URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów
woj. podlaskie

strona www

Burmistrz dr Adam Tomanek
Zastepca Burmistrza mgr Wiesław Dąbrowski
Sekretarz Gminy mgr Monika Hankowska
Skarbnik Gminy mgr Jolanta Iwaniuk

 

Urząd Miejski w Zabłudowie jest czynny w: Kontakt

PONIEDZIAŁEK: 700 – 1500 ,

WTOREK: 700 – 1500 ,

ŚRODĘ: 830 – 1630 ,

CZWARTEK: 700 – 1500 ,

PIĄTEK: 700 – 1500

Tel:  (85) 7188-100, 7188-122, 7188-189

Fax:  (85) 7188-100 wew. 44

email:  um@zabludow.pl

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Konto bankowe:                  Podlasko Mazurski Bank Spóldzielczy w Zabłudowie

                                                      54 8099 0004 0000 0101 2000 0110

 

Dane do faktury:  

Nabywca:  Gmina Zabłudów, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

                   NIP 966 177 04 61

Odbiorca:   Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

 

Aktualności

 • Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej

  2004-07-27 00:00:00

  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie wydany na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 roku Nr 13 poz. 123 ) i po zasięgnięciu opinii Organizatora.

  § 1

  1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zwana dalej Biblioteką Samorządową Instytucją Kultury, wpisaną pod poz. 2 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Zabłudów jako Organizatora.
  2. Biblioteka posiada osobowość prawną.

  § 2

  Jednostkami terenowymi Biblioteki są:
  a) Filia Biblioteczna w Dojlidach Górnych
  b) Filia Biblioteczna w Rafałówce
  c) Filia Biblioteczna w Rybołach

  § 3

  1. Biblioteką zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor.
  2. Dyrektora Biblioteki powołuje Organizator.

  § 4

  Jednostkami terenowymi bibliotek kierują wyznaczeni przez Dyrektora pracownicy.

  § 5

  Traci moc Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie stanowiący załącznik do uchwały Nr XXII / 127 / 92 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 13 sierpnia 1992 roku w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie.

  § 6

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2002 r.

 • Uchwała Nr XXXVI / 199 / 02 ( Zespół Szkolno - Przedszkolny )

  2004-07-27 00:00:00

  UCHWAŁA Nr XXXVI / 199 / 02
  Rady Miejskiej w Zabłudowie
  z dnia 28 sierpnia 2002 r.

  w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie.


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 230, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 ) oraz art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U.z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz.153, Nr 41, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 410, poz. 362 ) uchwala, co następuje:

  § 1

  1. Z dniem 1 września 2002 r. zakłada się zespół o nazwie : Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie zwany dalej „Zespołem”.
  2. Akt założycielski Zespołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Nadaje się statut Zespołu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Zabłudowie.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Przewodniczący Rady
  Jarosław Murawski

 • Akt Założycielski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie

  2004-07-27 00:00:00

  Załącznik Nr 1
  do uchwały Nr XXXVI / 199 / 02
  Rady Miejskiej w Zabłudowie
  z dnia 28 sierpnia 2002 r.

  AKT ZAŁOŻYCIELSKI
  ZESPOŁY SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
  w ZABŁUDOWIE


  Na podstawie art. 62, ust.1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz.153, Nr 41, poz.943; z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz.1126; z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz.1268, Nr 122, poz.1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz.1615 oraz z 2002 r. Nr 410, poz.362)

  § 1

  zakłada się z dniem 1 września 2002 r. zespół o nazwie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie
  z siedzibą w Zabłudowie ul. Mickiewicza 20 zwany dalej „Zespołem”.

  § 2

  W skład Zespołu wchodzą:
  1) Szkoła Podstawowa w Zabłudowie
  2) Przedszkole w Zabłudowie

  § 3

  Organizację i zasady funkcjonowania Zespołu określa statut.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-04-20

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-06-24