URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów
woj. podlaskie

strona www

Urząd Miejski w Zabłudowie jest czynny w:Kontakt

PONIEDZIAŁEK: 700 – 1500 ,

WTOREK: 700 – 1500 ,

ŚRODĘ: 830 – 1630 ,

CZWARTEK: 700 – 1500 ,

PIĄTEK: 700 – 1500

Tel:  (85) 7188-100, 7188-122, 7188-189

Fax:  (85) 7188-100 wew. 44

email:  um@zabludow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Konto bankowe:                  Podlasko Mazurski Bank Spóldzielczy w Zabłudowie

                                                      54 8099 0004 0000 0101 2000 0110

Aktualności

 • Regulamin organizacyjny

  2004-07-27 00:00:00

  REGULAMIN ORGANIZACYJNY


  URZĘDU MIASTA I GMINY W ZABŁUDOWIE


   


  § 1.


   


              Urząd Miasta i Gminy, zwany dalej Urzędem realizuje zadania :


  1. Własne gminy wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  terytorialnym, innych ustaw oraz Statutu Gminy i Miasta.


  2. Zlecone z zakresu administracji rządowej.


   


  § 2.


   


  1. Pracą Urzędu kieruje Burmistrz przy pomocy swojego zastępcy i sekretarza   gminy.


  2. Wykonując wyznaczone przez Zarząd na wniosek burmistrza zadania zastępca burmistrza zapewnia w powierzonym mu zakresie kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań miasta i gminy i kontroluje działalność referatów i stanowisk pracy, oraz inne jednostki organizacyjne  


       Urzędu realizujących te zadania.


  3. Sekretarz gminy, w zakresie ustalonym przez Zarząd zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, a także organizuje pracę Urzędu.


  4. Szczegółowe zadania zastępcy burmistrza i sekretarza gminy określa Zarząd na wniosek burmistrza w drodze Rozporządzenia w terminie 3 m-cy od wejścia w życie niniejszego regulaminu.


  5. W przypadku nie dokonania wyboru zastępcy burmistrza lub dłuższej planowanej nieobecności w pracy jego funkcję pełni sekretarz gminy.


   


  § 3.


   


              W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne :


  1. Referat Organizacyjny.


  2. Referat Finansowy.


  3. Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.


  4. Referat Spraw Obywatelskich.


  5. Stanowisko do spraw budownictwa i drogownictwa i gospodarki komunalnej 


      - trzyosobowe.


   


  § 4.


   


              W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze :


  1. Zastępca burmistrza pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.


  2. Sekretarz Gminy pełniąca jednocześnie funkcję Kierownika Referatu  Organizacyjnego.


  3. Skarbnik Gminy pełniąca jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Finansowego.


  4. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pełniąca równocześnie funkcję  Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich.


   


  § 5.


   


              Referaty i stanowiska pracy prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji Rady Gminy i Miasta, Zarządu i Burmistrza.


   


  § 6.


   


              Do wspólnych zadań referatów i stanowisk pracy należy w szczególności:


  1. Koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno - gospodarczego miasta  i gminy.


  2. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.


  3. Współdziałanie z organami samorządowymi i organizacjami społeczno - politycznymi działającymi na terenie miasta i gminy.


  4. Współdziałanie z właściwymi organami rządowej administracji ogólnej.


  5. Rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji według właściwości.


  6. Opracowywanie propozycji do projektów wieloletnich programów w zakresie swojego działania.


  7. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań.


   


  § 7.


   


              Do podstawowego zakresu działania poszczególnych referatów referatów stanowisk należy :


   


  1. Do zadań Referatu Organizacyjnego należy :


  1/ Zapewnienie właściwej organizacji oraz sprawnego i praworządnego funkcjonowania Urzędu.


  2/ Zapewnienie sprawnego kierowania i prawidłowego nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.


  3/ Racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem płac oraz prowadzenie spraw osobowych.


  4/ Przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzania oceny kwalifikacyjnej pracowników.


  5/ Nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i listów  mieszkańców.


  6/  Zapewnienie prawidłowej obsługi Obywateli przez Urząd.


  7/  Zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i ppoż.


  8/  Wdrażanie informatyki i nowoczesnych technik biurowych.


  9/  Prowadzenie spraw w zakresie stanowienia przepisów prawa miejscowego.


  10/ Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.


  11/ Obsługa sekretariatu, prowadzenie kancelarii i archiwum.


  12/ Prowadzenie spraw związanych z :


         a/  obsługą Rady, jej komisji, radnych,


         b/ obsługą Zarządu Miasta i Gminy,


         c/ obsługą jednostek pomocniczych / tj. samorządów miast i wsi /.


  13/ Wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Rady Gminy i Miasta oraz organów samorządu mieszkańców.


  14/ Prowadzenie targowisk, ustalanie lokalizacji i regulaminu targowisk.


  15/ Określanie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych, zakładów usługowych dla  ludności.


  16/ Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.


  17/ Ewidencjonowanie działalności gospodarczej.


  18/ Koordynowanie sieci przedszkoli i innych placówek oświatowo - wychowawczych w dostosowaniu do potrzeb społecznych.


  19/ Współpraca z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.


  20/ Przedkładania Radzie gminnych planów w zakresie upowszechniania kultury, sportu i turystyki oraz rozwoju bazy materialnej tych placówek.


  21/ Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury i rekreacji z innymi jednostkami organizacyjnymi, spółdzielczymi i  społecznymi działającymi na terenie miasta i gminy.


  22/ Nadzór i kontrola nad działalnością programową bibliotek publicznych i ośrodków kultury.


  23/ Tworzenie i zapewnienie warunków do organizowania izb pamięci i miejscowych zbiorów muzealnych.


   


  2. Do zadań Referatu Finansowego należy :


  1/ Zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb gminy dochodami własnymi i zasilającymi.


  2/ Przygotowywanie projektów budżetu oraz funduszy celowych.


  3/ Analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami.


  4/ Opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz gospodarki pozabudżetowej i jednostek pomocniczych.


  5/ Prowadzenie obsługi kasowej i księgowej w tym jednostek pomocniczych / sołectw, osiedli, Funduszu Socjalnego Wsi, przedszkoli, itp. /


  6/ Kontrola gospodarki finansowej komitetów powołanych do realizacji czynów      społecznych oraz w miarę potrzeby prowadzenie obsługi kasowej i księgowej społecznych komitetów powołanych do realizacji przedsięwzięć  gospodarczych.


  7/ Współpraca z Izbami Obrachunkowymi i Urzędami Skarbowymi.


  8/ Prowadzenie spraw Funduszy celowych.


  9/ Nadzór i kontrola nad działalnością finansową podległych gminie podmiotów      gospodarczych.


  10/ Prowadzenie spraw dotyczących finansowania przedsiębiorstw, dla których Burmistrz pełni funkcję organu założycielskiego.


  11/ Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych.


  12/ Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych i prowadzenie kontroli w tym zakresie.


  13/ Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.


  14/ Wymiar zobowiązań pieniężnych od rolników i jednostek gospodarki uspołecznionej określonych obowiązującymi przepisami.


  15/ Opracowywanie decyzji dotyczących ulg w podatkach i opłatach.


  16/ Opracowywanie projektów decyzji w zakresie rozkładania na raty, odroczeń i umorzeń, zaniechanie wymiaru i poboru podatków.


  17/ Analiza realizacji wpływów z tytułu podatków i opłat oraz czuwanie nad rytmicznym wpływem dochodów, między innymi poprzez organizowanie i nadzorowanie inkasa, rozliczanie sołtysów.


  18/ Egzekucja należności pieniężnych.


  19/ Rejestracja pojazdów i wydawanie praw jazdy oraz prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie.


   


  3. Do zadań Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami należy :


  1/ Prognozowanie i 0programowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej oraz nadzór nad  gospodarką leśną.


  2/ Przedstawianie gminnych planów rozwoju rolnictwa w oparciu o kierunkowe  założenia Rady Gminy i Miasta i jej Komisji.


  3/ Podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej.


  4/ Koordynacja gospodarki nasiennej, a w szczególności :


       - współdziałanie z jednostkami obrotu rolnego w celu zapewnienia właściwej


          rejonizacji odmian roślin uprawnych zgodnych z potrzebami gminy,


       - współdziałanie z inspekcją nasienną w zakresie zapewnienia wymogów


          fitosanitarnych i przestrzennych plantacji nasiennych i szkółkarskich.


  5/ Koordynacja obrotu materiału hodowlanego zwierząt i zapewnienie  właściwej organizacji kontrolowanego rozrodu i oceny użytkowości.


  6/ Współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawu chwastów, chorób i szkodników w uprawach i nasadzeniach oraz nadzór nad ich zwalczaniem.


  7/ Nadzór nad warunkami zoohigienicznymi chowu i hodowli.


  8/ Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej.


  9/ Opracowywanie wspólne ze służbami doradczymi planu upowszechnieniowo- wdrożeniowego i szkoleń oraz kontrola jego realizacji.


  10/ Współdziałanie ze służbami inwestycyjnymi w zakresie planowania i  realizacji inwestycji technicznych i produkcyjnych w rolnictwie


  11/ Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.


  12/ Tworzenie zasobów gruntów na cele budowlane i ustalanie cen działek i ich zbywanie.


  13/ Zarządzanie zasobami gruntów komunalnych.


  14/ Ochrona terenów rolnych i leśnych.


  15/ Określenie warunków wyłączenia gruntów z produkcji na cele nierolnicze i  nieleśne oraz naliczanie należności z tego tytułu.


  16/ Kontrola rolniczego użytkowania gruntów.


  17/ Dysponowanie środkami gospodarki gruntami i gospodarki mieszkaniowej.


  18/ Dokonywanie sprzedaży zasobów mieszkaniowych.


  19/ Wydawanie zezwoleń na wcześniejsze zbycie nieruchomości przyjętych w wieczyste użytkowanie.


  20/ Zarząd mieniem gminnym i wspólnotami gruntowymi.


  21/ Wydawanie decyzji o przekazaniu gruntów komunalnych państwowym jednostkom organizacyjnym w zarząd oraz zezwoleń na zawarcie umów o przekazanie nieruchomości między tymi jednostkami.


  22/ Orzekanie o wygaśnięciu prawa użytkowania lub zarządu.


  23/ Ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomościami.


  24/ Naliczanie opłat rocznych za niewykorzystanie gruntów zgodnie z przeznaczeniem.


  25/ Wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości.


  26/ Zajmowanie nieruchomości na cele wojskowe i obronne.


  27/ Zabezpieczenie gruntów na potrzeby pracowniczych ogródków działkowych.


  28/ Opracowywanie planów rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych.


  29/ Sprzedaż gruntów PFZ.


  30/ Dzierżawa gruntów komunalnych i PFZ.


  31/ Prowadzenie spraw nazewnictwa ulic, planów oraz numerów porządkowych      nieruchomości.


   


  4. Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy :


  1/ Udzielanie i cofanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych.


  2/ Dokonywanie kontroli dokumentacji związanej z przeprowadzeniem zbiórek      publicznych.


  3/ Przyjmowanie zgłoszeń o zgromadzeniach i wydawanie zezwoleń na zabawy publiczne.


  4/ Współdziałanie ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi.


  5/ Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniami mienia i ochrony tajemnicy państwowej.


  6/ Koordynowanie zadań w zakresie profilaktyki i zjawisk patologii społecznej.


  7/ Współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa     i porządku publicznego.


  8/ Prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.


  9/ Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej.


  10/ Realizacja zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych.


  11/ Realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności.


  12/ Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.


  13/ Realizowanie ustawy o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.


   


  5. Do zadań stanowiska do spraw budownictwa, drogownictwa


   i gospodarki komunalnej należy :


  1/ Sporządzanie projektów planów przestrzennego zagospodarowania terenu, podawania do publicznej wiadomości ich treści, zbieranie uwag,  przedkładanie Radzie Gminy i Miasta do zatwierdzenia.


  2/ Ustalanie lokalizacji inwestycji oraz ich realizacja, rejestracja i określanie zobowiązań partypacyjnych interesów na rzecz miasta i gminy.


  3/ Nadzór nad prowadzonymi inwestycjami gminnymi łącznie z budownictwem komunalnym.


  4/ Budowa i konserwacja dróg gminnych, ulic, mostów i placów oraz nadzór nad ich eksploatacją.


  5/ Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych gminy.


  6/ Wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwych kategorii oraz zmiany tych klasyfikacji.


  7/ Wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych i lokalnych.


  8/ Sprawowanie opieki nad zabytkami, współdziałanie w tym zakresie z konserwatorem zabytków oraz prowadzenie stosownej ewidencji tych zabytków.


  9/ Gospodarka zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych gminy, ustalanie czynszów                   i kaucji na w/w lokale.


  10/ Organizacja targowisk.


  11/ Opracowywanie programu usług i rozwoju urządzeń komunalnych oraz prowadzenie spraw w tym zakresie / wodociągi, kanalizacja, wysypiska śmieci na terenie sołectw i w mieście, zaopatrzenie w energię, transport zbiorowy, oczyszczalnie ścieków, ciepłownictwa, gazownictwa,  telefonizacji, zieleni i innych usług komunalnych /.


  12/ Współpraca ze społecznymi komitetami w zakresie realizacji przedsięwzięć społecznych i udzielanie pomocy tym komitetom w realizacji planowanych  przedsięwzięć.


  13/ Wymierzanie należności z tytułu poboru wody.


  14/ Nadzór nad cmentarzami komunalnymi i miejscami pamięci narodowej.


  15/ Sprawowanie nadzoru gospodarczego nad budynkiem Urzędu Miasta i  Gminy.


   


  § 8.


   


              Integralną część regulaminu stanowią załączniki określające :


  1. Tryb pracy Urzędu.


  2. Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej w Urzędzie.


  3. Zasady podpisywania pism i decyzji.


  4. Wykaz jednostek organizacyjnych.


   


   

 • Regulamin organizacyjny

  2004-07-27 00:00:00

  REGULAMIN ORGANIZACYJNY


  URZĘDU MIASTA I GMINY W ZABŁUDOWIE


   


  § 1.


   


              Urząd Miasta i Gminy, zwany dalej Urzędem realizuje zadania :


  1. Własne gminy wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, innych ustaw oraz Statutu Gminy i Miasta.


  2. Zlecone z zakresu administracji rządowej.


   


  § 2.


   


  1. Pracą Urzędu kieruje Burmistrz przy pomocy swojego zastępcy i sekretarza gminy.


  2. Wykonując wyznaczone przez Zarząd na wniosek burmistrza zadania zastępca burmistrza zapewnia w powierzonym mu zakresie kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań miasta i gminy i kontroluje działalność referatów i stanowisk pracy, oraz inne jednostki organizacyjne Urzędu realizujących te zadania.


  3. Sekretarz gminy, w zakresie ustalonym przez Zarząd zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, a także organizuje pracę Urzędu.


  4. Szczegółowe zadania zastępcy burmistrza i sekretarza gminy określa Zarząd na wniosek burmistrza w drodze Rozporządzenia w terminie 3 m-cy od wejścia w życie niniejszego regulaminu.


  5. W przypadku nie dokonania wyboru zastępcy burmistrza lub dłuższej planowanej nieobecności w pracy jego funkcję pełni sekretarz gminy.


   


  § 3.


   


              W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne :


  1. Referat Organizacyjny.


  2. Referat Finansowy.


  3. Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.


  4. Referat Spraw Obywatelskich.


  5. Stanowisko do spraw budownictwa i drogownictwa i gospodarki komunalnej 


      - trzyosobowe.


   


  § 4.


   


              W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze :


  1. Zastępca burmistrza pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.


  2. Sekretarz Gminy pełniąca jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Organizacyjnego.


  3. Skarbnik Gminy pełniąca jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Finansowego.


  4. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pełniąca równocześnie funkcję Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich.


   


  § 5.


   


              Referaty i stanowiska pracy prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji Rady Gminy i Miasta, Zarządu i Burmistrza.


   


  § 6.


   


              Do wspólnych zadań referatów i stanowisk pracy należy w szczególności:


  1. Koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy.


  2. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.


  3. Współdziałanie z organami samorządowymi i organizacjami społeczno-politycznymi działającymi na terenie miasta i gminy.


  4. Współdziałanie z właściwymi organami rządowej administracji ogólnej.


  5. Rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji według właściwości.


  6. Opracowywanie propozycji do projektów wieloletnich programów w zakresie swojego działania.


  7. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań.


   


  § 7.


   


              Do podstawowego zakresu działania poszczególnych referatów referatów stanowisk należy :


   


  1. Do zadań Referatu Organizacyjnego należy :


  1/   Zapewnienie właściwej organizacji oraz sprawnego i praworządnego funkcjonowania Urzędu.


  2/   Zapewnienie sprawnego kierowania i prawidłowego nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.


  3/   Racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem płac oraz prowadzenie spraw osobowych.


  4/   Przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzania oceny kwalifikacyjnej       pracowników.


  5/   Nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i listów     mieszkańców.


  6/   Zapewnienie prawidłowej obsługi Obywateli przez Urząd.


  7/   Zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i ppoż.


  8/   Wdrażanie informatyki i nowoczesnych technik biurowych.


  9/   Prowadzenie spraw w zakresie stanowienia przepisów prawa miejscowego.


  10/ Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.


  11/ Obsługa sekretariatu, prowadzenie kancelarii i archiwum.


  12/  Prowadzenie spraw związanych z :


         a/  obsługą Rady, jej komisji, radnych,


         b/ obsługą Zarządu Miasta i Gminy,


         c/ obsługą jednostek pomocniczych / tj. samorządów miast i wsi /.


  13/  Wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Rady Gminy i Miasta oraz organów samorządu mieszkańców.


  14/  Prowadzenie targowisk, ustalanie lokalizacji i regulaminu targowisk.


  15/  Określanie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych, zakładów usługowych dla ludności.


  16/  Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.


  17/  Ewidencjonowanie działalności gospodarczej.


  18/  Koordynowanie sieci przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych w dostosowaniu do potrzeb społecznych.


  19/  Współpraca z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.


  20/  Przedkładania Radzie gminnych planów w zakresie upowszechniania kultury, sportu i turystyki oraz rozwoju bazy materialnej tych placówek.


  21/  Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury i rekreacji z innymi jednostkami organizacyjnymi, spółdzielczymi i społecznymi działającymi na terenie miasta i gminy.


  22/  Nadzór i kontrola nad działalnością programową bibliotek publicznych i ośrodków kultury.


  23/  Tworzenie i zapewnienie warunków do organizowania izb pamięci i miejscowych zbiorów muzealnych.


   


  2. Do zadań Referatu Finansowego należy :


  1/  Zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb gminy dochodami własnymi i zasilającymi.


  2/  Przygotowywanie projektów budżetu oraz funduszy celowych.


  3/  Analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami.


  4/  Opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz gospodarki pozabudżetowej i jednostek pomocniczych.


  5/  Prowadzenie obsługi kasowej i księgowej w tym jednostek pomocniczych (sołectw, osiedli, Funduszu Socjalnego Wsi, przedszkoli, itp.)


  6/  Kontrola gospodarki finansowej komitetów powołanych do realizacji czynów    społecznych oraz w miarę potrzeby prowadzenie obsługi kasowej i księgowej społecznych komitetów powołanych do realizacji przedsięwzięć gospodarczych.


  7/  Współpraca z Izbami Obrachunkowymi i Urzędami Skarbowymi.


  8/  Prowadzenie spraw Funduszy celowych.


  9/  Nadzór i kontrola nad działalnością finansową podległych gminie podmiotów gospodarczych.


  10/ Prowadzenie spraw dotyczących finansowania przedsiębiorstw, dla których Burmistrz pełni funkcję organu założycielskiego.


  11/ Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych.


  12/ Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych i prowadzenie kontroli w tym zakresie.


  13/ Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.


  14/ Wymiar zobowiązań pieniężnych od rolników i jednostek gospodarki uspołecznionej określonych obowiązującymi przepisami.


  15/ Opracowywanie decyzji dotyczących ulg w podatkach i opłatach.


  16/ Opracowywanie projektów decyzji w zakresie rozkładania na raty, odroczeń i umorzeń, zaniechanie wymiaru i poboru podatków.


  17/ Analiza realizacji wpływów z tytułu podatków i opłat oraz czuwanie nad rytmicznym wpływem dochodów, między innymi poprzez organizowanie i nadzorowanie inkasa, rozliczanie sołtysów.


  18/ Egzekucja należności pieniężnych.


  19/ Rejestracja pojazdów i wydawanie praw jazdy oraz prowadzenie stosownej  dokumentacji w tym zakresie.


   


  3. Do zadań Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami należy :


  1/  Prognozowanie i 0programowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej oraz nadzór nad gospodarką leśną.


  2/  Przedstawianie gminnych planów rozwoju rolnictwa w oparciu o kierunkowe  założenia Rady Gminy i Miasta i jej Komisji.


  3/  Podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej.


  4/  Koordynacja gospodarki nasiennej, a w szczególności :


       - współdziałanie z jednostkami obrotu rolnego w celu zapewnienia właściwej rejonizacji odmian roślin uprawnych zgodnych z potrzebami gminy,


       - współdziałanie z inspekcją nasienną w zakresie zapewnienia wymogów fitosanitarnych i przestrzennych plantacji nasiennych i szkółkarskich.


  5/  Koordynacja obrotu materiału hodowlanego zwierząt i zapewnienie właściwej organizacji kontrolowanego rozrodu i oceny użytkowości.


  6/  Współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawu chwastów, chorób i szkodników w uprawach i asadzeniach oraz nadzór nad ich zwalczaniem.


  7/  Nadzór nad warunkami zoohigienicznymi chowu i hodowli.


  8/  Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej.


  9/  Opracowywanie wspólne ze służbami doradczymi planu upowszechnieniowo- wdrożeniowego i szkoleń oraz kontrola jego realizacji.


  10/ Współdziałanie ze służbami inwestycyjnymi w zakresie planowania i realizacji inwestycji technicznych i produkcyjnych w rolnictwie


  11/ Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.


  12/ Tworzenie zasobów gruntów na cele budowlane i ustalanie cen działek i ich zbywanie.


  13/ Zarządzanie zasobami gruntów komunalnych.


  14/ Ochrona terenów rolnych i leśnych.


  15/ Określenie warunków wyłączenia gruntów z produkcji na cele nierolnicze i nieleśne oraz naliczanie należności z tego tytułu.


  16/ Kontrola rolniczego użytkowania gruntów.


  17/ Dysponowanie środkami gospodarki gruntami i gospodarki mieszkaniowej.


  18/ Dokonywanie sprzedaży zasobów mieszkaniowych.


  19/ Wydawanie zezwoleń na wcześniejsze zbycie nieruchomości przyjętych w wieczyste użytkowanie.


  20/ Zarząd mieniem gminnym i wspólnotami gruntowymi.


  21/ Wydawanie decyzji o przekazaniu gruntów komunalnych państwowym jednostkom organizacyjnym w zarząd oraz zezwoleń na zawarcie umów o  przekazanie nieruchomości między tymi jednostkami.


  22/ Orzekanie o wygaśnięciu prawa użytkowania lub zarządu.


  23/ Ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomościami.


  24/ Naliczanie opłat rocznych za niewykorzystanie gruntów zgodnie z przeznaczeniem.


  25/ Wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości.


  26/ Zajmowanie nieruchomości na cele wojskowe i obronne.


  27/ Zabezpieczenie gruntów na potrzeby pracowniczych ogródków działkowych.


  28/ Opracowywanie planów rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych.


  29/ Sprzedaż gruntów PFZ.


  30/ Dzierżawa gruntów komunalnych i PFZ.


  31/ Prowadzenie spraw nazewnictwa ulic, planów oraz numerów porządkowych nieruchomości.


   


  4. Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy :


  1/  Udzielanie i cofanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych.


  2/  Dokonywanie kontroli dokumentacji związanej z przeprowadzeniem zbiórek publicznych.


  3/  Przyjmowanie zgłoszeń o zgromadzeniach i wydawanie zezwoleń na zabawy publiczne.


  4/  Współdziałanie ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi.


  5/  Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniami mienia i ochrony tajemnicy państwowej.


  6/  Koordynowanie zadań w zakresie profilaktyki i zjawisk patologii społecznej.


  7/  Współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania  bezpieczeństwa i porządku publicznego.


  8/  Prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.


  9/  Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej.


  10/ Realizacja zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych.


  11/ Realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności.


  12/ Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.


  13/ Realizowanie ustawy o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.


   


  5. Do zadań stanowiska do spraw budownictwa, drogownictwa i gospodarki komunalnej należy :


  1/  Sporządzanie projektów planów przestrzennego zagospodarowania terenu, podawania do publicznej wiadomości ich treści, zbieranie uwag, przedkładanie Radzie Gminy i Miasta do zatwierdzenia.


  2/  Ustalanie lokalizacji inwestycji oraz ich realizacja, rejestracja i określanie zobowiązań partypacyjnych interesów na rzecz miasta i gminy.


  3/  Nadzór nad prowadzonymi inwestycjami gminnymi łącznie z budownictwem  komunalnym.


  4/  Budowa i konserwacja dróg gminnych, ulic, mostów i placów oraz nadzór nad ich eksploatacją.


  5/  Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów  administracyjnych gminy.


  6/  Wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwych kategorii oraz zmiany tych klasyfikacji.


  7/  Wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych i lokalnych.


  8/  Sprawowanie opieki nad zabytkami, współdziałanie w tym zakresie z konserwatorem zabytków oraz prowadzenie stosownej ewidencji tych zabytków.


  9/  Gospodarka zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych gminy, ustalanie czynszów i kaucji na w/w lokale.


  10/ Organizacja targowisk.


  11/ Opracowywanie programu usług i rozwoju urządzeń komunalnych oraz prowadzenie spraw w tym zakresie / wodociągi, kanalizacja, wysypiska śmieci na terenie sołectw i w mieście, zaopatrzenie w energię, transport zbiorowy, oczyszczalnie ścieków, ciepłownictwa, gazownictwa, telefonizacji, zieleni i innych usług komunalnych /.


  12/ Współpraca ze społecznymi komitetami w zakresie realizacji przedsięwzięć społecznych i udzielanie pomocy tym komitetom w realizacji planowanych  przedsięwzięć.


  13/ Wymierzanie należności z tytułu poboru wody.


  14/ Nadzór nad cmentarzami komunalnymi i miejscami pamięci narodowej.


  15/ Sprawowanie nadzoru gospodarczego nad budynkiem Urzędu Miasta i Gminy.


   


  § 8.


   


              Integralną część regulaminu stanowią załączniki określające :


  1. Tryb pracy Urzędu.


  2. Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej w Urzędzie.


  3. Zasady podpisywania pism i decyzji.


  4. Wykaz jednostek organizacyjnych.


   


   


   

 • Załączniki do Regulaminu organizacyjnego

  2004-07-27 00:00:00  Załącznik Nr 1


  do regulaminu organizacyjnego


  Urzędu Miasta i Gminy w Zabłudowie


   

  TRYB PRACY URZĘDU  Czas i dyscyplina pracy


     § 1.  1. Czas pracy pracowników wynosi 40 godzin w tygodniu, przy czym każda pierwsza sobota miesiąca jest dniem pracy.


  2. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy na wniosek burmistrza ustali Zarząd w drodze Rozporządzenia.


  3. Godziny rozpoczęcia pracy pracowników obsługi i pracowników fizycznych mogą mieć charakter płynny z zachowaniem wymogu pkt 1.  § 2.  1. Każdy pracownik obowiązany jest potwierdzić swym podpisem na liście obecności fakt punktualnego przybycia do pracy.


  2. Podpisywanie listy obecności za dzień ubiegły lub na dzień następny jest niedopuszczalne.


  3. Lista obecności powinna być kontrolowana codziennie z chwilą rozpoczęcia pracy przez Sekretarza Gminy, która w odpowiednich rubrykach potwierdza podpisem obecność pracowników.  § 3.  1. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową.


  2. Załatwianie spraw osobistych i innych nie związanych z pracą zawodową powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy.


  3. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny do załatwiania ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela przełożony.


  4. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 3 pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.  § 4.  1. Pracownik może podjąć dodatkowe zatrudnienie tylko po uzyskaniu zgody Burmistrza.


  2. Jeżeli wymagają tego potrzeby Urzędu, pracownicy mogą być zatrudnieni poza normalnymi godzinami pracy, a w wyjątkowych wypadkach także w nocy, niedziele i święta.


  3. Za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego poza normalnymi godzinami pracy pracownikowi przysługuje według jego wyboru wynagrodzenie lub czas wolny.


  4. Pracą w porze nocnej jest praca między godzinami 22-gą, a 6-tą.  § 5.  1. Pracownik, któremu udzielono zwolnienia od pracy, obowiązany jest poinformować współpracowników o miejscu swego pobytu i godzinie powrotu. W przypadku, gdy pracownik zajmuje pomieszczenie sam, obowiązany jest umieścić kartkę z odpowiednią informacją na drzwiach pokoju.


  2. Niedozwolone jest pozostawianie kluczy na zewnątrz w zamkach drzwi podczas nieobecności pracowników w pomieszczeniu biurowym.


  3. Po zakończeniu godzin pracy pracownik obowiązany jest


  1/ zamknąć biurka i szafy, a klucze pozostawić w miejscu wyznaczonym przez przełożonego,


  2/ zamknąć pokój, a klucze zawiesić na specjalnej tablicy,


  3/ opuścić budynek Urzędu w czasie co najmniej 30 minut od chwili ustalonego czasu zakończenia pracy.


  4. Po godzinach pracy w budynku pozostawać mogą, za zgodą przełożonego, tylko ci pracownicy, którzy mają do wykonania pilne i terminowe prace.


  5. Pracownicy ci są obowiązani wpisać czas i miejsce / nr pokoju / pozostawania w biurze w księdze kontrolnej.


  6. Zabrania się pracownikom wprowadzania do budynku po godzinach pracy i w dniach wolnych od pracy osób nie zatrudnionych w Urzędzie.  § 6.  1. Odbywanie po godzinach pracy dyżurów uregulowane jest odrębnymi ustaleniami.


  2. Za czas dyżuru przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru.


   
  OBSŁUGA INTERESANTÓW


     § 7.  1. Interesanci załatwiani są codziennie w godzinach pracy Urzędu.


  2. Pracownik prowadzi sprawy zgodnie z zakresem czynności.


  3. Procedurę i terminy załatwiania spraw określa kpa.


  4. Obowiązkiem pracownika załatwiającego sprawę jest zebranie niezbędnych dowodów w sprawie od innych pracowników Urzędu i jednostek współdziałających.


  5. W czasie nieobecności pracownika w pracy sprawy przez niego prowadzone przejmuje i załatwia inny pracownik przewidziany zakresem czynności do zastępstwa.  § 8.  1. Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez burmistrza, jego zastępcę lub członków Zarządu we wtorek każdego tygodnia w godzinach od 10-ej do 15-ej.


  2. W przypadku gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy obywatele przyjmowani są w następnym dniu roboczym.


  3. Ogłoszenie o dniach i godzinach przyjęć powinno być wywieszone w widocznym miejscu w siedzibie Urzędu i na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu.  § 9.  1. Pracownicy obowiązani są przyjmować interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.


  2. Skargi i wnioski zgłoszone telefonicznie lub ustnie przyjmuje się do protokołu.  § 10.  1. Wszystkie skargi, wnioski i listy kierowane do Urzędu podlegają wpisowi w odrębnych rejestrach skarg i wniosków oraz rejestrze listów.


  2. Rejestrację oraz kontrolę terminowego załatwiania skarg, wniosków i listów prowadzi imiennie wyznaczony pracownik.


  3. Rozpatrywanie i merytoryczne załatwienie skargi należy do właściwych pracowników ze względu na przedmiot sprawy.


  4. Odpowiedzi na skargi, wnioski i listy podpisuje Burmistrz.


  5. Skargi, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Pozostałe w terminie 1 miesiąca od daty ich otrzymania.


     OBOWIĄZKI PRACOWNIKA I ZAKŁADU PRACY


     § 11.  1. Pracownik obowiązany jest przestrzegać zależności służbowej i hierarchicznego podporządkowania, wynikających z organizacji wewnętrznej i szczegółowego podziału czynności.


  2. Podstawowe obowiązki pracowników określa art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych.


  3. Do podstawowych obowiązków zakładu pracy należy :


  1/ zapoznanie pracowników podejmujących pracę z zakresem czynności i sposobem wykonywania zadań służbowych,


  2/ organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, uzdolnień i kwalifikacji pracownika,


  3/ ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,


  4/ zaspakajanie w miarę posiadanych środków socjalnych i materialnych potrzeb pracowników,


  5/ tworzenie warunków do kształtowania się optymalnego klimatu pracy, więzi międzyludzkich i organizacyjnych,


  6/ stosowanie sprawiedliwych i obiektywnych kryteriów oceny wyników pracy,


  7/ zapewnienie pracownikowi niezbędnych środków organizacyjno-technicznych,


  8/ wydanie pracownikowi świadectwa pracy i na wniosek pracownika opinii w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy,


  9/ kierowanie pracowników na wstępne i profilaktyczne badania lekarskie.


     ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI W PRACY


     § 12.  1. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy, niezwłocznie przedstawiając przełożonemu przyczyny nieobecności, a na jego żądanie także odpowiednie dowody.


  2. Nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy usprawiedliwia ją przyczyny uniemożliwiające stawienie się do pracy, a w szczególności :


  1/ niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika lub jego izolacją z powodu choroby zakaźnej,


  2/ odsunięcie od pracy na podstawie zaświadczenia / decyzji / lekarza, komisji lekarskiej lub inspektora sanitarnego, jeżeli zakład pracy nie zatrudni pracownika przy innej pracy odpowiadającej stanu jego zdrowia,


  3/ leczenie uzdrowiskowe, jeżeli jego okres został uznany zaświadczeniem lekarskim na okres niezdolności do pracy z powodu choroby,


  4/ choroba członka rodziny pracownika, wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki,


  5/ okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem w wieku od lat 8,


  6/ konieczności wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach nie przekraczających 8 godzin od zakończenia podróży, jeżeli pracownik nie korzystał z miejsca sypialnego.  § 13.  1. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny wiadomej z góry pracownik powinien powiadomić przełożonego.


  2. W razie nie stawienia się do pracy poza przypadkami określonymi w ust. 1 pracownik jest obowiązany zawiadomić przełożonego o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, pierwszego dnia nieobecności w pracy nie później jednak niż w dniu następnym osobiście, przez inne osoby lub przez pocztę. W tym przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.


  3. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 2 jest usprawiedliwione jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności.  § 14.  1. W razie nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą własną, leczeniem uzdrowiskowym lub potrzeby sprawowania bezpośredniej opieki nad chorym członkiem rodziny, pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność, doręczyć za świadczenie lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy. Zaświadczenie doręcza pracownik osobiście, za datę doręczenia uważa się datę stempla pocztowego.


  2. Wyznaczony przez przełożonego pracownik, odpowiedzialny za prowadzenie listy obecności, niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy umieszcza na nim datę otrzymania i podpis.  § 15.  1. Uznawanie opuszczenia pracy / spóźnienie, przedwczesne opuszczenie pracy, nie przybycie do pracy / jako usprawiedliwionego lub nieusprawiedliwionego należy do przełożonego, który orzeka po wysłuchaniu wyjaśnienia pracownika i po zapoznaniu się z przedłożonymi dowodami.


  2. W stosunku do Zastępcy Burmistrza i Sekretarza Urzędu uprawnienia takie ma Burmistrz.


     ZWOLNIENIE OD PRACY


     § 16.  Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w razie :


  1/ ślubu pracownika                                            - przez 2 dni


  2/ urodzenia się dziecka pracownika                    - przez 2 dni


  3/ ślubu dziecka                                                   - przez 1 dzień


  4/ zgonu i pogrzebu małżonka,


  dziecka, ojca lub matki                                        - przez 2 dni


  5/ zgonu i pogrzebu siostry lub


  brata, teściowej lub teścia,


  babki lub dziadka albo innej osoby


  pozostającej na utrzymaniu pracownika


  lub pod jego bezpośrednią opieką                       - przez 1 dzień  § 17.  Pracownicy podnoszący kwalifikacje w formach szkolnych / w szkołach wyższych / system: wieczorowy, zaoczny lub eksternistycznych korzysta z uprawnień na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.  § 18.  Pracownikowi przysługują ponadto zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w granicach określonych odrębnymi przepisami.  § 19.  1. Pracownik zwolniony od pracy, do załatwienia ważnych spraw osobistych obowiązany jest dokonać odpowiedniego zapisu w karcie „Ewidencji nieobecności w godzinach służbowych”.


  2. Ewidencji podlegają także :


  1/ wykonywanie obowiązków służbowych poza budynkiem Urzędu,


  2/ udział w zajęciach szkolnych, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów.  § 20.  1. Wyjazdy pracowników w sprawach służbowych poza stałe miejsce pracy mogą odbywać się tylko na podstawie polecenia wyjazdu służbowego na piśmie, wydanego przez przełożonego.


  2. Wyznaczony pracownik obowiązany jest prowadzić ewidencję wyjazdów służbowych pracowników.


     URLOPY


     § 21.  1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego płatnego urlopu wypoczynkowego, wypoczynkowego wymiarze określonym odrębnymi przepisami.


  2. Pracownikowi należy udzielić urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.


  3. Na wniosek pracownika, urlop może być podzielony na części z tym, że co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 10 kolejnych dni kalendarzowych.  § 22.  1. Urlopy są udzielane zgodnie z planem urlopów.


  2. Plan urlopów ustala przełożony w terminie do 31 grudnia na rok następny biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.  § 23.  1. Na umotywowany ważnymi przyczynami wniosek pracownika, przełożony może przesunąć ustalony termin urlopu.


  2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb służbowych, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.


  3. Przełożony może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy obecność w Urzędzie jest niezbędna i wymagają tego okoliczności nieprzewidziane w czasie rozpoczynania urlopu.


  4. Pracownikowi odwołanemu z urlopu przysługuje zwrot kosztów poniesionych w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.


  5. Urlop niewykorzystany zgodnie z planem urlopów, powinien być udzielony najpóźniej do końca następnego roku kalendarzowego.  § 24.  1. Rozpoczynając urlop pracownik powinien w miarę możliwości podać miejsce pobytu na urlopie.


  2. Przed rozpoczęciem urlopu, pracownik powinien załatwić przydzielone mu sprawy.  § 25.  1. Pracownica w ciąży i po porodzie otrzymuje urlop macierzyński w wymiarze w na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.


  2. Pracownica, która jest zatrudniona co najmniej 6 m-cy może wystąpić z wnioskiem o udzielenie jej urlopu wychowawczego, w wymiarze i terminie określonym w przepisach szczególnych.


  3. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielone łącznie.


  4. Pracownicom wychowującym dzieci do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.


  5. Uprawnienia przewidziane w ust. 4 przysługują również pracownikowi będącemu jedynym opiekunem dzieci w wieku do 14 lat.   


  ZASADY DOKONYWANIA OCENY PRACOWNIKÓW


     § 26.  1. Pracownicy samorządowi podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym.


  2. Ocen dokonuje się jeden raz w roku, z tym, że w razie negatywnej oceny pracownik samorządowy może być poddany następnej ocenie po upływie 3 m-cy, nie później jednak niż 6 m-cy.


  3. Oceny kwalifikacyjnej dokonuje Zarząd na piśmie.  § 27.  1. Ocena kwalifikacyjna ma na celu stwierdzenie przydatności pracownika na zajmowanym stanowisku oraz stworzenie podstawy do doboru kandydatur na poszczególne stanowiska, a zwłaszcza na wyższe stanowiska służbowe, oraz kandydatów do awansów i wyróżnień. Ocena służy również do wyeliminowania tych pracowników, którzy na wyższe stanowiska nie nadają się lub z którymi stosunek pracy powinien zostać rozwiązany ze względu na nieprzydatność.


  2. Ocenie kwalifikacyjnej podlega przede wszystkim jakość i efektywność wykonywanych przez pracownika obowiązków służbowych.


  3. W ocenie kwalifikacyjnej należy uwzględnić :


  1/ postawę etyczno-moralną,


  2/ kwalifikacje i przygotowanie zawodowe w tym znajomość obowiązujących przepisów,


  3/ prawidłowość, dokładność i terminowość wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku,


  4/ stosunek do interesantów oraz umiejętność umacniania zaufania i autorytetu Urzędu,


  5/ wygląd osobisty.  § 28.  1. Treść oceny kwalifikacyjnej podaje się do wiadomości zainteresowanego.


  2. Pracownikowi przysługuje prawo do odwołania od oceny kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania jej do wiadomości do Rady Gminy i Miasta.


     NAGRODY I WYRÓŻNIENIA


     § 29.  1. Pracownicy Urzędu wykazujący inicjatywę w pracy i sumiennie wykonujący swoje obowiązki mogą być awansowani i wyróżniani.


  2. Pracownicy spełniający kryteria określone w ust. 1 mogą być awansowani do wyższej grupy wynagrodzenia lub na wyższe stanowisko.


  3. Wyróżnienie pracowników następuje w postaci :


  1/ przyznania nagrody pieniężnej,


  2/ pisemnej pochwały pracownika,


  3/ publicznej pochwały pracownika,


  4/ nadania pracownikowi odznaczenia państwowego.  § 30.  1. Pracownicy obchodzą jubileusze po przepracowaniu :


  20, 25, 30, 35 i 40 lat pracy w uspołecznionych zakładach pracy.


  2. Pisma gratyfikacyjne / imienne / wręcza jubilatom Burmistrz na specjalnych uroczystych spotkaniach.


     KARY ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY I PORZĄDKU


     § 31.  1. Pracownicy samorządowi za naruszenie obowiązków podlegają odpowiedzialności porządkowej, większej wagi odpowiedzialności dyscyplinarnej.


  2. W stosunku do pracowników stosuje się karę porządkową w postaci upomnienia lub następującej kary dyscyplinarne :


  1/ nagana,


  2/ nagana z ostrzeżeniem,


  3/ nagana z pozbawieniem możliwości awansowania przez okres do 2 lat do wyższej grupy wynagrodzenia lub na wyższe stanowisko,


  4/ przeniesienie na niższe stanowisko,


  5/ wydalenie z pracy w Urzędzie,


  6/ w stosunku do kierowników referatów nie stosuje się pkt. 2 i 3.


  3. W sprawach dyscyplinarnych orzekają komisje I i II instancji powołane przez Radę Gminy i Miasta.

   


   


  Załącznik Nr 2


  regulaminu organizacyjnego


  Urzędu Miasta i Gminy w Zabłudowie


   
  TRYB WYKONYWANIA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W URZĘDZIE


     § 1.  1. Kontrolę wewnętrzną wykonują pracownicy wymienieni w § 4 Regulaminu organizacyjnego Urzędu.  § 2.  1. Sekretarz Gminy sprawuje bezpośrednią kontrolę wewnętrzną wszystkich pracowników. Koordynuje całość kontroli, kontroluje sposób załatwiania indywidualnych spraw i wydawanie decyzji administracyjnych w szczególności poprzez opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów decyzji w sprawach nietypowych lub skomplikowanych.


  2. Kierownicy referatów prowadzą w przedmiotowym zakresie kontrolę spraw załatwianych przez pracowników danego referatu.  § 3.  1. Ustala się następujący zakres kontroli wewnętrznej :


  1/ terminowość i prawidłowość załatwiania spraw,


  2/ prowadzenie teczek i stosowanie instrukcji kancelaryjnej, jakość i estetyka wykonywanych dokumentów,


  3/ stosowanie przepisów kpa i przepisów szczególnych,


  4/ wykorzystanie czasu pracy,


  5/ wykonywanie zadań zleconych,


  6/ prowadzenie kasy i księgi druków ścisłego zarachowania,


  7/ znajomość zadań wynikających z nowych aktów prawnych.  § 4.  Kontrole wewnętrzne prowadzone będą w oparciu o plan kontroli.  § 5.  Wnioski i zalecenia osoby kontrolujące wpisują w książce kontroli wewnętrznej.  § 6.  Wyniki kontroli winne być wykorzystane zwłaszcza do :


  1/ omawiania na naradach pracowniczych,


  2/ szkoleń pracowników,


  3/ wystąpień do jednostek nadrzędnych.  § 7.  1. Działalność kontrolna powinna być łączona z instruktażem pracowników w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.


  2. Instruktaż powinien przejawiać się w szczególności w udzielaniu praktycznej pomocy w zakresie sposobu załatwiania określonych spraw administracyjnych, racjonalnego organizowania pracy oraz właściwego interpretowania i stosowania przepisów prawa.


  3. W Urzędzie będzie prowadzony jeden rejestr materiałów pokontrolnych NIK i innych jednostek prowadzących kontrolę wpływających do Burmistrza.   


   


  Załącznik Nr 3


  do regulaminu organizacyjnego


  Urzędu Miasta i Gminy Zabłudów


   

  ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI


     § 1.  1. Do podpisu Burmistrza zastrzeżone są sprawy kierowane do :


  1/ Wojewody,


  2/ Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta,


  3/ organów centralnych.


  2. Burmistrz podpisuje również pisma w sprawach zastrzeżonych odrębnymi przepisami lub mających ze względu na swój charakter specjalne znaczenie.


  3. W czasie nieobecności burmistrza pisma, o których mowa w ust. 1-2 podpisuje zastępca burmistrza lub sekretarz gminy.  § 2.  Kierownicy referatów i pracownicy samodzielnych stanowisk pracy podpisują pisma do Dyrektorów Wydziałów Urzędu Wojewódzkiego, organizacji samorządowych, spółdzielczych, związków zawodowych, instytucji z zastrzeżeniem wynikającym w ust. 1.  § 3.  Uprawnienia pracowników do załatwiania spraw, w tym podpisywania decyzji administracyjnych regulują odrębne ustalenia Burmistrz   


   


  Załącznik Nr 4


  do regulaminu organizacyjnego


  Urzędu Miasta i Gminy w Zabłudowie

   


  WYKAZ


   


  jednostek organizacyjnych nie wchodzących w skład Urzędu, podporządkowanych Radzie Gminy i Miasta i nadzorowanych przez Zarząd.
  1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Zabłudowie.


  2. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Zabłudowie.


  3. Filia Biblioteczna w Dojlidach Górnych.


  4. Filia Biblioteczna w Folwarkach Tylwickich.


  5. Filia Biblioteczna w Rafałówce.


  6. Filia Biblioteczna w Rybołach.


  7. Państwowe Przedszkole w Zabłudowie.


  8. Państwowe Przedszkole w Dojlidach Górnych.
   


   


  Załącznik Nr 5


  do regulaminu organizacyjnego


  Urzędu Miasta i Gminy w Zabłudowie


   


  WYKAZ


     Przedsiębiorstw, dla których organem założycielskim jest Burmistrz.
  1. Państwowy Ośrodek Maszynowy w Białostoczku.
 • Strona utworzona 2004-07-27

  2004-07-27 00:00:00

 • Zmiany w regulaminie II

  2004-07-27 00:00:00

  UCHWAŁA NR XVIII / 108 / 92


  RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE
   z dnia 27 lutego 1992r.


   


  w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym


  Urzędu Miasta i Gminy w Zabłudowie.


   


  Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16,poz.95 z późniejszymi zmianami) -  RADA  MIEJSKA


   


  p o s t a n a w i a,


  co  następuje :


  § l


   


  Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy :


  1. W § 7 Regulaminu ust.5 pkt.9 otrzymuje brzmienie:


  a. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych gminy.


  b. Współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej w zakresie utrzymani i eksploatacji zasobów mieszkaniowych i innych urządzeń komunalnych.


        c. Prowadzenie nadzoru nad gospodarką cieplną w gminie.


   


  2. W § 8 ust.l Załącznika Nr.l - wtorek zastępuje się słowem 'czwartek'


   


  3. W załączniku Nr.4 do Regulaminu obejmującego wykaz jednostek organizacyjnych nie wchodzących w skład Urzędu, podporządkowanych Radzie Gminy i Miasta i nadzorowanych przez Zarząd- dodaje się pkt.9 w brzmieniu : 'Zakład Gospodarki Komunalnej w Zabłudowie z siedzibą w Białostoczku',


   


  § 2


  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


   


   


   


   


   


  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


  mgr Jan Giesk


   


   


   


   


   


   


  Uchwała Nr XXXIII / 198 /94


  Rady Miejskiej w Zabłudowie


  z dnia 18 marca 1994 r.


   


  w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym


  Urzędu Miasta i Gminy w Zabłudowie.


   


   


  § l


  Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Zabłudowie :


  1. W § 7 ust. l skreśla się pkt. 24.


  2. W § 7 ust. 3 skreśla się pkt. 16, 29, zaś w pkt. 30 słowa 'i PFZ'.


  3. W § 7 ust. 4 skreśla się pkt. 12, a w ust.5 dodaje się pkt. 16 treści: 'Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej'.


   


  § 2


  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Zabłudów


   


  § 3


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


   


   


   


   


   


  Przewodniczący Rady Miejskiej


  Jan Leończuk


   


   


   


   


   


   


  UCHWAŁA     NR   IV/  27/94


  RADY   MIEJSKIEJ   W    ZABŁUDOWIE


  z dnia  29 września 1994 roku


   


  w sprawie  zmiany uchwały Nr.XVIII/108/92 z dnia 27 lutego 1992r dot.


  wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym


  Urzędu Miasta i Gminy w Zabłudowie.


   


  Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie terytorialnym


  (Dz.U. Nr 16, poz.95 z późn. zm.) -  RADA  MIEJSKA


   


  postanawia  , co  następuje  :


   


  §  l


  Uchyla się ust.  2 w § l uchwały Nr. XVIII/108/92  Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 27 lutego 1992r w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Zabłudowie.


                                                                           § 2


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej


  Jan Leończuk


  UCHWAŁANR  XV/  91/95


  RADY  MIEJSKIEJ  W  ZABUDOWIE


  z dnia 23 grudnia 1995 roku


   


  w sprawie: zmian Regulaminu Organizacyjnego


  Urzędu Miasta i Gminy w Zabłudowie.


   


  Działając na podstawie dyspozycji przepisu art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 16, poz.95 z późn. zm./ oraz w wykonaniu postanowienia art.104 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty /Dz.U. Nr 95, poz.425 z późn. zm./, jak i uchwały Nr XIII/78/95 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 września 1995r w sprawie likwidacji zakładu budżetowego -  RADA MIEJSKA wprowadza następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy :


  § l


  Wprowadza się Załącznik nr 6 do Regulaminu w brzmieniu: 'Wykaz jednostek budżetowych Gminy:


  1. Szkoła Podstawowa w Zabłudowie z Filią SP w Folwarkach Tylwickich.


  2. Szkoła Podstawowa w Dojlidach Górnych.


  3. Szkoła Podstawowa im. 'Wspólnoty Polskiej ' w Białostoczku k/Kurian z Filią SP w Kurianach.


  4. Szkoła Podstawowa w Zwierkach.


  5. Szkoła Podstawowa w Rafałówce.


  6. Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce.


  7. Szkoła Podstawowa w Rybołach.


  8. Szkoła Podstawowa w Krynickich.


  § 2


  l/ W § 3 Regulaminu:


  a) w pkt.5 po wyrazie 'budownictwa' przecinek zamienia się wyrazem 'i a po wyrazie 'drogownictwa' dodaje się kropkę oraz skreśla wyrazy 'i gospodarki komunalnej - trzyosobowe',


  b) dodaje się pkt.6 w brzmieniu: 'Referat Gospodarki Komunalnej'.


  2/ W § 7 Regulaminu:                                                                                                                                       


  a) w ust.5 po wyrazie 'budownictwa' przecinek zamienia się wyrazem ' a po wyrazie 'drogownictwa' skreśla się wyrazy 'i gospodarki komunalnej',


  b) w ust.5 skreśla się pkt. 5, 9, 11, 13, 14, 15.


  3/ W § 7 Regulaminu dodaje się ust.6 w brzmieniu: Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy:


  l/ utrzymywanie urządzeń komunalnych,


  2/ utrzymywanie gminnych obiektów użyteczności publiczne oraz obiektów administracyjnych gminy,


  3/ gospodarowanie mieszkaniowymi i użytkowymi zasobami gminy,


  4/ prowadzenie gospodarki energetycznej w gminie,                        


  5/ prowadzenie spraw w zakresie: gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, utrzymywanie zieleni, dowożenie uczniów do szkół oraz wykonywanie innych zadań komunalnych,


  6/ utrzymywanie miejsc pamięci narodowej.


  4/ W § 8 Regulaminu:


  a) dodaje się pkt.5 w brzmieniu: 'Wykaz przedsiębiorstw dla których organem założycielskim jest Zarząd Miasta i Gminy Zabłudów',


  b) dodaje się pkt.6 w brzmieniu: 'Wykaz jednostek budżetowych gminy'


  5/ W Załączniku nr 4 do Regulaminu:


  a) w pkt.7 i 8 wyrazy 'państwowe' zastępuje się wyrazami 'samorządowe”,


  b) skreśla się pkt.9.


  6/ W Załączniku nr 5 do Regulaminu wyraz 'Burmistrz' zastępuje się wyrazami 'Zarząd Miasta i Gminy Zabłudów'.


  § 3


  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Zabłudów.


  § 4


  Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 1996 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


   


  Przewodniczący Rady Miejskiej


  Jan Leończu


   


   


  UCHWAŁA NR II/12/98


  RADY MIEJSKIEJ  W  ZABŁUDOWIE


  z dnia 14 grudnia 1998 roku


   


  w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym


  Urzędu Miasta i Gminy w Zabłudowie.


   


  Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622; z 1997r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734 i Nr 123, poz.775


   


  RADA MIEJSKA postanawia wprowadzić następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Zabłudowie:


  § 1.


  W § 4 pkt l wyrazy: 'Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami' zastępuje się wyrazami: 'Referatu Gospodarki Komunalnej'.


  § 2.


  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Zabłudów.


  § 3.


  Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Zabłudowie w okresie od dnia 14 do 31 grudnia 1998 roku i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


                                                                             


       Przewodniczący Rady Miejskiej


  Jarosław Murawski


   


   


   


   


   

 • Zadania i uprawnienia Przewodniczącego

  2004-07-27 00:00:00

  1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
  2. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności I Wiceprzewodniczący w szczególności:
  - zwołuje sesję Rady,
  - przewodniczy obradom,
  - sprawuje dyscyplinę sesyjną,
  - kieruje obsługąkancelaryjną posiedzeń Rady,
  - zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
  - podpisuje uchwały Rady,
  - czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
  3. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz.
  4. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują prace komisji Rady.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-06-07

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-06-24