URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów
woj. podlaskie

strona www

Urząd Miejski w Zabłudowie jest czynny w:Kontakt

PONIEDZIAŁEK: 700 – 1500 ,

WTOREK: 700 – 1500 ,

ŚRODĘ: 830 – 1630 ,

CZWARTEK: 700 – 1500 ,

PIĄTEK: 700 – 1500

Tel:  (85) 7188-100, 7188-122, 7188-189

Fax:  (85) 7188-100 wew. 44

email:  um@zabludow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Konto bankowe:                  Podlasko Mazurski Bank Spóldzielczy w Zabłudowie

                                                      54 8099 0004 0000 0101 2000 0110

Aktualności

 • Przyjmowanie interesantów przez burmistrza Zabłudowa i przewodniczącego Rady Miejskiej w Zabłudowie

  2004-07-27 00:00:00

 • Informacje ogólne

  2004-07-27 00:00:00

  Burmistrzem Zabłudowa jest Pan Adam Tomanek.
  Został wybrany w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję.

 • Zadania i kompetencje

  2004-07-27 00:00:00

  Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy:
  1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Miejskim.
  2. Reprezentowanie Gminy i jej Urzędu na zewnątrz.
  3. Przedkładanie projektów uchwał Radzie Miejskiej.
  4. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
  5. Podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji Urzędu Miejskiego, podpisywanie pism i innych dokumentów wychodzących na zewnątrz Urzędu.
  6. Podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego.
  Czynność ta wymaga zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady Miejskiej.
  7. Nadzorowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i samorządowej w ramach gminy i pozostawanie w kontakcie z terenowymi organami tych administracji.
  8. Upoważnianie pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu Burmistrza decyzji, o których mowa w pkt. 4.
  9. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
  10. Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu.
  11. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między stanowiskami pracy.
  12. Ogłaszanie budżetu.
  13. Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy.
  14. Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof.
  15. Przedkładanie Wojewodzie i RIO uchwał Rady Miejskiej.
  16. Wydawanie opinii o pracownikach na żądanie jednostek zewnętrznych.
  17. Składanie Radzie Miejskiej okresowych sprawozdań z realizacji z realizacji zadań i budżetu.
  18. Nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych organów gminy, Urzędu Miejskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych i administracyjnych.
  19. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców.
  20. Pracą Urzędu kieruje Burmistrz przy pomocy swojego zastępcy i sekretarza gminy.

 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

  2004-07-27 00:00:00

  ZARZĄDZENIE Nr IV / 62 / 03
  Burmistrza Zabłudowa
  z dnia 30 września 2003 roku

  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.


  Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

  § 1

  Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zabłudowie stanowiący załącznik do zarządzenia.

  § 2

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 15 października 2003 roku.


  Burmistrz Zabłudowa
  Mieczysław Ładny


  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
  Urzędu Miejskiego w Zabłudowie

  Część I. Postanowienia ogólne

  § 1.

  Regulamin organizacyjny określa szczegółową organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego.

  § 2.

  Urząd Miejski zwany dalej „Urzędem” realizuje zadania:
  1. Własne gminy wynikające z ustaw oraz statutu gminy i niniejszego regulaminu.
  2. Zlecone z zakresu administracji rządowej.
  3. Powierzone zgodnie z zawartymi porozumieniami.
  4. Inne – wynikające z ustaw szczególnych, uchwał organów gminy.

  § 3.

  Siedzibą urzędu jest miasto Zabłudów.

  Część II. Zasady kierowania urzędem

  § 4.

  Kierownikiem urzędu jest burmistrz, który jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.
  1. Do obowiązków burmistrza w szczególności należy:
  1/ Reprezentowanie gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących gminy;
  2/ Nadzorowanie realizacji budżetu i przedstawienie sprawozdań z jego wykonania;
  3/ Wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej;
  4/ Udzielanie upoważnień pracownikom urzędu do wydawania decyzji administracyjnej w jego imieniu;
  5/ Podejmowanie czynności w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego;
  6/ Nawiązywanie stosunków pracy z pracownikami samorządowymi zatrudnianych na podstawie wyboru, powołania, mianowania i umowy o pracę;
  7/ Wydawanie zarządzeń dotyczących działalności urzędu;
  8/ Sprawowanie funkcji szefa obrony cywilnej.
  3. Burmistrz nadzoruje pracę wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.

  § 5.

  Zastępca burmistrza wykonuje zadania burmistrza w czasie jego nieobecności i kieruje referatem gospodarki komunalnej.

  § 6.

  1. Sekretarz gminy wykonuje wyznaczone przez burmistrza zadania w zakresie:
  1/ Rozwiązywania problemów wynikających z zadań gminy;
  2/ Opracowanie zakresów czynności dla kierowników referatów;
  3/ Przygotowywanie projektów aktów prawnych;
  4/ Zapewnienie sprawnej obsługi i terminowego załatwiania spraw;
  5/ Sprawowanie kontroli dyscypliny pracy;
  6/ Zapewnia obsługę prawną urzędu;
  7/ Kieruje referatem organizacyjnym.

  § 7.

  Burmistrz może powierzyć prowadzenie spraw gminy w swoim imieniu sekretarzowi gminy.

  § 8.

  1. Skarbnik gminy wykonuje wyznaczone przez burmistrza zadania w zakresie:
  1/ Przygotowuje szczegółowy projekt budżetu oraz sprawozdanie z jego realizacji;
  2/ Sprawuje kontrolę wewnętrzną w zakresie prawidłowej realizacji budżetu gminy;
  3/ Dokonuje analizy budżetu i bieżąco informuje burmistrza o jego realizacji;
  4/ Sprawuje kontrolę nad wykonywaniem budżetu przez jednostki organizacyjne gminy;
  5/ Kieruje referatem finansowym.

  Część III. Struktura organizacyjna urzędu

  § 9.

  W skład urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. Referat Organizacyjny.
  2. Referat Planowania i Finansów.
  3. Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.
  4. Referat Gospodarki Komunalnej.
  5. Referat Spraw Obywatelskich.
  6. Urząd Stanu Cywilnego.
  7. Gminne Centrum Reagowania.

  § 10.

  1. Referatem Organizacyjnym kieruje Sekretarz Gminy.
  2. Referatem Planowania i Finansów kieruje Skarbnik Gminy.
  3. Referatem Gospodarki Komunalnej kieruje kierownik, który jest jednocześnie zastępcą burmistrza.
  4. Referatem Rolnictwa i Gospodarki Gruntami kieruje kierownik.
  5. Referatem Spraw Obywatelskich kieruje kierownik, który jest równocześnie kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
  6. Gminnym Centrum Reagowania kieruje Szef Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego – Zastępca Burmistrza.

  § 11.

  1. Na wniosek kierownika referatu burmistrz dokonuje podziału czynności pomiędzy
  pracownikami, kierując się względami racjonalnej organizacji pracy.
  2. Kierownika referatu w czasie jego długotrwałej nieobecności zastępuje osoba wyznaczona przez burmistrza.
  3. Burmistrz może upoważnić kierowników referatów, a na ich wniosek pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej.

  Część IV. Zakres działania komórek organizacyjnych.

  § 12.

  Do wspólnych zadań referatów urzędu należy:
  1. Przygotowywanie projektów uchwał wnoszonych pod obrady Rady.
  2. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych.
  3. Wykonywanie uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza.
  4. Współdziałanie w zakresie wykonywania zadań z innymi referatami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy i organami administracji rządowej.
  5. Rozpatrywanie skarg i wniosków według właściwości.
  6. Prowadzenie zbioru przepisów dotyczących zadań referatu.
  7. Uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
  8. Realizacji ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie spraw własnych, zleconych i powierzonych.

  § 13.

  Do zakresu działanie Referatu Organizacyjnego należy:
  1.Zapewnienie właściwej organizacji pracy oraz sprawnego funkcjonowania Urzędu.
  2. Przygotowywanie aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu.
  3. Właściwa organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców miasta oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
  4. Wykonywanie zadań związanych z wyborami, referendami.
  5. Zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na posiedzenia Rady.
  6. Obsługa Rady, jej komisji, radnych.
  7. Prowadzenie spraw związanych z obsługą jednostek pomocniczych (samorządów miast i wsi).
  8. Wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników do sądów.
  9. Prowadzenie spraw kadrowych.
  10. Prowadzenie akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych MGOK, Biblioteki, MGOPS, dyrektorów szkół, kierowników OSP.
  11. Organizowanie różnych form szkolenia zawodowego i dokształcanie pracowników.
  12. Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
  13. Prowadzenie spraw emerytalno-rentowych
  14. Przygotowanie projektów planów urlopów wypoczynkowych.
  15. Przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy.
  16. Prowadzenie spraw ZFŚS.
  17. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli.
  18. Określenie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych.
  19. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.
  20. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
  21. Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych oraz kontrolowanie akcji zbiórkowej.
  22. Rejestracja poborowych.
  23. Udział w przygotowaniach poboru.
  24. Planowanie i realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej.
  25. Prowadzenie kancelarii tajnej.
  26. Prowadzenie akcji kurierskiej.
  27. Współpraca z klubami sportowymi i nadzór nad ich działalnością.
  28. Zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i p.poż.
  29. Prowadzenie spraw OSP.
  30. Prowadzenie sekretariatu Burmistrza.
  31. Prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych.
  32. Prowadzenie i kompletowanie zbioru akt prawnych.
  33. Realizacja zadań związanych z zapewnieniem opieki zdrowotnej mieszkańców gminy.
  34. Prowadzenie archiwum zakładowego.
  Przy znakowaniu referat używa symbolu „Or.”

  § 14.

  Do zakresu działania Referatu Planowania i Finansów należy:
  1. Opracowanie projektu budżetu oraz sprawozdań z jego realizacji.
  2. Analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian celem racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.
  3. Prowadzenie obsługi księgowej i kasowej, w tym jednostek pomocniczych, jednostek organizacyjnych.
  4. Zapewnienie prawidłowej realizacji budżetu w celu zachowania równowagi budżetowej.
  5. Finansowanie powiązanych z budżetem gminy jednostek budżetowych, a także sprawowanie nadzoru nad ich gospodarką finansową.
  6. Prowadzenie rachunkowości budżetowej w zakresie zadań realizowanych przez gminę jak i zadań objętych planami finansowymi środków pozabudżetowych.
  7. Prowadzenie ewidencji funduszu płac.
  8. Wymiar i pobór zobowiązań pieniężnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych.
  9. Dokonywanie kontroli prawidłowości, poprawności i terminowości pobierania przez sołtysów opłat i odprowadzanie gotówki.
  10. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń prowizyjnych sołtysom.
  11. Prowadzenie egzekucji z zakresu zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat na rzecz gminy.
  12. Przygotowywanie decyzji w sprawach ulg, zwolnień w zobowiązaniach podatkowych i opłatach w granicach posiadanych uprawnień.
  13. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.
  14. Współpraca z RIO i US.
  15. Prowadzenie księgowości z zakresu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego.
  Przy znakowaniu referat używa symbolu „Fn”.

  § 15.

  Do zakresu zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy:
  1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych gminy.
  2. Prowadzenie spraw w zakresie wodociągowania, kanalizacji, wysypisk śmieci, zaopatrzenia w energię, transport zbiorczy, oczyszczalnie ścieków, ciepłownictwa, gazownictwa, telefonizacji, zieleni i innych usług komunalnych.
  3. Współpraca ze społecznymi komitetami w zakresie przedsięwzięć społecznych i udzielanie pomocy tym komitetom w realizacji planowych przedsięwzięć.
  4. Utrzymywanie gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych gminy.
  5. Zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych niezbędnych dla ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.
  6. Nadzór nad zabytkami i współdziałanie w tym zakresie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
  7. Sprawowanie opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi.
  8. Organizacja targowisk.
  9. Organizacja dowozu dzieci do szkół..
  10. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi, ulicami miejskimi.
  11. Organizowanie przetargów na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę.
  12. Realizacja zadań określonych w ustawie o zamówieniach publicznych.
  Przy znakowaniu referat używa symbolu „RGK”.

  § 16.

  Do zakresu zadań Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami należą:
  1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.
  2. Organizowanie i przeprowadzenie spisów rolnych i współpraca w tym zakresie z Urzędem Statystycznym.
  3. Współpraca z Gminną Spółką Wodną.
  4. Przyjmowanie od SP gruntów w użytkowanie wieczyste na własność lub użyczenie.
  5. Dokonanie wymiaru opłat za użytkowanie wieczyste.
  6. Przejmowanie nieodpłatnie na własność nieruchomości stanowiących własność SP na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi do wykonywania zadań własnych gminy.
  7. Przejmowanie w drodze umowy, nieodpłatnie na własność gminy budynków mieszkalnych i gospodarczych wraz z niezbędnymi gruntami.
  8. Prowadzenie spraw z zakresu geodezji na terenie miasta.
  9. Ochrona gruntów leśnych i rolnych.
  10. Prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczania gruntów.
  11. Prowadzeni spraw z zakresu ustalania opłat adiacenckich.
  12. Prowadzenie spraw dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego.
  13. Opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  Przy znakowaniu referat używa symbolu „RGiGG”.

  § 17.

  Do zakresu zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy:
  1. Prowadzenie ewidencji ludności.
  2. Prowadzenie rejestru wyborców oraz przeprowadzenie spisów ludności.
  3. Prowadzenie spraw związanych z systemem PESEL.
  4. Udzielanie informacji adresowych.
  5. Sporządzanie wykazów dzieci dla potrzeb szkół i przedszkoli.
  6. Sporządzenie list przedpoborowych i poborowych.
  7. Prowadzenie spraw związanych z repatriacją.
  Przy znakowaniu referat używa symbolu „Ob.”

  § 18.

  Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:
  1. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego.
  2. Rejestracja urodzin, małżeństw i zgonów.
  3. Sporządzanie aktów stanu cywilnego.
  4. Załatwianie spraw związanych ze ślubami cywilnymi i konkordatami oraz przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
  5. Załatwienie spraw związanych z dowodami tożsamości.
  6. Wydawanie decyzji wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
  7. Organizowanie uroczystości jubileuszowych.
  8. Załatwianie spraw konsularnych oraz wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej za granicą.
  Przy znakowaniu Urząd Stanu Cywilnego używa symbolu „USC.”

  § 19.

  Zakres działania Gminnego Centrum Reagowania określa zarządzenie Nr IV / 52 / 03 Burmistrza Zabłudowa z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia składu Gminnego Zespołu Reagowania oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania. ( Dz. U. Nr 215 poz. 1818 )
  Przy znakowaniu Gminne Centrum Reagowania używa symbolu „GCR”

  Część V. Kontrola wewnętrzna

  § 20

  1. Do prowadzenia kontroli upoważniani są:
  1/ Komisja Rewizyjna Rady Gminy na podstawie planu pracy zatwierdzonego przez Radę Miejską lub zleceni radnych w sprawach dotyczących działalności gminnych jednostek organizacyjnych;
  2/ Pozostałe komisje Rady Miejskiej w sprawach dotyczących ich kompetencji;
  3/ Burmistrz, z-ca burmistrza, sekretarz, skarbnik gminy w sprawach funkcjonowania urzędu;
  4/ Burmistrz w sprawach działalności kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i w przedmiocie działania tych jednostek;
  5/ Kierownicy referatów w stosunku do swoich podwładnych oraz jednostek organizacyjnych gminy.
  2. Po przeprowadzeniu kontroli należy sporządzić protokół.
  3. W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości należy powiadomić o wynikach kontroli Burmistrza.
  4. O terminie kontroli należy powiadomić osobę lub jednostkę kontrolowaną.

  Część VI. Opracowanie projektów aktów prawnych

  § 21

  1. Projektami aktów prawnych w rozumieniu regulaminu są:
  1/ Zarządzenia Burmistrza;
  2/ Uchwały Rady Miejskiej.
  2. Projekty aktów prawnych są opracowywane przez poszczególne referaty i akceptowane przez (radcę prawnego) sekretarza gminy.

  § 22.

  3. Projekty uchwał powinny być uzgodnione z :
  1/ Właściwą komisją Rady;
  2/ Jednostkami organizacyjnymi, którym ma być powierzone wykonanie zadań wynikających z aktu prawnego;
  3/ Projekt uchwały zatwierdza Burmistrz.
  4. Termin w/w uzgodnień nie powinien przekroczyć 14 dni.
  5. Uchwała Rady lub zarządzenie Burmistrza kierowane jest do właściwego referatu lub jednostki organizacyjnej gminy celem realizacji.
  6. Za merytoryczną i terminową realizację zadań wynikających z aktów prawnych odpowiadają kierownicy referatów – odpowiednio do zakresu ich działań.

  Część VII. Zasady podpisywania pism i decyzji

  § 23.

  Burmistrz podpisuje:
  1/ Zarządzenia;
  2/ Dokumenty kierowane na posiedzenia Rady, komisji;
  3/ Pisma do Przewodniczącego Rady Miejskiej;
  4/ Pisma kierowane do organów administracji rządowej i sejmiku samorządowego;
  5/ Odpowiedzi na skargi, wnioski i postulaty;
  6/ Pisma do posłów, senatorów i radnych gminy.

  § 24.

  W razie nieobecności Burmistrza dokumenty wymienione w §21 podpisuje z-ca Burmistrza.

  § 25.

  Pozostałe dokumenty nie wymienione w § 21 podpisują kierownicy referatów i pracownicy urzędu w ramach posiadanych upoważnień.

  Część VIII. Zasady przyjmowania interesantów oraz załatwiania interpelacji, skarg i wniosków

  § 26.

  1. Interesanci są przyjmowani codziennie w godzinach pracy urzędu.
  2. Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 1100 – 1600.
  3. Rejestr skarg i wniosków prowadzi referat organizacyjny.
  4. Wszelkie skargi i wnioski, listy skierowane do Urzędu podlegają wpisowi do odrębnych rejestrów.
  5. Rejestracji podlegają skargi i wnioski wnoszone pisemnie, telegraficznie, telefonicznie, a także ustnie do protokółu.
  6. Rejestrowanie oraz kontrolę terminowego załatwienia spraw prowadzi inspektor ds. organizacyjnych.
  7. Wstępne rozpatrywanie i kwalifikowanie spraw wnoszonych przez obywateli zgłaszających się do Burmistrza oraz nadzór nad terminowym załatwieniem skarg i wniosków należy do sekretarza gminy.
  8. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz merytoryczne ich załatwienie należy do pracownika właściwego ze względu na skargę.
  9. Załatwienie skargi polega na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, po rozpatrzeniu i usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn powstania skargi.
  10. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.
  11. Odpowiedzi na skargi , wnioski, listy podpisuje Burmistrz.
  12. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do wykorzystania materiałów zawartych w skargach wnioskach i listach do ochrony interesów społecznych i służbowych interesów obywateli oraz likwidacji źródeł powstania skarg.


  Burmistrz Zabłudowa
  Mieczysław Ładny


 • Sekretarz

  2004-07-27 00:00:00

  Sekretarz Urzędu - mgr inż. Teresa Rudzik
  tel. centrala (0-85) 7188-100, 7188-122, 7188-189 wew. 34 pokój nr 109
  Fax - (0-85) 7188-100 wew. 44

  Sekretarz gminy wykonuje wyznaczone przez burmistrza zadania w zakresie:
  1) Rozwiązywania problemów wynikających z zadań gminy;
  2) Opracowanie zakresów czynności dla kierowników referatów;
  3) Przygotowywanie projektów aktów prawnych;
  4) Zapewnienie sprawnej obsługi i terminowego załatwiania spraw;
  5) Sprawowanie kontroli dyscypliny pracy;
  6) Kieruje referatem organizacyjnym.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-06-07

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-06-24