URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów
woj. podlaskie

strona www

Burmistrz dr Adam Tomanek
Zastepca Burmistrza mgr Wiesław Dąbrowski
Sekretarz Gminy mgr Monika Hankowska
Skarbnik Gminy mgr Jolanta Iwaniuk

 

Urząd Miejski w Zabłudowie jest czynny w: Kontakt

PONIEDZIAŁEK: 700 – 1500 ,

WTOREK: 700 – 1500 ,

ŚRODĘ: 830 – 1630 ,

CZWARTEK: 700 – 1500 ,

PIĄTEK: 700 – 1500

Tel:  (85) 7188-100, 7188-122, 7188-189

Fax:  (85) 7188-100 wew. 44

email:  um@zabludow.pl

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Konto bankowe:                  Podlasko Mazurski Bank Spóldzielczy w Zabłudowie

                                                      54 8099 0004 0000 0101 2000 0110

 

Dane do faktury:  

Nabywca:  Gmina Zabłudów, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

                   NIP 966 177 04 61

Odbiorca:   Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

 

Aktualności

 • Uchwała Nr V / 32 / 99 (Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce)

  2004-07-27 00:00:00

  Uchwała Nr V / 32 / 99
  Rady Miejskiej w Zabłudowie
  z dnia 3 marca 1999 r.

  w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce.

  Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 2 ust. l ustawy z dnia 8 stycznia 1999 roku - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego ( Dz. U. Nr 12, poz.96 ) i w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.775, z 1998 r. Nr 155, poz.1014, Nr 162, poz. 1126) - Rada Miejska postanawia:

  § 1

  Przekształcić z dniem l września 1999 roku Publiczną Szkołę Podstawową w Dobrzyniówce o strukturze organizacyjnej klas I - VIII w sześcioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej klas I - VI, zwanej dalej „szkołą „ z przyporządkowaną do niej w roku szkolnym 1999 / 2000 klasą ósmą.

  § 2

  Obwód szkoły obejmuje miejscowości:
  Dobrzyniówka, Folwarki Małe, Krasne, Słomianka, Teodorowo i Zacisze.

  § 3

  Organizację szkoły określa statut.

  § 4

  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Zabłudów.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Przewodniczący Rady
  Jarosław Murawski

 • Statut Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce

  2004-07-27 00:00:00

  Rozdział I
  PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

  § 1

  Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce, zwana w dalszej treści „szkołą'.

  § 2

  Szkoła jest publiczną, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty

  § 3

  Cykl nauki trwa sześć lat podzielony na dwa etapy edukacyjne: Etap I - nauczanie zintegrowane w klasach I - III, Etap II - nauczanie blokowe w klasach IV - VI.

  § 4

  Organem prowadzącym jest Gmina Zabłudów.

  § 5

  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Podlaski Kurator Oświaty.


  Rozdział II
  CELE I ZADANIA SZKOŁY

  § 6

  Szkoła realizuje cele określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. z późniejszymi zmianami, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Człowieka oraz celach określonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego sześcioletniej szkoły podstawowej I i II etapu edukacyjnego:
  1. Prowadzi dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia.
  2. Rozwija poznawcze możliwości uczniów, tak aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata.
  3. Rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, przygotowuje do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego.
  4. Rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze.
  5. Umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów.
  6. Rozwija zdolność rozróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych.
  7. Kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, sprawność fizyczną; wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego.
  8. Rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu.
  9. Wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej.
  10. Stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej.
  11. Zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych.
  12. Zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną.
  13. Uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans.
  14. Stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.
  15. Stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci.

  § 7

  Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej przez:
  a) wdrażanie do poszanowania symboli narodowych: godła, flagi, hymnu,
  b) udział uczniów w obchodach świąt narodowych,
  c) wdrażanie uczniów do poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,
  d) zapoznanie uczniów z dorobkiem kulturalnym i historią Polski,
  e) organizowanie religii poszczególnych wyznań i etyki zgodnie z potrzebami i obowiązującymi przepisami.
  2. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:
  a) kierowanie uczniów na wniosek członków rady pedagogicznej lub rodziców na badania do poradni wychowawczo - zawodowej,
  b) zapewnienie uczniom mającym trudności w nauce możliwości uzupełnienia braków w zespołach dydaktyczno - wychowawczych,
  c) prowadzenie z uczniami, mającymi orzeczenie poradni wychowawczo - zawodowej, nauczania zindywidualizowanego lub w szczególnych wypadkach nauczania indywidualnego,
  d) obniżenie, na wniosek poradni wychowawczo - zawodowej, wobec niektórych uczniów progu wymagań programowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  e) organizowanie spotkań uczniów z psychologami i pedagogiem,
  f) systematyczną współpracę z rodzicami.
  3. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:
  a) tworzenie i prowadzenie kół przedmiotowych i zainteresowań zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły,
  b) organizację zajęć rekreacyjne - sportowych,
  c) udział uczniów w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych,
  d) prezentację osiągnięć uczniów,
  e) tworzenie warunków do prowadzenia na terenie szkoły działalności kulturalnej,
  f) dobrowolny udział uczniów w stowarzyszeniach i organizacjach działających legalnie na terenie szkoły,
  g) prenumeratę czasopism.

  § 8

  Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
  1. Sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych oraz pozalekcyjnych.
  I. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole:
  a) systematyczne kontrolowanie miejsc, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie musi być usunięte albo niezwłocznie zgłoszone dyrektorowi szkoły),
  b) bezpośrednią opiekę podczas zajęć sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
  c) nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa,
  d) w przypadku zaistnienia wypadku podczas zajęć nauczyciel zobowiązany jest do postępowania zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa w szkołach i placówkach publicznych,
  e) nauczyciel jest zobowiązany na początku zajęć odnotować uczniów nieobecnych,
  f) nauczyciel - opiekun pracowni fizyki, chemii i techniki zobowiązany jest do opracowania regulaminu i zapoznania z nim uczniów na każdych pierwszych zajęciach w roku szkolnym.
  2. Sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, zachowując następujące zasady:
  a) wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne powinny być wcześniej zgłoszone i wymagają wypełnienia „karty wycieczki',
  b) jeden opiekun na 15 uczniów, jeśli jest to impreza połączona z wyjazdem poza miejsce zamieszkania,
  c) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekraczać 10 osób,
  d) na udział w wycieczce kierownik musi uzyskać zgodę rodziców uczniów,
  e) opiekun wycieczki szczególną uwagę zwraca na bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz możliwości zgubienia się uczestników,
  f) kąpiel może odbywać się w grupach do 15 osób i wyłącznie w kąpieliskach strzeżonych z ratownikiem.
  3. Zapewnia uczniom opiekę w czasie przerw międzylekcyjnych poprzez pełnienie według ustalonego regulaminu i harmonogramu dyżurów nauczycielskich na korytarzach szkolnych:
  a) w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyżurni muszą zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom,
  b) w czasie przerw lekcyjnych od godz. 800 do zakończenia zajęć szkolnych tj. do godz. 1430 i wyjścia młodzieży ze szkoły wyznaczeni nauczyciele pełnią dyżury,
  c) dyżur musi być pełniony aktywnie.
  4. W szkole ustala się następujące formy sprawowania indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami:
  a) wnikliwa analiza dokumentacji dotyczącej ucznia,
  b) rozpoznanie przez wychowawcę w pierwszym miesiącu nauki sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,
  c) zgłoszenie dzieci wymagających szczególnej opieki do dyrekcji szkoły,
  d) umożliwienie i zorganizowanie w miarę możliwości pomocy materialnej i zapewnienie opieki pedagogicznej uczniom najbiedniejszym oraz pochodzącym ze środowiska wychowawczo zaniedbanych,
  e) otoczenie szczególną opieką uczniów zdolnych i mających trudności w nauce.

  § 9

  1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącym w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
  1. W celu zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej wychowawstwo przydziela się nauczycielom nauczania początkowego na okres 3 lat oraz na okres 3 lat w klasach IV - VI.
  2. Rodzice i samorząd uczniowski mogą zgłaszać do dyrektora szkoły swoje wnioski i uwagi dotyczące powierzania funkcji wychowawczej.
  3. Nauczyciel wychowawca może być odwołany z funkcji przez dyrektora szkoły w następujących przypadkach:
  a) na wniosek większości rodziców i uczniów dyrektor szkoły po rozpatrzeniu jego zasadności może zmienić wychowawcę oddziału w trakcie roku szkolnego,
  b) na uzasadniony wniosek nauczyciela wychowawcy pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną,
  c) w przypadku nie wywiązywania się nauczyciela z obowiązków wychowawcy.


  Rozdział III
  ORGANY SZKOŁY

  § 10
  Organami szkoły są:
  a) dyrektor szkoły
  b) rada pedagogiczna
  c) rada rodziców
  d) samorząd uczniowski
  e) w szkole może działać Rada Szkoły. Tryb powoływania rady określą odrębne przepisy.

  § 11

  1. Do obowiązków dyrektora szkoły należy:
  a) sprawowanie nadzoru wewnątrzszkolnego wobec nauczycieli i pozostałych nauczycieli,
  b) kształtowanie właściwych warunków pracy i stosunków między pracownikami,
  c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywania oceny pracy nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  d) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  e) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,
  f) nadzorowanie prowadzenia dokumentacji szkolnej,
  g) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym i ponoszenia odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,
  h) dysponowanie środkami finansowymi pozabudżetowymi zgodnie finansach ustawą o finansach publicznych,
  i) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim,
  j) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom oraz pozostałym pracownikom,
  k) występowanie do władz z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i związków zawodowych w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników,
  1) opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły,
  m) opracowanie regulaminu premiowania pracowników niepedagogicznych,
  n) dobór i zatrudnianie kadry pedagogicznej i pracowników obsługi,
  o) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły,
  p) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:
  - zezwolenie na indywidualny tok nauki,
  - odroczenie obowiązku szkolnego,
  q) zatwierdzanie szkolnego zestawu programów nauczania.

  2. Dyrektor ma prawo:
  a) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,
  b) zatrudniania i zwalniania (zgodnie z obowiązującymi przepisami) pracowników szkoły,
  c) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu.
  3. Dyrektor szkoły odpowiada za:
  a) poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad uczniami,
  b) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i statutem szkoły,
  c) bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku szkoły podczas zajęć organizowanych przez szkołę i stan ochrony p. poż. budynku,
  d) celowe wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na działalność szkoły,
  e) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

  § 12

  Członkowie Rady Pedagogicznej mają za zadanie:
  a) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki,
  b) w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole,
  c) do zadań stanowiących rady pedagogicznej należy:
  - uchwalenie regulaminu swojej działalności,
  - zatwierdzenie planów pracy szkoły i regulaminów wewnętrznych,
  - zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  - podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  - ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  - podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.
  d) rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  - organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  - projekt planu finansowego szkoły,
  - wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  - propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
  e) dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeżeli stwierdzi, że są one niezgodne z przepisami prawa,
  f) rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołą o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły,
  g) do chwili powołania rady szkoły, rada pedagogiczna wykonując zadania rady szkoły jest zobowiązana zasięgać opinii przedstawicieli rodziców i uczniów w sprawach:
  - uchwalania statutu szkoły,
  - opiniowania planu finansowego szkoły,
  - opiniowania planu pracy szkoły, projektów innowacyjnych i eksperymentów pedagogicznych,
  - oceny działalności pozalekcyjnej i przedmiotów nadobowiązkowych,
  - organizowania uroczystości, imprez i wycieczek szkolnych.
  2. Nauczyciele realizują zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
  a) sprawują opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych oraz pozalekcyjnych. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole:
  - systematyczne kontrolowanie miejsc, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie musi być usunięte albo niezwłocznie zgłoszone dyrektorowi szkoły),
  - bezpośrednią opiekę podczas zajęć sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia,
  - nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do
  - zapewnienia uczniom bezpieczeństwa,
  - w przypadku zaistnienia wypadku podczas zajęć nauczyciel zobowiązany jest do postępowania zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa w szkołach i placówkach publicznych,
  - nauczyciel jest zobowiązany na początku zajęć odnotować uczniów nieobecnych,
  - nauczyciel - opiekun pracowni fizyki, chemii i techniki zobowiązany jest do opracowania regulaminu i zapoznania z nim uczniów na każdych pierwszych zajęciach w roku szkolnym.
  b) sprawują opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, zachowując następujące zasady:
  - wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne powinny być wcześniej zgłoszone i wymagają wypełnienia „karty wycieczki',
  - jeden opiekun na 15 uczniów, jeśli jest to impreza połączona z wyjazdem poza miejsce zamieszkania,
  - grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekraczać 10 osób,
  - na udział w wycieczce kierownik musi uzyskać zgodę rodziców uczniów,
  - opiekun wycieczki szczególną uwagę zwraca na bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz możliwości zgubienia się uczestników,
  - kąpiel może odbywać się w grupach do 15 osób i wyłącznie w kąpieliskach strzeżonych z ratownikiem.
  c) zapewniają uczniom opiekę w czasie przerw międzylekcyjnych poprzez pełnienie według ustalonego regulaminu i harmonogramu dyżurów nauczycielskich na korytarzach szkolnych:
  - w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyżurni muszą zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom,
  - w czasie przerw lekcyjnych od godz. 800 do zakończenia zajęć szkolnych tj. do godz. 1430 i wyjścia młodzieży ze szkoły wyznaczeni nauczyciele pełnią dyżury,
  - dyżur musi być pełniony aktywnie.
  d) w szkole ustala się następujące formy sprawowania indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami:
  - wnikliwa analiza dokumentacji dotyczącej ucznia,
  - rozpoznanie przez wychowawcę w pierwszym miesiącu nauki sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,
  - zgłoszenie dzieci wymagających szczególnej opieki do dyrekcji szkoły,
  - umożliwienie i zorganizowanie w miarę możliwości pomocy materialnej i zapewnienie opieki pedagogicznej uczniom najbiedniejszym oraz pochodzącym ze środowiska wychowawczo zaniedbanych,
  - otoczenie szczególną opieką uczniów zdolnych i mających trudności
  w nauce.
  3. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącym w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
  a) w celu zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej wychowawstwo przydziela się nauczycielom nauczania zintegrowanego na okres 3 lat oraz na okres 3 lat w klasach IV – VI,
  b) rodzice i samorząd uczniowski mogą zgłaszać do dyrektora szkoły swoje wnioski i uwagi dotyczące powierzania funkcji wychowawczej,
  c) Nauczyciel wychowawca może być odwołany z funkcji przez dyrektora szkoły w następujących przypadkach:
  - na wniosek większości rodziców i uczniów dyrektor szkoły po rozpatrzeniu jego zasadności może zmienić wychowawcę oddziału w trakcie roku szkolnego,
  - na uzasadniony wniosek nauczyciela wychowawcy pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną,
  - w przypadku nie wywiązywania się nauczyciela z obowiązków wychowawcy.

  § 13

  Kompetencje rady rodziców:
  a) rada rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców,
  b) zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców i uczniów tej szkoły,
  c) rada rodziców uchwala swój regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły,
  d) rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności:
  - pomocy w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,
  - współudziału w realizacji zadań opiekuńczych szkoły.
  e) rada rodziców może uczestniczyć w planowaniu wydatków szkoły i podejmować działania na rzecz pozyskania dodatkowych środków finansowych dla szkoły.

  § 14

  Kompetencje samorządu uczniowskiego:
  a) samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły,
  b) zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów,
  c) regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły,
  d) samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej lub dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  - prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią i stawianymi wymaganiami,
  - prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  - prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
  - prawo do organizacji działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi ale w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

  § 15

  Zasady współdziałania organów szkoły.
  a) działające organy szkoły korzystają z możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,
  b) o podejmowaniu planowanych działań lub decyzjach informowane są wszystkie organy szkoły co najmniej dwa razy w roku.

  § 16

  Wszystkie organy szkoły współdziałaj ą ze sobą w sprawach kształcenia, wychowywania i opieki dzieci.  § 17

  Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły:
  a) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,
  b) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach,
  c) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,
  d) organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły.

  § 18

  Rozstrzyganie sporów między organami szkoły:
  a) spory pomiędzy organami szkoły (z wyjątkiem dyrektora szkoły) rozstrzyga dyrektor szkoły,
  b) spory pomiędzy dyrektorem szkoły, a innymi organami szkoły rozstrzyga w zależności od przedmiotu sporu organ prowadzący szkołę albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.


  Rozdział IV
  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

  § 19

  1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi.
  2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

  § 20

  1. Nauczyciel prowadzi pracownię dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzanych jego opiece uczniów.
  2. Obowiązki i zadania nauczycieli:
  a) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
  b) prawidłowa realizacja programu nauczania według jego najlepszej wiedzy i woli a także realizacja zadań wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły,
  c) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki,
  d) dbałość o urządzenia pracowni, pomoce i sprzęt szkolny,
  e) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
  f) bezstronność i obiektywizm oceniania oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
  g) wyzwalanie twórczego i aktywnego udziału uczniów w procesie dydaktyczno - wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się,
  h) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i moralnych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły,
  i) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
  j) stałe pogłębianie swojej wiedzy pedagogicznej, dydaktycznej i merytorycznej,
  k) stymulowanie rozwojem psychofizycznym, poznawanie i kształtowanie uzdolnień,
  zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru,
  1) tworzenie właściwej bezkonfliktowej atmosfery pracy,
  m) aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rad pedagogicznych,
  n) rzetelne pełnienie dyżurów nauczycielskich
  3. Nauczyciele mają prawo do:
  a) tworzenia autorskich programów nauczania i wychowania,
  b) decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia uczniów,
  c) wnikliwej i obiektywnej ocenie pracy zawodowej na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
  d) przedstawiania wniosków dotyczących funkcjonowania szkoły.

  § 21

  1. Nauczycielom powierza się obowiązki wychowawcy.
  2. Zadania wychowawcy klasy:
  a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia i przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
  b) inspirowanie i wspomaganie działania zespołów uczniowskich,
  c) tworzenie warunków wspomagających rozwój i sprawność fizyczną uczniów,
  d) podejmowanie działań mających na celu poprawę stanu higieny i zdrowia uczniów,
  e) przygotowanie wychowanków do życia w dorosłym, demokratycznym społeczeństwie, kształtowanie postaw obywatelskich uczniów, zgodnie z założeniami konstytucji, Deklaracji Praw Człowieka, z poszanowaniem potrzeb duchowych i światopoglądowych,
  f) podejmowanie działań umożliwiających wspólne rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz między wychowankami a innymi członkami społeczności szkolnej,
  g) kształtowanie i umacnianie w codziennych kontaktach z uczniami postaw partnerstwa oraz przestrzegania zasad tolerancji religijnych.
  3. Wychowawca w celu realizacji ww. zadań podejmuje następujące zadania:
  a) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,
  b) w pierwszych dwóch miesiącach roku szkolnego rozpoznaje warunki środowiskowe uczniów,
  c) interesuje się stanem zdrowia uczniów, kontaktuje się z lekarzem, higienistką oraz rodzicami,
  d) wdraża uczniów do dbania o higienę osobistą i stan sanitarny otoczenia,
  e) upowszechnia zasady BHP podczas pobytu w szkole i w zachowaniu się poza szkoła,
  f) raz w miesiącu wspólnie z uczniami analizuje wyniki w nauce, bada przyczyny niepowodzeń szkolnych,
  g) organizuje pomoc koleżeńską uczniom napotykającym na trudności dydaktyczne, a także tym, którzy nie mają warunków do pracy w domu,
  h) utrzymuje stały kontakt z rodzicami, informuje o postępach w nauce uczniów i zachowaniu,
  i) na radzie pedagogicznej wnioskuje o kierowanie uczniów mających trudności w nauce na badania diagnostyczne, mające na celu określenie poziomu intelektualnego, sporządza wywiady środowiskowe i pisze charakterystyki uczniów,
  j) czuwa nad uczęszczaniem uczniów mających trudności w nauce na zajęcia zespołów dydaktyczno - wyrównawczych,
  k) współdziała z nauczycielami, w tym przede wszystkim z nauczycielami bibliotekarzami,
  l) dba o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, bada przyczyny opuszczania przez nich zajęć szkolnych, do piątego każdego miesiąca sporządza zestawienie frekwencji,
  m) kształtuje szacunek uczniów do tradycji szkoły, regionu, kraju, n) rozwija i wzmacnia w codziennych kontaktach postawę życzliwości, przyjaźni i partnerstwa, pomaga w wypracowaniu jednolitych norm i ocen postępowania,
  o) rozwija społeczną aktywność wychowanków, angażuje ich do prac na terenie klasy, szkoły i środowiska, kształtuje właściwą postawę uczniów do pracy i do ludzi ją wykonujących, wdraża wychowanków do życia w rynkowych realiach ekonomicznych, kształtuje przedsiębiorczość,
  p) wykorzystuje i respektuje w pracy wychowawczej postanowienia statutu szkoły, rozwija różne formy samorządności uczniowskiej, ułatwia uczniom właściwe organizowanie i wykorzystanie czasu wolnego,
  q) kształtuje właściwe postawy ucznia wobec alkoholizmu, narkomanii i niedostosowania społecznego poprzez właściwą ocenę zachowania uczniów, umacnia zasadę sprawiedliwości i poszanowania godności każdego człowieka,
  r) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, a ponadto organizuje w ciągu roku szkolnego przynajmniej trzy zebrania rodziców w celu:
  - poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,
  - włączania ich w sprawy klasy, szkoły,
  - informowania w postępach w nauce i zachowaniu się uczniów, s) ustala projekt oceny z zachowania,
  t) wychowawca zgłasza uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w klasie i szkole, a także kar przewidzianych w kodeksie ucznia,
  4. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy:
  a) prowadzi dziennik lekcyjny,
  b) wypełnia arkusze ocen,
  c) pisze opinie o uczniach dla innych szkól, poradni, ewentualnie władz sądowych, opiekuńczych i innych,
  d) wypisuje świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły.
  5. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły i rady pedagogicznej. Początkujący nauczyciel - wychowawca może korzystać z pomocy doświadczonego wychowawcy.

  § 22

  Zadania nauczyciela bibliotekarza:
  1. gromadzenie zbiorów,
  2. opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. udostępnienie zbiorów czytelnikom,
  4. organizowanie warsztatu informacyjnego,
  5. współpraca z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, bibliotekami innych szkół oraz innymi instytucjami.

  § 23

  Do zadań pracowników obsługi należy w szczególności:
  1. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,
  2. zakres obowiązków pracowników obsługi, a także ich odpowiedzialność określa dyrektor szkoły.


  Rozdział V
  PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

  § 24

  1. Do szkoły uczęszczają uczniowie od 7 roku życia (na wniosek rodziców może rozpocząć naukę dziecko, które przed dniem l września ukończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki), do 13 lat uczęszczają też starsi, lecz nie później niż do 18 roku życia.
  2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecko do szkoły podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni wychowawczo - zawodowej.
  3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o l rok.
  4. Decyzje w sprawach odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni wychowawczo - zawodowej.
  5. Dopuszcza się uczęszczanie uczniów poza rejonu szkoły, decyzja o przyjęciu zależy od dyrektora szkoły.

  § 25

  Prawa i obowiązki uczniów:
  1. Każdy uczeń ma prawo do:
  a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniające ochronę przed wszelkimi formami przemocy oraz poszanowanie jego godności,
  c) życzliwego podmiotowego traktowania,
  d) swobody wyrażania myśli i przekonań,
  e) rozwijania zainteresowań zdolności i talentów,
  f) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,
  g) pomocy w przypadku trudności w nauce,
  h) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego,
  i) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych.
  2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:
  a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
  b) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  c) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,
  d) dbałość o własne dobro, ład i porządek w szkole (w przypadku zniszczenia sprzętu lub mienia szkolnego ponosi odpowiedzialność finansową),
  e) przestrzegania zarządzeń dyrektora szkoły, postanowień rady pedagogicznej, poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.

  § 26

  Społeczność szkolna nagradza uczniów za:
  a) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
  b) wzorową postawę i obronę słabszych,
  c) wybitne osiągnięcia w nauce i konkursach,

  § 27

  Społeczność szkolna karze uczniów za nieprzestrzeganie regulaminu, a szczególności za:
  a) wulgarne zachowanie się w stosunku do innych,
  b) brak poszanowania mienia szkoły,
  c) nieprzestrzeganie norm współżycia w zespole klasowym,
  d) wybryki chuligańskie.

  § 28

  Rodzaje nagród i kar.
  1. Rodzaje nagród:
  a) pochwała nauczycielska,
  b) pochwała wychowawcy klasy,
  c) pochwała dyrektora szkoły na apelu szkolnym,
  d) nagroda książkowa,
  e) świadectwo z wyróżnieniem.
  2. Rodzaje upomnień i kar:
  a) nagana udzielona przez nauczyciela lub wychowawcę,
  b) nagana udzielona przez dyrektora szkoły,
  c) nagana dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej,
  d) przeniesienie do innej szkoły.

  § 29

  1. Przed wymierzeniem kary uczeń powinien być wysłuchany przez osobę lub organ wymierzający karę,
  2. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przej nauczyciela do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary,
  3. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska poręczenia samorządu uczniowskiego albo wychowawcy,
  4. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora szkoły do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku, za pośrednictwem dyrektora szkoły, w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.
  5. Prawo do odwołania wymienione w ust. 2 i 4 przysługuje również rodzicom (opiekunom prawym) ucznia.

  § 30

  Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi załącznik nr 1 do statutu szkoły.


  Rozdział VI
  ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

  § 31

  Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

  § 32

  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły najpóźniej do 15 maja każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

  § 33

  1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów.
  2. W szkole przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić do 25 uczniów. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby mniejsza od 13.

  § 34

  1. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
  2.Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy rozkład dziennych zajęć ustala nauczyciel.

  § 35

  1. Podstawową formą pracy szkoły są:
  a) zajęcia zintegrowane w klasach I - III,
  b) nauczanie blokowe w klasach IV - VI.

  § 36

  Ze względu na zapewnienie specjalnych warunków bezpieczeństwa dokonuje się podziału oddziałów na grupy na zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV-VI.

  § 37

  Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkól wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorami szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli.

  § 38

  W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.
  1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolna, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy o regionie, a jej pracą kieruj ą nauczyciele - bibliotekarze.
  2. Praca biblioteki przebiega w oparciu o własne roczne plany pracy, które po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły i radę pedagogiczną włącza się do rocznych planów pracy szkoły.
  3. Biblioteka posiada własną pieczątkę oraz regulamin biblioteki określający zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni. Prowadzi też dokumentację pracy i statystykę.
  4. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

  § 39

  Biblioteka szkolna jest miejscem, w którym:
  1. dostępny jest dla uczniów i nauczycieli pełny zakres zbiorów drukowanych,
  2. uczeń ma możliwość w różny sposób przyswajać sobie wiedzę, rozwijać i pogłębiać własne zainteresowania i umiejętności,
  3. przygotowują się uczniowie do korzystania z różnych źródeł informacji zgromadzonych w bibliotece,
  4. uzyskać można informacje o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole.

  § 40

  Organizacja pracy biblioteki.
  1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
  2. Księgozbiór podręczny oraz czasopisma udostępniane są wyłącznie w czytelni.
  3. Inwentaryzację księgozbioru przeprowadza się na wniosek dyrektora
  szkoły, co najmniej raz na 6 lat (wówczas okres udostępniania zbiorów w roku szkolnym zostaje skrócony).
  4. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki. Zapewnia odpowiednio wyposażone pomieszczenia, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i
  nienaruszalność mienia.
  5. Wydatki biblioteki szkolnej obejmują zakup zbiorów i konserwację, zakup mebli, sprzętu, druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych oraz pomocy dydaktycznych.
  6. Wydatki na potrzeby pracy biblioteki mogą być zapewnione z budżetu szkoły lub innych źródeł.
  § 41
  Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada:
  1. 9 pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
  2. bibliotekę,
  3. pokój nauczycielski w budynku nr l,
  4. kotłownię z kotłem na olej opałowy,
  5. szopę na opał, budynek sanitarny,
  6. boisko szkolne.
  § 42

  Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Jego szczegółową organizację określa Minister Edukacji Narodowej.
  § 43

  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę. Arkusz organizacyjny zawiera m. in. liczbę pracowników, stanowisk kierowniczych, liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz nadobowiązkowych.

  § 44

  Plan i program wychowawczy na rok szkolny stanowi załącznik nr 2.


  Rozdział VII
  ZASADY FINANSOWANIA

  § 45

  Gospodarkę finansową i materiałową prowadzi jednostka budżetowa w Zabłudowie: zasady jej prowadzenia określają odrębne przepisy.

  § 46

  W celu wspierania działalności statutowej Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł.


  Rozdział VIII
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 47

  1. Szkoła używa pieczęci: Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce, 16-060Zabłudów.
  2. Szkoła używa dużej i małej pieczęci okrągłej z godłem państwowym oraz napisem w otoku: Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce.

  § 48

  Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami.

  § 49

  Dotychczasowy statut traci moc z dniem uchwalenia nowego statutu szkoły.

  § 50

  Wszelkie zmiany w statucie dokonuje się w postaci aneksu na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej na wniosek dyrektora lub członka Rady Pedagogicznej.

 • Informacje ogólne

  2004-07-27 00:00:00

  SZKOŁA PODSTAWOWA w Rybołach
  16-060 Zabłudów
  tel. (0-85) 7178-206

  DYREKTOR
  Wiesława Kondratiuk

  NUCZYCIELE SZKOŁY
  Eugenia Klimiuk
  Jolanta Mordań
  Dominika Borowska
  Grażyna Omelianiuk
  Adam Bartoszewicz
  Anna Turewska-Plewa
  Beata Niewińska

  OBSŁUGA SZKOŁY
  Antonina Szwajko
  Jerzy Fiedoruk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-04-20

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-06-24