URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów
woj. podlaskie

strona www

Burmistrz dr Adam Tomanek
Zastepca Burmistrza mgr Wiesław Dąbrowski
Sekretarz Gminy mgr Monika Hankowska
Skarbnik Gminy mgr Jolanta Iwaniuk

 

Urząd Miejski w Zabłudowie jest czynny w: Kontakt

PONIEDZIAŁEK: 700 – 1500 ,

WTOREK: 700 – 1500 ,

ŚRODĘ: 830 – 1630 ,

CZWARTEK: 700 – 1500 ,

PIĄTEK: 700 – 1500

Tel:  (85) 7188-100, 7188-122, 7188-189

Fax:  (85) 7188-100 wew. 44

email:  um@zabludow.pl

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Konto bankowe:                  Podlasko Mazurski Bank Spóldzielczy w Zabłudowie

                                                      54 8099 0004 0000 0101 2000 0110

 

Dane do faktury:  

Nabywca:  Gmina Zabłudów, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

                   NIP 966 177 04 61

Odbiorca:   Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

 

Aktualności

 • Informacje ogólne

  2004-07-27 00:00:00

  SZKOŁA PODSTAWOWA w Rybołach
  16-060 Zabłudów
  tel. (0-85) 7178-206

  DYREKTOR
  Wiesława Kondratiuk

  NUCZYCIELE SZKOŁY
  Eugenia Klimiuk
  Jolanta Mordań
  Dominika Borowska
  Grażyna Omelianiuk
  Adam Bartoszewicz
  Anna Turewska-Plewa
  Beata Niewińska

  OBSŁUGA SZKOŁY
  Antonina Szwajko
  Jerzy Fiedoruk

 • Informacje ogólne

  2004-07-27 00:00:00

  GIMNAZJUM w Zabłudowie
  ul. Mickiewicza 22
  16-060 Zabłudów
  tel. (0-85) 7188-025
  www. gimzab@op.pl

  DYREKTOR
  Grażyna Zakrzewska-Dąb

  WICEDYREKTOR
  Eugenia Grzyb

  NAUCZYCIELE GIMNAZJUM
  Walentyna Andrejczuk
  Leszek Czerech
  Barbara Czurak
  Elżbieta Drozdowska
  Iza Halicka
  Sylwia Horosz
  Elwira Januszek
  Elżbieta Kalinowska
  Tamara Kisielewska
  Barbara Korolczuk
  Małgorzata Kozłowska
  Małgorzata Kryścio
  Aneta Kulikowska
  Jarosław Leończuk
  Halina Lisicka
  Sylwia Miałkowska
  Bogumiła Mielech
  Janina Narewska
  Izabela Oniszczuk
  Anna Połocka
  Maria Popławska
  Janina Raczkowska
  Joanna Urszula Radziwońska
  Lucyna Rojecka
  Monika Rzemek
  Angelina Sawicka – Samojlik
  Jarosław Sieradzki
  Antoni Skutnik
  Dariusz Szehidewicz
  Mirosław Tomaszewski
  Artur Trojan
  Artur Zieniewicz

  PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
  Agnieszka Wiertelak - sekretarka
  Agnieszka Dudzińska
  Zofia Kniga
  Zbigniew Kraczyna
  Maria Kulikowska
  Bogumiła Puchłowska
  Eugenia Romaniuk
  Aleksandra Tarasiuk
  Maria Wiertelak

 • Statut Szkoły Podstawowej w Rybołach

  2004-07-27 00:00:00

  STATUT SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  w Rybołach


  ROZDZIAŁ I
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1

  1. Sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Rybołach działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansach publicznych oraz niniejszego statutu.
  2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia 'szkoła' należy przez to rozumieć Sześcioletnia Szkoła Podstawowa.

  § 2

  1. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miejski w Zabłudowie.
  2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
  3. Cykl kształcenia w szkole trwa sześć lat.
  4. Szkoła jest jednostką budżetową.

  § 3

  W szkole prowadzona jest dodatkowo nauka języka białoruskiego.

  § 4

  Nazwa Szkoła Podstawowa w Rybołach jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczątkach i stemplach może być używany skrót nazwy.

  § 5

  1. Statut jest najwyższym prawem na terenie szkoły i wszystkie przepisy prawa wewnątrzszkolnego muszą być z nim zgodne.
  2. Dokonywanie zmian w statucie następuje przez nowelizację statutu uchwałą rady pedagogicznej i rady rodziców.


  ROZDZIAŁ II
  CELE I ZADANIA SZKOŁY

  § 6

  1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o i systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych
  na jej podstawie.
  2. W realizacji zadań - szkoła respektuje zobowiązania wynikające z:
  - Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ.
  - Dekoracja Praw Dziecka ONZ.
  - Konwencji o Prawach Dziecka.
  3. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez:
  - realizację wybranych programów nauczania dopuszczonych przez MEN,
  - wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem,
  - kształcenia w gimnazjum.
  4. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów poprzez:
  - ścisłą współpracę z rodzicami,
  - realizację celów wychowawczych w procesach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  - kształtowanie postaw społecznie oczekiwanych przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie.
  5. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
  6. Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny.
  7. Kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny poprzez:
  - włączanie młodzieży w organizację imprez i uroczystości okolicznościowych,
  - wyrabianie szacunku dla symboli narodowych (flaga, godło),
  - przyzwyczajanie uczniów do posługiwania się w szkole i poza nią poprawnym ojczystym językiem.
  8. Kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez:
  - ścisły kontakt z placówkami kultury (filharmonia, kina, teatry, muzea ,WDK w Rybołach oraz Biblioteka Publiczna w Rybołach),
  - spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury,
  - obchody świąt i rocznic.
  9. Udziela uczniom porad psychologicznych i pedagogicznych poprzez kontakt wychowawców klasowych oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Białymstoku.
  10. Umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski.
  11. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów (zajęcia pozalekcyjne).
  12. Umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej (zgodnie z życzeniami rodziców wyrażonymi w formie pisemnych oświadczeń), zwalnianie z zajęć w czasie świąt religijnych lub rekolekcji.

  § 7

  I. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych są następujące:
  1. Z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia organizowane przez szkołę, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia.
  2. Pracownicy, o których mowa w punkcie 1 są zobowiązani do:
  a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach - nie wolno uczniów pozostawiać bez opieki.
  b) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu opracowanego przez dyrekcję szkoły.
  c) wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach szkolnych.
  d) sprowadzania uczniów do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowania tam porządku.
  3. W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku ( informatyka ) opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.
  4. Na korytarzu szkolnym i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów, asekuruje uczniów podczas zajęć na przyrządzie.
  II. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli szkoły.
  1. Każdy nauczyciel organizujący jednostkę lekcyjną w terenie zgłasza wyjście dyrektorowi szkoły i wpisuje się do „Księgi wyjść' podając ilość uczestników wycieczki i czas jej trwania.
  2. Jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 30 uczniami, jeżeli grupa nie korzysta z publicznych środków lokomocji.
  3. Jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 10 uczniami, jeśli jest to impreza turystyki kwalifikowanej lub, jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
  4. Na udział w wycieczce organizowanej poza granicami miasta nauczyciel musi uzyskać zgodę rodziców uczniów.
  5. Wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają wypełnienia 'Karty wycieczki'.
  6. Nie wolno organizować wycieczek podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.
  7. Kierownikiem wycieczki może być, oprócz nauczyciela, każda osoba pełnoletnia ( po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły).
  III. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich na terenie szkoły:
  1. Nauczyciele pełnią dyżury wg wywieszonego grafiku.
  2. Dyżury pełnione są od godziny 715 do zakończenia zajęć w szkole i podczas przerw międzylekcyjnych.
  3. Dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzu i w sanitariatach.
  4. W razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, dyrektor wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.
  5. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną, a następnie zawiadamia dyrektora szkoły.
  6. Dyrektor szkoły powiadamia o zaistniałym wypadku pogotowie ratunkowe oraz rodziców.

  § 8

  I. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkolny poprzez:
  1. Tworzenie warunków do integracji uczniów niepełnosprawnych w społeczności szkolnej.
  2. Tworzenie właściwych warunków nauki tym uczniom w zależności od ich stanu zdrowia poprzez zapewnienie szczególnej opieki psychologicznej i pedagogicznej.
  3. W miarę posiadanych środków finansowych tworzy warunki do rehabilitacji uczniów niepełnosprawnych.
  II. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez:
  1. Organizowanie indywidualnego nauczania, zajęć wyrównawczych lub innych form pomocy na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub badań lekarskich.
  2. Ścisłą współpracę ze specjalistycznymi przychodniami celem stworzenia, w miarę możliwości finansowych, optymalnych warunków nauki ucznia z zaburzeniami bądź uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu lub wzroku.
  3. Ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami w celu tworzenia właściwych warunków do nauki w domu.
  4. Analizowanie postępów ucznia w nauce w celu określenia i wyeliminowania przeszkód utrudniających osiąganie dobrych wyników.
  5. Obniżanie progu wymagań programowych z niektórych przedmiotów, zgodnie z regulaminem klasyfikacji, oceniania i promowania.

  § 9

  W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przyjmuje się następujące zasady działania:
  1. W wyeliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych uczniowi zapewniona zostanie pomoc w ramach zespołu wyrównania wiedzy oraz indywidualna pomoc pedagogiczna nauczycieli i kolegów.
  2. W rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych obowiązkiem każdego wychowawcy jest kontakt z domem rodzinnym dziecka ( wywiady środowiskowe ), rozmowa z rodzicami, udzielanie porad i wskazówek. W przypadkach szczególnych - kontakt z Poradnią Rodzinną lub innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły.
  3 Uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych porady i pomocy udzielać będzie wychowawca poprzez rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami, innymi nauczycielami oraz kolegami z grupy.
  4. W przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży zakłada się stałą i systematyczną kontrolę uczniów ze środowisk zagrożonych.
  Współpracę z instytucjami wspomagającymi szkołę ( Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd Rodzinny ).


  ROZDZIAŁ III
  ORGANY SZKOŁY

  § 10

  Organami szkoły są:
  1. Dyrektor szkoły
  2. Rada pedagogiczna
  3. Rada rodziców
  4. Samorząd uczniowski

  § 11

  I. Szkołą kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz. Tryb i, zasady powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty oraz rozporządzenie MEN z 15 kwietnia 1999r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek.
  II. Zadania dyrektora szkoły:
  1. Sprawowanie nadzoru wewnątrzszkolnego wobec nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.
  2. Kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków miedzy pracownikami.
  3. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
  5. Realizowanie uchwał rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji.
  6. Nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej.
  7. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności
  za prawidłowe ich wykorzystanie.
  8. Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej szkoły.
  9. Dysponowanie środkami finansowymi pozabudżetowymi.
  10. Wykonywanie innych zadań wynikającymi z przepisów szczegółowych.
  11. Współpraca z radą pedagogiczną, rodzicami, samorządem uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi.
  12. Przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
  13. Występowanie do władz z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
  III. Dyrektor ma także prawo:
  1. Wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły.
  2. Zatrudniania i zwalniania (zgodnie z odpowiednimi przepisami) pracowników szkoły.
  3. Decydowanie o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu.
  4. Wypożyczanie za odpłatnością (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego) pomieszczeń szkoły, po uprzednim podpisaniu umowy między zainteresowanymi.
  5. Wypożyczanie sprzętu i wyposażenia szkoły (po uzyskaniu zgody prowadzącego) za odpłatnością, po podpisaniu między zainteresowanymi stronami w celu przeznaczenia uzyskanych środków na rozwój szkoły i poprawę jego bazy.
  IV. Dyrektor szkoły odpowiada za:
  1. Poziom uzyskanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad uczniami.
  2. Zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i statutem szkoły.
  3.Bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku szkoły i podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz stan sanitarny i stan ochrony p.poż. budynku.
  4.Cełowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły.

  § 12

  I. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowywania i opieki.
  II. Radę pedagogiczną tworzą i biorą w jej posiedzeniach udział wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły bez względu na wymiar czasu pracy.
  III. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
  IV. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
  V. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział - głosem doradczym - osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
  VI. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1. Zatwierdzanie planów pracy szkoły.
  2. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
  3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.
  4. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły
  5. Podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczniów.
  6. Przygotowanie projektu statutu szkoły i ewentualnych jego zmian.
  VII. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. Organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
  2. Projekt planu finansowego szkoły.
  3. Wnioski dyrektora szkoły w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
  4. Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  VIII. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w punkcie 6 niezgodnych z przepisami prawa, O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
  IX. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.
  X. W przypadku określonym w punkcie 9 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
  XI. Tryb zwoływania, zasada działania i inne kwestie związane z funkcjonowaniem rady pedagogicznej ustala regulamin działania rady pedagogicznej ustalony przez tą radę pedagogiczną.
  XII. Rada pedagogiczna zastępując radę szkoły jest obowiązana zasięgać opinii rodziców i uczniów w sprawach:
  - rocznego planu środków specjalnych,
  - projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  - organizacji zająć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
  XIII. Nauczyciele wchodzący w skład rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

  § 13

  I. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
  II. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa rn.in. zasady tworzenia tego organizmu i nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
  III. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej lub dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
  IV. Rada rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
  V. Rodzice maj ą prawo do:
  1. Uzyskania od dyrektora szkoły i wychowawcy klasy informacji o zadaniach szkoły oraz zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w szkole i klasie, podczas zebrań ogólnoszkolnych i klasowych.
  |2. Zapoznania się z przepisami dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz sposobu i zasad przeprowadzania egzaminów sprawdzających oraz egzaminu proorientującego po ukończeniu kształcenia w szkole.
  3. W każdym czasie mogą uzyskać ustną lub sporządzoną na piśmie rzetelną informację na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.
  4. Wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
  VI. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze będą organizowane stałe spotkania z rodzicami - nie rzadziej niż raz na pół roku.
  VII. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej 'samorządem'.
  VIII. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły: wszyscy uczniowie szkoły należą do samorządu uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas - do samorządu klasowego.
  IX. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.
  X. Do zadań samorządu należy:
  1. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
  2. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny, samodyscypliny.
  3. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
  4. Przedstawiania władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec tych rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.
  5. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki oraz współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form zajęć poza lekcyjnych.
  6. Dbanie o mienie szkolne.
  7. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce.
  8. Rozstrzyganie sporów między uczniami (sąd koleżeński), zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej.
  9. Dbanie - w całokształcie swojej działalności - o dobre imię i honor szkoły.
  XI. Samorząd uczniowski jest uprawniony do:
  1. Przedstawiania radzie pedagogicznej lub radzie szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów.
  2. Przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno -wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i praw uczniów.
  3. Wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży.
  4. Udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej.
  5. Prowadzenia kroniki.
  6. Zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz prawo wznoszenia uwag do opinii władz szkoły o uczniach.
  7. Wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawie powoływania określonego nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia rady pedagogicznej.
  8. Dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież.
  9. Samorząd uczniowski na wniosek dyrektora szkoły wydaje opinię w sprawie pracy nauczyciela.

  § 14

  I. Wszystkie organy gimnazjum współdziałaj ą ze sobą w sprawach kształcenia, wychowywania młodzieży i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów szkoły.
  II. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły, który:
  1. Zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
  2. Umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.
  3. Zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach.
  4. Organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły.
  III. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami szkoły lub wewnątrz niej dyrektor szkoły jest zobowiązany do:
  1. Zbadania przyczyn konfliktu.
  2. Wydania wciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomieniu o niej przewodniczących organów będących stronami.
  IV. Spory pomiędzy dyrektorem szkoły a innymi organami szkoły rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący szkołę albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.


  ROZDZIAŁ IV
  ORGANIZACJA SZKOŁY

  § 15

  Statut szkoły określa organizację szkoły z uwzględnieniem przepisów § 20-28.

  § 16

  I. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
  II. Zasady tworzenia i organizacji oddziałów, oraz organizacji nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych określaj ą odrębne przepisy.
  III. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

  § 17

  I. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada dla potrzeb własnych następujące pomieszczenia:
  - 8 izb lekcyjnych,
  - klasa oddziału przedszkolnego,
  - zastępcza sala gimnastyczna,
  - biblioteka.
  II. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określaj ą przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

  § 18

  I. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku. Arkusz organizacyjny zawiera listę pracowników szkoły, stanowisk kierowniczych, liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz nadobowiązkowych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
  II. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
  III. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
  IV. Jednostka lekcyjna dla pierwszego bloku i dla drugiego bloku - 45 minut.
  V. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, a długa przerwa 20 minut.
  VI. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. VII, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
  VII. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
  VIII. Zajęcia nadobowiązkowe są organizowane w ramach środków posiadanych przez szkołę.

  § 19

  Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia miedzy dyrektorem szkoły a daną placówką.

  § 20

  I. Statut szkoły określa szczegółowe zadania i organizację biblioteki szkolnej oraz zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami.
  II. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

  § 21

  I. Biblioteka szkolna zajmuje jedno pomieszczenie.
  II. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
  III. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.
  IV. Biblioteka czynna jest według harmonogramu ustalonego przez nauczyciela bibliotekarza i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.

  § 22

  I. Realizacji celów i zadań biblioteki dokonuje się poprzez:
  1. Gromadzenie zbiorów:
  - księgozbioru podręcznego, lektur oraz literatury dla młodzieży,
  - czasopism przedmiotowo-metodycznych, i literatury z zakresu pedagogiki i psychologu dla nauczycieli,
  - pomocy audiowizualnych,
  2. Opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Udostępnianie zbiorów czytelnikom.
  4. Organizację warsztatu czytelniczego.
  5. Pracę pedagogiczną przy stosowaniu różnych metod, form i środków propagowania czytelnictwa oraz realizację programu „Przysposobienie czytelnicze i informacyjne'.
  6. Współpracę z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem oraz innymi instytucjami.

  § 23

  Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje opiekę.


  ROZDZIAŁ V
  NAUCZYCIELE l INNI PRACOWNICY SZKOŁY

  § 24

  I. W szkole zatrudnia się pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi.
  II. Zasady zatrudniania pracowników szkoły reguluj ą odrębne przepisy.

  § 25

  I. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej racy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
  II. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
  1. Sporządzanie planów nauczania i przedmiotowych systemów oceniania.
  2. Nauczyciel rozpoczynający pracę zobowiązany jest do prowadzenia konspektów do każdej jednostki lekcyjnej.
  3. Sprawdzanie na początku każdej lekcji obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności.
  4. Rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych, zgodnie z zadaniami współczesnej dydaktyki.
  5. Prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych wyników.
  6. Tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej.
  7. Indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce.
  8. Kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny środowiska i kraju.
  9. Upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej.
  10. Ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizowanie niezbędnej opieki profilaktyczno - resocjalizacyjnej.
  11. Systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów.
  12. Zachowanie bezstronności w ocenie uczniów, częsta ocena wiadomości i umiejętności ucznia.
  13. Poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, pozytywnych cech charakteru.
  14. Udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowaniu się do egzaminów, konkursów przedmiotowych itp.
  15. Prowadzenie klasy - pracowni lub pracowni przedmiotowej, przejawianie troski o powierzony mu sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajęć wychowawczych i opiekuńczych, troska o wystrój i estetykę klasy.
  16 Współpraca z wychowawcami klas oraz organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie szkoły.
  17. Dbałość o estetykę podręczników, zeszytów i innych przyborów szkolnych używanych przez ucznia.
  18. Prowadzenie zajęć profilaktyczno - resocjalizacyjnych z uczniami zagrożonymi lub niedostosowanymi społecznie.
  19. Aktywny udział w pracach rady pedagogicznej.
  20. Prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej z realizacją zadań dydaktyczno-wychowawczych lub wychowawczo-opiekuńczych.
  21. Doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez:
  a) udział w konferencjach metodycznych
  b) kształcenie podyplomowe lub kontynuowanie studiów zaocznych.
  22. Prowadzenie (zleconego przez dyrektora) wychowawstwa klasy oraz zajęć z uczniami zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego a realizującymi obowiązek szkolny w szkole.
  23. Opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych oraz w czasie imprez i konkursów organizowanych w dni wolne nauczyciela.
  24.Prowadzenie dokumentacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  25. Pełnienie obowiązków podczas dyżurów w szkole wg harmonogramu dyżurów.
  26. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły a wynikających z organizacji pracy szkoły.
  27. Informowanie uczniów nad tydzień przed klasyfikacyjnymi posiedzeniami rady pedagogicznej o przewidywanej dla niego ocenie okresowej (rocznej), a w przypadku stopnia niedostatecznego - informowanie ucznia i rodziców (opiekunów) w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem okresu (roku).

  § 26

  Uprawnienia nauczycieli przedstawiają się następująco:
  1. Nauczyciel decyduje o wyborze metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu.
  2. Jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół, decyduje o treści programowej koła lub zespołu.
  3. Decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów, zgodnie z kryteriami zawartymi w zarządzeniu MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
  4. Ma prawo współdecydować o ocenie zachowania swoich uczniów.
  5. Ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.
  6. Nauczyciel czynnie uczestniczy w opiniowaniu spraw istotnych dla życia szkoły.

  § 27

  Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny za:
  1. Poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach, stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działał.
  2. Stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.

  § 28

  I. Nauczyciel szkoły odpowiada służbowo przed władzami szkoły ewentualnie cywilnie lub karnie za:
  1. Tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych.
  2. Nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub w wypadku pożaru.
  3. Zniszczenie lub stratę elementów majątku lub wyposażenia szkolnego przydzielonego mu przez dyrektora szkoły, a wynikłego z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.
  II. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 kodeksu pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z kodeksem pracy.
  III. Nauczyciele mianowani podlegaj ą odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 „Karty Nauczyciela' z 1997 r.

  § 29

  I. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe (problemowo-zadaniowe).
  II. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora szkoły, radę pedagogiczną lub zespół wychowawczy przewodniczący (kierownik zespołu).
  III. Cele i zadania zespołu obejmują:
  1. Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania.
  2. Podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń.
  3. Poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczania przedmiotu poprzez organizowanie narad, dyskusji itp.
  4. Wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania.
  5. Organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.
  6. Współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.
  7. Opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania.

  § 30

  I. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział (klasę) opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale (klasie), zwanemu dalej „wychowawcą'.
  II. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by i wychowawca opiekował się oddziałem przez cały okres nauczania, tj. w kl. I - III (z wyłączeniem przyczyn obiektywnych).
  III. Dyrektor szkoły może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku:
  1. Przeniesienia nauczyciela.
  2. Długotrwałej nieobecności.
  3. Braku efektów pracy wychowawczej,
  4. Jeżeli na ogólnym zebraniu rodziców zostanie zgłoszony wniosek o zmianę nauczyciela wychowawcy i opowie się za nim 51% obecnych na zebraniu rodziców (lub przynajmniej 2/3 uczniów) po upływie przynajmniej 3 miesięcy nauki.

  § 31

  I. Do zadań wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, a w szczególności:
  1. Troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych wyników w nauce.
  2. Czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem pracy zadawanej im do wykonania w domu.
  3. Utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami powierzonej klasy w celu ustalenia jednolitych sposobów udzielania im pomocy w nauce.
  4. Interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy napotykają na trudności, analizowanie problemu wspólnie z zespołem klasowym.
  5. Dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn absencji, udzielanie pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia szkolne.
  6. Organizowanie czytelnictwa uczniów, pobudzanie ich do współdziałania z nauczycielem bibliotekarzem, organizowanie współzawodnictwa czytelniczego.
  7. Zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych, interesowanie się udziałem uczniów w różnych formach zajęć.
  8. Kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i współdziałania, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzów koleżeństwa i przyjaźni.
  9. Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
  10. Wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość na terenie klasy i szkoły, organizowanie różnych form samoobsługi.
  11. Utrzymywanie stałego kontaktu z opiekunami organizacji uczniowskich, interesowanie się udziałem uczniów w pracy tych organizacji.
  12. Wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w szkole, poza nią, badanie przyczyn
  niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami (opiekunami).
  13. Udzielanie szczegółowej pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych i wychowawczych.
  14. Interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się w tej sprawie z lekarzem szkolnym, rodzicami (opiekunami) uczniów.
  15. Wdrażanie do dbania o higienę i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią.
  16. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami (opiekunami) w sprawie postępów w nauce i zachowaniu uczniów, indywidualne rozmowy z rodzicami (opiekunami).
  17. Omawianie problemów wychowawczych na zebraniach rodzicielskich odbywających się, co najmniej raz na kwartał.
  18. Wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy i innych czynności dotyczących klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej oraz:
  a) prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen klasy,
  b) pisanie opinii o uczniach do innych szkół, poradni itp,
  c) wypisywanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły.
  19. Opracowanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy w ścisłym powiązaniu z całokształtem pracy wychowawczej w szkole.
  20. Zapoznanie uczniów i rodziców (opiekunów) z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
  21. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wspólnie z radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, jak również powołanymi do tego instytucjami i organizacjami w postaci:
  a) bezpłatnych lub zniżkowych posiłków w stołówce szkolnej,
  b) pomoc finansową przy zakupie podręczników,
  c) pomoc przy pozyskiwaniu odzieży,
  d) bezpłatnych wyjazdów na wycieczki, obozy, kolonie.
  22. Wybranie i zorganizowanie pracy samorządu klasowego.
  23. Tworzenie tradycji w zespole klasowym i wykorzystywanie ich walorów opiekuńczo - wychowawczych.
  24. Opracowanie wspólnie z klasą planu uczęszczania do teatru, kina, na koncerty itp., planu organizowania imprez klasowych i udziału klasy oraz poszczególnych uczniów w imprezach ogólnoszkolnych.
  II. Wychowawca ma prawo do:
  1. Współdecydowania z samorządem klasy, z rodzicami (opiekunami) uczniów o
  programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy.
  2. Uzyskanie pomocy merytorycznej i psychologiczno - pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od dyrektora szkoły i instytucji wspomagających szkołę.
  3. Ustanawiania przy współpracy z klasową i szkolna radą rodziców własnych form wynagradzania i motywowania wychowanków.
  III. Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za:
  1. Osiąganie celów wychowania w swojej klasie.
  2. Integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców (opiekunów) wokół programu wychowawczego klasy.
  3. Poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom będącym w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej.
  4. Prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

  § 32

  I. Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z porady merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły, zespołu wychowawczego, poszczególnych nauczycieli i doradców metodycznych.
  II. Początkującym nauczycielom wychowawcom dyrektor szkoły przydziela w pierwszym roku opiekuna spośród doświadczonych nauczycieli i czyni go odpowiedzialnym za pomoc udzieloną temu nauczycielowi.
  1. Sprawowanie nadzoru wewnętrznego nad pracownikami świetlicy (klubu) i personelem bloku żywienia.
  2. Współpraca z wychowawcami klas w zakresie prawidłowej organizacji działalności opiekuńczej szkoły.

  § 33

  I. Pracownikami obsługi szkolnej są:
  - sprzątaczka ,
  - palacz c. o.
  II. Do obowiązków osób wymienionych w punkcie l należy: 1. Sprzątaczka - odpowiada za czystość w wydzielonym rejonie szkoły.


  ROZDZIAŁ VI
  UCZNIOWIE SZKOŁY

  § 34

  Do klasy I sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci w stosunku, do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjście do szkoły na podst. Art.16 ust 1. Do sześcioletniej szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie w wieku 7-13 lat.


  § 35

  I. Uczeń ma prawo do:
  1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej:
  - ilość godzin w jednym dniu nie może przekraczać siedmiu.
  2.Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.
  3. Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.
  4. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
  5. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza tym dobra innych osób:
  a) szkoła organizuje lekcje religii,
  b) religia nie jest przedmiotem obowiązkowym,
  c) uczniom nie uczęszczającym na lekcje religii szkoła na ten czas zapewnia opiekę.
  6. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów:
  - reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach.
  7. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych księgozbioru bibliotecznego podczas zajęć pozalekcyjnych pod nadzorem uprawnionego nauczyciela.
  8. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny.
  9. Bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów.
  10. Być ocenianym z przedmiotu wyłącznie za wiadomości i umiejętności, oceny postawy ucznia dokonuje się w ocenie zachowania.
  11. Znać co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnego sprawdzianu wiadomości; sprawdzian taki może być tylko jeden w ciągu dnia i najwyżej dwa w ciągu tygodnia.
  12. Opiniowania projektu oceny za zachowanie swoich kolegów.
  13. Powtórzenia i ugruntowania wiedzy przed zapowiedzianą pracą kontrolną.
  14. Do trzech pierwszych dni wolnych od prac kontrolnych po przerwach świątecznych i feriach.
  15. Zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji.
  16. Wykorzystać na wypoczynek przerwy między lekcyjne, na okres świąt kalendarzowych i ferii być zwolnionym od zadań domowych.
  17. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach
  działających w szkole.
  18. Organizowania zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych za wiedzą dyrektora szkoły.
  19. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
  20. Zmienić szkołę w ciągu roku.
  21. Korzystania z doraźnej pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami.
  22. Dyskrecji w sprawach osobistych (stosunki rodzinne, korespondencja ucznia).
  23. Korzystania różnorodnych form opieki socjalnej, którymi dysponuje szkoła i rada rodziców.
  24. Wygłaszania na zebraniach lub w rozmowach z nauczycielami własnego zdania lub opinii na temat życia szkolnego, bez ponoszenia przykrych konsekwencji.
  25. Odwoływania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy lub dyrektora szkoły.
  26. Złożenia do dyrektora szkoły wniosku o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego w przypadku, gdy według ucznia ocena okresowa lub roczna nie odzwierciedla stanu jego wiedzy.
  II. Uczeń ma obowiązek:
  1. Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.
  2. Systematycznego przygotowania do zajęć lekcyjnych (kartkówka) nie wymaga uprzedzenia uczniów.
  3. Systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swojej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki nauki.
  4. Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcy oraz pracownikom szkoły.
  5. Przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w odniesieniu do szkoły.
  6. Przeciwdziałać wszelkim objawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków ucznia.
  7. Przybywać punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.
  8. Szanować i chronić mienie szkolne.
  9. Dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły.
  10. Podporządkować się poleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły nauczycieli oraz władz samorządu uczniowskiego.
  11. Godnie reprezentować szkołę na zewnątrz.
  12. Przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmu.
  13. Szanować przekonania poglądy i godność osobistą drugiego człowieka.
  14. Przestrzegać zasad higieny osobistej, zmieniając obuwie.
  15. Uzupełniać braki wynikające z nieobecności w szkole.

  § 36

  I. Uczeń może być nagradzany za wyróżniające wyniki w nauce dobre lokaty w konkursach i olimpiadach, osiągnięcia sportowe i aktywną pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska w następujących formach:
  1. Pochwała wychowawcy wobec klasy.
  2. Wyróżnienie przez dyrektora szkoły na apelu.
  3. Przyznanie nagrody rzeczowej: dyplomy, książki itp.
  4. Wystosowanie przez dyrektora szkoły listu pochwalnego do rodziców (opiekunów).
  II. Dla wyróżniających się uczniów rada pedagogiczna może przyznać dyplomy lub odznaki: wzorowy uczeń, wzorowy sportowiec:
  1. Wzorowy uczeń - za średnią ocen 5 oraz wzorowe zachowanie.
  2. Wzorowy sportowiec - za znaczące miejsca we współzawodnictwie sportowym, wewnątrzszkolnym i międzyszkolnym oraz za wzorową postawę „fair play”.

  § 37

  I. Za nieprzestrzeganie przez ucznia statusu szkoły i regulaminu samorządu uczniowskiego przewiduje się następujące kary:
  1. Upomnienie lub nagana wychowawcy klasy.
  2. Upomnienie lub nagana dyrektora szkoły.
  3. Upomnienie dyrektora szkoły udzielone publicznie wobec uczniów.
  4. Zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz, udziału w wycieczkach lub imprezach organizowanych przez szkołę.
  5. Skreślenie z listy uczniów szkoły z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innej szkoły.
  II. Przeniesienie do innej szkoły może nastąpić w następujących warunkach:
  1. Stosowania przemocy w stosunku do innych uczniów.
  2. Dokonania udowodnionej kradzieży na terenie szkoły.
  3. Wulgarnego zachowania w stosunku do nauczycieli i innych uczniów.
  4. Nagminnego opuszczania zajęć lekcyjnych (30% w ciągu semestru).
  5. Przeniesienia do innej szkoły dokonuje kurator oświaty na wniosek dyrektora szkoły.
  III. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.
  IV. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez nauczyciela do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.
  V. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska on poręczenie samorządu uczniowskiego albo nauczyciela wychowawcy.
  VI. Uczeń ma prawo wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora szkoły do Kuratora Oświaty w Białymstoku za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzonej kary.
  VII. Prawo do odwołania przysługuje również rodzicom (opiekunom) ucznia.

  § 38

  Szkoła ma obowiązek informować rodziców (opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.


  ROZDZIAŁ VII
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  I. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
  II. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz własny ceremoniał szkolny.
  III. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
  IV. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określaj ą odrębne przepisy.
  V. Statut szkoły może być znowelizowany przez radę pedagogiczną.
  VI. Statut szkoły został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 16.01.2002 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-04-20

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-06-24