Protokół z obrad sesji rady Miejskiej w dniu 30 sierpnia 2016r

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016

z obrad sesji

Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji

w dniu  30 sierpnia 2016r

(w sali Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie)

Początek obrad – godz. 9.00 

W sesji uczestniczą:

Rada w składzie:

1) Borowski Jan

 radny

2) Brańska Dorota

 radna

3) Charyło Piotr

 radny

4) Czajkowski Wiesław

 radny

5) Dobiecki Paweł

 radny

6) Dołegiewicz Agnieszka

I wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Zabłudowie

7) Fiedoruk Halina

 radna

8) Galicki Mirosław

 radny

9) Kuna Mikołaj

 radny

10) Lulewicz Cezary

 radny

11) Regucki Adam

 radny

12) Rogucki Maciej

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabłudowie

13) Rusiłowicz Krzysztof

 radny

14) Turczewski Mariusz

15) Teofilewicz Teresa

 II wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zabłudowie

radna

Kierownictwo organu wykonawczego gminy, w osobach:

-        Burmistrz –                                Adam Tomanek,

-        Zastępca Burmistrza                  Wiesław Dąbrowski,

-        Sekretarz Gminy                        Monika Hankowska,

-        Skarbnik Gminy -                      Jolanta Iwaniuk,

-        Radca prawny –                        Ewa Stachowicz.

Zaproszeni goście:

-        Radny Rady Powiatu Białostockiego                          Andrzej Babul

-        Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białostoczku              – Jolanta Ugolik

Sołtysi z 36 miejscowości.

Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Miejskiej

w Zabłudowie –Maciej Rogucki.

Przewodniczący Rady dokonał otwarcia obrad cytując formułę: „Otwieram XVIII nadzwyczajną, sesję Rady Miejskiej VII kadencji”, po czym przywitał przybyłych na posiedzenie gości, a także burmistrza, radcę prawnego, skarbnika gminy oraz sołtysów.

Prowadzący obrady, na podstawie listy obecności stwierdził, że ilość obecnych radnych na sali obrad zabezpiecza regulaminowe quorum do podejmowania prawomocnych uchwał..

Rada przystąpiła do przyjęcia porządku obrad.

Porządek obrad z uwzględnieniem przyjętych wniosków został przez Radę przyjęty w głosowaniu 15 głosów „za” i przedstawiał się następująco:

1.      Otwarcie;

2.      Przyjęcie porządku obrad;

3.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/102/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi białostockiemu na realizację zadań inwestycyjnych

4.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zabłudów

5.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zabłudów udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;

6.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2016 rok;

7.      Zamknięcie obrad.

 

 

Burmistrz Zabłudowa – Adam Tomanek przedstawiła Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/102/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi białostockiemu na realizację zadań inwestycyjnych. Wyjaśnił, iż projekt został wniesiony pod obrady sesji w związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych w ramach zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Zwierki – Łubniki. Zgodnie z wypracowana zasadą finansowania inwestycji na drogach powiatowych, niezbędnym staje się zwiększenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu o kwotę 30000 zł. Łącznie pomoc na to zadanie wyniosłaby 605000 zł.

Pozytywną opinię do projektu uchwały wydały komisje na wspólnym posiedzeniu.

Uchwała Nr XIX/150/ 2016 została podjęta przez Radę w wyniku głosowania:

-        11 głosów „za”,

-        1 głos „przeciw’,

-        2 głosy „wstrzymujące”.


Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zabłudów przedstawił inspektor Piotr Krysiuk, który wyjaśnił, że planowana lokalizacja przystanków musi odpowiadać wymogom stawianym w przepisach prawa. Miejsca typowała specjalnie do tego celu powołana komisja składająca się z przedstawicieli: Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Policji

Pozytywną opinię do projektu uchwały wydali radni na wspólnym posiedzeniu komisji.

W trakcie dyskusji sołtysi kierowali do burmistrza uwagi i pytania związane z lokalizacja przystanków.

Sołtysi wsi Koźliki i Dobrzyniówka zwrócili uwagę na zbyt dużą odległość przystanków od miejsca zamieszkania dzieci. Sołtys Protas oznajmił, iż przystanek w jego miejscowości nie spełnia swojej funkcji, ponieważ nie chroni pasażerów przed wiatrem i opadami atmosferycznymi.

Mieszkaniec Kolonii Koźliki zwrócił uwagę na to, że z przystanku w Koźlikach korzysta także dziecko niepełnosprawne ruchowo, które musi do autobusu pokonać długi odcinek drogi.

Głos w dyskusji zabrał także burmistrz, który przedstawił zebranym powody, dla których gmina musiała zmienić zasady dowozu uczniów do szkół i połączenia tego transportu z transportem zbiorowym. Kontrole gospodarki finansowej oraz funkcjonowania oświaty przeprowadzone przez Regionalna Izbę Obrachunkowa w Białymstoku oraz Najwyższą Izbę Kontroli wskazywały na zbyt wysokie, w porównaniu do innych gmin , koszty dowozu uczniów do szkół. Koszty te oscylowały w granicach 760 000 zł rocznie. Po zarezerwowaniu przez Radę w budżecie gminy środków na ten cel ogłoszony został przetarg. Działania związane z lokalizacja przystanków są konsekwencja wcześniej podjętych decyzji. Z uwagi na przedłużającą się -  z powodu złożenia protestu  przez jednego z oferentów – procedurę przetargową,  umowa  z przewoźnikiem została podpisana kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Przewodniczący Rady Maciej Rogucki zapytał o to, dlaczego w omawianej sprawie nie przeprowadzono konsultacji?

Zastępca burmistrza wyjaśnił, że ustawa zobowiązuje gminę do przyjęcia pewnego modelu, który musi zacząć funkcjonować w odpowiednim czasie. Zmian w jego funkcjonowaniu będzie dokonywać już w trakcie roku szkolnego. Podkreślił, że autokary będą mogły się zatrzymywać tylko na wyznaczonych przystankach. Nie będzie  możliwe odbieranie dzieci wprost spod domostw. Pan Wiesław Dąbrowski zaproponował, aby z uwagi na zbyt krótkie terminy Rada przyjęła zaproponowane rozwiązania. Dodał, że z sołtysami zostaną przeprowadzone rozmowy odnośnie wyboru najdogodniejszych miejsc na lokalizacje przystanków., po czym na jednej z najbliższych sesji zostanie przedłożony Radzie Miejskiej projekt uchwały zmieniający ich lokalizację. Nadmienił, że plusem w tej sytuacji jest fakt, iż z autobusów tych, po zakupie biletów będą mogły korzystać również inne osoby.

Radny Paweł Dobiecki wyraził przekonanie, że w sprawie zaproponowanych przez burmistrza rozwiązań zabrakło konsultacji z sołtysami i mieszkańcami. Był na to czas w czasie wakacji.  Sołtysi i radni, którzy najlepiej znają swoich mieszkańców oraz teren nie zostali zapytani o opinię w tej sprawie. Radny zauważył, że na przedłożonych mapach nie naniesiono lokalizacji istniejących przystanków. Dodał, iż ustawione przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej przystanki nie są usytuowane zgodnie z punktami oznaczonymi na mapie. Radny zwrócił się z pytaniem o wytłumaczenie takiego postępowania, które wskazuje na brak zdrowego rozsądku lub celowe zaprowadzenie chaosu. Radny stwierdził, iż zaproponowane lokalizacje przystanków  spowodują, że wielu uczniów mieszkających na kolonii będzie zmuszonych do pokonywania – niezależnie od pogody – kilkukilometrowej drogi, po to by dojechać do szkoły. Nie wzięto pod uwagę, że dzieci tę drogę będą pokonywać w godzinach popołudniowych oraz zimą. Radny zaproponował aby rzetelnie opracować mapy lokalizacji przystanków, które będą zawierać zarówno przystanki obecne jak i nowo proponowane. Oprócz tego zaproponował aby zorganizować uproszczone konsultacje społeczne  i zapytać mieszkańców o ich potrzeby w tym zakresie, a następnie  nanieść nowo uzgodnione z nimi lokalizacje. Stwierdził również, że aby opracować rzetelnie mapy niezbędne bezie uzyskanie danych, o których słusznie wspomniała na komisji Radna Agnieszka Dołegiewicz odnośnie lokalizacji i  liczebności uczniów wymagających dowozu w terenie. Radny zaapelował do sołtysów aby przejrzeli swoją okolicę czy właściwie zostały wkopane słupki przystankowe zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do uchwały.

               Burmistrz przystał na dalszą pracę na miejscem lokalizacji przystanków. Prosił o podjęcie uchwały w kształcie zaproponowanym na niniejszej sesji, po to by system dowozu uczniów do szkół mógł ruszyć od 1 września.

Przewodniczący Rady zgodził się z propozycja burmistrza. Zaproponował aby w miesiącu wrześniu zostały przeprowadzone z sołtysami rozmowy na temat lokalizacji przystanków.

               Radny Piotr Charyło stwierdził, że celem zmiany dowozu uczniów są oszczędności rzędu 500000. Zdaniem radnego problem leży jednak w sposobie załatwienia sprawy. Być może oszczędności  w wysokości 400000 zł pozwoliłyby na bardziej kompromisowe i przyjazne społeczeństwu rozwiązania. Radny podważył argument przeciw konsultacjom, który z góry zakłada, iż „każdy będzie chciał mieć przystanek pod swoim domem”. Zdaniem radnego, jeżeli w trakcie konsultacji ludzie mają szansę się wypowiedzieć , to mają także szansę wysłuchać wypowiedzi innych ludzi. Dodał, że system zarządzania w Urzędzie powinien uwzględniać tego rodzaju działania. Wyraził przekonanie, iż na sesji radni zostają postawieni przed faktem dokonanym i musza podjąć jakąkolwiek uchwałę. Rozmowy z mieszkańcami dadzą odpowiedź na pytanie: jakie są potrzeby mieszkańców i jakie są ich potrzeby?

               Zastępca Burmistrza w nawiązaniu do przedmówcy wyjaśnił, że sytuacja w sprawie zasad dowozu przez długi czas była dość niepewna i mobilna w związku ze zmianami w ustawie. Od początku zakładano, że zaproponowany zostanie model wyjściowy, który później będzie ulegał modyfikacjom. W związku z  naglącymi terminami niemożliwe było przeprowadzenie konsultacji, co nie zamyka drogi przed wprowadzaniem zmian.

               Przewodniczący Rady  stwierdził, że punkty przystankowe zostały wytyczone przed ogłoszeniem przetargu tj. w lipcu br.

               Radna Teresa Teofilewicz prosiła o zwrócenie uwagi na przystanki zlokalizowane przy DK nr 19, która nie jest oświetlona i brakuje wzdłuż jej chodników. Apelowała o podjęcie uchwały w obecnym kształcie i dalsza pracę nad lokalizacjami, które choć w części  pozwoli na z

               Radny Adam Regucki zadał pytanie oto, dlaczego został zabrany przystanek z Folwark Tylwickich na końcu wsi.

               Inspektor Piotr Krysiuk stwierdził, że we wskazanym miejscu  autobus miałby problem z zawróceniem. Przepisy zabraniają takiej lokalizacji.

               Radna Agnieszka Dołegiewicza zwróciła się o wyjaśnienie zasad dowozu Dzieci do Szkoły Podstawowej w Zabłudowie. Mianowicie pytała o godziny odjazdu oraz miejsca wysiadania uczniów.

               Inspektor  Piotr Krysiuk oznajmił, że dzieci będą wysadzane przed szkołą. Odnośnie godzin odjazdu autobusów stwierdził, że nie zostały one jeszcze uzgodnione z przewoźnikiem.           

               Ponownie głos zabrał radny Paweł Dobiecki, który zgodził się z wypowiedzią Radnego Piotra Charyło. Przyznał, że  można było zaprosił sołtysów do prac w komisji typującej miejsca lokalizacji przystanków, wspólnie z przedstawicielami przewoźnika, powiatu oraz policji. Nie było jednak ze strony burmistrza chęci i woli podjęcia takiej inicjatywy. Obecna sytuacja jest efektem zaniechania tych działań. Radny Dodał, że ostatnio radni, sołtysi i zwykli mieszkańcy mają problem z konsultacją spraw z Burmistrzem.

               Burmistrz stwierdził, że drzwi  jego gabinetu są otwarte dla obywateli każdego dnia, nie tylko we wtorek. Przyznał, że zabolały go słowa radnego Pawła Dobieckiego,  ponieważ zawsze stara się znaleźć czas dla mieszkańców.

               Dyrektor Szkoły w Białostoczku apelowała o podjecie uchwały i przyjęcie jakiekolwiek rozwiązania, dzięki, któremu będzie możliwy dojazd dzieci do szkół.

 

W tym miejscu została ogłoszona 30 minutowa przerwa.

 

                               Po przerwie wznowiono obrady

               Radny Piotr Charyło złożył wniosek o przeprowadzenie konsultacji w sprawie lokalizacji przystanków.

               Sekretarz gminy poinformowała, że proces konsultacji, łącznie z czasem potrzebnym na podjęcie uchwały w sprawie ich ogłoszenia  może potrwać ok. 2 miesięcy. Nieformalne spotkania burmistrza z sołtysami i mieszkańcami pozwoliłyby na uproszczenie całego procesu.

               Burmistrz zaproponował odstąpienie od formalnych konsultacji. Jako korzystniejsze rozwiązanie wskazał bezpośrednie rozmowy z sołtysami w terenie.

               Z rozwiązaniem powyższym zgodził się radny Paweł Dobiecki.

               Radna Dorota Brańska również zgodziła się na rozwiązanie zaproponowane przez burmistrza. Zaznaczyła jednak, że mieszkańcy powinni przez miesiąc przetestować nowy system dowozu uczniów do szkół, po to by mieć świadomość wszystkich jego wad i zalet.

               Radny Piotr Charyło wycofał wniosek o przeprowadzenie formalnych konsultacji. Podkreślił jednakże, iż nadal jest przekonany o konieczności przeprowadzenia rozmów i zapoznania się z sytuacją osób korzystających z tego rodzaju komunikacji.

               Radna Agnieszka Dołęgiewicz zaproponowała spotkanie burmistrza z rodzicami w szkołach.

               Przed przystąpieniem do głosowania, radny Paweł Dobiecki zwrócił się z pytaniem  o to, czy będą przeprowadzane konsultacje w omawianej sprawie?

               Sekretarz gminy oznajmiła, że zamiast konsultacji zostaną przeprowadzone  spotkania z sołtysami w trakcie, których omówione zostaną sprawy z zakresu dowozu uczniów do szkół  i transportu zbiorowego  w każdym sołectwie.

               Uchwała nr XVIII/151/2016 w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zabłudów została podjęta w wyniku głosowania:11 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące”.

               Kontynuując obrady przystąpiono do procedowania nad projektem uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zabłudów udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
               Pozytywną opinie do projektu uchwały wydały komisje na wspólnym posiedzeniu.
               Uchwałę nr XVIII/152/2016 podjęto w wyniku głosowania: 10 głosów „za”, 4 głosy „wstrzymujące’.

               Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2016 rok przedstawiła skarbnik gminy.
               Pozytywną opinie do projektu uchwały wydali radni na wspólnym posiedzeniu komisji.
               Radny Paweł Dobiecki stwierdził, że w budżecie gminy pojawiły się zadania inwestycyjne, które  w jego ocenie nie są dla gminy niezbędne.  Wskazał na zadania związane z modernizacją świetlic w Krynickich i Kaniukach W Krynickich rozpoczęto remont, natomiast w Kaniukach nic się w tej sprawie nie dzieje Radny oznajmił, iż W świetle tych posunięć proces zwodociągowania pozostałych terenów gminy stoi od lat w miejscu, a burmistrz znajduje pieniądze na rekreacje. Wskazał na nieprawidłowy model hierarchii potrzeb społecznych. Wyraził przekonanie, że w pierwszej kolejności powinny być budowane wodociągi. W celu łatwiejszego zrozumienia skali niedoboru sieci wodociągowej na terenie gminy, radny przedstawiła zebranym mapę na której oznaczono kolorem czerwonym istniejące sieci wodociągowe a kolorem niebieskim sieci planowane do budowy (zgodne z koncepcją zwodociągowania gminy). Radny złożył wniosek następującej treści:
W związku z powziętą wiedzą o braku wykorzystania środków na wykonanie zadania z pozycji 45 w wykazie inwestycyjnym (termomodernizacja świetlicy w Kaniukach) oraz brakiem czasu na wykorzystanie tych środków w roku bieżącym wnioskuję o wykreślenie tego zadania i za powstałą w ten sposób kwotę 163 816 zł wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:
-  „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej 
-  na odcinku Zajezierce – Łukiany – Tatarowce – Rudnica” w kwocie 63 816 zł
-  „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej 
-  na odcinku Folwarki Małe – Folwarki Wielkie Kolonia - Folwarki Małe Kolonia” w kwocie 50 tys. zł
-  „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej 
-  na odcinku Dobrzyniówka – Dobrzyniówka Kolonia – Słomianka -  Teodorowo” w kwocie 50 tys. zł.
 
               Skarbnik gminy wyjaśniła, że nie można cofnąć kwoty przeznaczonej na remont świetlicy w Kaniukach, ponieważ sołectwo to sprzedało nieruchomość mienia wiejskiego i wskazała wykorzystanie tych środków na remont świetlicy w swojej miejscowości. Oznacza to, że Rada nie może tych środków przeznaczyć na inny cel.
               Po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika radny Paweł Dobiecki zmienił wniosek na następujący:

Z uwagi, iż sporo mieszkańców gminy wyraziło opinię, że budowa miejskiego domu kultury przy braku uposażenia społeczności w podstawowe potrzeby życiowe jakim jest dostęp do wody z wodociągów oraz brakiem ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji tego obiektu wnioskuję o wykreślenie zadania z pozycji nr 40 „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabłudowie”  wykazu inwestycyjnego i za powstałą w ten sposób kwotę 60 tys. zł ujęcie zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Rafałówka – Rafałówka Kolonia - Zacisze” w kwocie 60 000 zł.”

Wniosek powyższy został przez radę odrzucony w wyniku głosowania: 1 głos „za”,  9 głosów „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące
 

Burmistrz poinformował, że trwają prace nad projektami dwóch wodociągów. W trakcie prac wynikły problemy wynikające z braku zgody właścicieli gruntu na przebieg wodociągów przez ich nieruchomości. Nadmienił, że gmina przygotowuje się na złożenie wniosków do PROW na realizację zadań z zakresu budowy i modernizacji sieci wodociągowej. Dodał, że ze względu na specyfikę – mała gęstość zaludnienia i duży obszar –  trudno gminie Zabłudów  będzie się przebić na czołowe miejsca w rankingu zwodociągowania. Na marginesie burmistrz stwierdził, że łatwiej jest wskazywać potrzeby ale trudniej przychodzi znalezienie środków na ich realizację. Na potrzebę remontów świetlic wiejskich wskazują mieszkańcy oraz sołtysi radni.

Radny Piotr Charyło zaproponował aby w celu uszczelnienia systemu poboru wody zainwestować w instalacje wodomierzy.

Radny Adam Regucki wniósł o zmianę nazwy zadania z „Budowy ciągu pieszo rowerowego w Folwarkach Małych” na zadanie „”Budowa chodnika – po jednej stronie -  wzdłuż drogi  w Folwarkach Małych, Folwarkach Wielkich, Folwarkach Tylwickich”.

Wniosek został przyjęty w wyniku głosowania: 12 głosów „za”

Skarbnik wyjaśniła, że w celu realizacji wniosku radnego potrzebna będzie zmiana w uchwale intencyjnej., która będzie mogła być podjęta na kolejnej sesji.

Uchwała nr XVIII/153/ 2016 została podjęta w wyniku głosowania: 12 głosów „za”.

Ad.18

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący Rady dokonał
ich zamknięcia cytując formułę „Zamykam obrady XVIII, nadzwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji samorządu”

 

 

Projekty uchwał wraz uzasadnieniem oraz podjęte uchwały zostały włączone
do akt sprawy związanych z przebiegiem i organizacją XVIII sesji Rady Miejskiej
w Zabłudowie.

 

Protokolant: Monika Sawicka

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia: 2016-08-30

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2016-10-05

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-10-04