URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów
woj. podlaskie

strona www

Urząd Miejski w Zabłudowie jest czynny w:Kontakt

PONIEDZIAŁEK: 700 – 1500 ,

WTOREK: 700 – 1500 ,

ŚRODĘ: 830 – 1630 ,

CZWARTEK: 700 – 1500 ,

PIĄTEK: 700 – 1500

Tel:  (85) 7188-100, 7188-122, 7188-189

Fax:  (85) 7188-100 wew. 44

email:  um@zabludow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Konto bankowe:                  Podlasko Mazurski Bank Spóldzielczy w Zabłudowie

                                                      54 8099 0004 0000 0101 2000 0110

Aktualności

 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

  2004-07-27 00:00:00

  ZARZĄDZENIE Nr IV / 62 / 03
  Burmistrza Zabłudowa
  z dnia 30 września 2003 roku

  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.


  Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

  § 1

  Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zabłudowie stanowiący załącznik do zarządzenia.

  § 2

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 15 października 2003 roku.


  Burmistrz Zabłudowa
  Mieczysław Ładny


  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
  Urzędu Miejskiego w Zabłudowie

  Część I. Postanowienia ogólne

  § 1.

  Regulamin organizacyjny określa szczegółową organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego.

  § 2.

  Urząd Miejski zwany dalej „Urzędem” realizuje zadania:
  1. Własne gminy wynikające z ustaw oraz statutu gminy i niniejszego regulaminu.
  2. Zlecone z zakresu administracji rządowej.
  3. Powierzone zgodnie z zawartymi porozumieniami.
  4. Inne – wynikające z ustaw szczególnych, uchwał organów gminy.

  § 3.

  Siedzibą urzędu jest miasto Zabłudów.

  Część II. Zasady kierowania urzędem

  § 4.

  Kierownikiem urzędu jest burmistrz, który jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.
  1. Do obowiązków burmistrza w szczególności należy:
  1/ Reprezentowanie gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących gminy;
  2/ Nadzorowanie realizacji budżetu i przedstawienie sprawozdań z jego wykonania;
  3/ Wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej;
  4/ Udzielanie upoważnień pracownikom urzędu do wydawania decyzji administracyjnej w jego imieniu;
  5/ Podejmowanie czynności w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego;
  6/ Nawiązywanie stosunków pracy z pracownikami samorządowymi zatrudnianych na podstawie wyboru, powołania, mianowania i umowy o pracę;
  7/ Wydawanie zarządzeń dotyczących działalności urzędu;
  8/ Sprawowanie funkcji szefa obrony cywilnej.
  3. Burmistrz nadzoruje pracę wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.

  § 5.

  Zastępca burmistrza wykonuje zadania burmistrza w czasie jego nieobecności i kieruje referatem gospodarki komunalnej.

  § 6.

  1. Sekretarz gminy wykonuje wyznaczone przez burmistrza zadania w zakresie:
  1/ Rozwiązywania problemów wynikających z zadań gminy;
  2/ Opracowanie zakresów czynności dla kierowników referatów;
  3/ Przygotowywanie projektów aktów prawnych;
  4/ Zapewnienie sprawnej obsługi i terminowego załatwiania spraw;
  5/ Sprawowanie kontroli dyscypliny pracy;
  6/ Zapewnia obsługę prawną urzędu;
  7/ Kieruje referatem organizacyjnym.

  § 7.

  Burmistrz może powierzyć prowadzenie spraw gminy w swoim imieniu sekretarzowi gminy.

  § 8.

  1. Skarbnik gminy wykonuje wyznaczone przez burmistrza zadania w zakresie:
  1/ Przygotowuje szczegółowy projekt budżetu oraz sprawozdanie z jego realizacji;
  2/ Sprawuje kontrolę wewnętrzną w zakresie prawidłowej realizacji budżetu gminy;
  3/ Dokonuje analizy budżetu i bieżąco informuje burmistrza o jego realizacji;
  4/ Sprawuje kontrolę nad wykonywaniem budżetu przez jednostki organizacyjne gminy;
  5/ Kieruje referatem finansowym.

  Część III. Struktura organizacyjna urzędu

  § 9.

  W skład urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. Referat Organizacyjny.
  2. Referat Planowania i Finansów.
  3. Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.
  4. Referat Gospodarki Komunalnej.
  5. Referat Spraw Obywatelskich.
  6. Urząd Stanu Cywilnego.
  7. Gminne Centrum Reagowania.

  § 10.

  1. Referatem Organizacyjnym kieruje Sekretarz Gminy.
  2. Referatem Planowania i Finansów kieruje Skarbnik Gminy.
  3. Referatem Gospodarki Komunalnej kieruje kierownik, który jest jednocześnie zastępcą burmistrza.
  4. Referatem Rolnictwa i Gospodarki Gruntami kieruje kierownik.
  5. Referatem Spraw Obywatelskich kieruje kierownik, który jest równocześnie kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
  6. Gminnym Centrum Reagowania kieruje Szef Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego – Zastępca Burmistrza.

  § 11.

  1. Na wniosek kierownika referatu burmistrz dokonuje podziału czynności pomiędzy
  pracownikami, kierując się względami racjonalnej organizacji pracy.
  2. Kierownika referatu w czasie jego długotrwałej nieobecności zastępuje osoba wyznaczona przez burmistrza.
  3. Burmistrz może upoważnić kierowników referatów, a na ich wniosek pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej.

  Część IV. Zakres działania komórek organizacyjnych.

  § 12.

  Do wspólnych zadań referatów urzędu należy:
  1. Przygotowywanie projektów uchwał wnoszonych pod obrady Rady.
  2. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych.
  3. Wykonywanie uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza.
  4. Współdziałanie w zakresie wykonywania zadań z innymi referatami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy i organami administracji rządowej.
  5. Rozpatrywanie skarg i wniosków według właściwości.
  6. Prowadzenie zbioru przepisów dotyczących zadań referatu.
  7. Uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
  8. Realizacji ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie spraw własnych, zleconych i powierzonych.

  § 13.

  Do zakresu działanie Referatu Organizacyjnego należy:
  1.Zapewnienie właściwej organizacji pracy oraz sprawnego funkcjonowania Urzędu.
  2. Przygotowywanie aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu.
  3. Właściwa organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców miasta oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
  4. Wykonywanie zadań związanych z wyborami, referendami.
  5. Zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na posiedzenia Rady.
  6. Obsługa Rady, jej komisji, radnych.
  7. Prowadzenie spraw związanych z obsługą jednostek pomocniczych (samorządów miast i wsi).
  8. Wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników do sądów.
  9. Prowadzenie spraw kadrowych.
  10. Prowadzenie akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych MGOK, Biblioteki, MGOPS, dyrektorów szkół, kierowników OSP.
  11. Organizowanie różnych form szkolenia zawodowego i dokształcanie pracowników.
  12. Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
  13. Prowadzenie spraw emerytalno-rentowych
  14. Przygotowanie projektów planów urlopów wypoczynkowych.
  15. Przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy.
  16. Prowadzenie spraw ZFŚS.
  17. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli.
  18. Określenie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych.
  19. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.
  20. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
  21. Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych oraz kontrolowanie akcji zbiórkowej.
  22. Rejestracja poborowych.
  23. Udział w przygotowaniach poboru.
  24. Planowanie i realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej.
  25. Prowadzenie kancelarii tajnej.
  26. Prowadzenie akcji kurierskiej.
  27. Współpraca z klubami sportowymi i nadzór nad ich działalnością.
  28. Zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i p.poż.
  29. Prowadzenie spraw OSP.
  30. Prowadzenie sekretariatu Burmistrza.
  31. Prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych.
  32. Prowadzenie i kompletowanie zbioru akt prawnych.
  33. Realizacja zadań związanych z zapewnieniem opieki zdrowotnej mieszkańców gminy.
  34. Prowadzenie archiwum zakładowego.
  Przy znakowaniu referat używa symbolu „Or.”

  § 14.

  Do zakresu działania Referatu Planowania i Finansów należy:
  1. Opracowanie projektu budżetu oraz sprawozdań z jego realizacji.
  2. Analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian celem racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.
  3. Prowadzenie obsługi księgowej i kasowej, w tym jednostek pomocniczych, jednostek organizacyjnych.
  4. Zapewnienie prawidłowej realizacji budżetu w celu zachowania równowagi budżetowej.
  5. Finansowanie powiązanych z budżetem gminy jednostek budżetowych, a także sprawowanie nadzoru nad ich gospodarką finansową.
  6. Prowadzenie rachunkowości budżetowej w zakresie zadań realizowanych przez gminę jak i zadań objętych planami finansowymi środków pozabudżetowych.
  7. Prowadzenie ewidencji funduszu płac.
  8. Wymiar i pobór zobowiązań pieniężnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych.
  9. Dokonywanie kontroli prawidłowości, poprawności i terminowości pobierania przez sołtysów opłat i odprowadzanie gotówki.
  10. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń prowizyjnych sołtysom.
  11. Prowadzenie egzekucji z zakresu zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat na rzecz gminy.
  12. Przygotowywanie decyzji w sprawach ulg, zwolnień w zobowiązaniach podatkowych i opłatach w granicach posiadanych uprawnień.
  13. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.
  14. Współpraca z RIO i US.
  15. Prowadzenie księgowości z zakresu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego.
  Przy znakowaniu referat używa symbolu „Fn”.

  § 15.

  Do zakresu zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy:
  1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych gminy.
  2. Prowadzenie spraw w zakresie wodociągowania, kanalizacji, wysypisk śmieci, zaopatrzenia w energię, transport zbiorczy, oczyszczalnie ścieków, ciepłownictwa, gazownictwa, telefonizacji, zieleni i innych usług komunalnych.
  3. Współpraca ze społecznymi komitetami w zakresie przedsięwzięć społecznych i udzielanie pomocy tym komitetom w realizacji planowych przedsięwzięć.
  4. Utrzymywanie gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych gminy.
  5. Zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych niezbędnych dla ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.
  6. Nadzór nad zabytkami i współdziałanie w tym zakresie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
  7. Sprawowanie opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi.
  8. Organizacja targowisk.
  9. Organizacja dowozu dzieci do szkół..
  10. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi, ulicami miejskimi.
  11. Organizowanie przetargów na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę.
  12. Realizacja zadań określonych w ustawie o zamówieniach publicznych.
  Przy znakowaniu referat używa symbolu „RGK”.

  § 16.

  Do zakresu zadań Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami należą:
  1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.
  2. Organizowanie i przeprowadzenie spisów rolnych i współpraca w tym zakresie z Urzędem Statystycznym.
  3. Współpraca z Gminną Spółką Wodną.
  4. Przyjmowanie od SP gruntów w użytkowanie wieczyste na własność lub użyczenie.
  5. Dokonanie wymiaru opłat za użytkowanie wieczyste.
  6. Przejmowanie nieodpłatnie na własność nieruchomości stanowiących własność SP na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi do wykonywania zadań własnych gminy.
  7. Przejmowanie w drodze umowy, nieodpłatnie na własność gminy budynków mieszkalnych i gospodarczych wraz z niezbędnymi gruntami.
  8. Prowadzenie spraw z zakresu geodezji na terenie miasta.
  9. Ochrona gruntów leśnych i rolnych.
  10. Prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczania gruntów.
  11. Prowadzeni spraw z zakresu ustalania opłat adiacenckich.
  12. Prowadzenie spraw dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego.
  13. Opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  Przy znakowaniu referat używa symbolu „RGiGG”.

  § 17.

  Do zakresu zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy:
  1. Prowadzenie ewidencji ludności.
  2. Prowadzenie rejestru wyborców oraz przeprowadzenie spisów ludności.
  3. Prowadzenie spraw związanych z systemem PESEL.
  4. Udzielanie informacji adresowych.
  5. Sporządzanie wykazów dzieci dla potrzeb szkół i przedszkoli.
  6. Sporządzenie list przedpoborowych i poborowych.
  7. Prowadzenie spraw związanych z repatriacją.
  Przy znakowaniu referat używa symbolu „Ob.”

  § 18.

  Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:
  1. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego.
  2. Rejestracja urodzin, małżeństw i zgonów.
  3. Sporządzanie aktów stanu cywilnego.
  4. Załatwianie spraw związanych ze ślubami cywilnymi i konkordatami oraz przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
  5. Załatwienie spraw związanych z dowodami tożsamości.
  6. Wydawanie decyzji wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
  7. Organizowanie uroczystości jubileuszowych.
  8. Załatwianie spraw konsularnych oraz wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej za granicą.
  Przy znakowaniu Urząd Stanu Cywilnego używa symbolu „USC.”

  § 19.

  Zakres działania Gminnego Centrum Reagowania określa zarządzenie Nr IV / 52 / 03 Burmistrza Zabłudowa z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia składu Gminnego Zespołu Reagowania oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania. ( Dz. U. Nr 215 poz. 1818 )
  Przy znakowaniu Gminne Centrum Reagowania używa symbolu „GCR”

  Część V. Kontrola wewnętrzna

  § 20

  1. Do prowadzenia kontroli upoważniani są:
  1/ Komisja Rewizyjna Rady Gminy na podstawie planu pracy zatwierdzonego przez Radę Miejską lub zleceni radnych w sprawach dotyczących działalności gminnych jednostek organizacyjnych;
  2/ Pozostałe komisje Rady Miejskiej w sprawach dotyczących ich kompetencji;
  3/ Burmistrz, z-ca burmistrza, sekretarz, skarbnik gminy w sprawach funkcjonowania urzędu;
  4/ Burmistrz w sprawach działalności kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i w przedmiocie działania tych jednostek;
  5/ Kierownicy referatów w stosunku do swoich podwładnych oraz jednostek organizacyjnych gminy.
  2. Po przeprowadzeniu kontroli należy sporządzić protokół.
  3. W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości należy powiadomić o wynikach kontroli Burmistrza.
  4. O terminie kontroli należy powiadomić osobę lub jednostkę kontrolowaną.

  Część VI. Opracowanie projektów aktów prawnych

  § 21

  1. Projektami aktów prawnych w rozumieniu regulaminu są:
  1/ Zarządzenia Burmistrza;
  2/ Uchwały Rady Miejskiej.
  2. Projekty aktów prawnych są opracowywane przez poszczególne referaty i akceptowane przez (radcę prawnego) sekretarza gminy.

  § 22.

  3. Projekty uchwał powinny być uzgodnione z :
  1/ Właściwą komisją Rady;
  2/ Jednostkami organizacyjnymi, którym ma być powierzone wykonanie zadań wynikających z aktu prawnego;
  3/ Projekt uchwały zatwierdza Burmistrz.
  4. Termin w/w uzgodnień nie powinien przekroczyć 14 dni.
  5. Uchwała Rady lub zarządzenie Burmistrza kierowane jest do właściwego referatu lub jednostki organizacyjnej gminy celem realizacji.
  6. Za merytoryczną i terminową realizację zadań wynikających z aktów prawnych odpowiadają kierownicy referatów – odpowiednio do zakresu ich działań.

  Część VII. Zasady podpisywania pism i decyzji

  § 23.

  Burmistrz podpisuje:
  1/ Zarządzenia;
  2/ Dokumenty kierowane na posiedzenia Rady, komisji;
  3/ Pisma do Przewodniczącego Rady Miejskiej;
  4/ Pisma kierowane do organów administracji rządowej i sejmiku samorządowego;
  5/ Odpowiedzi na skargi, wnioski i postulaty;
  6/ Pisma do posłów, senatorów i radnych gminy.

  § 24.

  W razie nieobecności Burmistrza dokumenty wymienione w §21 podpisuje z-ca Burmistrza.

  § 25.

  Pozostałe dokumenty nie wymienione w § 21 podpisują kierownicy referatów i pracownicy urzędu w ramach posiadanych upoważnień.

  Część VIII. Zasady przyjmowania interesantów oraz załatwiania interpelacji, skarg i wniosków

  § 26.

  1. Interesanci są przyjmowani codziennie w godzinach pracy urzędu.
  2. Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 1100 – 1600.
  3. Rejestr skarg i wniosków prowadzi referat organizacyjny.
  4. Wszelkie skargi i wnioski, listy skierowane do Urzędu podlegają wpisowi do odrębnych rejestrów.
  5. Rejestracji podlegają skargi i wnioski wnoszone pisemnie, telegraficznie, telefonicznie, a także ustnie do protokółu.
  6. Rejestrowanie oraz kontrolę terminowego załatwienia spraw prowadzi inspektor ds. organizacyjnych.
  7. Wstępne rozpatrywanie i kwalifikowanie spraw wnoszonych przez obywateli zgłaszających się do Burmistrza oraz nadzór nad terminowym załatwieniem skarg i wniosków należy do sekretarza gminy.
  8. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz merytoryczne ich załatwienie należy do pracownika właściwego ze względu na skargę.
  9. Załatwienie skargi polega na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, po rozpatrzeniu i usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn powstania skargi.
  10. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.
  11. Odpowiedzi na skargi , wnioski, listy podpisuje Burmistrz.
  12. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do wykorzystania materiałów zawartych w skargach wnioskach i listach do ochrony interesów społecznych i służbowych interesów obywateli oraz likwidacji źródeł powstania skarg.


  Burmistrz Zabłudowa
  Mieczysław Ładny


 • Informacje ogólne

  2004-07-27 00:00:00

  SZKOŁA PODSTAWOWA w Białostoczku k/ Kurian
  im. Wspólnoty Polskiej
  tel. (0-85) 7419-625

  DYREKTOR
  Jolanta Czerniecka

  NAUCZYCIELE SZKOŁY
  Teresa Kluczuk
  Sławomir Markiewicz
  Agnieszka Michalczuk
  Katarzyna Obukowicz
  Agnieszka Rasińska
  Małgorzata Rusiłowicz
  Mariola Szafrańska
  Jolanta Zalewska
  Jolanta Trusiak

  OBSŁUGA SZKOŁY
  Bogumiła Kucharczyk

 • Informacje ogólne

  2004-07-27 00:00:00

  SZKOŁA PODSTAWOWA w Dobrzyniówce
  16-060 Zabłudów
  tel. (0-85) 7177-019, 7177-020

  DYREKTOR
  Bazyli Gabrylewski

  NUCZYCIELE SZKOŁY
  Ewa Andrzejewicz
  Ewa Bruszewska
  Irena Charkiewicz
  Joanna Doroszenko
  Celina Maj
  Nadzieja Matuk
  Ewa Sural
  Barbara Trusiuk
  Ewa Wlaźlak
  Anna Kraczyna

  OBSŁUGA SZKOŁY
  Elżbieta Sidorowicz
  Halina Walicka

 • Informacje ogólne

  2004-07-27 00:00:00

  SZKOŁA PODSTAWOWA w Krynickich
  16-060 Zabłudów
  tel. (0-85) 7188-676

  DYREKTOR
  Alina Malinowska

  NUCZYCIELE SZKOŁY
  Joanna Błaszko
  Barbara Zadykowicz
  Grażyna Zadykowicz
  Sylwia Żukowska
  Ewa Kazimierczuk

  OBSŁUGA SZKOŁY
  Józefa Sobecka

 • Informacje ogólne

  2004-07-27 00:00:00

  SZKOŁA PODSTAWOWA w Rybołach
  16-060 Zabłudów
  tel. (0-85) 7178-206

  DYREKTOR
  Wiesława Kondratiuk

  NUCZYCIELE SZKOŁY
  Eugenia Klimiuk
  Jolanta Mordań
  Dominika Borowska
  Grażyna Omelianiuk
  Adam Bartoszewicz
  Anna Turewska-Plewa
  Beata Niewińska

  OBSŁUGA SZKOŁY
  Antonina Szwajko - sprzątaczka
  Jerzy Fiedoruk - palacz c.o.

 • Informacje ogólne

  2004-07-27 00:00:00

  GIMNAZJUM w Zabłudowie
  ul. Mickiewicza 22
  16-060 Zabłudów
  tel. (0-85) 7188-025
  www. gimzab@op.pl

  DYREKTOR
  Grażyna Zakrzewska-Dąb

  WICEDYREKTOR
  Eugenia Grzyb

  NAUCZYCIELE GIMNAZJUM
  Andrejczuk Walentyna
  Czerech Leszek
  Czurak Barbara
  Drozdowska Elżbieta
  Halicka Iza
  Horosz Sylwia
  Januszek Elwira
  Kalinowska Elżbieta
  Kisielewska Tamara
  Korolczuk Barbara
  Kozłowska Małgorzata
  Kryścio Małgorzata
  Kulikowska Aneta
  Leończuk Jarosław
  Lisicka Halina
  Miałkowska Sylwia
  Mielech Bogumiła
  Narewska Janina
  Oniszczuk Izabela
  Połocka Anna
  Popławska Maria
  Raczkowska Janina
  Radziwońska Joanna Urszula
  Rojecka Lucyna
  Rzemek Monika
  Sawicka – Samojlik Angelina
  Sieradzki Jarosław
  Skutnik Antoni
  Szehidewicz Dariusz
  Tomaszewski Mirosław
  Trojan Artur
  Zieniewicz Artur

  PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWI
  Dudzińska Agnieszka - Kucharka
  Kniga Zofia- pomoc kuchenna
  Kraczyna Zbigniew - konserwator
  Kulikowska Maria - pomoc kuchenna
  Puchłowska Bogumiła - sprzątaczka
  Romaniuk Eugenia - woźna
  Tarasiuk Aleksandra - sprzątaczka
  Wiertelak Agnieszka - sekretarka
  Wiertelak Maria - starszy intendent

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-06-07

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-06-24