URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów
woj. podlaskie

strona www

Burmistrz dr Adam Tomanek
Zastepca Burmistrza mgr Wiesław Dąbrowski
Sekretarz Gminy mgr Monika Hankowska
Skarbnik Gminy mgr Jolanta Iwaniuk

 

Urząd Miejski w Zabłudowie jest czynny w: Kontakt

PONIEDZIAŁEK: 700 – 1500 ,

WTOREK: 700 – 1500 ,

ŚRODĘ: 830 – 1630 ,

CZWARTEK: 700 – 1500 ,

PIĄTEK: 700 – 1500

Tel:  (85) 7188-100, 7188-122, 7188-189

Fax:  (85) 7188-100 wew. 44

email:  um@zabludow.pl

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Konto bankowe:                  Podlasko Mazurski Bank Spóldzielczy w Zabłudowie

                                                      54 8099 0004 0000 0101 2000 0110

 

Dane do faktury:  

Nabywca:  Gmina Zabłudów, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

                   NIP 966 177 04 61

Odbiorca:   Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

 

Aktualności

 • Informacja publiczna nieudostępniona w BIP-ie

  2004-07-27 00:00:00

  INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE

  Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że
  udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Miejski Zabłudów w Biuletynie Informacji Publicznej następuje:
  • w drodze wyłożenia lub wywieszenia informacji i miejscach ogólnie dostępnych,
  • poprzez możliwość wstępu na posiedzenia organów kolegialnych gminy i udostępniania na pisemny wniosek materiałów dokumentujących te posiedzenia, złożony w Biurze Rady Miejskiej ( pokój nr 19 ).


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  • do pobrania ze strony BIP

 • Remont (po pożarze) Szkoły Podstawowej w Rafałówce

  2004-07-27 00:00:00

  O G Ł O S Z E N I E

  Burmistrz Zabłudowa o g ł a s z a wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont ( po pożarze ) Szkoły Podstawowej w Rafałówce.
  1. Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania ( bez VAT ) 138 069 Euro słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dziewięć.
  2. Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 149 z 2003 r., poz. 64362.
  3. Dane o ofertach:
  a) liczba złożonych ofert – 15
  b) liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrzonych z powodu wykluczenia oferenta – 1
  4. Ceny ofert:
  a) cena najtańszej oferty – 496 019,85 zł.
  b) cena najdroższej oferty – 771 643,48 zł.
  5. Wybrano ofertę:
  Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „BIRKBUD”
  ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok
  6. Cena wybranej oferty – 496 019,85 zł., słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewiętnaście złotych 85 groszy, w tym VAT – 32 449,90 zł.

 • Statut Szkoły Podstawowej w Białostoczku

  2004-07-27 00:00:00

  STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁOSTOCZKU k/KURIAN


  § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku.
  Siedziba Szkoły Podstawowej im. Wspólny Polskiej, zwanej dalej „szkołą” jest Białostoczek k/Kurian.
  2. Szkoła jest ośmioklasową szkołą publiczną.
  3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Zabudów.
  4. Granice obwodu szkolnego określa zarządzenie Nr 6/95 Kuratora Oświaty w Białymstoku z dnia 29 września 1995 r. zał. Nr 1.
  5. Szkoła prowadzi filię w Kurianach.
  6. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Białymstoku.


  § 2. CELE I ZADANIA SZKOŁY

  1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., ustawie z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na ich podstawach przepisach wykonawczych.
  2. Podstawowe zadania szkoły to:
  1) zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego zgodnego z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w poszanowaniu ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i religijnej,
  2) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
  3) umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu,
  4) zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej oraz pełnego bezpieczeństwa w szkole, w czasie zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę,
  5) umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,
  6) umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
  3. Szkoła przyjmuje następujące zasady działania w zakresie udzielania pomocy pedagogicznej i psychologicznej:
  1) organizowanie zespołów korekcyjno-kompensacyjnych oraz indywidualnej pomocy nauczycieli i kolegów uczniom mającym trudności w przyswajaniu wiedzy,
  2) kontaktowanie się wychowawcy z domem rodzinnym ucznia w przypadku trudności dydaktyczno-wychowawczych powstałych na tle konfliktów rodzinnych, przeprowadzenie rozmów z rodzicami oraz ustalenie sposobów postępowania z dzieckiem. W przypadku nieprzyjęci ustaleń – szukanie innych rozwiązań np. kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami wspomagającymi pracę szkoły,
  3) stała i systematyczna kontrola uczniów ze środowisk patologicznych, mająca na celu przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży, współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę (poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz poradnie specjalistyczne, policja, Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Białymstoku).
  4. Szkoła udziela pomocy uczniom niepełnosprawnym:
  1) z zaburzeniami rozwojowymi przez zmniejszanie wymagań (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej),
  2) z uszkodzeniami narządów: ruchu, wzroku, słuchu przez:
  a) doraźną pomoc w wykonywaniu czynności życiowych,
  b) zapewnienie miejsc w pierwszych ławkach na zajęciach lekcyjnych.
  5. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności w zakresie:
  1) sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
  2) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę,
  3) pełnienie dyżurów nauczycielskich w szkole wg opracowanego grafiku,
  4) indywidualnej opieki nad uczniami najmłodszymi klas przez organizowanie bezpiecznych zabaw muzyczno-ruchowych podczas przerw i pomoc w ubieraniu się, zwłaszcza w okresie zimowym,
  5) opieki nad uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna:
  a) ścisłe kontakty ze środowiskiem rodzinnym,
  b) przydzielanie zapomóg pieniężnych stałych lub jednorazowych w miarę posiadanych środków,
  c) przeprowadzanie zbiórki odzieży dla szczególnie potrzebujących.
  6. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą” (zgodę na objęcie wychowawstwa wyraża nauczyciel):
  1) dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania, w szczególności klasy I-III,
  2) dyrektor szkoły może dokonać zmiany nauczyciela pełniącego obowiązki wychowawcy w przypadku:
  a) przeniesienia nauczyciela,
  b) długotrwałej nieobecności,
  c) braku efektów pracy wychowawczej,
  d) nie wywiązywania się z zadań wychowawcy określonych Statutem szkoły,
  3) zmiany wychowawcy można też dokonać na wniosek 2/3 rodziców danej klasy i 2/3 uczniów danej klasy:
  a) wniosek rozstrzyga dyrektor szkoły w terminie 14 dni,
  b) w przypadkach spornych przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę w terminie 7 dni.


  § 3. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

  1. Organami szkoły są:
  1) dyrektor szkoły,
  2) rada pedagogiczna,
  3) komitet rodzicielski, zwany dalej „radą rodziców”,
  4) samorząd uczniowski.
  2. w szkole może być tworzona rada szkoły.
  3. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci.
  4. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły, który:
  1) zapewnia każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,
  2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,
  3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach,
  4) organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły.
  5. Spory pomiędzy organami szkoły (z wyjątkiem dyrektora szkoły) rozstrzyga dyrektor szkoły.
  6. Spory pomiędzy dyrektorem szkoły a innymi organami szkoły rozstrzyga organ prowadzący.
  7. Szkołą kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.
  8. Dyrektor szkoły jest reprezentantem szkoły na zewnątrz, kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w niej nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.
  Do obowiązków dyrektora szkoły należy:
  1) kierowanie działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły,
  2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
  3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
  5) dysponowanie środkami określonymi w budżecie szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystywanie,
  6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
  7) decydowanie w sprawach:
  a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
  b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
  c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
  9. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których jest mowa w ust. 4, jeśli są niezgodne z przepisami prawa i zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny, oraz prowadzący szkołę.
  10. Dyrektor szkoły w wykonaniu swoich obowiązków współpracuje z rada pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
  11. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest organem kolegialnym w zakresie realizacji zadań statutowych szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki:
  1) radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły, wraz z pracownikami szkoły filialnej, bez względu na wymiar czasu pracy,
  2) przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły,
  3) w zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
  4) zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,
  5) rada pedagogiczna działa w oparciu o ustalony regulamin swej działalności,
  6) do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  a) zatwierdzenie planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
  b) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  c) podejmowanie uchwał w sprawach przeniesienia ucznia do innej klasy lub szkoły,
  d) podejmowanie uchwał w sprawie kierowania uczniów na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  e) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych i innowacji w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez rodziców,
  f) ustalanie organizacji wewnętrznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  7) rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  a) organizację pracy szkoły; w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  b) projekt planu finansowego szkoły,
  c) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  e) kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,
  8) rada pedagogiczna przygotowuje i uchwala statutu szkoły albo jej zmiany, projekt przedstawia radzie rodziców,
  9) rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły,
  10) rada pedagogiczna wykonuje zadania rady szkoły do chwili jej powołania,
  11) rada pedagogiczna, zastępując radę szkoły, zobowiązana jest zasięgnąć opinii:
  a) przedstawicieli rodziców i uczniów w sprawach dotyczących:
  1) wnioskowania o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole,
  2) planu pracy szkoły, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  3) organizacji zajęć pozalekcyjnych,
  4) projektu planu finansowego szkoły,
  12. Rada rodziców stanowi reprezentacje ogółu rodziców uczniów:
  1) zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły,
  2) rada rodziców uchwala regulamin swej działalności,
  3) rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
  12a) Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
  Formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:
  a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,
  b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
  c) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności,
  d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
  e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy placówki dyrektorowi szkoły,
  f) spotkań z nauczycielami-wychowawcami przynajmniej 2 razy w ciągu okresu, częściej w miarę potrzeb danej klasy.
  13. W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej „samorządem”:
  1) samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły,
  2) zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,
  3) samorząd może przedstawiać dyrektorowi, radzie pedagogicznej lub radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
  a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianym wymaganiom,
  b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu,
  c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, prowadzenia kroniki,
  e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi – w porozumieniu z dyrektorem szkoły, opiekunem samorządu, wychowawcami klas,
  f) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
  14. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
  15. Regulaminy działalności wszystkich organów szkoły nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.
  16. W szkole filialnej tworzy się stanowisko kierownika szkoły filialnej.


  § 4. ORGANIZACJA SZKOŁY

  1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
  2. Kalendarz zajęć określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
  3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły najpóźniej do 15 maja każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.
  Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę,
  W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:
  - liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
  - ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych,
  - liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, nadobowiązkowych tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
  4. Podstawową jednostka organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów.
  5. W szkole i w szkole filialnej zasady tworzenia oddziałów określają przepisy w sprawie ramowych planów nauczania:
  a) w szkole i w szkole filialnej mogą być prowadzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.
  6. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły i kierownika filii na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy:
  1) tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia, wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.
  6a)
  1) podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo lekcyjnym,
  2) godzina lekcyjna trwa 45 minut,
  3) niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych i międzyklasowych:
  a) zajęcia w/wymienione organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych,
  b) liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów.
  uczniów) liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.
  7. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkoła wyższą.
  8. szkoła powinna zapewnić uczniom gorący napój, np. mleko lub herbatę:
  a) odpłatność za korzystanie z napoju ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej.
  9. W szkole działa biblioteka szkolna, która służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, rodziców głównie realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów:
  1) ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice nieodpłatnie,
  2) pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:
  a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
  b) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
  c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów (uczniów grupach bądź oddziałach),
  3) godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu,
  4) prowadzenie biblioteki powierzone zostanie jednemu z nauczycieli, jako uzupełnienie godzin etatowych. do czasu spełnienia przez szkołę warunków umożliwiających zatrudnienie nauczyciela-bibliotekarza.
  10. Dla realizacji celów statutowych szkoła powinna zapewnić możliwość korzystania z:
  a) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
  b) biblioteki,
  c) urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
  d) szatni,
  Ponadto miarę możliwości powinna posiadać:
  a) gabinet lekarski i dentystyczny ,
  b) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
  c) gabinet terapii pedagogicznej,
  d) ogród szkolny,
  e) pomieszczenia dla działalności organizacji uczniowskich, samorządu uczniowskiego.


  § 5. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

  1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
  2. zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, pracowników których mowa w pkt. 1 określają odrębne przepisy.
  3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i w wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów:
  1) do jego zadań należy w szczególności:
  a) czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie pełnienia dyżurów,
  b) prawidłowe realizowanie programów nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym jak najlepszych wyników,
  c) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania,
  d) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki,
  e) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
  f) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
  g) bezstronne i obiektywne ocenianie zgodnie z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
  h) wzbogacenie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej,
  i) dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, wystrój i estetykę klasy, szkoły, terenów zielonych, boisk.
  4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
  1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
  2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
  3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
  4) prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne),
  5) ustalanie oceny zachowania swoich wychowanków.
  5. W celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 4 wychowawca klasy powinien:
  1) otoczyć indywidualna opieką każdego wychowanka,
  2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami planować i organizować różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, ustalać treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy oraz w pracy pozalekcyjnej,
  3) współdziałać z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, jak również wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna pomoc i opieka,
  4) utrzymywać kontakt z rodzicami uczniów w celu ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, okazywania im pomocy,
  5) ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz nauczycieli-doradców metodycznych.
  6. Do zadań nauczycieli-bibliotekarzy należy:
  1) gromadzenie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych,
  2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych, udzielanie fachowej pomocy w ich wykorzystaniu,
  3) opracowywanie zgromadzonych materiałów,
  4) podejmowanie różnych form pracy dydaktyczno-wychowawczej zmierzających do wyrabiania w uczniach kultury czytelniczej (prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego, konkursów),
  5) koordynowanie procesu edukacji czytelniczej i przygotowanie uczniów do korzystania z informacji naukowych.
  7. Pracownikami obsługi jest woźna, sprzątaczka:
  1) do ich obowiązków należy utrzymanie porządku, ładu i czystości we wszystkich pomieszczeniach oraz dbanie o właściwe zabezpieczenia mienia szkolnego.


  § 6. UCZNIOWIE SZKOŁY

  1. Rekrutacja uczniów odbywa się na podstawie księgi ewidencji uczniów obejmującej rejestr uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
  2. Obowiązek szkolny mogą realizować również uczniowie spoza obwodu.
  3. Decyzję o przyjęciu ucznia spoza obwodu podejmuje dyrektor szkoły.
  4. Do szkoły uczęszczają uczniowie od 7-go roku życia:
  1) do szkoły i szkoły filialnej mogą być również przyjęte dzieci, które ukończyły 6 lat, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach,
  2) za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również uczęszczanie dzieci i młodzieży do szkół specjalnych,
  3) na wniosek rodziców dziecka dyrektor może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego przez szkołę,
  4) niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  5) w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej niż o jeden rok,
  6) odroczenie obowiązku szkolnego w stosunku do dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego może nastąpić do 10 roku życia.
  5. Prawa i obowiązki ucznia:
  1) uczeń ma prawo do:
  a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  b) opieki wychowawczej i warunków w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
  c) korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
  d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  e) swobody wyrażania myśli i przekonań , w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
  f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  g) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce:
  1) poinformowania przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawców klas o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,
  2) o przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym należy poinformować – w formie pisemnej – ucznia i jego rodziców na miesiąc przed zakończeniem okresu (rocznych) zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  h) pomocy w przypadku trudności w nauce w ramach pomocy indywidualnej nauczyciela, zespołu koleżanek i kolegów, w uzasadnionych i koniecznych przypadkach w ramach zespołu korekcyjno-kompensacyjnych,
  i) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
  j) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
  k) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz pracę w organizacjach działających w szkole
  2) uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:
  a) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
  b) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów,
  c) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój,
  d) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
  6. Za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, aktywna postawę społeczną na rzecz szkoły i środowiska, godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, wzorowe zachowanie uczeń może być nagradzany:
  1) przyjmuje się następujące formy nagród:
  a) pochwała wychowawcy wobec klasy,
  b) pochwała wychowawcy udzielona publicznie wobec uczniów szkoły,
  c) wyróżnienie przez dyrektora szkoły na apelu ogólnoszkolnym (forma ustna),
  d) list pochwalny (gratulacyjny) wręczony na apelu,
  e) przyznanie nagrody książkowej, dyplomu,
  f) list pochwalny do rodziców (na zakończenie roku szkolnego),
  g) dofinansowanie np. atrakcyjnej wycieczki, itp.
  7. Za nieprzestrzeganie przez uczniów postanowień statutu szkoły oraz regulaminu samorządu uczniowskiego przewiduje się następujące kary:
  1) upomnienie wychowawcy klasy wobec zespołu klasowego,
  2) upomnienie dyrektora szkoły w obecności wychowawcy oraz samorządu klasowego,
  3) nagana dyrektora szkoły udzielona publicznie wobec uczniów na apelu szkolnym,
  4) zawieszenie prawa ucznia do udziału w imprezach organizowanych przez szkołę, do reprezentowania szkoły na zewnątrz,
  5) obciążenie kosztami za dewastację, uszkodzenie mienia szkolnego,
  6) dyscyplinarne przeniesienie ucznia do innej klasy lub szkoły:
  a) do innej szkoły przenosi ucznia kurator oświaty na wniosek dyrektora szkoły w przypadku nieskuteczności kar stosowanych wobec niego w szkole obwodowej.
  8. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.
  9. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez nauczyciela-wychowawcę do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.
  10. Dyrektor może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska poręczenie samorządu uczniowskiego albo nauczyciela-wychowawcy.
  11. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora szkoły do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.
  12. Prawo od odwołania wymienione w pkt. 9 i 11 przysługuje również rodzicom (prawnym opiekunom dziecka).
  13. Szkoła ma obowiązek informować rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego kary.


  § 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
  2. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
  3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
  4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
  5. Szkoła filialna używa pieczęci szkoły, której jest organizacyjnie podporządkowana.


  ANEKS do statutu Szkoły Podstawowej w Białostoczku

  W statucie Szkoły Podstawowej w Białostoczku wprowadza się następujące zmiany:
  w § 1
  • ust.2 otrzymuje brzmienie – „Szkoła jest sześcioklasową szkołą publiczną z oddziałem przedszkolnym”,
  • skreśla się ust. 5,
  • ust. 6 otrzymuje brzmienie – „Nadzór pedagogiczny nad szkoła sprawuje Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

  w § 6
  • wykreśla się „i szkoły filialnej”.

  w § 7
  • skreśla się ust. 5.

  Aneks wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 roku.

  Zmiany przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2001 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-04-20

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-06-24