URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów
woj. podlaskie

strona www

Burmistrz dr Adam Tomanek
Zastepca Burmistrza mgr Wiesław Dąbrowski
Sekretarz Gminy mgr Monika Hankowska
Skarbnik Gminy mgr Jolanta Iwaniuk

 

Urząd Miejski w Zabłudowie jest czynny w: Kontakt

PONIEDZIAŁEK: 700 – 1500 ,

WTOREK: 700 – 1500 ,

ŚRODĘ: 830 – 1630 ,

CZWARTEK: 700 – 1500 ,

PIĄTEK: 700 – 1500

Tel:  (85) 7188-100, 7188-122, 7188-189

Fax:  (85) 7188-100 wew. 44

email:  um@zabludow.pl

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Konto bankowe:                  Podlasko Mazurski Bank Spóldzielczy w Zabłudowie

                                                      54 8099 0004 0000 0101 2000 0110

 

Dane do faktury:  

Nabywca:  Gmina Zabłudów, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

                   NIP 966 177 04 61

Odbiorca:   Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

 

Aktualności

 • Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie

  2004-07-27 00:00:00

  Załącznik Nr 2
  do uchwały Nr XXXVI / 199 / 02
  Rady Miejskiej w Zabłudowie
  z dnia 28 sierpnia 2002 r.


  STATUT ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO
  w Zabłudowie

  I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZESPOLE

  Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie został opracowany na podstawie :
  1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. Nr 16, poz. 95 ).
  2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr. 26, poz. 95 ).
  3. Rozporządzenia MEN z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.
  4. Zarządzenia Nr 33 MEN z dnia 6 października 1992 r. w sprawie ramowego statutu przedszkola publicznego ( Dz. U. Nr 9, poz. 35 )
  5. Zarządzenia MEN w sprawie minimum programowego wychowania przedszkolnego oraz ustaw dopuszczających do użytku programów wychowania przedszkolnego z dnia 11 kwietnia 1992 r. ( M. P. 12/92, poz. 86 ).
  6. Zarządzenia Nr 15 z dnia 25 maja 1993 r. w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej ( Dz. U. Nr 6/93, poz.19)
  7. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 listopada 1992 r. w sprawie zakresu organizacji oraz form opieki zdrowotnej nad uczniami ( Dz. U. 87/92, poz. 441 ).

  § 1

  Zespół Szkolno- Przedszkolny ma swoją siedzibę w Zabłudowie przy ul. Mickiewicza 20 . W skład zespołu wchodzą : Szkoła Podstawowa i Przedszkole.

  § 2

  Organem prowadzącym zespół jest Gmina Zabłudów.

  § 3

  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty z siedzibą w Białymstoku.

  II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

  § 4

  Cykl kształcenia w szkole wynosi 6 lat.
  Do obwodu szkoły przynależą miejscowości zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr V / 24 / 99 z dnia 3 marca 1999 r.

  § 5

  Szkoła realizuje cele i zadania zgodnie z ustawami i innymi aktami prawnymi ,a w szczególności:
  - Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. ze zmianami ).
  - Deklaracja Praw Dziecka
  - Konwencja Praw Dziecka
  Celem edukacji na tym etapie jest :
  a) wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności,
  b) rozbudzenie potrzeb korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury, rozwijanie wrażliwości twórczego myślenia ,zachęcanie uczniów do samokształcenia.
  c) umożliwienie poznania języka i metodologii dziedzin wiedzy,
  d) ułatwianie zrozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swojego miejsca w
  społeczeństwie, przyjmowanie odpowiedzialności za siebie i innych,
  e) ułatwianie uczestnictwa w kulturze,
  f) rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi,
  g) ukształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych, a w tym tło kryzysów okresu dojrzewania i umiejętności ich rozwiązywania.
  Zadaniem szkoły jest:
  a) stworzenie uczniom warunków do zdobywania i utrwalania wiedzy i umiejętności,
  b) zapewnienie uczniom możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej na lekcjach różnych przedmiotów i zajęciach pozalekcyjnych,
  c) kształtowanie postaw dociekliwości i
  refleksyjności,
  d) poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia i profilaktyką zdarzeń, a także patologii społecznej.

  § 6

  Szkoła zapewnia realizację zadań szczegółowych wynikających z Ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:

  § 6.1

  Wspiera rozwój ucznia kształtując jego
  samodzielność intelektualną i umożliwia dokonywanie wyborów edukacyjnych odpowiednio do jego uzdolnień i osiągnięć.

  § 6.2

  Umożliwia pogłębianie wiedzy w zakresie religii wyznawanej przez uczniów poprzez zorganizowanie nauki religii w klasach I- VI.

  § 6.3

  Udzielanie porad psychologicznych i pedagogicznych przez pedagoga szkolnego, wychowawców klas oraz współpracę z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną.

  § 6.4

  Umożliwienie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą na określonych warunkach i uzyskanie świadectwa poszczególnych klas, lub ukończenia szkoły.

  III. SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY

  § 7

  Szkoła sprawuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów, potrzeb środowiskowych oraz obowiązujących ogólnie przepisów
  bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

  § 7.1

  Zadania dydaktyczne realizuje szkoła poprzez:
  1. umożliwienie uczniom wzbogacania wiedzy o języku oraz rozumienia jego budowy i funkcjonowania w celu skutecznego
  komunikowania się z otoczeniem w różnych formach i sytuacjach,
  2. umożliwienie uczniom rozwoju ich talentu i zainteresowań poznawczych, społecznych artystycznych, sportowych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości,
  3. ukazywanie uczniom najważniejszych etapów dziejów człowieka, kręgu kulturowego i Polski,
  4. wdrażanie do respektowania prawa stanowionego,
  5. umożliwienie uczniom uczestnictwa w ważnych wydarzeniach życia społecznego, politycznego oraz ukazywanie praktycznych zastosowań zasad i procedur demokratycznych,
  6. wdrażanie ucznia do posługiwania się technologią informacyjną oraz nowymi możliwościami komunikowania się,
  7. umożliwienie nauczycielom indywidualnego podejścia pedagogicznego do każdego ucznia,
  8. umożliwienie uczniom realizację obowiązku szkolnego.

  § 7.2

  Zadania wychowawcze szkoła realizuje poprzez:
  1. rozwijanie w uczniu dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy dobra i piękna w świecie,
  2. rozwijanie świadomości życiowej użyteczności, zarówno na poszczególnych przedmiotach jak i w całej edukacji tego etapu,
  3. wyrabianie samodzielności w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętne dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolności własnej z wolnością innych,
  4. wyrabianie w uczniach chęci poszukiwania, odkrywania i dążenia na drodze rzetelnej pracy do osiągania wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
  5. zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym,
  6. uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowanie do życia w rodzinie, społeczeństwie lokalnym i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,
  7. przygotowanie ucznia do rozpoznawania wartości moralnych , dokonywania wyborów hierarchizacji wartości oraz zapewnienie możliwości doskonalenia się,
  8. kształtowanie postaw dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umiejętności współdziałania i współtworzenia w szkole wspólnoty uczniów i nauczycieli.

  § 7.3

  Zadania opiekuńcze szkoła realizuje poprzez:
  1. troskę o bezpieczeństwo ucznia podczas zajęć obowiązkowych , nadobowiązkowych , pozalekcyjnych oraz higienę nauki i pracy ( szczegółowe zasady bezpieczeństwa określa regulamin każdej klasopracowni),
  2. opiekę nad uczniem podczas zajęć poza terenem szkoły,
  3. pełnienie dyżurów nauczycielskich podczas przerw międzylekcyjnych według harmonogramu ustalonego przez dyrektora.

  § 7.4

  Szkoła sprawuje opiekę indywidualną nad niektórymi uczniami, bądź grupami uczniów, a zwłaszcza nad:
  1. uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów : ruchu, słuchu, wzroku,
  2. uczniami dojeżdżającymi bądź dowożonymi, uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki stałej, doraźnej bądź pomocy materialnej.

  § 8

  Program wychowawczy szkoły zawierający główne cele i zadania szkoły uchwala Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, tworząc jako odrębny dokument.

  IV. ZASADY PROMOCJI I SYSTEM OCENIANIA

  § 9

  Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań
  edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania ocen.

  § 10

  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :
  1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
  2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  3. motywowanie ucznia do dalszej pracy,
  4. dostarczenie rodzicom( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o posępach , trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

  § 11

  Rok szkolny dzieli się na dwa okresy :
  I okres - od l września do 31 stycznia
  n okres - od l lutego do końca roku szkolnego.

  § 11.1

  1. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne ( okresowe), ustala się w stopniu wg następującej skali:
  - stopień celujący - 6
  - stopień bardzo dobry - 5
  - stopień dobry - 4
  - stopień dostateczny - 3
  - stopień dopuszczający - 2
  - stopień niedostateczny - 1
  2. Oceny bieżące przedmiotowe śródsemestralne w klasach IV – VI ustala się w stopniu od 1 do 6 i obejmują one:
  a) sprawdziany wiadomości i umiejętności,
  b) samodzielność ucznia w wykonywaniu zadań edukacyjnych,
  c) prace dodatkowe,
  d) osobiste zaangażowanie ucznia w proces uczenia się.
  3. Szczegółowe kryteria oceny przedmiotowej uwzględniające poziom nauczania opracowuje nauczyciel przedmiotu,
  4. Warunki i terminy poprawy sprawdzianów wiedzy i umiejętności oraz zasady oceniania prac domowych, nie przygotowanie do lekcji, brak zeszytów ćwiczeń, zeszytów przedmiotowych, stroju gimnastycznego itd. ustala nauczyciel przedmiotu.
  5. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.
  6. Ocena z zachowania śródroczna i końcoworoczna w klasach IV-VI otrzymuje brzmienie: wzorowe dobre poprawne nieodpowiednie.
  7. Szczegółowe zasady otrzymywania poszczególnych ocen z zachowania określone są w „Wewnątrzszkolnym systemie oceniania uczniów w Szkole Podstawowej „.

  § 11.2

  1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.
  2. Ocenianie w klasach I-III ma charakter ciągły , odbywa się na bieżąco w klasie podczas obserwacji wielokierunkowej działalności ucznia.
  3. Nauczyciel dokonuje oceny na podstawie teczki ceny opisowej ucznia.

  § 11.3

  Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów sprawdzających
  określa „Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów w Szkole Podstawowej „.

  § 12

  Zasady promowania uczniów do klasy programowo wyższej i ukończenia szkoły określa
  „Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Szkoły Podstawowej „.

  § 13

  Uczeń kończy szkołę jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

  V. ORGANY SZKOŁY

  § 14

  Organami szkoły są;
  1. dyrektor szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
  4. Samorząd Uczniowski

  § 14.1

  Funkcję dyrektora powierza i odwołuje organ prowadzący.

  § 14.2

  Dyrektorem szkoły może być nauczyciel spełniający warunki określone w Ustawie o systemie oświaty.

  § 14.3

  Dyrektor szkoły sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole, a także jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w szkole pracowników.

  § 14.4

  Dyrektor współdziała z organami samorządu gminnego, realizuje jego zalecenia i wnioski w zakresie i na zasadach określonych ustawą.

  § 14.5

  Dyrektor szkoły w wykonywaniu zadań współpracuje z pozostałymi organami oraz rodzicami.

  § 14.6

  Dyrektor szkoły w szczególności :
  1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
  3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,
  5. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, gospodarcza i finansową obsługę szkoły.

  § 15

  Dyrektor szkoły :
  1. zatrudnia, bądź zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
  2. powierza funkcje kierownicze w szkole po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
  3. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym
  pracownikom szkoły,
  4. występuje z wnioskiem po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,
  5. prowadzi nadzór pedagogiczny i przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski ze sprawowanego nadzoru.

  § 16

  Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań dydaktycznych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

  § 16.1

  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy zatrudnieni nauczyciele.

  § 16.2

  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

  § 16.3

  Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
  1. podejmowanie uchwał bądź wyrażanie opinii,
  Do podjęcia uchwały niezbędne jest quorum w postaci przynajmniej połowy członków rady oraz ich przyjęcie zwykłą większością głosów. Uchwały powinny mieć postać aktu prawnego, a fakt ich podjęcia oraz potwierdzenie wymogów dla ich ważności odnotowany w protokole z posiedzenia Rady,
  2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  3. zatwierdzanie planów szkoły,
  4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.

  § 16.4

  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  2. projekt planu finansowego szkoły,
  3. wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  4. propozycje dyrektora szkoły w sprawie podziału stałych etatów i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

  § 16.5

  Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu szkoły oraz jego zmiany.

  § 16.6

  Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwał dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

  § 17

  W szkole może działać Rada Szkoły. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Szkoły określają odrębne przepisy.

  § 18

  W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

  § 18.1

  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa m.in. zasady tworzenia tego organu i nie może on być sprzeczny ze Statutem szkoły.

  § 18.2

  Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej lub dyrektora szkoły z wnioskiem i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

  § 18.3

  Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.

  § 18.4

  Rodzice mają prawo do:
  1. uzyskiwania od dyrektora i wychowawców klas informacji o zadaniach szkoły oraz zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie podczas zebrań ogól-noszkolnych i klasowych,
  2. zapoznania się z przepisami dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz sposobu i zasad przeprowadzania egzaminów sprawdzających oraz egzaminu pro orientującego po ukończeniu kształcenia w szkole,
  3. w każdym czasie mogą uzyskać ustną lub sporządzona na piśmie rzetelna informację na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
  4. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

  § 18.5

  W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze będą organizowane stałe spotkania z rodzicami - nie rzadziej niż raz na pół roku.

  § 19

  W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem'.

  § 19.1

  Samorząd tworzą wszyscy uczniowie.

  § 19.2

  Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

  § 19.3

  Organ samorządu uchwala regulamin działalności, który nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego Statutu.

  § 19.4

  Do zadań samorządu należy:
  1. przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów ,spełnianie wobec tych rzecz-nictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej,
  2. współdziałanie z władzami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki oraz współdziałania w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form zajęć pozalekcyjnych.
  3. dbanie o mienie szkoły,
  4. organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce,
  5. rozstrzyganie sporów miedzy uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej,
  6. dbanie- w całokształcie swojej działalności - o dobre imię i honor szkoły.

  § 19.5

  Samorząd Uczniowski jest uprawniony do :
  1. przedstawiania Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów,
  2. przedstawianie propozycji do planu wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i praw uczniów,
  3. wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży,
  4. udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej,
  5. wydawanie gazetek szkolnych , prowadzenia kroniki,
  6. zgłaszanie kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz prawo wnoszenia uwag do opinii władz szkoły o uczniach.

  § 19.6

  Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły , a w szczególności dotyczące podstawowych praw uczniów takich jak :
  1. prawo do zapoznania się z wymaganiami poziomu koniecznego , podstawowego, dopełniającego i wykraczającego, oceną przedmiotową, oceną z zachowania oraz całym wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
  2. prawo do organizowania życia szkolnego ,umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym ,a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych potrzeb,
  3. prawo organizowania działalności kulturalnej ,oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
  4. prawo do opiniowania pracy nauczyciela przystępującego do oceny własnej pracy zawodowej,
  5. prawo do samodzielności w wykonywaniu zadań edukacyjnych i badania własnej ewaluacji.

  § 19.7

  Dyrektor zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na każdy wniosek samorządu w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

  VI. ORGANIZACJA SZKOŁY

  § 20

  Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

  § 20.1

  Liczbę uczniów w oddziale ustala się w każdym roku przy uwzględnieniu planu organizacyjnego szkoły po konsultacji z organem prowadzącym.

  § 21

  Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

  § 22

  W szkole istnieje świetlica szkolna z dożywianiem , na zasadach określonych przepisami o funkcjonowaniu świetlic szkolnych.

  § 23

  Szkoła tworzy bibliotekę szkolną.

  § 23.1

  Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno- wychowawczych, doskonaleniu wiedzy pracy nauczyciela , popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

  § 23.2

  Z biblioteki mogą korzystać uczniowie , nauczyciele i inni pracownicy szkoły ,rodzice , poprzez założenie karty bibliotecznej.

  § 23.3

  Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:
  1. gromadzenie i opracowanie zbiorów,
  2. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich przez bibliotekarza,
  3. prowadzenie przysposobienia czytelnicze - informacyjnego.

  § 23.4

  Godziny pracy biblioteki szkolnej powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć i po ich zakończeniu.

  § 24

  1. Szczegółową organizację nauczania , wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawach ramowych planów nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku , zatwierdzony przez organ prowadzący.
  2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności:
  liczbę pracowników szkoły , w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
  ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
  prowadzący.

  § 25

  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony i higieny pracy , ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych , obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

  § 26

  W szkole mogą być tworzone oddziały roku zerowego dla dzieci w wieku 6 lat.

  § 27

  W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora Jeżeli liczba oddziałów liczy co najmniej 12 Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.

  VII. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

  § 28

  W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych , ekonomicznych i obsługowych

  § 29

  Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

  § 30

  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

  § 31

  1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespól, którego zadaniem jest ustalanie zestawów programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowania w miarę potrzeb.
  2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze , zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe.
  3. Pracą zespołów kieruje lider powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

  § 32

  Nauczyciel winien być bezstronny i obiektywny w ocenie uczniów oraz sprawiedliwie traktować wszystkich uczniów.

  § 33
  1. Oddziałem klasowym opiekuje się nauczyciel wychowawca.
  2. Do zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

  § 34

  Wychowawca realizuje zadania przyjęte w „Programie wychowawczym szkoły'.

  § 35

  Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej:
  - dyrektora
  - wicedyrektora
  - Wojewódzkiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  - pedagoga.

  § 36

  Bibliotekarz podlega dyrektorowi szkoły , a jego zadania określa szczegółowy zakres obowiązków i praw.

  § 36.1

  Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:
  1. udostępnianie zbiorów,
  2. udzielanie informacji bibliotecznych,
  3. rozmowy z czytelnikami o książkach , prowadzenie poradnictwa w wyborze książek,
  4. informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa klasy.

  § 37

  W szkole tworzy się stanowisko pedagoga szkolnego .Szczegółowy zakres obowiązków i praw określa „przydział czynności'.

  § 38

  W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora.

  § 38.1

  Do kompetencji wicedyrektora należy:
  1. prowadzenie wewnątrzszkolnego nadzoru pedagogicznego,
  2. organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
  3. sporządzanie rozkładu zajęć,
  4. kontrola dokumentacji pedagogicznej nauczyciela,
  5. organizacja uroczystości państwowych, szkolnych i apeli,
  6. kierowanie pracą liderów zespołów przedmiotowych,
  7. kontrolowanie pracy organizacji uczniowskich.

  § 39

  Do kompetencji pracowników administracyjno- obsługowych należy:
  1. sprawne załatwianie wszelkich spraw w zakresie kompetencji
  2. sprawny obieg dokumentów,
  3. prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych,
  4. prawidłowe prowadzenie obiegu dokumentacji szkolnej oraz archiwum,
  5. dbanie o stan higieniczno-sanitarny szkoły i obejścia szkolnego.

  VIII. UCZNIOWIE SZKOŁY

  § 40

  Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie przyjmowania uczniów do szkoły.

  § 41

  Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończyło 7 lat i nie odroczono mu obowiązku szkolnego , a także dziecko w stosunku do którego wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły , do ukończenia klasy programowo najwyższej nie dłużej niż do 18 roku życia.

  § 42

  Uczeń ma prawo do :
  1. właściwie zorganizowanego kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,
  3. korzystanie z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
  4. życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  5. swobody wyrażania myśli i przekonań , w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeżeli nie narusza tym dobra innych ludzi,
  6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  7. sprawiedliwej, obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
  8. pomocy w przypadku trudności w nauce,
  9. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego podczas zajęć pozalekcyjnych,
  10. wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.

  § 43

  Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza dotyczących:
  1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
  2. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów , nauczycieli i innych
  pracowników szkoły,
  3. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
  4. dbałość o wspólne dobro, ład i porządek,

  § 43.1

  Uczeń może być nagradzany za :
  1. rzetelną naukę,
  2. wzorową postawę,
  3. wybitne osiągnięcia.
  Nagrodą może być:
  1. świadectwo z wyróżnieniem,
  2. nagroda książkowa lub inna nagroda rzeczowa,
  3. pochwała dyrektora szkoły udzielona publicznie wobec wszystkich uczniów,
  4. list pochwalny dla rodziców,
  5. pochwalą wychowawcy klasy,
  6. anulowaniem poprzednio wymierzonej kary.

  § 43.2

  Uczeń może być ukarany za :
  1. nieprzestrzeganie zapisów statutowych,
  2. uchybienia w normach współżycia w stosunku do innych ludzi,
  3. nieusprawiedliwione opuszczenie zajęć,
  4. niszczenie mienia szkoły.
  5. palenie tytoniu , picie alkoholu , używanie narkotyków
  Karą jest :
  1. upomnienie ustne wychowawcy klasy,
  2. upomnienie lub nagana ustna dyrektora szkoły,
  3. upomnienie lub nagana dyrektora szkoły z wpisaniem do arkusza ocen,
  4. przeniesienie do równoległej klasy w szkole,
  5. przeniesienie do innej szkoły przez Kuratora Oświaty na wniosek dyrektora szkoły.

  § 44

  1. Przed wymierzeniem kary uczeń powinien być wysłuchany .
  2. Uczeń ma prawo wnieść odwołanie od kary wymierzonej przez wychowawcę klasy do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dary jej wymierzenia .
  3. Dyrektor może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska on poręczenie Samorządu Uczniowskiego lub wychowawcy .
  4. Uczeń ma prawo wnieść odwołanie od kary wymierzonej przez dyrektora do Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od daty ukarania.
  5. Prawo do odwołania przysługuje również rodzicom( opiekunom ) ucznia.

  IX. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

  § 45

  Przedszkole realizuje cele zawarte w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie , a w szczególności:
  1. Wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez:
  a) dostarczanie treści programowych w zależności od wieku i poziomu rozwojowego dziecka, aktywizuje procesy poznawcze,
  b) organizuje sytuacje sprzyjające nawiązywaniu przez dziecko kontaktów społecznych i przyrodniczych ,
  c) realizuje dążenia dziecka do wypowiedzenia siebie w twórczości plastycznej, muzycznej i ruchowej.

  § 45.1

  Przedszkole realizuje zadania wynikające z ustawy, a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w zakresie:
  1. Udzielania dzieciom pomocy pedagogicznej poprzez:
  a) prowadzenie systematycznej i wszechstronnej pracy wyrównawczej,
  b) informowanie na bieżąco rodziców o postępach dzieci w ich trudnościach rozwojowych,
  c) organizowanie zajęć otwartych z udziałem rodziców,
  d) udział rodziców w pogadankach pedagogicznych oraz udostępnienie literatury podnoszącej poziom kultury pedagogicznej.
  e) zachęcanie rodziców do udziału w różnych formach pracy przedszkola z dziećmi.
  2.Udzielanie dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

  § 45.2

  Przedszkole realizuje wybrany przez siebie program wychowania przedszkolnego z zestawu programów dopuszczonych do użytku z zależności od wieku dzieci , potrzeb i możliwości z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny :
  a) wychowanie i opiekę w czasie pobytu w przedszkolu reguluje ramowy rozkład dnia,
  b) przedszkole zapewnia opiekę w czasie zajęć również poza teren przedszkola ,
  c) dzieci są ubezpieczone za zgoda rodziców ,
  d) do przedszkola dzieci powinny być przyprowadzane przez rodziców lub osoby legitymujące się upoważnieniem od rodziców.

  X. ORGANY PRZEDSZKOLA

  § 46

  1. Organami przedszkola są:
  a) dyrektor przedszkola, który:
  - kieruje bieżącą działalnością wychowawczo – dydaktyczną przedszkola,
  - reprezentuje placówkę na zewnątrz,
  - sprawuje nadzór pedagogiczny,
  - sprawuje opiekę nad dziećmi stwarzającymi im warunki harmonijnego rozwoju,
  - dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie,
  - organizuje gospodarczą obsługę przedszkola ,
  - jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycielek oraz innych pracowników nie będących nauczycielami.
  b) Rada Rodziców:
  - ustala regulamin swojej działalności,
  - może występować do dyrektora przedszkola z wnioskiem i opiniami dotyczącymi spraw przedszkola,
  - gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł ,
  - zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
  2. Organy przedszkola współdziałają ze sobą , na bieżąco wymieniają informacje o podejmowanych i planowanych decyzjach i działaniach.

  § 47

  Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą.
  1. Rodzice maja prawo do:
  a) znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i planów miesięcznych,
  b) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego wychowania i rozwoju,
  c) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór opinii na temat pracy przedszkola.
  2. Spotkania z rodzicami w celach dyskusji na tematy wychowawcze oraz wymiany informacji i dyskusji: organizowanie w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał

  XI . ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

  § 48

  1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok w wyjątkiem przerw ustalonych przez Gminę.
  2. Dzienny czas pracy przedszkola ustala Gmina w porozumieniu z dyrektorem i Radą Rodziców, z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstawy programowej oraz potrzeb środowiska :
  - oddział 3-5 latków – 10 godzin dziennie
  3. Terminy przerwy urlopowej ustala Gmina na wniosek dyrektora przedszkola w porozumieniu z rodzicami.
  4. Wychowankowie korzystają z 3 posiłków :
  a) koszt wyżywienia łącznie z kosztami przygotowania posiłków ponoszą rodzice,
  b) wysokość i zasady wnoszenia opłat, zwolnienia z opłat stosowanie ulg ustala Rada Gminy w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.
  c) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej dłużej niż 3 dni rodzicom przysługuje zwrot wpłaty w wysokości 1/23 miesięcznej opłaty za wyżywienie.

  § 49

  1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany najpóźniej do 30 kwietnia przez dyrektora przedszkola.
  2. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
  3. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:
  a) czas pracy przedszkola,
  b) liczbę pracowników pedagogicznych i obsługi,
  c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez Gminę.

  § 50

  Zasady rekrutacji :
  1. Do przedszkola przyjmuje się dzieci w wieku 3-4-5 lat.
  2. Dopuszcza się przyjmowanie do przedszkola dzieci młodszych w zbliżonym wieku na podstawie kart zgłoszeń złożonych do końca kwietnia.
  3. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne.
  4. W przypadku , gdy liczba zgłoszonych dzieci nie przekracza liczby miejsc , przyjęć dokonuje dyrektor ,. W takim przypadku możliwe jest również przyjmowanie dzieci zgłoszonych w ciągu roku szkolnego.
  5. W przypadku , gdy liczba zgłoszonych dzieci przekracza liczbę miejsc o przyjęciu decyduje komisja społeczna wyłoniona przez Gminę , zgodnie z odrębnymi przepisami.
  6. O skreśleniu dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola decyduje dyrektor w przypadku:
  a) miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu,
  b) nieregularnej odpłatności za pobyt w przedszkolu za ostatnie dwa miesiące.

  § 51

  Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział.

  § 51.1

  1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.
  2. Jeżeli do przedszkola uczęszczają dzieci niepełnosprawne liczba wychowanków nie powinna przekraczać 15 w tym 2-3 niepełnosprawnych.
  3. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej określającej ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

  § 52

  1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowawczego w przedszkolu, albo programu autorskiego opracowanego przez nauczycieli w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.
  2. Organizację przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z nauczycielami z uwzględnieniem wymagań zdrowia oraz higieny pracy i oczekiwań rodziców.

  § 52.1

  Do realizacji celów statutowych przedszkola zapewnia się:
  - pomieszczenia: dwie sale do zajęć i zabaw, szatnię , sanitariaty, zaplecze gospodarcze, zmywalnię,
  - teren przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem.

  XII. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

  § 53

  1. W przedszkolu zatrudnia się :
  a) dwie nauczycielki,
  b) jednego pracownika obsługi,
  2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pracowników obsługi określają odrębne przepisy.
  3. Liczbę pracowników ustala Gmina.

  § 54

  1. Nauczyciele prowadzą prace opiekuńczo – wychowawczo- dydaktyczna , są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.
  2. Nauczyciel odpowiedzialny jest za:
  a) życie , zdrowie , bezpieczeństwo dzieci i zobowiązuje się do:
  - wnikliwej i systematycznej kontroli stanu technicznego wszelkich urządzeń,
  - znajomości i bezwzględnego przestrzegania wszelkich przepisów bezpieczeństwa w czasie organizowanych zajęć,
  - wyczerpującego realizowania treści programowych z zakresu wychowania zdrowotnego,
  b) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności , zainteresowań poprzez:
  - dostosowanie prowadzonych form i metod pracy wychowawczo-dydaktycznej do stopnia rozwoju i możliwości dziecka,
  - organizowanie kącików zainteresowań,
  - udostępnianie dzieciom literatury i prasy dziecięcej,
  - kształtowanie i rozwijanie otwartości wobec siebie i innych ludzi ,wobec świata i życia,
  c) jakość swojej pracy wychowawczo- dydaktycznej :
  - systematycznego doskonalenia warsztatu pracy,
  - udziału w organizowanych formach doskonalenia zawodowego i samokształcenia,
  - udziału w doskonaleniu pracy innych nauczycieli
  3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczna zgodnie z odrębnymi przepisami .
  4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek, osób, instytucji oświatowych.
  5. Nauczyciel otacza indywidualna opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje stały kontakt z rodzicami w celu:
  a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
  b) ustalenia form pomocy w oddziałach wychowawczych wobec dzieci,
  c) włączania ich w działalność przedszkola.

  XIII. WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

  § 55

  1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3,4,5 lat. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci 2,5 letnich.
  2. Zasady rekrutacji omówiono szczegółowo w § 50.

  § 56

  Dziecko w przedszkolu ma prawo do samorealizacji zgodnie z Deklaracją Praw Dziecka poprzez:
  a) właściwie zorganizowany proces opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczny zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
  b) ochronie przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej.
  c) życzliwe i podmiotowe traktowanie w procesie wychowawczo- dydaktycznym.

  XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 57

  Zespół Szkolno-Przedszkolny używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

  § 58

  Zespół Szkolno-Przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

  § 59

  Zasady prowadzenie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy

  § 60

  Projekt zmiany Statutu przygotowuje Rada Pedagogiczna.
  Projekt Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 28 maja 2002 r.

 • Informacje ogólne

  2004-07-27 00:00:00

  ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
  w Zabłudowie
  ul. Mickiewicza 20
  16-060 Zabłudów
  tel./fax (0-85) 7188-020

  DYREKTOR
  Krystyna Zwada

  WICEDYREKTOR
  Helena Kalinowska

  NAUCZYCIELE SZKOŁY
  Nell Buczyńska
  Bożena Dola
  Agnieszka Dołęgiewicz
  Lidia Gabrylewska
  Sylwia Horosz
  Małgorzata Kasperowicz
  Ewa Kazimierczuk
  Krystyna Korczak
  Agnieszka Ledzińska
  Renata Lulewicz
  Joanna Łajewska
  Anna Matjaszuk
  Edyta Murawska
  Jan Omelianowicz
  Anna Petelska
  Krystyna Pieńczak
  Krystyna Puczyńska
  Alicja Regucka
  Marta Rogucka
  Bożena Rzepniewska
  Marek Hyjek
  Teresa Sakowska
  Alicja Sochoń
  Anna Stryjska
  Helena Tomaszewska
  Turewska-Plewa Anna
  Barbara Turowska
  Zofia Ugolik
  Barbara Wasilewska
  Anna Zdanowicz
  Artur Zieniewicz

  OBSŁUGA SZKOŁY
  Grażyna Wiszniewska - starszy księgowy
  Teresa Tarnogrodzka - księgowa
  Hieronima Hermanowska - kasjer
  Małgorzata Kozłowska - sekretarz szkoły
  Andrzej Kalinowski
  Lidia Pietruczuk
  Genowefa Władzielczuk
  Barbara Dąbrowska
  Cecylia Wróblewska

  NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA
  Ludmiła Podłaszczuk
  Wiesława Teofilewicz
  Bożena Filończuk

  OBSŁUGA PRZEDSZKOLA
  Danuta Matczuk

 • Przyjmowanie interesantów przez burmistrza Zabłudowa i przewodniczącego Rady Miejskiej w Zabłudowie

  2004-07-27 00:00:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-04-20

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-06-24