Protokól z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 listopada 2015r (wersja przed przyjęciem przez Radę na sesji)

Untitled

PROTOKÓŁ Nr XI/2015

z obrad sesji

Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji

w dniu 30 listopada 2015r

(w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego)

Początek obrad - godz. 9.10

W sesji uczestniczą:

Rada w składzie:

 1. Borowski Jan

radny

 1. Brańska Dorota

radna

 1. Charyło Piotr

radny

 1. Czajkowski Wiesław

radny

 1. Dobiecki Paweł

radny

 1. Dołęgiewicz Agnieszka

I Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

w Zabłudowie

 1. Fiedoruk Halina

radna

 1. Galicki Mirosław

radny

 1. Kuna Mikołaj

radny

 1. Lulewicz Cezary

radny

 1. Regucki Adam

radny

 1. Rogucki Maciej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabłudowie

 1. Rusiłowicz Krzysztof

radny

 1. Teofilewicz Teresa

radna

 1. Turczewski Mariusz

II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Zabłudowie

Kierownictwo organu wykonawczego gminy, w osobach:

 • Burmistrz - Adam Tomanek,

 • Zastępca Burmistrza Wiesław Dąbrowski,

 • Sekretarz Gminy Monika Hankowska,

 • Skarbnik Gminy - Jolanta Iwaniuk,

Zaproszeni goście:

 • Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - Janina Turecka,

 • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury - Cecylia Halicka,

Sołtysi z 37 miejscowości, Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców Zabłudowa oraz zaproszeni goście.

Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Miejskiej

w Zabłudowie -Maciej Rogucki.

Przewodniczący Rady dokonał otwarcia obrad cytując formułę: „Otwieram XI sesję Rady Miejskiej VII kadencji”, po czym przywitał przybyłych na posiedzenie gości, a także burmistrza, radcę prawnego, skarbnika gminy oraz sołtysów.

Prowadzący obrady, na podstawie listy obecności stwierdził, że ilość obecnych radnych na sali obrad zabezpiecza regulaminowe quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przystąpiono do przyjęcia porządku obrad sesji.

Burmistrz wniósł o umożliwienie mu przedstawienia sołtysom kwestii związanej z awariami oświetlenia ulicznego na początku sesji.

Radna Teresa Teofilewicz zasugerowała, że temat ten burmistrz może poruszyć w trakcie przedstawianej przez siebie informacji.

Przewodniczący wniósł o przesunięcie punktu „Wolne wnioski” do punktu 6. Wniosek ten został przez Radę zaakceptowany w wyniku głosowania: 14 „za” 1 głos „wstrzymujący”.

Ponadto burmistrz wniósł o rozszerzenie porządku obrad o punkty dotyczące rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego wykonania zadania publicznego polegającego na rekultywacji gminnych składowisk odpadów komunalnych - wniosek przyjęto jednogłośnie,

- ustalenia wysokości stawek w podatku rolnym i leśnym - wniosek przyjęto jednogłośnie.

Po przyjęciu przez Radę w/w wniosków porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie;

 2. Przyjęcie porządku obrad;

 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji;

 4. Informacja przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym;

 5. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza
  z wykonania uchwał Rady;

 6. Wolne wnioski;

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów przyjętej do wymiaru podatku rolnego w 2016 roku;

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia ceny sprzedaży drewna przyjętej do wymiaru podatku leśnego;

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości podatku od nieruchomości;

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowych;

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości podatku od środków transportu;

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej;

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zabłudów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu;

 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy;

 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy;

 17. Rozpatrzenie projektu uchwały o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego;

 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego wykonania zadania publicznego polegającego na rekultywacji gminnych składowisk odpadów komunalnych - wniosek przyjęto jednogłośnie;

 19. Odczytanie protokołów z kontroli Komisji Rewizyjnej;

 20. Interpelacje i zapytania radnych;

 21. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad w powyższej treści został przez Radę przyjęty w wyniku głosowania 15 „za”.

Ad 3

Rada przystąpiła do przyjęcia protokołu z X sesji. Protokółó przeyjęto w wyniku głosowania: 14 głosó „za” 1 głos „wstrzymujący”.

Ad. 4

Przewodniczący Rady przedstawił informację w sprawie zdziałań podejmowanych
w okresie międzysesyjnym. Na wstępie przypomniał datę ostatniej sesji, po czym wymienił uchwały na niej podjęte. Nadmienił, że podjęte uchwały zostały przekazane do organów nadzoru.

W okresie międzysesyjnym przewodniczący brał udział w pracach Komisji Planowania
i Finansów oraz Kultury, Zdrowia i Oświaty. Pan Maciej Rogucki odbywał spotkania
z mieszkańcami w biurze Rady Miejskiej.

Ad 5.

Burmistrz swoje wystąpienie rozpoczął od wymienienia zarządzeń podjętych
w okresie międzysesyjnym. Ponadto burmistrz:

1) przedstawił informację prezesa PKS w Białymstoku o planowanym zawieszeniu z dniem 1 grudnia 2015r kursów autobusów: Białystok Halickie godz. 8.00 i godz. 12.00 i Białystok - Kaniuki godz. 15.25 w soboty, niedziele i święta.

2) odczytał komunikat Komendanta Policji w Zabudowie w sprawie nieświadomego podpisywania umów w sprawie zmiany dostawcy energii elektrycznej.

3)poinformowało o spotkaniu z firmą konserwującą oświetlenie uliczne na terenie gminy Zabudów. Prosił sołtysów o informację od sołtysów w sprawie godzin uruchamiana oświetlenia we wszystkich sołectwach i m. Zabudów. Zaproponował aby sołtysi w jednym określonym dniu zweryfikowali, o której światło się zapala i gaśnie oraz , o której zapala się i gaśnie z rana w dniu następnym. Informację należy przekazać telefonicznie do referatu gospodarki komunalnej.

Ad 6

Wolne wnioski

Burmistrz wyjaśnił, że informacja o działaniu oświetlenia ulicznego będzie podstawą do wyegzekwowania od firmy konserwującej oświetlenie, należytego wykonywania zadań zawartych w umowie.

Radny Adam Regucki oznajmił, że oświetlenie rozregulowało się po zmianie czasu na zimowy. Wyraził przekonanie, że najprościej byłoby gdyby oświetlenie uliczne działało przez całą noc.

Radny Paweł Dobiecki wyraził przekonanie, że burmistrz nie powinien zbierać wśród sołtysów wywiadu na temat godzin włączania i wyłączania lamp. Stwierdził, iż należy wyciągnąć konsekwencje wobec firmy która jest za to odpowiedzialna. Jeżeli firma nie wywiązuje się z umowy, to zapewne są w niej zawarte konsekwencje nienależytego wykonania zamówionych usług.

Sołtys wsi Krynickie poinformował, że w jego sołectwie od niedawna światło na ulicy pali się przez całą noc.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem o powód częstych przerw w dostawie prądu.

Sołtys wsi Kudrycze będący pracownikiem zakładu energetycznego poinformował, że przerwy w dostawie prądu należy zgłaszać. Najczęściej powodem krótkich przerw są wrastające w linie energetyczne gałęzie drzew. Dodał, że od nowego roku wejdzie w życie nowa taryfa, która będzie brała pod uwagę jakość świadczonych przez zakłady energetyczne usług. Ponadto pan Dariusz Jastrzębski prosił osobę obsługującą biuro Rady o dostarczanie materiałów na sesje sołtysom na podany adres e mail.

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnej Dorocie Brańskiej, która w imieniu obecnych na sali protestujących mieszkańców Protas wyraziła sprzeciw wobec planów budowy obory na 960 sztuk bydłą, na gruntach tego sołectwa. Wyjaśniła, że planowana inwestycja zlokalizowana będzie w pobliżu innych siedlisk i będzie miała wpływ na warunki życia pozostałych mieszkańców. Zanieczyszczona woda i powietrze oraz zapach odchodów będą utrudniać mieszkańcom życie w tej okolicy. Radna apelowała o nie wydawanie decyzji zezwalającej na te inwestycję.

Zastępca Burmistrza poinformował, że sprawa budowy obory w Protasach jest na etapie wydawania decyzji środowiskowych uwarunkowań. W związku z pozytywnymi opiniami służb epidemiologicznych i sanitarnych, burmistrz - działając na podstawie prawa musi wydać decyzje zezwalającą. Wyjaśnił, że polskie przepisy nie normują czynników organoleptycznych, w tym zapachowych. Pan Wiesław Dąbrowski dodał, że jest to pierwszy etap sporządzania dokumentacji. W celu uzyskania pozwolenia na budowę inwestor musi uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Zapewnił mieszkańców, że będą informowani o tych działaniach zgodnie z obowiązującym prawem

Radny Maciej Rogucki zadał pytanie o to, czy dla omawianego obszaru jest sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że brak jest uchwalonego planu miejscowego dla wsi Protasy i dlatego możliwe jest rozważanie tego rodzaju budowy.

Radny Paweł Dobiecki wycofał wniosek w sprawie zatwierdzenia przez Radę harmonogramu przebudów, remontów i modernizacji dróg gminnych złożony na X sesji. Wyjaśnił, iż Komisja Gospodarcza pomimo jednogłośnego przyjęcia do stosowania harmonogramu większością głosów nie poparła zmiany budżetu zakładającej zmianę inwestycji drogowej zaproponowanej przez burmistrza na terenie miasta Zabłudów na inwestycje drogową wynikającą z kolejności przyjętej w harmonogramie. Powyższa okoliczność daje podstawę sądzić, że większość członków Komisji Gospodarczej podważyła zasadność stosowania opracowanego harmonogramu.

Radny Rady Powiatu Białostockiego Andrzej Babul podziękował za wspólna modlitwę
i pamięć po śmierci matki.

Ad 7

W kolejnym punkcie obrad Rada rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za ostatnie 11 kwartałów, przyjętej do wymiaru podatku rolnego

Wniosek w sprawie obniżenia ceny skupu żyta z 53,75 zł/q ogłoszonej w komunikacie GUS do kwoty 50 zł/q przyjęła Komisja Planowania i Finansów na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2015r.

Skarbnik gminy objaśniając zagadnienie stawek podatku poinformowała, że stawka podatku rolnego - w przypadku akceptacji ceny skupu żyta na poziomie 53,75 zł - będzie wynosiła
134 zł za 1h przeliczeniowy użytków rolnych i będzie niższa od tej, która obowiązuje w 2015 roku. W bieżącym roku rolnicy płacą podatek w wysokości 145,75 zł/h, obliczony na podstawie ceny skupu żyta przyjętej na 2015 rok w wysokości 58,30 zł/q. Przyjęcie wniosku Komisji o ustalenie ceny skupu żyta na poziomie 50 zł/q spowoduje spadek w stosunku do kwoty 53,75 zł o kilkanaście procent.

Burmistrz apelował o pozostawienie ceny skupu żyta za ostatnie 11 kwartałów, przyjętej do wymiaru podatku rolnego w wysokości ogłoszonej przez prezesa GUS (53,75 zł/q). Przypomniał Radzie, że planując zadania inwestycyjne do budżetu na 2016 rok przyjął stawki podatku w wysokościach zaproponowanych w projektach uchwał i nie zakładał obniżenia ceny skupu żyta. Oznajmił, że potrzeby inwestycyjne gminy są bardzo duże, a każda złotówka jest przewidziana nie tylko na sfinansowanie inwestycji ale również na pozyskanie środków z zewnątrz na kolejne działania. Burmistrz przedstawił Radzie zestawienie obrazujące sytuacje finansową gminy na tle gmin ościennych i oznajmił, że gmina Zabłudów nie może się do nich porównywać, ponieważ jest biedniejsza. Gmina m ma 340 km kw powierzchni i małe zaludnienie. Aby polepszyć sytuację gminy Zabłudów, należy przeprowadzić na jej obszarze wiele inwestycji z wykorzystaniem możliwych form dofinansowania. Gmina Zabłudów nie może sobie pozwolić na tzw. konsumpcję swoich dochodów i w tym celu w projekcie budżetu na 2016 rok ograniczano wydatki bieżące. By zmniejszyć dysproporcje w stosunku do innych gmin, Zabudów powinna większy odsetek swoich dochodów przeznaczać na wydatki majątkowe niż inne gminy ościenne. Burmistrz poinformował, iz w obecnej wersji projektu zaplanowano inwestycje na ponad 8 mln złotych, złotych z czego połowa to środki z innych źródeł niż budżet gminy. Każde 100 tys wydane w danym roku na inwestycje generuje oszczędności w kolejnych latach. W ślad za poprawą infrastruktury pojawiają się inwestorzy oraz nowe domy i nowi mieszkańcy. Kończąc swoje wystąpienie burmistrz wygłosił ekonomiczną teorię zaklętego kręgu ubóstwa w myśl, której dany kraj jest biedny bo jest biedny. Zgodnie z tą teorią kraje te nie inwestują, bo są biedne a osiągane niewielkie zyski są konsumowane. Burmistrz oznajmił, że gmina Zabudów powinna jak najwięcej swoich dochodów przeznaczać na inwestycje, ponieważ wpłynie to na polepszenie sytuacji socjalnej i bytowej wszystkich jej mieszkańców. Burmistrz zaznaczył, że nie występuje przeciwko rolnikom i przedsiębiorcom ale dochody z podatków chciałby przeznaczyć na wkład własny gminy w zadania inwestycyjne realizowane z wykorzystaniem środków unijnych. Ograniczenie wpływów podatkowych może ograniczyć możliwości inwestycyjne gminy poprzez brak środków na wkład własny. Ograniczone dochody zmniejszają również zdolność kredytową samorządu.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem o to czy rezygnacja z dochodów z podatków nie powoduje, że składając wnioski w ramach projektów unijnych gmina będzie musiała zadeklarować wyższy wkład własny?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Ministerstwo wylicza dochód gminy od stawek maksymalnych nie uwzględniając stawek obniżonych przez Radę. Ponadto gmina otrzymuje subwencję wyrównawczą wyliczoną w stosunku do górnych stawek podatkowych. Niejednokrotnie również, aby zwiększyć szansę uzyskania dofinansowania do projektu gmina deklaruje większy wkład własny. Gmina Zabudów poprzez swój obszar i teoretycznie wysokie dochody (w tym również z tytułu podatku od dróg lokalnych) postrzegana jest jako gmina bogata, a w konkursach premiowane są gminy ubogie.

Radny Wiesław Czajkowski prosił o obrazowe przedstawienie wpływu obniżenia podatku rolnego na budżet gminy.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na fakt, iż pomimo dyskusji nad wysokością podatku rolnego, na uwadze należy mieć wszystkie wpływy podatkowe. Przestrzegł radnych przed manipulowaniem wielkością pojedynczych stawek.

Skarbnik gminy objaśniła, iż zmniejszenie stawek podatku rolnego, leśnego i od budynków zajętych podprowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z wnioskami uchwalonymi na posiedzeniu Komisji Planowania i Finansów spowoduje spadek wpływów do budżetu gminyo n/w kwoty:

- zmniejszenie ceny skupu żyta o 3,70 zł/q spowoduje spadek dochodu o 82 973 zł,

- zmniejszenie podatku leśnego spowoduje spadek dochodu o 6 785 zł,

- zmniejszenie podatku od budynków zajętych pod prowadzenie działalności gospodarczej spowoduje spadek o 23 596 zł.

Łącznie w 2016 roku z tytułu podatków gmina otrzyma dochody niższe o ok. 116593 zł. Różnica ta jednak przekłada się na każdy kolejny rok. Zmniejszenie dochodów bieżących spowoduje cięcia w wydatkach bieżących w zakresie remontów budynków gminnych i bieżącego utrzymania dróg. Inne wydatki bieżące jest bardzo trudno ograniczyć ponieważ wynikają one z umów cywilno - prawnych oraz przepisów normujących wykonywanie przez gminę zadań zleconych. Skarbnik przypomniała Radzie, że podatki od nieruchomości w gminie Zabudów nie były podnoszone od 2013 roku. Wyraziła przekonanie, że gmina Zabudów nie może w takim stopniu jak gminy ościenne obniżać górnych stawek podatkowych. Pani Jolanta Iwaniuk poinformowała, że gminy takie jak np. Choroszcz otrzymują zwrot udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12 000 279zł. Gmina Zabudów uzyskuje zwrot w wysokości 4 000 079zł. Oznacza to, że gminy Choroszcz i Juchnowiec Kościelny mogą co roku wydać o 8 milionów więcej na inwestycje. Deficyt w tych gminach ulega obniżeniu. Zabudów by wydać o 8 milionów więcej na inwestycje musi pogłębić swój deficyt.

Przewodniczący ogłosił 20 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie wznowiono obrady. Prowadzący obrady udzielił głosu radnemu Adamowi Reguckiemu, który stwierdził, iż w bieżącym roku sytuacja w rolnictwie była bardzo ciężka ze względu na suszę oraz ograniczenie sprzedaży żywca w związku z chorobami trzody chlewnej. Wielu rolników musi obecnie dokupywać paszę, przez co produkcja mleka staje się mniej opłacalna. Zdaniem radnego tegoroczne straty w rolnictwie będą procentowały przez kolejne dwa lata. Radny Adam Regucki- będący również delegatem Podlaskiej Izby Rolniczej podziękował pracownikowi Urzędu Adamowi Andrejczukowi, który wspólnie z pracownikiem ODR w Szepietowie w terminie oszacowali wszystkie zgłoszone straty w rolnictwie spowodowane suszą, dzięki czemu rolnicy mieli szansę otrzymać odszkodowania. Przyznał, że nie we wszystkich gminach komisje działały tak sprawnie jak w gminie Zabudów.

Radny Paweł Dobiecki poparł wniosek uchwalony na posiedzeniu Komisji Planowania i Finansów o obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 50 zł/q. Radny zgodził się z argumentami swego przedmówcy w kwestii trudnej sytuacji w rolnictwie. Ponadto stwierdził, że jako reprezentant wiejskiej społeczności wyraża swój sprzeciw wobec faktu pominięcia przez burmistrza w projekcie budżetu na 2016 rok inwestycji drogowej, wodociągowej lub innej dziedziny w obrębie okręgu, który reprezentuje jako radny. Pan Paweł Dobiecki sprzeciwił się podnoszeniu podatku rolnego i finansowaniu z jego wpływów inwestycji scentralizowanych na terenie miasta Zabudów.

Radna Teresa Teofilewicz przypomniała zebranym, że jest radną nie pierwszej kadencji i rozumie zarówno trudną sytuację w rolnictwie jak i potrzebę uzyskania dochodów z podatku, szczególnie w świetle potrzeb inwestycyjnych gminy. Radna zgodziła się z argumentami przytoczonymi przez burmistrza oraz skarbnika gminy jednocześnie zgodziła się z radnym Pawłem Dobieckim, co do kwestii umieszczenia w projekcie budżetu na 2016 rok inwestycji obejmujących swym zasięgiem w większości miasto Zabudów. Pani Teresa Teofilewicz zwróciła uwagę radnych na fakt, iż nawet bez obniżania ceny skupu żyta ogłoszonej przez prezesa GUS, podatek rolny w przyszłym roku będzie niższy niż w roku bieżącym.

Radny Jan Borowski oznajmił, że obecnie sytuacja w rolnictwie jest bardzo ciężka, a susza tylko ją pogłębiła. Przy niskiej wydajności gleby, rolnik chcąc czerpać zyski z upraw musi zwiększać areał. Fakt uprawiania przez rolników dużych obszarów nie świadczy o ich zamożności. Radny dodał, że poprzez pryzmat wielkości gospodarstw, wieś Krynickie może być postrzegana jako bogata, jednakże z drugiej strony prawie wszystkie dzieci z tego sołectwa są objęte przez MOPS pomocą w zakresie dożywiania. Świadczy to zdaniem radnego o niskiej rentowności gospodarstw.

Burmistrz przedstawił Radzie informację o wysokości ceny skupu żyta przyjętej do podatku rolnego na przestrzeni lat 2009 - 2015. Stwierdził, że zazwyczaj cena ta była obniżana w stosunku do stawek ogłoszonych przez Prezesa GUS. Przyznał, że można było pozwolić na obniżenie omawianej ceny na rok bieżący, kiedy to ni było szans na pozyskanie środków unijnych ale już w grudniu ruszają konkursy do których gmina Zabłudów złoży wnioski i będzie potrzebowała środków na wkład własny. Uruchomienie konkursów na dofinansowanie inwestycji spowoduje konieczność wprowadzenia autokorekty do pierwotnej wersji projektu i wówczas znajdą się w nim inwestycje sięgające poza obszar miasta Zabudów. Dodał, że jeżeli jako gmina chcemy realizować przygotowane inwestycje z wykorzystaniem dofinansowania unijnych ramach PROW, to musimy mieć na to środki.

Skarbnik gminy przytoczyła przykłady wpływu obniżenia ceny skupu żyta do kwoty 50 zł/q dla podatników podatku rolnego w zależności od posiadanej liczby hektarów przeliczeniowych. Mianowicie jeden z rolników posiadający 202 h fizyczne płaci podatek od 62 hektarów przeliczeniowych. Obniżenie stawki spowoduje, że podatnik ten zapłaci o 234zł mniej w skali roku. Inny rolnik, który posiada 23 h fizyczne zapłaci podatek od 10,8 h fizycznych. W ciągu roku, na obniżeniu górnej ceny skupu żyta oszczędzi 41 zł.

Prowadzący obrady oznajmił, że najdalej idącym wnioskiem w kwestii obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów, przyjętej do wymiaru podatku rolnego jest wniosek radnego Mirosława Galickiego przyjęty na posiedzeniu komisji Planowania i Finansów. Komisja uchwaliła wniosek o obniżenie ceny do kwoty 50zł/q.

Wniosek został przyjęty przez Radę w wyniku głosowania:

 • liczba głosów "za" 8

 • liczba głosów "przeciw" 4

 • liczba głosów "wstrzymujących" 3

Uchwałę Nr XI/75/2015 podjęto w wyniku głosowania:

 • liczba głosów "za" 8

 • liczba głosów "przeciw" 4

 • liczba głosów "wstrzymujących" 3.

Ad 8

W kolejnym punkcie obrad Rada dokonała analizy wysokości stawki podatku leśnego ogłaszanej rokrocznie przez prezesa GUS..

Przewodniczący Rady poinformował, że na posiedzeniu Komisji Planowania i Finansów uchwalony został wniosek zgłoszony przez radnego Mikołaja Kunę o pozostawienie stawki podatku leśnego na niezmienionym poziomie w stosunku do roku 2015.

W trakcie dyskusji radna Dorota Brańska złożyła wniosek o zaakceptowanie stawki ogłoszonej przez Prezesa GUS.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek przyjęty na posiedzeniu Komisji Planowania i Finansów. Wniosek został przez Radę odrzucony w wyniku głosowania:

 • liczba głosów "za" 3

 • liczba głosów "przeciw" 8

 • liczba głosów "wstrzymujących" 4, w związku z czym do wymiaru podatku leśnego na 2016 rok została przyjęta stawka skupu drewna ogłoszona w komunikacie GUS.

Ad 9

Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wysokości podatku od nieruchomości. Pozytywną opinię do projektu uchwały wydała Komisja Planowania i Finansów. Wydając opinię, Komisja uwzględniła wniosek o nie podnoszenie podatku od budynków zajętych pod prowadzenie działalności gospodarczej i pozostawienie jej na poziomie 19,45 zł.

Projekt uchwały omówiła skarbnik gminy, która po raz kolejny przypomniała Radzie, że podatki w gminie nie były podnoszone od 2013 roku.

Burmistrz w swoim wystąpieniu przypomniał, że w projekcie uchwały zaproponował stawkę podatku od budynków zajętych pod prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 20,20 zł/m2 i jest to - podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych podatków - wzrost o 3,78%. Wyraził, przekonanie, że samą niską stawką podatku inwestorów i przedsiębiorców do gminy się nie przyciągnie. Istotne są również takie czynniki jak m.in. infrastruktura. Burmistrz dodał, iż aby myśleć o dzieleniu, to trzeba mieć czym się dzielić. Gmina Zabudów nie ma czym się dzielić.

W związku z zamknięciem dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie propozycję obniżenia stawki podatku od budynków zajętych pod prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 19,45 zł/m2 .

Wniosek został przez Radę odrzucony w wyniku głosowania:

 • liczba głosów "za" 3

 • liczba głosów "przeciw" 9

 • liczba głosów "wstrzymujących" 3.

Rada uchwałę Nr XI/77/2015 podjęła w wyniku głosowania:

 • liczba głosów "za" 10

 • liczba głosów "przeciw" 1

 • liczba głosów "wstrzymujących" 3.

W przyjętej uchwale Rada zatwierdziła stawki zaproponowane przez burmistrza.

Ad 10

Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych.

Pozytywną opinię do projektu uchwały wydała Komisja Planowania i Finansów.

Rada uchwałę Nr XI/78/2015 podjęła jednogłośnie (15 „za”).

Ad 11

Kontynuując obrady, Rada podjęła uchwałę w sprawie wysokości stawek od środków transportu.

Pozytywną uchwałę do projektu uchwały wydała Komisja Planowania i Finansów.

Skarbnik gminy wyjaśniła, że stawki w przedmiotowej uchwale nie są podnoszone, podjęcie uchwały z uwzględnieniem nowych podstaw prawnych wymusza ustawa.

Rada uchwałę Nr XI/79/2015 podjęła jednogłośnie (15 „za”).

Przechodząc do kolejnego punktu obrad, Rada rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej.

Pozytywną opinię do projektu uchwały wydała Komisja Planowania i Finansów.

Rada podjęła uchwałę Nr XI/80/2015 podjęła w głosowaniu 14 „za”.

Radna Agnieszka Dołęgiewicz stwierdziła, że należy rozważyć znalezienie odpowiedniej działki gminnej, na której można by urządzić targowisko.

Burmistrz zgodził się z wypowiedzią radnej.

Ad 12

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zabłudów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przedstawiła Pani Justyna Ostaszewska - zastępca kierownika USC. Referująca wyjaśniła, że z wnioskiem o skrócenie odległości punktu sprzedaży alkoholu od obiektów sakralnych z 50 do 30m wystąpiła grupa ponad 170 mieszkańców wsi Kuriany oraz czterech przedsiębiorców. Burmistrz zwrócił się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o opinię w kwestii skrócenia przedmiotowej odległości od miejsc wymienionych w uchwale. Komisja w swej opinii stwierdziła, że zmniejszenie odległości punktów sprzedaży od miejsc wymienionych w uchwale nie będzie miała wpływu na zwiększenie dostępności alkoholu przy zachowaniu obecnej liczby punktów sprzedaży.

Radny Mirosław Galicki złożył wniosek głosowanie imienne nad projektem uchwały, zgodnie z §64 Statutu Gminy Zabudów.

Drugi z wniosków złożonych przez Radnego Mirosława Galickiego dotyczył zmiany §3 ust. 3 polegającej na uściśleniu słów „obiekt sakralny” poprzez dodanie słów: „kościołów, cerkwi, klasztorów, kaplic i cmentarzy”.

Radny stwierdził, że prześledził usytuowanie punktów sprzedaży w innych gminach i w większości z nich dystans ten wynosi nie mniej niż 50m. W niektórych gminach wynosi ona nawet 100m. W Warszawie podjęto nawet działania zmierzające do ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu. Radny stwierdził, że ze szkół usuwane są sklepiki sprzedające niezdrową żywność, a skrócenie odległości przybliży punkty sprzedaży alkoholu do szkół. Pan Mirosław Galicki poinformował, że z badań Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że zamknięcie jednego punktu sprzedaży obniża prawdopodobieństwo wystąpienia przemocy o 4%.

Radna Dorota Brańska stwierdziła że jeżeli nawet ktoś kupi alkohol to nie pije go w miejscu publicznym.

Radny Adam Regucki zadał pytanie o to, dlaczego sklep w Kurhanach otrzymał koncesję na sprzedaż alkoholu, skoro nie zachowana została minimalna odległość od obiektów sakralnych.

Radny Paweł Dobiecki stwierdził, że celem zgłębienia przedmiotu omawianego projektu uchwały osobiście dokonał pomiaru odległości punktu sprzedaży alkoholu w m. Kuriany od pobliskiej kapliczki. W linii prostej odległość ta wynosi 23m. Z opinii GKRPA wynika, że odległość ta wynosi 36m, co oznacza, że jeden z tych pomiarów jest nieprawidłowy. Radny wskazał na nieprecyzyjność przepisów regulujących kwestie pomiaru odległości obiektów wymienionych w uchwale od punktów sprzedaży alkoholu. W uchwale jest mowa o pieszym ciągu komunikacyjnym, którego brakuje w analizowanym przypadku. Pan Paweł Dobiecki stwierdził, że w jego mniemaniu ciąg pieszy jest wyznaczonym pasem ruchu przeznaczonym tylko dla pieszych.. Ponadto radny przychylił się do stanowiska wygłoszonego przez radnego Mirosława Galickiego zadając jednocześnie pytanie, o to, czy Rada ma sprzyjać lobby niewielkiej grupy mieszkańców wspartego przez kilku przedsiębiorców sprzedających alkohol, czy też dbać o dobro poprzez poszanowanie porządku i ładu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w gminie Zabudów? Radny apelował by radni nie ulegali tym naciskom, ponieważ zmniejszenie odległości do 30m nie zamknie tematu. Stwierdził, że za chwilę pojawi się inna grupa, która będzie żądała zmniejszenie odległości sklepów z alkoholem do wrażliwych obiektów do 20m. Kończąc swoje wystąpienie radny Paweł Dobiecki zgłosił formalny wniosek o odrzucenie projektu uchwały.

Burmistrz stwierdził, że problem odległości punktów sprzedaży alkoholu od obiektów sakralnych nie jest problemem tylko Kurian. Problemu alkoholizmu nie da się wyeliminować zwiększając odległość od niektórych obiektów. Zdaniem burmistrza lepsze efekty może przynieść przestrzeganie prawa w zakresie nie spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Pani Justyna Ostaszewska przedstawiła Radzie odpowiedź odmowną Samorządowego Kolegium Odwoławczego na wniosek burmistrza o unieważnienie decyzji zezwalającej dla przedsiębiorcy na sprzedaż alkoholu w sklepie „Sylwia” w Kurianach i wycofanie jej z obrotu prawnego.

Sołtys wsi Kuriany stwierdził, że punkt sprzedaży alkoholu w Kurianach istnieje od bardzo dawna i zawsze tuż obok była tam kaplica oraz funkcjonowała szkoła. Dodał, że Policja pilnuje porządku w okolicy sklepu i nie pozwala na spożywanie alkoholu. Okolicznym mieszkańcom bardzo zależy na funkcjonowaniu tego sklepu.

Przewodniczący Rady oznajmił, że najdalej idącym wnioskiem jest wniosek radnego Pawła Dobieckiego, ponieważ eliminuje potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.

Rada w głosowaniu 13 głosów „za” (jednogłośnie) odrzuciła projekt uchwały.

Radny Mirosław Galickiw zwrócił się do Burmistrza z prośbą o sporządzenie projektu uchwały uwzględniającego jego wnioski, które złozył na niniejszej sesji w kwestii rozwiązań regulujących kwestie pojęcia „obiekt sakralny”.

Ad 13

  1. Zastępca burmistrza przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Wyjaśnił, że ze względu na fakt, że w latach poprzednich w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców burmistrz za zgodą Rady udzielał bonifikat od cen, mając na uwadze zasadę równości wszystkich wobec prawa w tym przypadku uzasadnione jest również wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty. W latach poprzednich Rada Miejska wyrażała zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 30%.

Pozytywna opinię do projektu uchwały wydała Komisja Planowania i finansów.

Rada w głosowaniu 12 głosów „za” zatwierdziła 30% stawkę bonifikaty.

Uchwałę Nr XI/80/2015 z uwzględnieniem powyższego wniosku podjęto w wyniku głosowania 12 głosów „za”.

Ad 14

Kolejne dwa projekty uchwał dotyczyły wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.

Pozytywną opinię do projektów uchwał wydała Komisja Gospodarcza.

Uchwałę Nr XI/81/2015 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki nr 73/2 o pow. 296 m², położonej w obrębie miasta Zabudów, Rada podjęła jednogłośnie (12 „za”).

Ad 15

Uchwałę Nr XI/82/2015 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki227 o pow. 364 m², położonej w obrębie miasta Zabudów, Rada podjęła jednogłośnie (12 „za”).

Ad 16

Podinspektor Małgorzata Zieniewicz przedstawiła Radzie projekt uchwały o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Referująca wyjaśniła, że na mocy podjętej uchwały burmistrz będzie mógł ustalać ceny najmu świetlic wiejskich pod prowadzenie działalności gospodarczej bądź uroczystości zamknięte. Radny Adam Regucki oznajmił, że mieszkańcy sołectw nie powinni płacić z wynajmowanie pomieszczeń na cele społeczne.

Burmistrz wyjaśnił, że obecnie funkcjonuje zarządzenie w sprawie opłat za wynajem świetlic. Przewidziano w nim możliwość nieodpłatnego najmu świetlic na cele oświatowo - społeczno - kulturalne Unormowania wymaga wynajem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Pozytywną opinię do projektów uchwał wydała Komisja Planowania i Finansów.

Uchwałę Nr XI/83/2015 Rada podjęła jednogłośnie (12 „za”).

Ad 17

Kolejny z rozpatrzonych przez Radę projektów uchwał dotyczył wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego wykonania zadania publicznego polegającego na rekultywacji gminnych składowisk odpadów komunalnych.

Burmistrz wyjaśnił, że gminy , które współdziałają w ramach porozumienia planują wspólne wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie rekultywacji składowisk odpadów komunalnych. Każda z gmin działając pojedynczo nie ma szans na uzyskanie dofinansowania ponieważ pojedyncze wysypiska mają zbyt mała powierzchnię.

Rada jednogłośnie (12 „za”) podjęła uchwałę nr XI/85/2015 i udzieliła tym samym burmistrzowi upoważnienia na podpisanie porozumienia.

Ad 18

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Galicki odczytał protokoły z przeprowadzonych kontroli:

- bieżącego utrzymania dróg w 2014 roku - protokół przyjęto w wyniku głosowania: 10 „za”, 2 głosy „wstrzymujące”,

- obrotu nieruchomościami w 2014 roku - protokół przyjęto w wyniku głosowania: 11 „za”, 1 głos „wstrzymujący”,

- funkcjonowania wysypiska śmieci - protokół przyjęto w wyniku głosowania: 11 „za”, 1 głos „wstrzymujący”.

Ad.19

Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Paweł Dobiecki zwrócił się do burmistrza z pytaniem o to, kiedy zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oświadczenia majątkowe radnych oraz pracowników Urzędu? Inspektor Joanna Jakoniuk poinformowała, że dołoży starań by opublikować oświadczenia do końca roku.

W kolejnym pytaniu radny Paweł Dobiecki zapytał o zasady tworzenia mienia wiejskiego i czy obecnie istnieje możliwość jego utworzenia? Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że odpowiedzi na to pytanie udzieli po skonsultowaniu się z radcą prawnym.

Ponadto radny pytał o to, czy mieszkańcy sołectwa Kamionka mogą własnym staraniem i na własny koszt rozpocząć remonty nawierzchni dróg do Borowik, Płoskich i Zacisza. W tej kwestii burmistrz również poinformował, że udzieli odpowiedzi po skonsultowaniu się z radcą prawnym.

Przewodniczący Rady apelował do przewodniczących komisji o uzgadnianie między sobą terminów posiedzeń komisji w taki sposób by nie namnażać liczby posiedzeń i szanować swój czas oraz budżet gminy.

Radny Paweł Dobiecki wyjaśnił, że projekt budżetu oraz materiały na sesję otrzymał w dniu posiedzenia Komisji Gospodarczej 20 listopada br. W tej sytuacji nie Komisja Gospodarcza nie mogła wcześniej wydać opinii do projektu budżetu stąd powstała potrzeba zwołania dwóch posiedzen w niezbyt odległym terminie.

Ad.20

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący Rady dokonał ich zamknięcia cytując formułę „Zamykam obrady XI sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji samorządu”

Zakończenie obrad godzina: 14:34

Projekty uchwał wraz uzasadnieniem oraz podjęte uchwały zostały włączone do akt sprawy związanych z przebiegiem i organizacją VI sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie.

Protokolant: Joanna Jakoniuk

13

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2015-12-26

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2015-12-26