URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów
woj. podlaskie

strona www

Burmistrz dr Adam Tomanek
Zastepca Burmistrza mgr Wiesław Dąbrowski
Sekretarz Gminy mgr Monika Hankowska
Skarbnik Gminy mgr Jolanta Iwaniuk

 

Urząd Miejski w Zabłudowie jest czynny w: Kontakt

PONIEDZIAŁEK: 700 – 1500 ,

WTOREK: 700 – 1500 ,

ŚRODĘ: 830 – 1630 ,

CZWARTEK: 700 – 1500 ,

PIĄTEK: 700 – 1500

Tel:  (85) 7188-100, 7188-122, 7188-189

Fax:  (85) 7188-100 wew. 44

email:  um@zabludow.pl

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Konto bankowe:                  Podlasko Mazurski Bank Spóldzielczy w Zabłudowie

                                                      54 8099 0004 0000 0101 2000 0110

 

Dane do faktury:  

Nabywca:  Gmina Zabłudów, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

                   NIP 966 177 04 61

Odbiorca:   Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

 

Aktualności

 • Zmiany w regulaminie II

  2004-07-27 00:00:00

  UCHWAŁA NR XVIII / 108 / 92


  RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE
   z dnia 27 lutego 1992r.


   


  w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym


  Urzędu Miasta i Gminy w Zabłudowie.


   


  Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16,poz.95 z późniejszymi zmianami) -  RADA  MIEJSKA


   


  p o s t a n a w i a,


  co  następuje :


  § l


   


  Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy :


  1. W § 7 Regulaminu ust.5 pkt.9 otrzymuje brzmienie:


  a. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych gminy.


  b. Współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej w zakresie utrzymani i eksploatacji zasobów mieszkaniowych i innych urządzeń komunalnych.


        c. Prowadzenie nadzoru nad gospodarką cieplną w gminie.


   


  2. W § 8 ust.l Załącznika Nr.l - wtorek zastępuje się słowem 'czwartek'


   


  3. W załączniku Nr.4 do Regulaminu obejmującego wykaz jednostek organizacyjnych nie wchodzących w skład Urzędu, podporządkowanych Radzie Gminy i Miasta i nadzorowanych przez Zarząd- dodaje się pkt.9 w brzmieniu : 'Zakład Gospodarki Komunalnej w Zabłudowie z siedzibą w Białostoczku',


   


  § 2


  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


   


   


   


   


   


  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


  mgr Jan Giesk


   


   


   


   


   


   


  Uchwała Nr XXXIII / 198 /94


  Rady Miejskiej w Zabłudowie


  z dnia 18 marca 1994 r.


   


  w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym


  Urzędu Miasta i Gminy w Zabłudowie.


   


   


  § l


  Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Zabłudowie :


  1. W § 7 ust. l skreśla się pkt. 24.


  2. W § 7 ust. 3 skreśla się pkt. 16, 29, zaś w pkt. 30 słowa 'i PFZ'.


  3. W § 7 ust. 4 skreśla się pkt. 12, a w ust.5 dodaje się pkt. 16 treści: 'Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej'.


   


  § 2


  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Zabłudów


   


  § 3


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


   


   


   


   


   


  Przewodniczący Rady Miejskiej


  Jan Leończuk


   


   


   


   


   


   


  UCHWAŁA     NR   IV/  27/94


  RADY   MIEJSKIEJ   W    ZABŁUDOWIE


  z dnia  29 września 1994 roku


   


  w sprawie  zmiany uchwały Nr.XVIII/108/92 z dnia 27 lutego 1992r dot.


  wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym


  Urzędu Miasta i Gminy w Zabłudowie.


   


  Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie terytorialnym


  (Dz.U. Nr 16, poz.95 z późn. zm.) -  RADA  MIEJSKA


   


  postanawia  , co  następuje  :


   


  §  l


  Uchyla się ust.  2 w § l uchwały Nr. XVIII/108/92  Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 27 lutego 1992r w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Zabłudowie.


                                                                           § 2


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej


  Jan Leończuk


  UCHWAŁANR  XV/  91/95


  RADY  MIEJSKIEJ  W  ZABUDOWIE


  z dnia 23 grudnia 1995 roku


   


  w sprawie: zmian Regulaminu Organizacyjnego


  Urzędu Miasta i Gminy w Zabłudowie.


   


  Działając na podstawie dyspozycji przepisu art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 16, poz.95 z późn. zm./ oraz w wykonaniu postanowienia art.104 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty /Dz.U. Nr 95, poz.425 z późn. zm./, jak i uchwały Nr XIII/78/95 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 września 1995r w sprawie likwidacji zakładu budżetowego -  RADA MIEJSKA wprowadza następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy :


  § l


  Wprowadza się Załącznik nr 6 do Regulaminu w brzmieniu: 'Wykaz jednostek budżetowych Gminy:


  1. Szkoła Podstawowa w Zabłudowie z Filią SP w Folwarkach Tylwickich.


  2. Szkoła Podstawowa w Dojlidach Górnych.


  3. Szkoła Podstawowa im. 'Wspólnoty Polskiej ' w Białostoczku k/Kurian z Filią SP w Kurianach.


  4. Szkoła Podstawowa w Zwierkach.


  5. Szkoła Podstawowa w Rafałówce.


  6. Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce.


  7. Szkoła Podstawowa w Rybołach.


  8. Szkoła Podstawowa w Krynickich.


  § 2


  l/ W § 3 Regulaminu:


  a) w pkt.5 po wyrazie 'budownictwa' przecinek zamienia się wyrazem 'i a po wyrazie 'drogownictwa' dodaje się kropkę oraz skreśla wyrazy 'i gospodarki komunalnej - trzyosobowe',


  b) dodaje się pkt.6 w brzmieniu: 'Referat Gospodarki Komunalnej'.


  2/ W § 7 Regulaminu:                                                                                                                                       


  a) w ust.5 po wyrazie 'budownictwa' przecinek zamienia się wyrazem ' a po wyrazie 'drogownictwa' skreśla się wyrazy 'i gospodarki komunalnej',


  b) w ust.5 skreśla się pkt. 5, 9, 11, 13, 14, 15.


  3/ W § 7 Regulaminu dodaje się ust.6 w brzmieniu: Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy:


  l/ utrzymywanie urządzeń komunalnych,


  2/ utrzymywanie gminnych obiektów użyteczności publiczne oraz obiektów administracyjnych gminy,


  3/ gospodarowanie mieszkaniowymi i użytkowymi zasobami gminy,


  4/ prowadzenie gospodarki energetycznej w gminie,                        


  5/ prowadzenie spraw w zakresie: gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, utrzymywanie zieleni, dowożenie uczniów do szkół oraz wykonywanie innych zadań komunalnych,


  6/ utrzymywanie miejsc pamięci narodowej.


  4/ W § 8 Regulaminu:


  a) dodaje się pkt.5 w brzmieniu: 'Wykaz przedsiębiorstw dla których organem założycielskim jest Zarząd Miasta i Gminy Zabłudów',


  b) dodaje się pkt.6 w brzmieniu: 'Wykaz jednostek budżetowych gminy'


  5/ W Załączniku nr 4 do Regulaminu:


  a) w pkt.7 i 8 wyrazy 'państwowe' zastępuje się wyrazami 'samorządowe”,


  b) skreśla się pkt.9.


  6/ W Załączniku nr 5 do Regulaminu wyraz 'Burmistrz' zastępuje się wyrazami 'Zarząd Miasta i Gminy Zabłudów'.


  § 3


  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Zabłudów.


  § 4


  Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 1996 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


   


  Przewodniczący Rady Miejskiej


  Jan Leończu


   


   


  UCHWAŁA NR II/12/98


  RADY MIEJSKIEJ  W  ZABŁUDOWIE


  z dnia 14 grudnia 1998 roku


   


  w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym


  Urzędu Miasta i Gminy w Zabłudowie.


   


  Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622; z 1997r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734 i Nr 123, poz.775


   


  RADA MIEJSKA postanawia wprowadzić następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Zabłudowie:


  § 1.


  W § 4 pkt l wyrazy: 'Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami' zastępuje się wyrazami: 'Referatu Gospodarki Komunalnej'.


  § 2.


  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Zabłudów.


  § 3.


  Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Zabłudowie w okresie od dnia 14 do 31 grudnia 1998 roku i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


                                                                             


       Przewodniczący Rady Miejskiej


  Jarosław Murawski


   


   


   


   


   

 • Uchwała w sprawie budżetu gminy na 2003 rok

  2004-07-27 00:00:00

  UCHWAŁA NR IV / 33 / 03
  RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE
  z dnia 28 lutego 2003 r

  w sprawie budżetu gminy na 2003 rok

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn.zm / oraz art.48 ust.1, art. 116, art.122, art.124, art.128 ust.2 i art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155, poz.1014 z póź.zm./ - Rada Miejska uchwala co następuje:

  § 1

  Ustala się:
  1. dochody budżetu gminy w wysokości 14.247.279 zł
  - zgodnie z załącznikiem Nr 1

  2. wydatki budżetu gminy w wysokości 14.508.259 zł
  - zgodnie z załącznikiem Nr 2

  3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 1.222.666 zł
  - zgodnie z załącznikiem Nr 3

  4. źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 260.980 zł
  stanowią następujące przychody:
  1) wolne środki - 260.980 zł

  § 2

  Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 r oraz środków na ich realizację
  - zgodnie z załącznikiem Nr 4

  § 3

  Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy
  - zgodnie z załącznikiem Nr 5

  § 4

  Ustala się :
  1/ rezerwę ogólną w kwocie 44.800 zł

  § 5

  Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w kwocie 16.000 zł, oraz wydatki Funduszu
  w kwocie 10.400 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6

  § 6

  Ustala się :
  1. plan przychodów środków specjalnych w kwocie 154.440 zł oraz wydatków w kwocie 164.440 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7

  2. dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 480.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

  § 7

  Dochody w kwocie 121.900 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

  § 8

  Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 9

  § 9

  Ustala się dotacje dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie 46.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10


  § 10

  Upoważnia się Burmistrza do:
  1/ dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
  2/ przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków podległym jednostkom organizacyjnym gminy.

  § 11

  Upoważnia się Burmistrza do :
  1. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,
  2. zaciągania (długu) zobowiązań oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu), załączniku Nr 5 (plan przychodów i rozchodów),

  § 12

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa

  § 13

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Przewodniczący Rady
  mgr Stefan Nikiciuk • Komisja Rewizyjna

  2004-07-27 00:00:00

  Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Zabłudowie powołana dnia 27 listopada 2006 roku.

  Skład Komisji:
  1. Mirosław GALICKI - Przewodniczący
  2. Stanisław ANDREJCZUK - Członek
  3. Andrzej Krzysztof JABŁOŃSKI - Członek
  4. Zofia MIERZWIŃSKA - Członek
  5. Andrzej SAMSONOWICZ - Członek

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-04-20

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-06-24