URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów
woj. podlaskie

strona www

Burmistrz dr Adam Tomanek
Zastepca Burmistrza mgr Wiesław Dąbrowski
Sekretarz Gminy mgr Monika Hankowska
Skarbnik Gminy mgr Jolanta Iwaniuk

 

Urząd Miejski w Zabłudowie jest czynny w: Kontakt

PONIEDZIAŁEK: 700 – 1500 ,

WTOREK: 700 – 1500 ,

ŚRODĘ: 830 – 1630 ,

CZWARTEK: 700 – 1500 ,

PIĄTEK: 700 – 1500

Tel:  (85) 7188-100, 7188-122, 7188-189

Fax:  (85) 7188-100 wew. 44

email:  um@zabludow.pl

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Konto bankowe:                  Podlasko Mazurski Bank Spóldzielczy w Zabłudowie

                                                      54 8099 0004 0000 0101 2000 0110

 

Dane do faktury:  

Nabywca:  Gmina Zabłudów, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

                   NIP 966 177 04 61

Odbiorca:   Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

 

Aktualności

 • Regulamin organizacyjny

  2004-07-27 00:00:00

  REGULAMIN ORGANIZACYJNY


  URZĘDU MIASTA I GMINY W ZABŁUDOWIE


   


  § 1.


   


              Urząd Miasta i Gminy, zwany dalej Urzędem realizuje zadania :


  1. Własne gminy wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  terytorialnym, innych ustaw oraz Statutu Gminy i Miasta.


  2. Zlecone z zakresu administracji rządowej.


   


  § 2.


   


  1. Pracą Urzędu kieruje Burmistrz przy pomocy swojego zastępcy i sekretarza   gminy.


  2. Wykonując wyznaczone przez Zarząd na wniosek burmistrza zadania zastępca burmistrza zapewnia w powierzonym mu zakresie kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań miasta i gminy i kontroluje działalność referatów i stanowisk pracy, oraz inne jednostki organizacyjne  


       Urzędu realizujących te zadania.


  3. Sekretarz gminy, w zakresie ustalonym przez Zarząd zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, a także organizuje pracę Urzędu.


  4. Szczegółowe zadania zastępcy burmistrza i sekretarza gminy określa Zarząd na wniosek burmistrza w drodze Rozporządzenia w terminie 3 m-cy od wejścia w życie niniejszego regulaminu.


  5. W przypadku nie dokonania wyboru zastępcy burmistrza lub dłuższej planowanej nieobecności w pracy jego funkcję pełni sekretarz gminy.


   


  § 3.


   


              W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne :


  1. Referat Organizacyjny.


  2. Referat Finansowy.


  3. Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.


  4. Referat Spraw Obywatelskich.


  5. Stanowisko do spraw budownictwa i drogownictwa i gospodarki komunalnej 


      - trzyosobowe.


   


  § 4.


   


              W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze :


  1. Zastępca burmistrza pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.


  2. Sekretarz Gminy pełniąca jednocześnie funkcję Kierownika Referatu  Organizacyjnego.


  3. Skarbnik Gminy pełniąca jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Finansowego.


  4. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pełniąca równocześnie funkcję  Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich.


   


  § 5.


   


              Referaty i stanowiska pracy prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji Rady Gminy i Miasta, Zarządu i Burmistrza.


   


  § 6.


   


              Do wspólnych zadań referatów i stanowisk pracy należy w szczególności:


  1. Koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno - gospodarczego miasta  i gminy.


  2. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.


  3. Współdziałanie z organami samorządowymi i organizacjami społeczno - politycznymi działającymi na terenie miasta i gminy.


  4. Współdziałanie z właściwymi organami rządowej administracji ogólnej.


  5. Rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji według właściwości.


  6. Opracowywanie propozycji do projektów wieloletnich programów w zakresie swojego działania.


  7. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań.


   


  § 7.


   


              Do podstawowego zakresu działania poszczególnych referatów referatów stanowisk należy :


   


  1. Do zadań Referatu Organizacyjnego należy :


  1/ Zapewnienie właściwej organizacji oraz sprawnego i praworządnego funkcjonowania Urzędu.


  2/ Zapewnienie sprawnego kierowania i prawidłowego nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.


  3/ Racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem płac oraz prowadzenie spraw osobowych.


  4/ Przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzania oceny kwalifikacyjnej pracowników.


  5/ Nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i listów  mieszkańców.


  6/  Zapewnienie prawidłowej obsługi Obywateli przez Urząd.


  7/  Zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i ppoż.


  8/  Wdrażanie informatyki i nowoczesnych technik biurowych.


  9/  Prowadzenie spraw w zakresie stanowienia przepisów prawa miejscowego.


  10/ Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.


  11/ Obsługa sekretariatu, prowadzenie kancelarii i archiwum.


  12/ Prowadzenie spraw związanych z :


         a/  obsługą Rady, jej komisji, radnych,


         b/ obsługą Zarządu Miasta i Gminy,


         c/ obsługą jednostek pomocniczych / tj. samorządów miast i wsi /.


  13/ Wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Rady Gminy i Miasta oraz organów samorządu mieszkańców.


  14/ Prowadzenie targowisk, ustalanie lokalizacji i regulaminu targowisk.


  15/ Określanie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych, zakładów usługowych dla  ludności.


  16/ Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.


  17/ Ewidencjonowanie działalności gospodarczej.


  18/ Koordynowanie sieci przedszkoli i innych placówek oświatowo - wychowawczych w dostosowaniu do potrzeb społecznych.


  19/ Współpraca z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.


  20/ Przedkładania Radzie gminnych planów w zakresie upowszechniania kultury, sportu i turystyki oraz rozwoju bazy materialnej tych placówek.


  21/ Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury i rekreacji z innymi jednostkami organizacyjnymi, spółdzielczymi i  społecznymi działającymi na terenie miasta i gminy.


  22/ Nadzór i kontrola nad działalnością programową bibliotek publicznych i ośrodków kultury.


  23/ Tworzenie i zapewnienie warunków do organizowania izb pamięci i miejscowych zbiorów muzealnych.


   


  2. Do zadań Referatu Finansowego należy :


  1/ Zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb gminy dochodami własnymi i zasilającymi.


  2/ Przygotowywanie projektów budżetu oraz funduszy celowych.


  3/ Analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami.


  4/ Opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz gospodarki pozabudżetowej i jednostek pomocniczych.


  5/ Prowadzenie obsługi kasowej i księgowej w tym jednostek pomocniczych / sołectw, osiedli, Funduszu Socjalnego Wsi, przedszkoli, itp. /


  6/ Kontrola gospodarki finansowej komitetów powołanych do realizacji czynów      społecznych oraz w miarę potrzeby prowadzenie obsługi kasowej i księgowej społecznych komitetów powołanych do realizacji przedsięwzięć  gospodarczych.


  7/ Współpraca z Izbami Obrachunkowymi i Urzędami Skarbowymi.


  8/ Prowadzenie spraw Funduszy celowych.


  9/ Nadzór i kontrola nad działalnością finansową podległych gminie podmiotów      gospodarczych.


  10/ Prowadzenie spraw dotyczących finansowania przedsiębiorstw, dla których Burmistrz pełni funkcję organu założycielskiego.


  11/ Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych.


  12/ Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych i prowadzenie kontroli w tym zakresie.


  13/ Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.


  14/ Wymiar zobowiązań pieniężnych od rolników i jednostek gospodarki uspołecznionej określonych obowiązującymi przepisami.


  15/ Opracowywanie decyzji dotyczących ulg w podatkach i opłatach.


  16/ Opracowywanie projektów decyzji w zakresie rozkładania na raty, odroczeń i umorzeń, zaniechanie wymiaru i poboru podatków.


  17/ Analiza realizacji wpływów z tytułu podatków i opłat oraz czuwanie nad rytmicznym wpływem dochodów, między innymi poprzez organizowanie i nadzorowanie inkasa, rozliczanie sołtysów.


  18/ Egzekucja należności pieniężnych.


  19/ Rejestracja pojazdów i wydawanie praw jazdy oraz prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie.


   


  3. Do zadań Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami należy :


  1/ Prognozowanie i 0programowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej oraz nadzór nad  gospodarką leśną.


  2/ Przedstawianie gminnych planów rozwoju rolnictwa w oparciu o kierunkowe  założenia Rady Gminy i Miasta i jej Komisji.


  3/ Podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej.


  4/ Koordynacja gospodarki nasiennej, a w szczególności :


       - współdziałanie z jednostkami obrotu rolnego w celu zapewnienia właściwej


          rejonizacji odmian roślin uprawnych zgodnych z potrzebami gminy,


       - współdziałanie z inspekcją nasienną w zakresie zapewnienia wymogów


          fitosanitarnych i przestrzennych plantacji nasiennych i szkółkarskich.


  5/ Koordynacja obrotu materiału hodowlanego zwierząt i zapewnienie  właściwej organizacji kontrolowanego rozrodu i oceny użytkowości.


  6/ Współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawu chwastów, chorób i szkodników w uprawach i nasadzeniach oraz nadzór nad ich zwalczaniem.


  7/ Nadzór nad warunkami zoohigienicznymi chowu i hodowli.


  8/ Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej.


  9/ Opracowywanie wspólne ze służbami doradczymi planu upowszechnieniowo- wdrożeniowego i szkoleń oraz kontrola jego realizacji.


  10/ Współdziałanie ze służbami inwestycyjnymi w zakresie planowania i  realizacji inwestycji technicznych i produkcyjnych w rolnictwie


  11/ Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.


  12/ Tworzenie zasobów gruntów na cele budowlane i ustalanie cen działek i ich zbywanie.


  13/ Zarządzanie zasobami gruntów komunalnych.


  14/ Ochrona terenów rolnych i leśnych.


  15/ Określenie warunków wyłączenia gruntów z produkcji na cele nierolnicze i  nieleśne oraz naliczanie należności z tego tytułu.


  16/ Kontrola rolniczego użytkowania gruntów.


  17/ Dysponowanie środkami gospodarki gruntami i gospodarki mieszkaniowej.


  18/ Dokonywanie sprzedaży zasobów mieszkaniowych.


  19/ Wydawanie zezwoleń na wcześniejsze zbycie nieruchomości przyjętych w wieczyste użytkowanie.


  20/ Zarząd mieniem gminnym i wspólnotami gruntowymi.


  21/ Wydawanie decyzji o przekazaniu gruntów komunalnych państwowym jednostkom organizacyjnym w zarząd oraz zezwoleń na zawarcie umów o przekazanie nieruchomości między tymi jednostkami.


  22/ Orzekanie o wygaśnięciu prawa użytkowania lub zarządu.


  23/ Ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomościami.


  24/ Naliczanie opłat rocznych za niewykorzystanie gruntów zgodnie z przeznaczeniem.


  25/ Wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości.


  26/ Zajmowanie nieruchomości na cele wojskowe i obronne.


  27/ Zabezpieczenie gruntów na potrzeby pracowniczych ogródków działkowych.


  28/ Opracowywanie planów rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych.


  29/ Sprzedaż gruntów PFZ.


  30/ Dzierżawa gruntów komunalnych i PFZ.


  31/ Prowadzenie spraw nazewnictwa ulic, planów oraz numerów porządkowych      nieruchomości.


   


  4. Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy :


  1/ Udzielanie i cofanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych.


  2/ Dokonywanie kontroli dokumentacji związanej z przeprowadzeniem zbiórek      publicznych.


  3/ Przyjmowanie zgłoszeń o zgromadzeniach i wydawanie zezwoleń na zabawy publiczne.


  4/ Współdziałanie ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi.


  5/ Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniami mienia i ochrony tajemnicy państwowej.


  6/ Koordynowanie zadań w zakresie profilaktyki i zjawisk patologii społecznej.


  7/ Współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa     i porządku publicznego.


  8/ Prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.


  9/ Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej.


  10/ Realizacja zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych.


  11/ Realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności.


  12/ Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.


  13/ Realizowanie ustawy o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.


   


  5. Do zadań stanowiska do spraw budownictwa, drogownictwa


   i gospodarki komunalnej należy :


  1/ Sporządzanie projektów planów przestrzennego zagospodarowania terenu, podawania do publicznej wiadomości ich treści, zbieranie uwag,  przedkładanie Radzie Gminy i Miasta do zatwierdzenia.


  2/ Ustalanie lokalizacji inwestycji oraz ich realizacja, rejestracja i określanie zobowiązań partypacyjnych interesów na rzecz miasta i gminy.


  3/ Nadzór nad prowadzonymi inwestycjami gminnymi łącznie z budownictwem komunalnym.


  4/ Budowa i konserwacja dróg gminnych, ulic, mostów i placów oraz nadzór nad ich eksploatacją.


  5/ Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych gminy.


  6/ Wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwych kategorii oraz zmiany tych klasyfikacji.


  7/ Wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych i lokalnych.


  8/ Sprawowanie opieki nad zabytkami, współdziałanie w tym zakresie z konserwatorem zabytków oraz prowadzenie stosownej ewidencji tych zabytków.


  9/ Gospodarka zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych gminy, ustalanie czynszów                   i kaucji na w/w lokale.


  10/ Organizacja targowisk.


  11/ Opracowywanie programu usług i rozwoju urządzeń komunalnych oraz prowadzenie spraw w tym zakresie / wodociągi, kanalizacja, wysypiska śmieci na terenie sołectw i w mieście, zaopatrzenie w energię, transport zbiorowy, oczyszczalnie ścieków, ciepłownictwa, gazownictwa,  telefonizacji, zieleni i innych usług komunalnych /.


  12/ Współpraca ze społecznymi komitetami w zakresie realizacji przedsięwzięć społecznych i udzielanie pomocy tym komitetom w realizacji planowanych  przedsięwzięć.


  13/ Wymierzanie należności z tytułu poboru wody.


  14/ Nadzór nad cmentarzami komunalnymi i miejscami pamięci narodowej.


  15/ Sprawowanie nadzoru gospodarczego nad budynkiem Urzędu Miasta i  Gminy.


   


  § 8.


   


              Integralną część regulaminu stanowią załączniki określające :


  1. Tryb pracy Urzędu.


  2. Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej w Urzędzie.


  3. Zasady podpisywania pism i decyzji.


  4. Wykaz jednostek organizacyjnych.


   


   

 • Sołtys i Rada Sołecka

  2004-07-27 00:00:00

  Sołtys (rezygnacja) Rada Sołecka: Dębowski Władysław Turowski Piotr

 • Sołtys i Rada Sołecka

  2004-07-27 00:00:00

  Sołtys: Paweł Dobiecki Rada Sołecka: Karol Grabowski, Piotr Andrzejewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-04-20

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-06-24