PROTOKÓŁ Z OBRAD V SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 24 marca 2015r

Untitled

PROTOKÓŁ Nr V/2015

z obrad sesji

Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji

w dniu 24 marca 2015r

(w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego)

Początek obrad - godz. 9.15 .

W sesji uczestniczą:

Rada w składzie:

 1. Borowski Jan - radny

 2. Brańska Dorota - radna

 3. Charyło Piotr - radny

 4. Czajkowski Wiesław - radny

 5. Dobiecki Paweł - radny

 6. Dołęgiewicz Agnieszka - I Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Zabłudowie

 7. Fiedoruk Halina - radna

 8. Galicki Mirosław - radny

 9. Kuna Mikołaj - radny

 10. Lulewicz Cezary - radny

 11. Regucki Adam - radny

 12. Rogucki Maciej - Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabłudowie

 13. Rusiłowicz Krzysztof - radny

 14. Teofilewicz Teresa - radna

 15. Turczewski Mariusz - II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zabłudowie

Kierownictwo organu wykonawczego gminy, w osobach:

 • Burmistrz - Adam Tomanek,

 • Skarbnik Gminy - Jolanta Iwaniuk,

 • Radca prawny - Ewa Stachowicz,

Zaproszeni goście:

 • Starosta Powiatu Białostockiego - Antoni Pełkowski,

 • Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku - Marek Jędrzejewski,

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku - Dariusz Filianowicz,

 • Pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku - Justyna Tołczyk,

 • Komendant Komisariatu Policji w Michałowie - Piotr Zdrodowski,

 • Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - Janina Turecka.

Sołtysi z 40 miejscowości, Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców Zabłudowa oraz zaproszeni goście.

Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Miejskiej

w Zabłudowie -Maciej Rogucki.

Przewodniczący Rady dokonał otwarcia obrad cytując formułę: „Otwieram V sesję Rady Miejskiej VII kadencji”, po czym przywitał przybyłych na posiedzenie gości,
a także burmistrza, radcę prawnego, skarbnika gminy oraz sołtysów.

Prowadzący obrady, na podstawie listy obecności stwierdził, że ilość obecnych radnych na sali obrad zabezpiecza regulaminowe quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przystąpiono do przyjęcia porządku obrad sesji.

Do proponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag, w związku, z czym przedstawiał się on następująco:

 1. Otwarcie;

 2. Przyjęcie porządku obrad;

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym;

 5. Sprawozdanie Burmistrza Zabłudowa z działalności w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;

 6. Wystąpienie Powiatowego Lekarza Weterynarii;

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia pomocy finansowej powiatowi białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego,

 2. zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2015 rok,

 3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Zabłudów na lata 2015 - 2025,

 4. zatwierdzenia planu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,

 5. zarządzenia poboru niektórych należności w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,

 6. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zabłudów,

 7. ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego,

 8. ustalenia regulaminu korzystania z hali sportowej w Zabłudowie,

 9. zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie;

 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Zabłudowie za 2014 rok;

 2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku;

 3. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok;

 4. Interpelacje i zapytania radnych;

 5. Wolne wnioski;

 6. Zamknięcie obrad.

 7. Powyższy porządek obrad przyjęto jednogłośnie (15 głosów „za”)

Ad 3

Protokół z IV sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 stycznia 2015r został przez Radę przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący Rady w okresie międzysesyjnym brał udział w pracach Komisji Planowania i Finansów oraz Kultury, Zdrowia i Oświaty. Pan Maciej Rogucki odbywał spotkania z mieszkańcami w biurze Rady Miejskiej. Interwencje mieszkańców dotyczyły głównie planów budowy dróg gminnych.

Ad 5.

Burmistrz swoje wystąpienie rozpoczął od wymienienia zarządzeń podjętych
w okresie międzysesyjnym. Poinformował o powołaniu zastępcy burmistrza w osobie pana Wiesława Dąbrowskiego oraz zmianie godzin pracy Urzędu Miejskiego.
Od 1 kwietnia 2015 r. w środy Urząd będzie czynny w godzinach od 8.30 do 16.30.

Burmistrz poinformował o przeprowadzeniu wyborów sołtysów w sołectwach należących do gminy Zabłudów.

W omawianym okresie rozstrzygnięto przetarg na bieżące utrzymanie dróg.

Gmina uzyskała dofinansowanie na naukę pływania dla dzieci z klas II i III szkół podstawowych.

Burmistrz poinformował o uczestnictwie w spotkaniach z mieszkańcami Zabłudowa
w sprawie budowy dróg na osiedlu św. Marii Magdaleny oraz ulicy Polnej.

Ad. 6

Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił zebranym informacje, w formie prezentacji multimedialnej, na temat zapobiegania ASF (Afrykańskiego Pomoru Świń).

Informacje przedstawione na sesji udostępniono na stronie internetowej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku.

Po przedstawieniu prezentacji, sołtysi oraz radni zadawali pytania dotyczące praktycznych rozwiązań zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby.

Przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu z porządku obrad, przewodniczący Rady udzielił głosu komendantowi Komisariatu Policji w Michałowie, który poinformował, że od 1 kwietnia 2015r, Komisariat i podległe mu placówki będą czynne od godziny 6.00 do godziny 22.00. Poinformował również o trwających rozmowach w sprawie przeniesienia komisariatu z powrotem do Zabłudowa.

Ad. 7a

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przedstawił burmistrz. Pan Adam Tomanek poinformował, że w projekcie uchwały zaplanowano kwotę 760 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

 1. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1485 B na odcinku Bogdaniec - Skrybicze” w kwocie 15 000 zł;

 2. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1489B na odcinku Pasynki - Zagruszany” w kwocie 20 000 zł

 3. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1469B na odcinku Protasy - Folwarki Małe i drogi powiatowej Nr 1470B Folwarki Małe - Zabłudów” w kwocie 75 000 zł;

 4. „Budowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1469B na odcinku Folwarki Wielkie - Folwarki Małe” w kwocie 650 000 zł.

Starosta Powiatu Białostockiego - pan Antoni Pełkowski rozpoczął swoje wystąpienie od przypomnienia Radzie, że inwestycje zaplanowane na gminie Zabłudów, przez radnych poprzedniej kadencji, zostały przez gminę ze swojego budżetu na 2015 rok wykreślone. Powiat Białostocki jest zarządcą 1101km dróg, z czego połowa nie spełnia ustawowych kryteriów drogi powiatowej. Pan Antoni Pełkowski wyjaśnił, iż do dróg powiatowych zalicza się drogi, stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Na gminie Zabłudów tylko trzy drogi spełniają warunki stawiane w definicji. Reszta dróg powiatowych powinna przejść w zarząd gminy i wówczas gmina w całości byłaby odpowiedzialna za ich utrzymanie. Od początku funkcjonowania powiatów przyjęta została w Powiecie Białostockim zasada współfinansowania dróg powiatowych przez samorządy gmin. Pan Starosta oznajmił, że jeżeli Rada na sesji podejmie decyzję o współfinansowaniu zadań wymienionych w projekcie uchwały, to dzie to również deklaracja, że samorząd gminy pragnie w przyszłości te inwestycje realizować.

Wybierając drogi do przebudowy i remontu powiat, jako zarządca bierze pod uwagę wskazania władz gminy, które wiedzą najlepiej, jakie odcinki są najistotniejsze na jej obszarze. W bieżącej kadencji będą przeprowadzane głównie te inwestycje, które mają szansę na dofinansowanie ze środków zewnętrznych. W swojej wypowiedzi starosta odniósł się również do złego stanu nawierzchni drogi powiatowej Stanisławowo - Wojszki. Poinformował, że szacunkowy koszt remontu tego odcinka może wynieść ok. 5 milionów złotych. Droga będąca w zarządzie powiatu przebiega przez obszar dwóch gmin, których samorządy będą musiały dojść między sobą i powiatem do porozumienia w zakresie współfinansowania zadania.

Przewodniczący Rady - Maciej Rogucki zwrócił się do starosty z pytaniem, czy możliwe jest przedłużenie planowanej inwestycji na odcinku Pasynki - Zagruszany do Żuk? Jak samorząd powiatu widzi możliwość przebudowy drogi Zabłudów - Nowosady? Jaka kwota jest przeznaczona w budżecie powiatu na remont nawierzchni odcinka drogi biegnącego przez Folwarki Małe i Folwarki Wielkie?

Pan Antoni Pełkowski wyjaśnił, że w budżecie powiatu zdjęto kwotę 768 000 zł w związku ze zdjęciem tej kwoty również przez gminę. Starosta zaznaczył, że jeżeli na dzisiejszej sesji, Rada zadecyduje o dofinansowaniu zadań, to w budżecie powiatu również ta kwota zostanie zabezpieczona. Nadmienił, iż Powiat Białostocki ma sporządzone dokumentacje na kwotę 130 milionów złotych. Wartość projektów, na któ®e przygotowana jest dokumentacja, na terenie gminy Zabłudów wynosi 12 237 000 zł.

Dyrektor Marek Jędrzejewski wyjaśnił, że potrzeba rozpoczęcia działań na drodze Pasynki - Zagruszany podyktowana była dużą liczba interwencji i zgłoszeń. W kwestii przedłużenia dokumentacji aż do ulicy w Żukach wyjaśnił, że jeżeli samorządy będą miały taka wolę, to na kolejnej sesji można będzie zmienić uchwałę. Odnośnie wykonania dokumentacji na przebudowę drogi Zabłudów - Nowosady pan dyrektor stwierdził, że realizacja tego zadania mogłaby się odbyć wyłącznie z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Całkowita długość tego odcinka to ok. 8 km.

Skarbnik gminy poinformowała Radę, że oszczędności w budżecie pojawiły się w związku z rozstrzygnięciem przetargów, w których zadania będą wykonane po niższych cenach niż wskazywał na to kosztorys szacunkowy robót.

Radna Teresa Teofilewicz pytała, czy w związku z nieuzyskaniem dofinansowania na przebudowę drogi Zwierki - Łubniki, możliwa byłoby częściowa przebudowa drogi jedynie na odcinku ulicy we wsi?

Radna Dorota Brańska również prosiła o podjęcie działań na odcinku drogi powiatowej - ulicy w Łubnikach.

Radny Mirosław Galicki pytał o możliwość dofinansowania w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego odcinka drogi powiatowej - ulicy we wsi Kuriany. Pan radny rozważał możliwość złożenia wniosku na dofinansowanie przebudowy drogi Łubniki - Zwierki w kolejnym konkursie organizowanym w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Pan Antoni Pełkowski wyjaśnił, że partnerami w kwestii budowy dróg w ramach BOF są gminy. Jeżeli gmina widzi potrzebę inwestycji na drodze powiatowej, to samorząd powiatu swój udział w ramach BOF przeznaczy na wskazane zadanie. Odnośnie drogi biegnącej ze Zwierek przez Łubniki poinformował, że kosztorys inwestorski opiewa na ponad 3000000 złotych. Najwyższe koszty pochłonie budowa ulicy, gdzie przewidziano krawężniki, chodniki, odwodnienie i zjazdy.

Radny Adam Regucki pytał o możliwość wykonania chodnika wzdłuż drogi biegnącej przez Folwarki Małe, Duże i Tylwickie. Konieczność budowy chodników uzasadnił tym, że w przypadku przebudowy drogi Protasy - Dobrzyniówka, ruch na odcinku Folwarki - szosa do Michałowa wzrośnie. Chodniki wzdłuż ulicy poprawiłyby wówczas stan bezpieczeństwa pieszych.

Dyrektor Marek Jędrzejewski wyjaśnił, że dokumentacja na wzmocnienie nawierzchni drogi, o której mówi radny wykonana była 12 lat wcześniej. Wtedy też wykonywane były badania geologiczne, które wskazywały, że na całej długości są grunty nośne. Przy ostatnich działaniach na tym odcinku powtórzono badania, które wskazały, że na niektórych odcinkach konieczna jest wymiana gruntu na nośny. Wymiana gruntu wpływa na wzrost kosztów wzmocnienia nawierzchni drogi. Sporządzona dokumentacja nie zakładała wykonania chodników. Pan dyrektor nadmienił, że w celu wykonania chodników należałoby dokonać podziału nieruchomości i wykupić o d osób prywatnych działki na poszerzenie pasa drogowego. Oznaczałoby to również konieczność przeprojektowania i sporządzenia oraz uzgodnienia nowej dokumentacji.

Radny Paweł Dobiecki pytał o możliwość przebudowy zjazdu z drogi krajowej Nr 19 w kierunku Rafałówki.

Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił, że przebudowa zjazdu z drogi krajowej, wykonana na warunkach stawianych przez GDDKiA jest przedsięwzięciem bardzo kosztownym. Dlatego też drogi powiatowe są przebudowywane z pominięciem zjazdów z dróg krajowych. Na pytanie radnego Pawła Dobieckiego o ponowne uzgodnienia ze strony Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku podjęte w związku z przebudową drogi Protasy - Dobrzyniówka, pan Marek Jędrzejewski odpowiedział, że będą podjęte jednak nie wie czy i tym razem będą skuteczne.

Przewodniczący Rady Maciej Rogucki ogłosił 15 minutowa przerwę w obradach.

Po przerwie wznowiono obrady.

Przewodnicząca Komisji Planowania i Finansów - Dorota Brańska przedstawiała pozytywną opinię Komisji wydaną do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po czym poddał go pod głosowanie. Uchwałę Nr V/26/2015 podjęto w wyniku głosowania:

 • liczba głosów „za” - 15

 • liczba głosów „przeciw” - 0

 • liczba głosów „wstrzymujących” - 0.

Starosta, Antoni Pełkowski podziękował za podjęcie uchwały i zainicjowanie współpracy między samorządami.

Ad. 7b

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2015 rok przedstawiła skarbnik gminy.

Pozytywną opinię do projektu uchwały wydała Komisja Planowania i Finansów.

W dyskusji nad projektem, uchwały Radny Paweł Dobiecki poinformował, że Komisja Gospodarcza zapoznała się ze stanem części dróg gminnych, w tym drogi Kolonia Zabłudów, Ostrówki - Dawidowicze. Radny, jako przewodniczący Komisji poparł umieszczenie w budżecie inwestycji pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej Nr 106866B na odcinki Kol. Zabłudów do mostu na Rudni w 1,8 km i Ostrówki-Dawidowicze dł. 3,46 km wraz z wypłatą odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod budowę drogi”. Radny uznał, że stan nawierzchni drogi nie jest zły, ale ze względu na to, że jest zbyt wąska, konieczny jest wykup gruntów i przebudowa. Opowiedział się za standardem żwirowym drogi, w czym podzielił stanowisko burmistrza.

Burmistrz przytoczył dane z rozporządzenia dotyczące dróg lokalnych. Ponadto tak jak jego przedmówca stwierdził, że droga, o której mowa powinna mieć nawierzchnię żwirową. Ostateczną decyzje w tej sprawie podejmie Rada

Radny Paweł Dobiecki zadał pytanie o to, co wchodzi w skład robót dodatkowych przebudowy kanalizacji w miejscowości Białostoczek, że zabezpieczono na nie dodatkową kwotę 100 tys. zł?

Skarbnik wyjaśniła, że obecnie nie wie jeszcze jakie to będą roboty jednak kiedy się pojawią i kiedy będą wykorzystywane znaczne  środki na ten cel radni będą wiedzieli o tych działaniach.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Uchwałę Nr V/27/2015 podjęto w wyniku głosowania:

 • liczba głosów „za” - 13

 • liczba głosów „przeciw” - 0

 • liczba głosów „wstrzymujących” - 2.

Ad 7c

Kolejny z rozpatrywanych przez Radę projektów uchwał dotyczył zmiany
w wieloletniej prognozie finansowej gminy Zabłudów na lata 2015 - 2025. Projekt uchwały przedstawiła skarbnik gminy.

Pozytywną opinie do projektu uchwały wydała Komisja Planowania i Finansów.

Rada uchwałę Nr V/28/2015 podjęła w wyniku głosowania:

 • liczba głosów „za” - 15

 • liczba głosów „przeciw” - 0

 • liczba głosów „wstrzymujących” - 0.

Ad 7d

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu opieki nad zwierzętami bezdomnymi przedstawił pan Lech Krzymiński - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.

Pozytywna opinie do projektu uchwały wydała Komisja Gospodarcza.

Rada uchwałę Nr V/29/2015 podjęła w wyniku głosowania:

 • liczba głosów „za” - 15

 • liczba głosów „przeciw” - 0

 • liczba głosów „wstrzymujących” - 0.

Ad 7e

Kontynuując obrady Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zarządzenia poboru niektórych należności w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. Przewodniczący Rady odczytał wniosek radnego Pawła Dobieckiego o wyłączenie go z głosowania w związku z faktem, iż podejmowana uchwała będzie dotyczyła jego osoby.

Skarbnik gminy wyjaśniła, że wyłączenie radnego z głosowania nie jest zasadne, ponieważ nie jest on umieszczony w wykazie inkasentów. Pani Jolanta Iwaniuk wyraziła przekonanie, że radny Paweł Dobiecki może brać udział w głosowaniu oraz pełnić funkcję inkasenta.

Rada jednogłośnie przychyliła się do wniosku radnego

Pozytywną opinie do projektu uchwały wydała Komisja Planowania i Finansów.

Uchwała Nr V/30/2015 została przez Rade podjęta w wyniku głosowania:

 • liczba głosów „za” - 14

 • liczba głosów „przeciw” - 0

 • liczba głosów „wstrzymujących” - 0.

Ad 7f

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zabłudów, przedstawiła inspektor Joanna Jakoniuk.

Pozytywną opinię do projektu uchwały wydała Komisja Kultury, Zdrowia i Oświaty.

Uchwała Nr V/30/2015 została przez Rade podjęta w wyniku głosowania:

 • liczba głosów „za” - 15

 • liczba głosów „przeciw” - 0

 • liczba głosów „wstrzymujących” - 0.

Ad 7g

Pan Marek Klimczuk przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego. Pozytywną opinię do projektu uchwały wydała Komisja Planowania i Finansów.

Uchwałę Nr V/31/2015 Rada podjęła w wyniku głosowania:

 • liczba głosów „za” - 15

 • liczba głosów „przeciw” - 0

 • liczba głosów „wstrzymujących” - 0.

Ad 7h

Kierownik Referatu Organizacyjnego, pani Monika Hankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z hali sportowej w Zabłudowie.

Pozytywną opinię do projektu uchwały wydała Komisja Kultury, Zdrowia i Oświaty.

Burmistrz swoim wystąpieniu poinformował, że cennik za korzystanie z hali zostanie ustalony przez burmistrza po konsultacji z radnymi z Komisji Kultury Zdrowia
i Oświaty.

Rada uchwałę Nr V/32/2015 podjęła w wyniku głosowania:

 • liczba głosów „za” - 15

 • liczba głosów „przeciw” - 0

 • liczba głosów „wstrzymujących” - 0.

Ad 7i

Pani Janina Turecka dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie przedstawiła projekt uchwały zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zabłudowie.

Pozytywną opinię do projektu uchwały wydała Komisja Kultury, Zdrowia i Oświaty.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po czym poddał go pod głosowanie. Uchwałę Nr V/33/2015 podjęto w wyniku głosowania:

 • liczba głosów „za” - 15

 • liczba głosów „przeciw” - 0

 • liczba głosów „wstrzymujących” - 0.

Ad. 8

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie przedstawił sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie za 2014 rok.

W dyskusji nad sprawozdaniem omówiona został funkcja asystenta rodziny. Pan Piotr Torbicz oznajmił, że od chwili gdy w Ośrodku pracuje osoba na tym stanowisku, Ośrodek nie skierował dzieci do domu dziecka. Asystent wspiera rodzinę w jej codziennych działaniach, wskazuje czynności, które rodzice powinni podjąć oraz uczy organizacji czasu i pracy.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014 roku zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad 9

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku przedstawił przewodniczący komisji - Piotr Torbicz.

Sprawozdanie zostało przez Radę przyjęte jednogłośnie (15 „za”)

Ad 10.

W kolejnym punkcie obrad Pan Piotr Torbicz omówił założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

Pozytywną opinię do projektu Programu wydała Komisja Gospodarcza.

Uchwała Nr V/34/2015 została przez Radę podjęta w wyniku głosowania:

 • liczba głosów „za” - 15

 • liczba głosów „przeciw” - 0

 • liczba głosów „wstrzymujących” - 0.

Ad.11

Interpelacje i zapytania radnych.

Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Turczewski odczytał odpowiedź burmistrza na interpelację radnej Agnieszki Dołęgiewicz w sprawie budowy nowego przedszkola
w Zabłudowie. Po odczytaniu interpelacji radna wyjaśnił, że od 2017 roku, gminy będą zobowiązane do zapewnienia miejsc w przedszkolu nawet dla dzieci trzyletnich.

Burmistrz wyjaśnił, że brak miejsc w przedszkolu nie jest problemem nowym.
W bieżącym roku zarezerwowano środki na ekspertyzę techniczną która przedstawi możliwości osuszenia i zaadoptowania piwnic w szkole na pomieszczenia dydaktyczne (nie przedszkolne). Jest również możliwość tworzenia na terenie gminy przedszkoli niepublicznych. W najbliższej perspektywie finansowej będą środki finansowe na organizację tego rodzaju przedszkoli.

Przewodniczący Rady proponował umieszczenie przedszkola w budynku po byłym ośrodku zdrowia.

Burmistrz wyjaśnił, że obiekt, w którym umieszczone zostanie przedszkole musi spełniać określone wymogi. Na obecną chwilę nie wiadomo, czy akurat ten budynek te normy spełnia.

Radny Paweł Dobiecki w nawiązaniu do bieżącej naprawy dróg, stwierdził że przeprowadzane są one bez jakiegokolwiek ładu. Oznajmił, że chciałby zapoznać się z harmonogramem napraw i w związku z tym zadał pytanie, gdzie można taki harmonogram obejrzeć. Pytał o to, na jakich zasadach przydzielane są środki sołectwom na bieżące utrzymanie i naprawy dróg. Ponadto podniósł kwestię złego stanu ulic we wsiach. Radny apelował o podjęcie w kolejnych latach konsultacji z Powiatowym Zarządem Dróg w Białymstoku w sprawie remontu lub naprawy drogi powiatowej przebiegającej zwarty obszar wiejski wsi Bobrowa. Radny wnioskował o zakup tablic sołeckich z godłem narodowym i pieczęci sołtysa.

Burmistrz poinformował, że w pierwszej kolejności są naprawiane drogi, które stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. W Urzędzie nie ma harmonogramu prac w ramach bieżącego utrzymania dróg. Zazwyczaj Referat Gospodarki Komunalnej kieruje wykonawców na te odcinki dróg, których potrzebę naprawy zgłaszają mieszkańcy.

Radny Adam Regucki złożył wniosek (na piśmie) w sprawie budowy chodników wzdłuż ulicy w Folwarkach Małych, Dużych i Tylwickich. Ponadto radny apelował
o wydłużenie działania oświetlenia ulicznego w Folwarkach.

Radna Dorota Brańska zwróciła się z pytaniem, czy został założony odcinkowy pomiar prędkości na trasie do Zwierek?

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Agnieszka Dołęgiewicz, działając w imieniu Klubu Radnych Wspólnota Gminna Zabłudów złożyła wniosek o udzielenie z budżetu gminy wsparcia finansowego w kwocie 600 złotych na każdą z osób, które ucierpiały
w pożarach domów w m. Krynickie w dniu 2 marca 2015 roku.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że udzielenie takiego wsparcia z budżetu gminy nie jest możliwe. Gmina pomocy może udzielić poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Instytucja ta udzieliła już poszkodowanym rodzinom odpowiedniego wsparcia.

Radny Mirosław Galicki oznajmił, że radni Klubu całą swoją dietę z dzisiejszego posiedzenia przekażą na pomoc dla pogorzelców z Krynickich.

Ad. 12

Wolne wnioski

Sołtys wsi Koźliki, w nawiązaniu do uchwalonej stawki inkasa stwierdziła, że jest ona bardzo niska i prosiła by w przyszłości rozważyć jej podniesienie.

Sołtysi wsi Koźliki, Folwarki Wielkie, Żywkowo i Kaniuki prosili o naprawę i wyrównanie nawierzchni nieprzejezdnych odcinków dróg.

Ad.13

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący Rady dokonał
ich zamknięcia cytując formułę „Zamykam obrady V sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji samorządu”

Projekty uchwał wraz uzasadnieniem oraz podjęte uchwały zostały włączone do akt sprawy związanych z przebiegiem i organizacją V sesji Rady Miejskiej
w Zabłudowie.

Protokolant: Joanna Jakoniuk

11

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2015-05-04

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2015-05-04