nauczycielskich na korytarzach szkolnych:
  - w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyżurni muszą zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom,
  - w czasie przerw lekcyjnych od godz. 800 do zakończenia zajęć szkolnych tj. do godz. 1430 i wyjścia młodzieży ze szkoły wyznaczeni nauczyciele pełnią dyżury,
  - dyżur musi być pełniony aktywnie.
  d) w szkole ustala się następujące formy sprawowania indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami:
  - wnikliwa analiza dokumentacji dotyczącej ucznia,
  - rozpoznanie przez wychowawcę w pierwszym miesiącu nauki sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,
  - zgłoszenie dzieci wymagających szczególnej opieki do dyrekcji szkoły,
  - umożliwienie i zorganizowanie w miarę możliwości pomocy materialnej i zapewnienie opieki pedagogicznej uczniom najbiedniejszym oraz pochodzącym ze środowiska wychowawczo zaniedbanych,
  - otoczenie szczególną opieką uczniów zdolnych i mających trudności
  w nauce.
  3. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącym w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
  a) w celu zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej wychowawstwo przydziela się nauczycielom nauczania zintegrowanego na okres 3 lat oraz na okres 3 lat w klasach IV – VI,
  b) rodzice i samorząd uczniowski mogą zgłaszać do dyrektora szkoły swoje wnioski i uwagi dotyczące powierzania funkcji wychowawczej,
  c) Nauczyciel wychowawca może być odwołany z funkcji przez dyrektora szkoły w następujących przypadkach:
  - na wniosek większości rodziców i uczniów dyrektor szkoły po rozpatrzeniu jego zasadności może zmienić wychowawcę oddziału w trakcie roku szkolnego,
  - na uzasadniony wniosek nauczyciela wychowawcy pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną,
  - w przypadku nie wywiązywania się nauczyciela z obowiązków wychowawcy.

  § 13

  Kompetencje rady rodziców:
  a) rada rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców,
  b) zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców i uczniów tej szkoły,
  c) rada rodziców uchwala swój regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły,
  d) rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności:
  - pomocy w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,
  - współudziału w realizacji zadań opiekuńczych szkoły.
  e) rada rodziców może uczestniczyć w planowaniu wydatków szkoły i podejmować działania na rzecz pozyskania dodatkowych środków finansowych dla szkoły.

  § 14

  Kompetencje samorządu uczniowskiego:
  a) samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły,
  b) zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów,
  c) regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły,
  d) samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej lub dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  - prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią i stawianymi wymaganiami,
  - prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  - prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
  - prawo do organizacji działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi ale w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

  § 15

  Zasady współdziałania organów szkoły.
  a) działające organy szkoły korzystają z możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,
  b) o podejmowaniu planowanych działań lub decyzjach informowane są wszystkie organy szkoły co najmniej dwa razy w roku.

  § 16

  Wszystkie organy szkoły współdziałaj ą ze sobą w sprawach kształcenia, wychowywania i opieki dzieci.  § 17

  Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły:
  a) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,
  b) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach,
  c) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,
  d) organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły.

  § 18

  Rozstrzyganie sporów między organami szkoły:
  a) spory pomiędzy organami szkoły (z wyjątkiem dyrektora szkoły) rozstrzyga dyrektor szkoły,
  b) spory pomiędzy dyrektorem szkoły, a innymi organami szkoły rozstrzyga w zależności od przedmiotu sporu organ prowadzący szkołę albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.


  Rozdział IV
  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

  § 19

  1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi.
  2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

  § 20

  1. Nauczyciel prowadzi pracownię dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzanych jego opiece uczniów.
  2. Obowiązki i zadania nauczycieli:
  a) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
  b) prawidłowa realizacja programu nauczania według jego najlepszej wiedzy i woli a także realizacja zadań wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły,
  c) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki,
  d) dbałość o urządzenia pracowni, pomoce i sprzęt szkolny,
  e) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
  f) bezstronność i obiektywizm oceniania oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
  g) wyzwalanie twórczego i aktywnego udziału uczniów w procesie dydaktyczno - wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się,
  h) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i moralnych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły,
  i) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
  j) stałe pogłębianie swojej wiedzy pedagogicznej, dydaktycznej i merytorycznej,
  k) stymulowanie rozwojem psychofizycznym, poznawanie i kształtowanie uzdolnień,
  zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru,
  1) tworzenie właściwej bezkonfliktowej atmosfery pracy,
  m) aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rad pedagogicznych,
  n) rzetelne pełnienie dyżurów nauczycielskich
  3. Nauczyciele mają prawo do:
  a) tworzenia autorskich programów nauczania i wychowania,
  b) decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia uczniów,
  c) wnikliwej i obiektywnej ocenie pracy zawodowej na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
  d) przedstawiania wniosków dotyczących funkcjonowania szkoły.

  § 21

  1. Nauczycielom powierza się obowiązki wychowawcy.
  2. Zadania wychowawcy klasy:
  a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia i przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
  b) inspirowanie i wspomaganie działania zespołów uczniowskich,
  c) tworzenie warunków wspomagających rozwój i sprawność fizyczną uczniów,
  d) podejmowanie działań mających na celu poprawę stanu higieny i zdrowia uczniów,
  e) przygotowanie wychowanków do życia w dorosłym, demokratycznym społeczeństwie, kształtowanie postaw obywatelskich uczniów, zgodnie z założeniami konstytucji, Deklaracji Praw Człowieka, z poszanowaniem potrzeb duchowych i światopoglądowych,
  f) podejmowanie działań umożliwiających wspólne rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz między wychowankami a innymi członkami społeczności szkolnej,
  g) kształtowanie i umacnianie w codziennych kontaktach z uczniami postaw partnerstwa oraz przestrzegania zasad tolerancji religijnych.
  3. Wychowawca w celu realizacji ww. zadań podejmuje następujące zadania:
  a) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,
  b) w pierwszych dwóch miesiącach roku szkolnego rozpoznaje warunki środowiskowe uczniów,
  c) interesuje się stanem zdrowia uczniów, kontaktuje się z lekarzem, higienistką oraz rodzicami,
  d) wdraża uczniów do dbania o higienę osobistą i stan sanitarny otoczenia,
  e) upowszechnia zasady BHP podczas pobytu w szkole i w zachowaniu się poza szkoła,
  f) raz w miesiącu wspólnie z uczniami analizuje wyniki w nauce, bada przyczyny niepowodzeń szkolnych,
  g) organizuje pomoc koleżeńską uczniom napotykającym na trudności dydaktyczne, a także tym, którzy nie mają warunków do pracy w domu,
  h) utrzymuje stały kontakt z rodzicami, informuje o postępach w nauce uczniów i zachowaniu,
  i) na radzie pedagogicznej wnioskuje o kierowanie uczniów mających trudności w nauce na badania diagnostyczne, mające na celu określenie poziomu intelektualnego, sporządza wywiady środowiskowe i pisze charakterystyki uczniów,
  j) czuwa nad uczęszczaniem uczniów mających trudności w nauce na zajęcia zespołów dydaktyczno - wyrównawczych,
  k) współdziała z nauczycielami, w tym przede wszystkim z nauczycielami bibliotekarzami,
  l) dba o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, bada przyczyny opuszczania przez nich zajęć szkolnych, do piątego każdego miesiąca sporządza zestawienie frekwencji,
  m) kształtuje szacunek uczniów do tradycji szkoły, regionu, kraju, n) rozwija i wzmacnia w codziennych kontaktach postawę życzliwości, przyjaźni i partnerstwa, pomaga w wypracowaniu jednolitych norm i ocen postępowania,
  o) rozwija społeczną aktywność wychowanków, angażuje ich do prac na terenie klasy, szkoły i środowiska, kształtuje właściwą postawę uczniów do pracy i do ludzi ją wykonujących, wdraża wychowanków do życia w rynkowych realiach ekonomicznych, kształtuje przedsiębiorczość,
  p) wykorzystuje i respektuje w pracy wychowawczej postanowienia statutu szkoły, rozwija różne formy samorządności uczniowskiej, ułatwia uczniom właściwe organizowanie i wykorzystanie czasu wolnego,
  q) kształtuje właściwe postawy ucznia wobec alkoholizmu, narkomanii i niedostosowania społecznego poprzez właściwą ocenę zachowania uczniów, umacnia zasadę sprawiedliwości i poszanowania godności każdego człowieka,
  r) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, a ponadto organizuje w ciągu roku szkolnego przynajmniej trzy zebrania rodziców w celu:
  - poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,
  - włączania ich w sprawy klasy, szkoły,
  - informowania w postępach w nauce i zachowaniu się uczniów, s) ustala projekt oceny z zachowania,
  t) wychowawca zgłasza uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w klasie i szkole, a także kar przewidzianych w kodeksie ucznia,
  4. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy:
  a) prowadzi dziennik lekcyjny,
  b) wypełnia arkusze ocen,
  c) pisze opinie o uczniach dla innych szkól, poradni, ewentualnie władz sądowych, opiekuńczych i innych,
  d) wypisuje świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły.
  5. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły i rady pedagogicznej. Początkujący nauczyciel - wychowawca może korzystać z pomocy doświadczonego wychowawcy.

  § 22

  Zadania nauczyciela bibliotekarza:
  1. gromadzenie zbiorów,
  2. opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. udostępnienie zbiorów czytelnikom,
  4. organizowanie warsztatu informacyjnego,
  5. współpraca z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, bibliotekami innych szkół oraz innymi instytucjami.

  § 23

  Do zadań pracowników obsługi należy w szczególności:
  1. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,
  2. zakres obowiązków pracowników obsługi, a także ich odpowiedzialność określa dyrektor szkoły.


  Rozdział V
  PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

  § 24

  1. Do szkoły uczęszczają uczniowie od 7 roku życia (na wniosek rodziców może rozpocząć naukę dziecko, które przed dniem l września ukończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki), do 13 lat uczęszczają też starsi, lecz nie później niż do 18 roku życia.
  2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecko do szkoły podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni wychowawczo - zawodowej.
  3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o l rok.
  4. Decyzje w sprawach odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni wychowawczo - zawodowej.
  5. Dopuszcza się uczęszczanie uczniów poza rejonu szkoły, decyzja o przyjęciu zależy od dyrektora szkoły.

  § 25

  Prawa i obowiązki uczniów:
  1. Każdy uczeń ma prawo do:
  a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniające ochronę przed wszelkimi formami przemocy oraz poszanowanie jego godności,
  c) życzliwego podmiotowego traktowania,
  d) swobody wyrażania myśli i przekonań,
  e) rozwijania zainteresowań zdolności i talentów,
  f) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,
  g) pomocy w przypadku trudności w nauce,
  h) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego,
  i) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych.
  2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:
  a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
  b) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  c) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,
  d) dbałość o własne dobro, ład i porządek w szkole (w przypadku zniszczenia sprzętu lub mienia szkolnego ponosi odpowiedzialność finansową),
  e) przestrzegania zarządzeń dyrektora szkoły, postanowień rady pedagogicznej, poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.

  § 26

  Społeczność szkolna nagradza uczniów za:
  a) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
  b) wzorową postawę i obronę słabszych,
  c) wybitne osiągnięcia w nauce i konkursach,

  § 27

  Społeczność szkolna karze uczniów za nieprzestrzeganie regulaminu, a szczególności za:
  a) wulgarne zachowanie się w stosunku do innych,
  b) brak poszanowania mienia szkoły,
  c) nieprzestrzeganie norm współżycia w zespole klasowym,
  d) wybryki chuligańskie.

  § 28

  Rodzaje nagród i kar.
  1. Rodzaje nagród:
  a) pochwała nauczycielska,
  b) pochwała wychowawcy klasy,
  c) pochwała dyrektora szkoły na apelu szkolnym,
  d) nagroda książkowa,
  e) świadectwo z wyróżnieniem.
  2. Rodzaje upomnień i kar:
  a) nagana udzielona przez nauczyciela lub wychowawcę,
  b) nagana udzielona przez dyrektora szkoły,
  c) nagana dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej,
  d) przeniesienie do innej szkoły.

  § 29

  1. Przed wymierzeniem kary uczeń powinien być wysłuchany przez osobę lub organ wymierzający karę,
  2. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przej nauczyciela do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary,
  3. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska poręczenia samorządu uczniowskiego albo wychowawcy,
  4. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora szkoły do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku, za pośrednictwem dyrektora szkoły, w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.
  5. Prawo do odwołania wymienione w ust. 2 i 4 przysługuje również rodzicom (opiekunom prawym) ucznia.

  § 30

  Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi załącznik nr 1 do statutu szkoły.


  Rozdział VI
  ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

  § 31

  Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

  § 32

  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły najpóźniej do 15 maja każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

  § 33

  1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów.
  2. W szkole przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić do 25 uczniów. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby mniejsza od 13.

  § 34

  1. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
  2.Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy rozkład dziennych zajęć ustala nauczyciel.

  § 35

  1. Podstawową formą pracy szkoły są:
  a) zajęcia zintegrowane w klasach I - III,
  b) nauczanie blokowe w klasach IV - VI.

  § 36

  Ze względu na zapewnienie specjalnych warunków bezpieczeństwa dokonuje się podziału oddziałów na grupy na zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV-VI.

  § 37

  Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkól wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorami szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli.

  § 38

  W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.
  1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolna, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy o regionie, a jej pracą kieruj ą nauczyciele - bibliotekarze.
  2. Praca biblioteki przebiega w oparciu o własne roczne plany pracy, które po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły i radę pedagogiczną włącza się do rocznych planów pracy szkoły.
  3. Biblioteka posiada własną pieczątkę oraz regulamin biblioteki określający zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni. Prowadzi też dokumentację pracy i statystykę.
  4. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

  § 39

  Biblioteka szkolna jest miejscem, w którym:
  1. dostępny jest dla uczniów i nauczycieli pełny zakres zbiorów drukowanych,
  2. uczeń ma możliwość w różny sposób przyswajać sobie wiedzę, rozwijać i pogłębiać własne zainteresowania i umiejętności,
  3. przygotowują się uczniowie do korzystania z różnych źródeł informacji zgromadzonych w bibliotece,
  4. uzyskać można informacje o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole.

  § 40

  Organizacja pracy biblioteki.
  1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
  2. Księgozbiór podręczny oraz czasopisma udostępniane są wyłącznie w czytelni.
  3. Inwentaryzację księgozbioru przeprowadza się na wniosek dyrektora
  szkoły, co najmniej raz na 6 lat (wówczas okres udostępniania zbiorów w roku szkolnym zostaje skrócony).
  4. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki. Zapewnia odpowiednio wyposażone pomieszczenia, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i
  nienaruszalność mienia.
  5. Wydatki biblioteki szkolnej obejmują zakup zbiorów i konserwację, zakup mebli, sprzętu, druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych oraz pomocy dydaktycznych.
  6. Wydatki na potrzeby pracy biblioteki mogą być zapewnione z budżetu szkoły lub innych źródeł.
  § 41
  Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada:
  1. 9 pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
  2. bibliotekę,
  3. pokój nauczycielski w budynku nr l,
  4. kotłownię z kotłem na olej opałowy,
  5. szopę na opał, budynek sanitarny,
  6. boisko szkolne.
  § 42

  Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Jego szczegółową organizację określa Minister Edukacji Narodowej.
  § 43

  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę. Arkusz organizacyjny zawiera m. in. liczbę pracowników, stanowisk kierowniczych, liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz nadobowiązkowych.

  § 44

  Plan i program wychowawczy na rok szkolny stanowi załącznik nr 2.


  Rozdział VII
  ZASADY FINANSOWANIA

  § 45

  Gospodarkę finansową i materiałową prowadzi jednostka budżetowa w Zabłudowie: zasady jej prowadzenia określają odrębne przepisy.

  § 46

  W celu wspierania działalności statutowej Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł.


  Rozdział VIII
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 47

  1. Szkoła używa pieczęci: Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce, 16-060Zabłudów.
  2. Szkoła używa dużej i małej pieczęci okrągłej z godłem państwowym oraz napisem w otoku: Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce.

  § 48

  Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami.

  § 49

  Dotychczasowy statut traci moc z dniem uchwalenia nowego statutu szkoły.

  § 50

  Wszelkie zmiany w statucie dokonuje się w postaci aneksu na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej na wniosek dyrektora lub członka Rady Pedagogicznej.

 • Informacje ogólne

  2004-07-27 00:00:00

  SZKOŁA PODSTAWOWA w Rybołach
  16-060 Zabłudów
  tel. (0-85) 7178-206

  DYREKTOR
  Wiesława Kondratiuk

  NUCZYCIELE SZKOŁY
  Eugenia Klimiuk
  Jolanta Mordań
  Dominika Borowska
  Grażyna Omelianiuk
  Adam Bartoszewicz
  Anna Turewska-Plewa
  Beata Niewińska

  OBSŁUGA SZKOŁY
  Antonina Szwajko
  Jerzy Fiedoruk

 • Informacje ogólne

  2004-07-27 00:00:00

  GIMNAZJUM w Zabłudowie
  ul. Mickiewicza 22
  16-060 Zabłudów
  tel. (0-85) 7188-025
  www. gimzab@op.pl

  DYREKTOR
  Grażyna Zakrzewska-Dąb

  WICEDYREKTOR
  Eugenia Grzyb

  NAUCZYCIELE GIMNAZJUM
  Walentyna Andrejczuk
  Leszek Czerech
  Barbara Czurak
  Elżbieta Drozdowska
  Iza Halicka
  Sylwia Horosz
  Elwira Januszek
  Elżbieta Kalinowska
  Tamara Kisielewska
  Barbara Korolczuk
  Małgorzata Kozłowska
  Małgorzata Kryścio
  Aneta Kulikowska
  Jarosław Leończuk
  Halina Lisicka
  Sylwia Miałkowska
  Bogumiła Mielech
  Janina Narewska
  Izabela Oniszczuk
  Anna Połocka
  Maria Popławska
  Janina Raczkowska
  Joanna Urszula Radziwońska
  Lucyna Rojecka
  Monika Rzemek
  Angelina Sawicka – Samojlik
  Jarosław Sieradzki
  Antoni Skutnik
  Dariusz Szehidewicz
  Mirosław Tomaszewski
  Artur Trojan
  Artur Zieniewicz

  PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
  Agnieszka Wiertelak - sekretarka
  Agnieszka Dudzińska
  Zofia Kniga
  Zbigniew Kraczyna
  Maria Kulikowska
  Bogumiła Puchłowska
  Eugenia Romaniuk
  Aleksandra Tarasiuk
  Maria Wiertelak

 • Statut Szkoły Podstawowej w Rybołach

  2004-07-27 00:00:00

  STATUT SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  w Rybołach


  ROZDZIAŁ I
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1

  1. Sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Rybołach działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansach publicznych oraz niniejszego statutu.
  2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia 'szkoła' należy przez to rozumieć Sześcioletnia Szkoła Podstawowa.

  § 2

  1. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miejski w Zabłudowie.
  2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
  3. Cykl kształcenia w szkole trwa sześć lat.
  4. Szkoła jest jednostką budżetową.

  § 3

  W szkole prowadzona jest dodatkowo nauka języka białoruskiego.

  § 4

  Nazwa Szkoła Podstawowa w Rybołach jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczątkach i stemplach może być używany skrót nazwy.

  § 5

  1. Statut jest najwyższym prawem na terenie szkoły i wszystkie przepisy prawa wewnątrzszkolnego muszą być z nim zgodne.
  2. Dokonywanie zmian w statucie następuje przez nowelizację statutu uchwałą rady pedagogicznej i rady rodziców.


  ROZDZIAŁ II
  CELE I ZADANIA SZKOŁY

  § 6

  1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o i systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych
  na jej podstawie.
  2. W realizacji zadań - szkoła respektuje zobowiązania wynikające z:
  - Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ.
  - Dekoracja Praw Dziecka ONZ.
  - Konwencji o Prawach Dziecka.
  3. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez:
  - realizację wybranych programów nauczania dopuszczonych przez MEN,
  - wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem,
  - kształcenia w gimnazjum.
  4. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów poprzez:
  - ścisłą współpracę z rodzicami,
  - realizację celów wychowawczych w procesach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  - kształtowanie postaw społecznie oczekiwanych przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie.
  5. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
  6. Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny.
  7. Kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny poprzez:
  - włączanie młodzieży w organizację imprez i uroczystości okolicznościowych,
  - wyrabianie szacunku dla symboli narodowych (flaga, godło),
  - przyzwyczajanie uczniów do posługiwania się w szkole i poza nią poprawnym ojczystym językiem.
  8. Kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez:
  - ścisły kontakt z placówkami kultury (filharmonia, kina, teatry, muzea ,WDK w Rybołach oraz Biblioteka Publiczna w Rybołach),
  - spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury,
  - obchody świąt i rocznic.
  9. Udziela uczniom porad psychologicznych i pedagogicznych poprzez kontakt wychowawców klasowych oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Białymstoku.
  10. Umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski.
  11. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów (zajęcia pozalekcyjne).
  12. Umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej (zgodnie z życzeniami rodziców wyrażonymi w formie pisemnych oświadczeń), zwalnianie z zajęć w czasie świąt religijnych lub rekolekcji.

  § 7

  I. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych są następujące:
  1. Z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia organizowane przez szkołę, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia.
  2. Pracownicy, o których mowa w punkcie 1 są zobowiązani do:
  a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach - nie wolno uczniów pozostawiać bez opieki.
  b) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu opracowanego przez dyrekcję szkoły.
  c) wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach szkolnych.
  d) sprowadzania uczniów do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowania tam porządku.
  3. W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku ( informatyka ) opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.
  4. Na korytarzu szkolnym i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów, asekuruje uczniów podczas zajęć na przyrządzie.
  II. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli szkoły.
  1. Każdy nauczyciel organizujący jednostkę lekcyjną w terenie zgłasza wyjście dyrektorowi szkoły i wpisuje się do „Księgi wyjść' podając ilość uczestników wycieczki i czas jej trwania.
  2. Jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 30 uczniami, jeżeli grupa nie korzysta z publicznych środków lokomocji.
  3. Jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 10 uczniami, jeśli jest to impreza turystyki kwalifikowanej lub, jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
  4. Na udział w wycieczce organizowanej poza granicami miasta nauczyciel musi uzyskać zgodę rodziców uczniów.
  5. Wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają wypełnienia 'Karty wycieczki'.
  6. Nie wolno organizować wycieczek podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.
  7. Kierownikiem wycieczki może być, oprócz nauczyciela, każda osoba pełnoletnia ( po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły).
  III. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich na terenie szkoły:
  1. Nauczyciele pełnią dyżury wg wywieszonego grafiku.
  2. Dyżury pełnione są od godziny 715 do zakończenia zajęć w szkole i podczas przerw międzylekcyjnych.
  3. Dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzu i w sanitariatach.
  4. W razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, dyrektor wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.
  5. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną, a następnie zawiadamia dyrektora szkoły.
  6. Dyrektor szkoły powiadamia o zaistniałym wypadku pogotowie ratunkowe oraz rodziców.

  § 8

  I. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkolny poprzez:
  1. Tworzenie warunków do integracji uczniów niepełnosprawnych w społeczności szkolnej.
  2. Tworzenie właściwych warunków nauki tym uczniom w zależności od ich stanu zdrowia poprzez zapewnienie szczególnej opieki psychologicznej i pedagogicznej.
  3. W miarę posiadanych środków finansowych tworzy warunki do rehabilitacji uczniów niepełnosprawnych.
  II. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez:
  1. Organizowanie indywidualnego nauczania, zajęć wyrównawczych lub innych form pomocy na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub badań lekarskich.
  2. Ścisłą współpracę ze specjalistycznymi przychodniami celem stworzenia, w miarę możliwości finansowych, optymalnych warunków nauki ucznia z zaburzeniami bądź uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu lub wzroku.
  3. Ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami w celu tworzenia właściwych warunków do nauki w domu.
  4. Analizowanie postępów ucznia w nauce w celu określenia i wyeliminowania przeszkód utrudniających osiąganie dobrych wyników.
  5. Obniżanie progu wymagań programowych z niektórych przedmiotów, zgodnie z regulaminem klasyfikacji, oceniania i promowania.

  § 9

  W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przyjmuje się następujące zasady działania:
  1. W wyeliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych uczniowi zapewniona zostanie pomoc w ramach zespołu wyrównania wiedzy oraz indywidualna pomoc pedagogiczna nauczycieli i kolegów.
  2. W rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych obowiązkiem każdego wychowawcy jest kontakt z domem rodzinnym dziecka ( wywiady środowiskowe ), rozmowa z rodzicami, udzielanie porad i wskazówek. W przypadkach szczególnych - kontakt z Poradnią Rodzinną lub innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły.
  3 Uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych porady i pomocy udzielać będzie wychowawca poprzez rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami, innymi nauczycielami oraz kolegami z grupy.
  4. W przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży zakłada się stałą i systematyczną kontrolę uczniów ze środowisk zagrożonych.
  Współpracę z instytucjami wspomagającymi szkołę ( Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd Rodzinny ).


  ROZDZIAŁ III
  ORGANY SZKOŁY

  § 10

  Organami szkoły są:
  1. Dyrektor szkoły
  2. Rada pedagogiczna
  3. Rada rodziców
  4. Samorząd uczniowski

  § 11

  I. Szkołą kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz. Tryb i, zasady powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty oraz rozporządzenie MEN z 15 kwietnia 1999r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek.
  II. Zadania dyrektora szkoły:
  1. Sprawowanie nadzoru wewnątrzszkolnego wobec nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.
  2. Kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków miedzy pracownikami.
  3. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
  5. Realizowanie uchwał rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji.
  6. Nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej.
  7. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności
  za prawidłowe ich wykorzystanie.
  8. Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej szkoły.
  9. Dysponowanie środkami finansowymi pozabudżetowymi.
  10. Wykonywanie innych zadań wynikającymi z przepisów szczegółowych.
  11. Współpraca z radą pedagogiczną, rodzicami, samorządem uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi.
  12. Przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
  13. Występowanie do władz z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
  III. Dyrektor ma także prawo:
  1. Wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły.
  2. Zatrudniania i zwalniania (zgodnie z odpowiednimi przepisami) pracowników szkoły.
  3. Decydowanie o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu.
  4. Wypożyczanie za odpłatnością (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego) pomieszczeń szkoły, po uprzednim podpisaniu umowy między zainteresowanymi.
  5. Wypożyczanie sprzętu i wyposażenia szkoły (po uzyskaniu zgody prowadzącego) za odpłatnością, po podpisaniu między zainteresowanymi stronami w celu przeznaczenia uzyskanych środków na rozwój szkoły i poprawę jego bazy.
  IV. Dyrektor szkoły odpowiada za:
  1. Poziom uzyskanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad uczniami.
  2. Zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i statutem szkoły.
  3.Bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku szkoły i podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz stan sanitarny i stan ochrony p.poż. budynku.
  4.Cełowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły.

  § 12

  I. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowywania i opieki.
  II. Radę pedagogiczną tworzą i biorą w jej posiedzeniach udział wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły bez względu na wymiar czasu pracy.
  III. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
  IV. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
  V. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział - głosem doradczym - osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
  VI. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1. Zatwierdzanie planów pracy szkoły.
  2. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
  3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.
  4. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły
  5. Podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczniów.
  6. Przygotowanie projektu statutu szkoły i ewentualnych jego zmian.
  VII. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. Organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
  2. Projekt planu finansowego szkoły.
  3. Wnioski dyrektora szkoły w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
  4. Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  VIII. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w punkcie 6 niezgodnych z przepisami prawa, O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
  IX. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.
  X. W przypadku określonym w punkcie 9 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
  XI. Tryb zwoływania, zasada działania i inne kwestie związane z funkcjonowaniem rady pedagogicznej ustala regulamin działania rady pedagogicznej ustalony przez tą radę pedagogiczną.
  XII. Rada pedagogiczna zastępując radę szkoły jest obowiązana zasięgać opinii rodziców i uczniów w sprawach:
  - rocznego planu środków specjalnych,
  - projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  - organizacji zająć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
  XIII. Nauczyciele wchodzący w skład rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

  § 13

  I. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
  II. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa rn.in. zasady tworzenia tego organizmu i nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
  III. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej lub dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
  IV. Rada rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
  V. Rodzice maj ą prawo do:
  1. Uzyskania od dyrektora szkoły i wychowawcy klasy informacji o zadaniach szkoły oraz zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w szkole i klasie, podczas zebrań ogólnoszkolnych i klasowych.
  |2. Zapoznania się z przepisami dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz sposobu i zasad przeprowadzania egzaminów sprawdzających oraz egzaminu proorientującego po ukończeniu kształcenia w szkole.
  3. W każdym czasie mogą uzyskać ustną lub sporządzoną na piśmie rzetelną informację na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.
  4. Wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
  VI. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze będą organizowane stałe spotkania z rodzicami - nie rzadziej niż raz na pół roku.
  VII. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej 'samorządem'.
  VIII. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły: wszyscy uczniowie szkoły należą do samorządu uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas - do samorządu klasowego.
  IX. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.
  X. Do zadań samorządu należy:
  1. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
  2. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny, samodyscypliny.
  3. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
  4. Przedstawiania władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec tych rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.
  5. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki oraz współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form zajęć poza lekcyjnych.
  6. Dbanie o mienie szkolne.
  7. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce.
  8. Rozstrzyganie sporów między uczniami (sąd koleżeński), zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej.
  9. Dbanie - w całokształcie swojej działalności - o dobre imię i honor szkoły.
  XI. Samorząd uczniowski jest uprawniony do:
  1. Przedstawiania radzie pedagogicznej lub radzie szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów.
  2. Przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno -wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i praw uczniów.
  3. Wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży.
  4. Udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej.
  5. Prowadzenia kroniki.
  6. Zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz prawo wznoszenia uwag do opinii władz szkoły o uczniach.
  7. Wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawie powoływania określonego nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia rady pedagogicznej.
  8. Dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież.
  9. Samorząd uczniowski na wniosek dyrektora szkoły wydaje opinię w sprawie pracy nauczyciela.

  § 14

  I. Wszystkie organy gimnazjum współdziałaj ą ze sobą w sprawach kształcenia, wychowywania młodzieży i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów szkoły.
  II. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły, który:
  1. Zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
  2. Umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.
  3. Zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach.
  4. Organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły.
  III. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami szkoły lub wewnątrz niej dyrektor szkoły jest zobowiązany do:
  1. Zbadania przyczyn konfliktu.
  2. Wydania wciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomieniu o niej przewodniczących organów będących stronami.
  IV. Spory pomiędzy dyrektorem szkoły a innymi organami szkoły rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący szkołę albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.


  ROZDZIAŁ IV
  ORGANIZACJA SZKOŁY

  § 15

  Statut szkoły określa organizację szkoły z uwzględnieniem przepisów § 20-28.

  § 16

  I. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
  II. Zasady tworzenia i organizacji oddziałów, oraz organizacji nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych określaj ą odrębne przepisy.
  III. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

  § 17

  I. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada dla potrzeb własnych następujące pomieszczenia:
  - 8 izb lekcyjnych,
  - klasa oddziału przedszkolnego,
  - zastępcza sala gimnastyczna,
  - biblioteka.
  II. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określaj ą przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

  § 18

  I. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku. Arkusz organizacyjny zawiera listę pracowników szkoły, stanowisk kierowniczych, liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz nadobowiązkowych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
  II. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
  III. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
  IV. Jednostka lekcyjna dla pierwszego bloku i dla drugiego bloku - 45 minut.
  V. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, a długa przerwa 20 minut.
  VI. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. VII, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
  VII. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
  VIII. Zajęcia nadobowiązkowe są organizowane w ramach środków posiadanych przez szkołę.

  § 19

  Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia miedzy dyrektorem szkoły a daną placówką.

  § 20

  I. Statut szkoły określa szczegółowe zadania i organizację biblioteki szkolnej oraz zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami.
  II. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

  § 21

  I. Biblioteka szkolna zajmuje jedno pomieszczenie.
  II. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
  III. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.
  IV. Biblioteka czynna jest według harmonogramu ustalonego przez nauczyciela bibliotekarza i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.

  § 22

  I. Realizacji celów i zadań biblioteki dokonuje się poprzez:
  1. Gromadzenie zbiorów:
  - księgozbioru podręcznego, lektur oraz literatury dla młodzieży,
  - czasopism przedmiotowo-metodycznych, i literatury z zakresu pedagogiki i psychologu dla nauczycieli,
  - pomocy audiowizualnych,
  2. Opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Udostępnianie zbiorów czytelnikom.
  4. Organizację warsztatu czytelniczego.
  5. Pracę pedagogiczną przy stosowaniu różnych metod, form i środków propagowania czytelnictwa oraz realizację programu „Przysposobienie czytelnicze i informacyjne'.
  6. Współpracę z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem oraz innymi instytucjami.

  § 23

  Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje opiekę.


  ROZDZIAŁ V
  NAUCZYCIELE l INNI PRACOWNICY SZKOŁY

  § 24

  I. W szkole zatrudnia się pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi.
  II. Zasady zatrudniania pracowników szkoły reguluj ą odrębne przepisy.

  § 25

  I. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej racy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
  II. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
  1. Sporządzanie planów nauczania i przedmiotowych systemów oceniania.
  2. Nauczyciel rozpoczynający pracę zobowiązany jest do prowadzenia konspektów do każdej jednostki lekcyjnej.
  3. Sprawdzanie na początku każdej lekcji obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności.
  4. Rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych, zgodnie z zadaniami współczesnej dydaktyki.
  5. Prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych wyników.
  6. Tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej.
  7. Indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce.
  8. Kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny środowiska i kraju.
  9. Upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej.
  10. Ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizowanie niezbędnej opieki profilaktyczno - resocjalizacyjnej.
  11. Systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów.
  12. Zachowanie bezstronności w ocenie uczniów, częsta ocena wiadomości i umiejętności ucznia.
  13. Poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, pozytywnych cech charakteru.
  14. Udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowaniu się do egzaminów, konkursów przedmiotowych itp.
  15. Prowadzenie klasy - pracowni lub pracowni przedmiotowej, przejawianie troski o powierzony mu sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajęć wychowawczych i opiekuńczych, troska o wystrój i estetykę klasy.
  16 Współpraca z wychowawcami klas oraz organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie szkoły.
  17. Dbałość o estetykę podręczników, zeszytów i innych przyborów szkolnych używanych przez ucznia.
  18. Prowadzenie zajęć profilaktyczno - resocjalizacyjnych z uczniami zagrożonymi lub niedostosowanymi społecznie.
  19. Aktywny udział w pracach rady pedagogicznej.
  20. Prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej z realizacją zadań dydaktyczno-wychowawczych lub wychowawczo-opiekuńczych.
  21. Doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez:
  a) udział w konferencjach metodycznych
  b) kształcenie podyplomowe lub kontynuowanie studiów zaocznych.
  22. Prowadzenie (zleconego przez dyrektora) wychowawstwa klasy oraz zajęć z uczniami zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego a realizującymi obowiązek szkolny w szkole.
  23. Opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych oraz w czasie imprez i konkursów organizowanych w dni wolne nauczyciela.
  24.Prowadzenie dokumentacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  25. Pełnienie obowiązków podczas dyżurów w szkole wg harmonogramu dyżurów.
  26. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły a wynikających z organizacji pracy szkoły.
  27. Informowanie uczniów nad tydzień przed klasyfikacyjnymi posiedzeniami rady pedagogicznej o przewidywanej dla niego ocenie okresowej (rocznej), a w przypadku stopnia niedostatecznego - informowanie ucznia i rodziców (opiekunów) w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem okresu (roku).

  § 26

  Uprawnienia nauczycieli przedstawiają się następująco:
  1. Nauczyciel decyduje o wyborze metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu.
  2. Jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół, decyduje o treści programowej koła lub zespołu.
  3. Decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów, zgodnie z kryteriami zawartymi w zarządzeniu MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
  4. Ma prawo współdecydować o ocenie zachowania swoich uczniów.
  5. Ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.
  6. Nauczyciel czynnie uczestniczy w opiniowaniu spraw istotnych dla życia szkoły.

  § 27

  Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny za:
  1. Poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach, stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działał.
  2. Stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.

  § 28

  I. Nauczyciel szkoły odpowiada służbowo przed władzami szkoły ewentualnie cywilnie lub karnie za:
  1. Tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych.
  2. Nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub w wypadku pożaru.
  3. Zniszczenie lub stratę elementów majątku lub wyposażenia szkolnego przydzielonego mu przez dyrektora szkoły, a wynikłego z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.
  II. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 kodeksu pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z kodeksem pracy.
  III. Nauczyciele mianowani podlegaj ą odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 „Karty Nauczyciela' z 1997 r.

  § 29

  I. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe (problemowo-zadaniowe).
  II. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora szkoły, radę pedagogiczną lub zespół wychowawczy przewodniczący (kierownik zespołu).
  III. Cele i zadania zespołu obejmują:
  1. Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania.
  2. Podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń.
  3. Poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczania przedmiotu poprzez organizowanie narad, dyskusji itp.
  4. Wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania.
  5. Organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.
  6. Współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.
  7. Opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania.

  § 30

  I. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział (klasę) opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale (klasie), zwanemu dalej „wychowawcą'.
  II. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by i wychowawca opiekował się oddziałem przez cały okres nauczania, tj. w kl. I - III (z wyłączeniem przyczyn obiektywnych).
  III. Dyrektor szkoły może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku:
  1. Przeniesienia nauczyciela.
  2. Długotrwałej nieobecności.
  3. Braku efektów pracy wychowawczej,
  4. Jeżeli na ogólnym zebraniu rodziców zostanie zgłoszony wniosek o zmianę nauczyciela wychowawcy i opowie się za nim 51% obecnych na zebraniu rodziców (lub przynajmniej 2/3 uczniów) po upływie przynajmniej 3 miesięcy nauki.

  § 31

  I. Do zadań wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, a w szczególności:
  1. Troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych wyników w nauce.
  2. Czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem pracy zadawanej im do wykonania w domu.
  3. Utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami powierzonej klasy w celu ustalenia jednolitych sposobów udzielania im pomocy w nauce.
  4. Interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy napotykają na trudności, analizowanie problemu wspólnie z zespołem klasowym.
  5. Dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn absencji, udzielanie pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia szkolne.
  6. Organizowanie czytelnictwa uczniów, pobudzanie ich do współdziałania z nauczycielem bibliotekarzem, organizowanie współzawodnictwa czytelniczego.
  7. Zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych, interesowanie się udziałem uczniów w różnych formach zajęć.
  8. Kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i współdziałania, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzów koleżeństwa i przyjaźni.
  9. Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
  10. Wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość na terenie klasy i szkoły, organizowanie różnych form samoobsługi.
  11. Utrzymywanie stałego kontaktu z opiekunami organizacji uczniowskich, interesowanie się udziałem uczniów w pracy tych organizacji.
  12. Wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w szkole, poza nią, badanie przyczyn
  niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami (opiekunami).
  13. Udzielanie szczegółowej pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych i wychowawczych.
  14. Interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się w tej sprawie z lekarzem szkolnym, rodzicami (opiekunami) uczniów.
  15. Wdrażanie do dbania o higienę i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią.
  16. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami (opiekunami) w sprawie postępów w nauce i zachowaniu uczniów, indywidualne rozmowy z rodzicami (opiekunami).
  17. Omawianie problemów wychowawczych na zebraniach rodzicielskich odbywających się, co najmniej raz na kwartał.
  18. Wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy i innych czynności dotyczących klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej oraz:
  a) prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen klasy,
  b) pisanie opinii o uczniach do innych szkół, poradni itp,
  c) wypisywanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły.
  19. Opracowanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy w ścisłym powiązaniu z całokształtem pracy wychowawczej w szkole.
  20. Zapoznanie uczniów i rodziców (opiekunów) z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
  21. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wspólnie z radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, jak również powołanymi do tego instytucjami i organizacjami w postaci:
  a) bezpłatnych lub zniżkowych posiłków w stołówce szkolnej,
  b) pomoc finansową przy zakupie podręczników,
  c) pomoc przy pozyskiwaniu odzieży,
  d) bezpłatnych wyjazdów na wycieczki, obozy, kolonie.
  22. Wybranie i zorganizowanie pracy samorządu klasowego.
  23. Tworzenie tradycji w zespole klasowym i wykorzystywanie ich walorów opiekuńczo - wychowawczych.
  24. Opracowanie wspólnie z klasą planu uczęszczania do teatru, kina, na koncerty itp., planu organizowania imprez klasowych i udziału klasy oraz poszczególnych uczniów w imprezach ogólnoszkolnych.
  II. Wychowawca ma prawo do:
  1. Współdecydowania z samorządem klasy, z rodzicami (opiekunami) uczniów o
  programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy.
  2. Uzyskanie pomocy merytorycznej i psychologiczno - pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od dyrektora szkoły i instytucji wspomagających szkołę.
  3. Ustanawiania przy współpracy z klasową i szkolna radą rodziców własnych form wynagradzania i motywowania wychowanków.
  III. Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za:
  1. Osiąganie celów wychowania w swojej klasie.
  2. Integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców (opiekunów) wokół programu wychowawczego klasy.
  3. Poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom będącym w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej.
  4. Prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

  § 32

  I. Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z porady merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły, zespołu wychowawczego, poszczególnych nauczycieli i doradców metodycznych.
  II. Początkującym nauczycielom wychowawcom dyrektor szkoły przydziela w pierwszym roku opiekuna spośród doświadczonych nauczycieli i czyni go odpowiedzialnym za pomoc udzieloną temu nauczycielowi.
  1. Sprawowanie nadzoru wewnętrznego nad pracownikami świetlicy (klubu) i personelem bloku żywienia.
  2. Współpraca z wychowawcami klas w zakresie prawidłowej organizacji działalności opiekuńczej szkoły.

  § 33

  I. Pracownikami obsługi szkolnej są:
  - sprzątaczka ,
  - palacz c. o.
  II. Do obowiązków osób wymienionych w punkcie l należy: 1. Sprzątaczka - odpowiada za czystość w wydzielonym rejonie szkoły.


  ROZDZIAŁ VI
  UCZNIOWIE SZKOŁY

  § 34

  Do klasy I sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci w stosunku, do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjście do szkoły na podst. Art.16 ust 1. Do sześcioletniej szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie w wieku 7-13 lat.


  § 35

  I. Uczeń ma prawo do:
  1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej:
  - ilość godzin w jednym dniu nie może przekraczać siedmiu.
  2.Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.
  3. Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.
  4. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
  5. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza tym dobra innych osób:
  a) szkoła organizuje lekcje religii,
  b) religia nie jest przedmiotem obowiązkowym,
  c) uczniom nie uczęszczającym na lekcje religii szkoła na ten czas zapewnia opiekę.
  6. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów:
  - reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach.
  7. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych księgozbioru bibliotecznego podczas zajęć pozalekcyjnych pod nadzorem uprawnionego nauczyciela.
  8. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny.
  9. Bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów.
  10. Być ocenianym z przedmiotu wyłącznie za wiadomości i umiejętności, oceny postawy ucznia dokonuje się w ocenie zachowania.
  11. Znać co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnego sprawdzianu wiadomości; sprawdzian taki może być tylko jeden w ciągu dnia i najwyżej dwa w ciągu tygodnia.
  12. Opiniowania projektu oceny za zachowanie swoich kolegów.
  13. Powtórzenia i ugruntowania wiedzy przed zapowiedzianą pracą kontrolną.
  14. Do trzech pierwszych dni wolnych od prac kontrolnych po przerwach świątecznych i feriach.
  15. Zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji.
  16. Wykorzystać na wypoczynek przerwy między lekcyjne, na okres świąt kalendarzowych i ferii być zwolnionym od zadań domowych.
  17. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach
  działających w szkole.
  18. Organizowania zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych za wiedzą dyrektora szkoły.
  19. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
  20. Zmienić szkołę w ciągu roku.
  21. Korzystania z doraźnej pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami.
  22. Dyskrecji w sprawach osobistych (stosunki rodzinne, korespondencja ucznia).
  23. Korzystania różnorodnych form opieki socjalnej, którymi dysponuje szkoła i rada rodziców.
  24. Wygłaszania na zebraniach lub w rozmowach z nauczycielami własnego zdania lub opinii na temat życia szkolnego, bez ponoszenia przykrych konsekwencji.
  25. Odwoływania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy lub dyrektora szkoły.
  26. Złożenia do dyrektora szkoły wniosku o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego w przypadku, gdy według ucznia ocena okresowa lub roczna nie odzwierciedla stanu jego wiedzy.
  II. Uczeń ma obowiązek:
  1. Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.
  2. Systematycznego przygotowania do zajęć lekcyjnych (kartkówka) nie wymaga uprzedzenia uczniów.
  3. Systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swojej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki nauki.
  4. Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcy oraz pracownikom szkoły.
  5. Przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w odniesieniu do szkoły.
  6. Przeciwdziałać wszelkim objawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków ucznia.
  7. Przybywać punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.
  8. Szanować i chronić mienie szkolne.
  9. Dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły.
  10. Podporządkować się poleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły nauczycieli oraz władz samorządu uczniowskiego.
  11. Godnie reprezentować szkołę na zewnątrz.
  12. Przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmu.
  13. Szanować przekonania poglądy i godność osobistą drugiego człowieka.
  14. Przestrzegać zasad higieny osobistej, zmieniając obuwie.
  15. Uzupełniać braki wynikające z nieobecności w szkole.

  § 36

  I. Uczeń może być nagradzany za wyróżniające wyniki w nauce dobre lokaty w konkursach i olimpiadach, osiągnięcia sportowe i aktywną pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska w następujących formach:
  1. Pochwała wychowawcy wobec klasy.
  2. Wyróżnienie przez dyrektora szkoły na apelu.
  3. Przyznanie nagrody rzeczowej: dyplomy, książki itp.
  4. Wystosowanie przez dyrektora szkoły listu pochwalnego do rodziców (opiekunów).
  II. Dla wyróżniających się uczniów rada pedagogiczna może przyznać dyplomy lub odznaki: wzorowy uczeń, wzorowy sportowiec:
  1. Wzorowy uczeń - za średnią ocen 5 oraz wzorowe zachowanie.
  2. Wzorowy sportowiec - za znaczące miejsca we współzawodnictwie sportowym, wewnątrzszkolnym i międzyszkolnym oraz za wzorową postawę „fair play”.

  § 37

  I. Za nieprzestrzeganie przez ucznia statusu szkoły i regulaminu samorządu uczniowskiego przewiduje się następujące kary:
  1. Upomnienie lub nagana wychowawcy klasy.
  2. Upomnienie lub nagana dyrektora szkoły.
  3. Upomnienie dyrektora szkoły udzielone publicznie wobec uczniów.
  4. Zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz, udziału w wycieczkach lub imprezach organizowanych przez szkołę.
  5. Skreślenie z listy uczniów szkoły z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innej szkoły.
  II. Przeniesienie do innej szkoły może nastąpić w następujących warunkach:
  1. Stosowania przemocy w stosunku do innych uczniów.
  2. Dokonania udowodnionej kradzieży na terenie szkoły.
  3. Wulgarnego zachowania w stosunku do nauczycieli i innych uczniów.
  4. Nagminnego opuszczania zajęć lekcyjnych (30% w ciągu semestru).
  5. Przeniesienia do innej szkoły dokonuje kurator oświaty na wniosek dyrektora szkoły.
  III. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.
  IV. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez nauczyciela do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.
  V. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska on poręczenie samorządu uczniowskiego albo nauczyciela wychowawcy.
  VI. Uczeń ma prawo wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora szkoły do Kuratora Oświaty w Białymstoku za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzonej kary.
  VII. Prawo do odwołania przysługuje również rodzicom (opiekunom) ucznia.

  § 38

  Szkoła ma obowiązek informować rodziców (opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.


  ROZDZIAŁ VII
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  I. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
  II. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz własny ceremoniał szkolny.
  III. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
  IV. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określaj ą odrębne przepisy.
  V. Statut szkoły może być znowelizowany przez radę pedagogiczną.
  VI. Statut szkoły został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 16.01.2002 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-06-07

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-06-24