Protokół z obrad IV sesji Rady Miejskiej

z dnia 30 stycznia 2015r

Untitled

PROTOKÓŁ Nr IV/2015

z obrad sesji

Rady Miejskiej w Zabłudowie VI kadencji

w dniu 30 stycznia 2015r

(w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego)

Początek obrad - godz. 9. 15 .

W sesji uczestniczą:

Rada w składzie:

Borowski Jan radny

Brańska Dorota radna

Charyło Piotr radny

Czajkowski Wiesław radny

Dobiecki Paweł radny

Dołęgiewicz Agnieszka radna

Fiedoruk Halina radna

Galicki Mirosław radny

Kuna Mikołaj radny

Lulewicz Cezary radny

Regucki Adam radny

Rogucki Maciej Przewodniczący Rady

Rusiłowicz Krzysztof radny

Teofilewicz Teresa radna

Turczewski Mariusz radny

Kierownictwo organu wykonawczego gminy, w osobach:

 • Burmistrz - Adam Tomanek,

 • Skarbnik Gminy - Jolanta Iwaniuk,

 • Radca prawny - Ewa Stachowicz.

Sołtysi z 34 miejscowości, Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców Zabłudowa oraz zaproszeni goście.

Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Miejskiej

w Zabłudowie -Maciej Rogucki.

Przed rozpoczęciem obrad Głos zabrał pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie - pan Jarosław Bartłomiejczuk, który poinformował o zmienionych zasadach wypełniania wniosków opłatności obszarowe dla rolników.

Następnie pani Ewelina Ziemkiewicz poinformowała o możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń z podstaw obsługi komputera i Internetu. Szkolenia są organizowane w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie.

Przewodniczący Rady dokonał otwarcia obrad cytując formułę: „Otwieram IV sesję Rady Miejskiej VII kadencji”, po czym przywitał przybyłych na posiedzenie gości,
a także burmistrza, radcę prawnego, skarbnika gminy oraz sołtysów.

Prowadzący obrady, na podstawie listy obecności stwierdził, że ilość obecnych radnych na sali obrad zabezpiecza regulaminowe quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przystąpiono do przyjęcia porządku obrad sesji.

Do proponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag, w związku, z czym przedstawiał się on następująco:

 1. Otwarcie;

 2. Przyjęcie porządku obrad;

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym;

 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wieloletniej prognozy finansowej gminy Zabłudów na lata 2015 - 2025,

 2. budżetu gminy Zabłudów na 2015 rok,

 3. przekazania środków finansowych dla Straży Granicznej,

 4. przekazania środków finansowych dla Policji,

 5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli,

 6. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

 1. określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy,

 2. lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drogach powiatowych na terenie Gminy Zabłudów;

 1. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok;

 2. Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok;

 3. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady na 2015 rok;

 4. Interpelacje i zapytania radnych;

 5. Wolne wnioski;

 6. Zamknięcie obrad.

Powyższy porządek obrad przyjęto jednogłośnie (15 głosów „za”)

Ad 3

Protokół z III sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2014r został przez Radę przyjęte jednogłośnie.

Ad 4

Przewodniczący Rady swoje sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym rozpoczął od przypomnienia daty ostatniej sesji Wymienił podjęte przez Radę uchwały,
po czym poinformował, że w sprawie uchwały określającej wysokość stawek podatku od nieruchomości wszczęte zostało postępowanie nadzorcze.

Przewodniczący rady w okresie międzysesyjnym pełnił 5 dyżurów.

W omawianym okresie pan Maciej Rogucki brał udział w pracach Komisji Planowania i Finansów oraz Komisji Kultury, Zdrowia i Oświaty

Ad. 5

Burmistrz swoje wystąpienie rozpoczął od wymienienia zarządzeń podjętych w okresie międzysesyjnym. Następnie poinformował podpisaniu umowy na dofinansowanie nierentownych kursów PKS (Protasy Rafałówka - Dobrzyniówka- Folwarki Tylwickie). Miesięczny koszt gminy z tego tytułu będzie wynosił 2500 zł. Podpisana został także umowa na wykonanie prezentacji multimedialnej gminy. Koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 3690 zł brutto. Tak niska Kwota jest efektem zaproszenia gminy do uczestniczenia w projekcie realizowanym przez LGD Puszcza Knyszyńska.

Ad 6a

Rada przystąpiła do rozpatrzenia kluczowych punktów porządku obrad, a mianowicie uchwalenia budżetu gminy Zabłudów na 2015 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 - 2015.

Przewodniczący Rady poprosił skarbnika gminy, aby przedstawiła Radzie projekt uchwały budżetowej przygotowanej przez burmistrza.

Skarbnik gminy - pani Jolanta Iwaniuk omówiła założenia wieloletniej prognozy finansowej oraz zapisy budżetu gminy na 2015 rok. Przedstawiając autopoprawki burmistrza, poinformowała, że burmistrz przychylił się do większości wniosków przyjętych na posiedzeniu Komisji Planowania i Finansów. W budżecie nadal pozostawiono inwestycję pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi na odcinku Kolonia Zabłudów do mostu na rzece Rudni i Ostrówki - Dawidowicze wraz z wypłatą odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod budowę drogi”.

Prowadzący obrady przedstawił Radzie pozytywne opinie do omawianych projektów uchwał wydane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Następnie poinformował zebranych, iż pozytywne i opinie do projektu budżetu wydały komisje Rady: Komisja Kultury, Zdrowia i Oświaty, Komisja Gospodarcza oraz Komisja Planowania i Finansów.

Przewodniczący w/w Komisji odczytali treści uchwalonych opinii. Opinie Komisji: Gospodarczej oraz Komisji Planowania i Finansów zawierały n/w, przyjęte na posiedzeniach wnioski.

Wnioski z posiedzenia komisji Planowania i Finansów:

Wniosek I

W załączniku Nr 5 do budżetu należy wykreślić z działu 600, rozdział 60014 kwotę 768500zł przeznaczoną na dotację dla Powiatu Białostockiego na dofinasowanie zadań inwestycyjnych.

Wniosek II

Do projektu budżetu należy wpisać następujące zadania:

 • utwardzenie ulicy J. Manteuffla w Zabłudowie w takim standardzie jak utwardzona jest ulica Radziwiłłowska w Zabłudowie,

 • utwardzenie ulicy Ostaszewskiego w Zabłudowie w takim standardzie jak utwardzona jest ulica Radziwiłłowska w Zabłudowie,

 • utwardzenie ulicy Drukarzy Zabłudowskich w Zabłudowie w takim standardzie jak utwardzona jest ulica Radziwiłłowska w Zabłudowie,

 • utwardzenie ulicy F. Karpińskiego w Zabłudowie w takim standardzie jak utwardzona jest ulica Radziwiłłowska w Zabłudowie,

 • utwardzenie ulicy Sapiehów w Zabłudowie w takim standardzie jak utwardzona jest ulica Radziwiłłowska w Zabłudowie,

 • utwardzenie ulicy Polnej w Zabłudowie w takim standardzie jak utwardzona jest ulica Radziwiłłowska w Zabłudowie,

Wniosek III

W projekcie budżetu na 2015 rok w załączniku inwestycyjnym należy wykreślić zadanie pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi na odcinku Kolonia Zabłudów do mostu na rzece Rudni (dł 1,8 km) i Ostrówki - Dawidowicze (dł 3,46 km) wraz z wypłatą odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod budowę drogi.

Wniosek IV

W projekcie budżetu należy przeznaczyć środki na budowę oświetlenia ulicznego w m. halickie na odcinku drogi prowadzącym do przystanku autobusu Komunikacji Miejskiej.

Wniosek z posiedzenia Komisji Gospodarczej:

Komisja Gospodarcza wnosi o ujęcie w wykazie zadań inwestycyjnych przedsięwzięcia pod nazwą: ”Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu Kamionka - Bobrowa”. Środki na realizacje zadania w wysokości 20.000 zł pochodzić będą z uszczuplenia o 10.000 zł na każdym z niżej wymienionych zadań :

 • wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych "Budowa sieci wodociągowej Pawły -Miniewicze "

 • wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych "Budowa sieci wodociągowej do Laszek " ok. 3 km.

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali:

Przewodniczący Kluby radnych „Wspólnota Gminna Zabłudów” - Mirosław Galicki ponowił wnioski w sprawie:

 • utwardzenia ulicy J. Manteuffla w Zabłudowie w takim standardzie jak utwardzona jest ulica Radziwiłłowska w Zabłudowie,

 • wykreślenia zadania pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi na odcinku Kolonia Zabłudów do mostu na rzece Rudni (dł 1,8 km) i Ostrówki - Dawidowicze (dł 3,46 km) wraz z wypłatą odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod budowę drogi. Kwotę 60 000 zł należy przeznaczyć na bieżące utrzymanie dróg.

Radny Mirosław Galicki złożył w/w wnioski w związku z faktem nie ujęcia ich w projekcie budżetu przez burmistrza.

Prowadzący obrady Maciej Rogucki zwrócił się z pytaniem, czy możliwe jest przesunięcie planowanych w projekcie wydatków z majątkowych na bieżące?

Skarbnik gminy wyjaśniła, że udzielenie odpowiedzi na to pytanie wymagałoby przeliczenia niektórych pozycji z budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej. Jeżeli wskazane do rezalizacji ulice na osiedlu Marii Magdaleny w Zabłudowie zakwalifikowane zostaną do wydatków bieżących, to wskaźnik indywidualnego zadłużenia na pewno wzrośnie.

Radny Paweł Dobiecki zwrócił się z pytaniem do radnego Mirosława galickiego o planowany standard ulic zaplanowanych do wykonania w Zabłudowie, czym się kierowano wybierając akurat te ulice?

Radny Mirosław Galicki: mieszkańcy osiedla Marii Magdaleny bardzo długo czekają na budowę nawierzchni dróg.

Radna Teresa Teofilewicz apelowała o pozostawienie w projekcie budżetu zaplanowanych wydatków na wypłatę odszkodowań w związku z planowanym poszerzeniem oraz budową drogi gminnej na odcinkach: Zabłudów - Kolonia Zabłudów i Ostrówki - Dawidowicze. Radna zauważyła, że w 2015 roku nie ma zaplanowanych poważniejszych inwestycji drogowych. Zakończenie etapu opracowania dokumentacji na w/w drogę gminna pozwoli na złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i późniejsza etapową realizację. O dofinansowanie budowy dróg lokalnych gmina może się ubiegać w ramach tzw. „schetynówek”. Reasumując radna stwierdziła iż wnioskuje do Rady o utrzymanie w wykazie zadań inwestycyjnych zadania pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi na odcinku Kolonia Zabłudów do mostu na rzece Rudni i Ostrówki - Dawidowicze wraz z wypłatą odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod budowę drogi”

Radca prawny - pani Ewa Stachowicz poinformowała, że w nowym okresie finansowania w ramach dawnych schetynówek dofinansowanie będą miały szansę uzyskać inwestycje, które będą miały bardzo starannie opracowaną pod względem formalnym dokumentację. Ponadto pod uwagę będą brane czynniki wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu (organizacja ruchu, oświetlenie, chodniki). Fachowcy z Ministerstwa Infrastruktury bardzo negatywnie wypowiadają się, co do powierzchniowego utwardzenia dróg gminnych realizowanych w ramach tego programu.

Radny Mikołaj Kuna zwrócił się z pytaniem do przewodniczącego Klubu o to, dlaczego chce wstrzymać wypłatę odszkodowań dla właścicieli działek celem poszerzenia drogi Zabłudów - Kolonia Zabłudów i Ostrówki - Dawidowicze. Radny przekonywał, że budowa w/w odcinka drogi jest niezbędna z uwagi na fakt, iż porusza się tamtędy autobus. Zawieszenie kursu autobusu z uwagi na zły stan nawierzchni drogi spowoduje, że starsi mieszkańcy kilku wsi nie będą mogli dojechać do lekarza ani do siedziby gminy - Zabłudowa. Przygotowanie dokumentacji pozwoli na ewentualne dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. Ponadto zwlekanie z wykupem gruntów przez gminę może się niekorzystnie odbić na jej budżecie, gdyż niebawem uwolniony zostanie w unii Europejskiej rynek Gruntów, co może spowodować nagły wzrost ich wartości.

Radny Piotr Charyło z kolei stwierdził, że przeprowadzenie remontu drogi wpłynie na wzrost nieruchomości przy niej położonych. Argumenty o zadłużeniu i wysokich kosztach mogą w przyszłości być użyte przy okazji budowy dróg w okręgach radnych, którzy dziś są przeciwni budwie omawianej drogi.

Przewodniczący Rady poinformował, że w sprawie remontu drogi na Kolonię Zabłudów wpłynął wpłynęło pismo podpisane przez mieszkańców tego sołectwa.

Obecni na sali obrad mieszkańcy sołectwa Kolonia Zabłudów przekonywali, że w związku ze zła nawierzchnią drogi mają problem z dojazdem do swoich posesji. Przy omawianej drodze powstaje wiele nowych siedlisk, w których zamieszkują dzieci w wieku szkolnym. Z uwagi na wąski pas jezdni większe samochody (mleczarnia) maja problem z wymijaniem.

Radny Galicki wyjaśnił, że z posiadanych przez niego informacji wynika, że budowa tej drogi będzie kosztowała gminę 4 miliony złotych. Zdaniem radnego, gminy nie stać na taki wydatek z powodu 9,5 milionowego zadłużenia.

Skarbnik gminy wyjaśniła, że wskazany wyżej odcinek drogi gminnej jest w tej chwili jedyną inwestycja na terenie gminy, która mogłaby uzyskać z tzw. schetynówek. Wówczas udział gminy w finansowaniu zadania ograniczyłby się do 50% kosztów. Dodała, że inicjatywę w kwestii sporządzenia projektu tego rodzaju uchwały ma jedynie burmistrz, który pomimo faktu zgłoszenia po terminie wniosków Komisji Planowania i Finansów część z nich uwzględnił. Nie uwzględnił jedynie wniosku w sprawie wykreślenia zadania pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi na odcinku Kolonia Zabłudów do mostu na rzece Rudni i Ostrówki - Dawidowicze wraz z wypłatą odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod budowę drogi.

Radny Mirosław Galicki stwierdził, że skoro można pozyskać dofinansowanie na te inwestycję, to należy wpierw po nie wystąpić, a dopiero potem realizować.

Skarbnik - Jolanta Iwaniuk poinformowała, że w bieżącym roku są zaplanowane wydatki jedynie na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod planowana inwestycję. Gmina nie może uzyskać pozwolenia na budowę jeżeli nie będzie dysponować nieruchomością.

Z wypowiedzią skarbnika zgodził się burmistrz. Dodał, że kwestia standardu nawierzchni nadal pozostaje otwarta. Projekt można zmienić i dopasować do realnych potrzeb. Najdroższą technologią jest beton asfaltowy. Należy się zastanowić, czy na omawianej drodze jest potrzebna nawierzchnia właśnie w takim standardzie. Prosił, by planując wydatki w 2015 roku zatwierdzić kwotę 60000 zł na wypłatę odszkodowań, które będą mogły być wypłacone dopiero po sporządzeniu operatów szacunkowych przez Starostę. Burmistrz nadmienił, że prowadząc remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, większy nacisk będzie kładziony na udrożnienie komunikacji w miejscach najbardziej nieprzejezdnych. Zmienione zostały warunki dostawy kruszywa na drogi. Obecnie większy nacisk jest kładziony na jego jakość. Poprosił sołtysów o zgłaszanie takich miejsc na terenie swoich sołectw.

Radny Paweł Dobiecki: Z jakiego powodu wzrosłą kwota deficytu w porównaniu do poprzedniej wersji projektu? Do czego będzie upoważniony burmistrz na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej?

Skarbnik - Jolanta Iwaniuk wyjaśniła, że spłata pożyczki w wysokości 25000 zł dotyczy zobowiązania Stowarzyszenia wobec gminy. Stowarzyszenie zobowiązało się spłacić pożyczkę w chwili uzyskania środków ze zrealizowanego projektu.

Upoważnienia zawarte w uchwale służą ułatwieniu pracy organu w realizacji postanowien Rady.

W przeciwnym wypadku Rada musiałaby się zbieraqc bardzo często. Bez zgody Rady burmistrz nie może wprowadzic do budżetu żadnej inwestycji.

Radny Paweł Dobiecki poprosił o przedstawienie informacji o koszcie budowy omawianej drogi oraz natężeniu ruchu na planowanym do remontu odcinku.

Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Lech Krzymiński. Na wstępie wyjaśnił, że jest to droga gminna nieutwardzona o łacznej długości 5,3 km. Zostanie zatem wykonana podbudowa i położona emulsja. Ponadto projekt obejmuje wykonanie i oczyszczenie rowów. Kosztorys inwestorski opiewa na 5 milionów złotych. Co do natężenia ruchu pan Lech Krzymiński wyjaśnił, że może się wypowiedzieć jedynie co do ilości samochodów, które pełnią jakąś funkcję, a mianowicie po odcinku drogi Ostrówki - Dawidowicze odbywa się regularna komunikacja autobusowa, jeździ też tamtędy autobus szkolny oraz samochód odbierający mleko od okolicznych rolników.

Radca prawny - pani Ewa Stachowicz przypomniała Radzie, że jeżeli droga ma mieć pozwolenie na budowę, to gmina musi dysponować nieruchomością. Przebieg drogi określa posiadana przez gminę dokumentacja. W dokumentacji tej jest mowa o tym, że omawiana droga gminna będzie spełniała standardy takiej drogi, a szerokość jej jezdni będzie wynosiła 5m. Każdy projektant ma swoje uprawnienia i projektuje drogi w oparciu o obowiązujący porządek prawny. Jeżeli źle to zrobi, to straci swoje uprawnienia. Do tej pory gmina poniosła (w zakresie omawianej drogi) łącznie koszty 74928 zł z przeznaczeniem na: mapy, podziały i projekt. Inwestor musi dysponować gruntem i w tym celu gmina musi go wykupić. Starosta usatli wysokość odszkodowań dla właścicieli gruntów przyjętych pod drogę. Gmina musi wykupić te nieruchomości. Właściciele gruntu mają konstytucyjne prawo własności i należy się im z tego tytułu odszkodowanie. Wówczas gmina będzie mogła wystąpić o pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia, gmina ma 3 lata na rozpoczęcie inwestycji - inaczej pozwolenie wygaśnie. Wykonawca zadania musi być wyłoniony w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Przeważnie jest tak, że wartość zakontraktowania w stosunku do wartości kosztorysowej waha się w granicach od 0 do 30% z tendencja zniżkową. Mają na to wpływ takie czynniki jak: liczba wykonawców, pora roku, termin realizacji zamówienia itd.). Jeżeli zdąży się, że cena wyłoniona w przetargu będzie wyższa od kosztorysowej, to przetarg jest unieważniany.

W roku bieżącym kończą się wszystkie programy pomocowe na budowę dróg gminnych. Są planowane nowe na kolejne lata programowania. Obecnie czynny jest jedynie program na rozbudowę dróg lokalnych. Rolą organu wykonawczego gminy jest szukanie odpowiednich programów pomocowych na budowę dróg. Na drogę do tej pory wydano 74000 zł. Do decyzji Rady należy, czy zamkniemy ten etap i pójdziemy dalej i dokończymy dokumentację. Bez kolejnego kroku nie wykorzystamy tego, co już zostało zrobione.

Radny Paweł Dobiecki zadał pytanie o to, czy kwota 60000 zł jest pewna i czy już nie wzrośnie?

Pani Mecenas wyjaśniła, ze procedurę odszkodowań prowadzi Starosta. Kwoty do projektu zostały oszacowane na podstawie cen z aktów notarialnych.

Radna Teresa Teofilewicz złożyła wniosek o przeprowadzenie głosowania wniosków formalnych.

Przewodniczący Rady zaproponował ogłoszenie 15 minutowej przerwy.

Przystąpiono do głosowania wniosków formalnych:

Wniosek radnej Teresy Teofilewicz został przez rade odrzucony w wyniku głosowania: 7 głosów „za”, 8 głosów „przeciw”.

W głosowaniu 8 głosów „za”, 7 głosów „przeciw” przyjęto wniosek w sprawie ogłoszenia przerwy.

W związku z powyższym prowadzący obrady Maciej Rogucki ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie wznowiono obrady.

Radny Mirosław Galicki wycofał wniosek w sprawie utwardzenia ulicy J. Manteuffla w Zabłudowie w takim standardzie jak utwardzona jest ulica Radziwiłłowska w Zabłudowie.

Radny Wiesław Czajkowski wniósł o uzupełnienie zapisu w poz 30 załącznika inwestycyjnego o opis zadania „ w tym budowa oświetlenia w m. halickie na odcinku od m. Halickie w kierunku pętli autobusowej.”.

Radna Teresa Teofilewicz potrzymała swój wniosek w sprawie utrzymania w budżecie gminy na 2015 rok zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi na odcinku Kolonia Zabłudów do mostu na rzece Rudni (dł 1,8 km) i Ostrówki - Dawidowicze (dł 3,46 km) wraz z wypłatą odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod budowę drogi”

Rada przystąpiła do głosowania zgłoszonych wniosków:

1. W/w wniosek radnej Teresy Teofilewicz został [przez Radę odrzucony w wyniku głosowania: 7 głosów „za” 8 głosów „przeciw”.

2. W załączniku Nr 5 do budżetu należy wykreślić z działu 600, rozdział 60014 kwotę 768500zł przeznaczoną na dotację dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Wniosek przyjęto w wyniku głosowania: 9 głosów „za” 5 „przeciw”, 1 głosy „wstrzymujący”.

3. Do projektu budżetu należy wpisać następujące zadania:

 • utwardzenie ulicy Ostaszewskiego w Zabłudowie w takim standardzie jak utwardzona jest ulica Radziwiłłowska w Zabłudowie,

 • utwardzenie ulicy Drukarzy Zabłudowskich w Zabłudowie w takim standardzie jak utwardzona jest ulica Radziwiłłowska w Zabłudowie,

 • utwardzenie ulicy F. Karpińskiego w Zabłudowie w takim standardzie jak utwardzona jest ulica Radziwiłłowska w Zabłudowie,

 • utwardzenie ulicy Sapiehów w Zabłudowie w takim standardzie jak utwardzona jest ulica Radziwiłłowska w Zabłudowie,

 • utwardzenie ulicy Polnej w Zabłudowie w takim standardzie jak utwardzona jest ulica Radziwiłłowska w Zabłudowie.

Wniosek przyjęto w wyniku głosowania: 9 głosów „za” 3 „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące”.

4. W projekcie budżetu na 2015 rok w załączniku inwestycyjnym należy wykreślić zadanie pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi na odcinku Kolonia Zabłudów do mostu na rzece Rudni (dł 1,8 km) i Ostrówki - Dawidowicze (dł 3,46 km) wraz z wypłatą odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod budowę drogi.

Wniosek przyjęto w wyniku głosowania: 8 głosów „za” 7 „przeciw”.

5. W projekcie budżetu należy przeznaczyć środki na budowę oświetlenia ulicznego w m. halickie na odcinku drogi prowadzącym do przystanku autobusu Komunikacji Miejskiej.

Wniosek przyjęto w wyniku głosowania: 12 głosów „za” 3 głosy „wstrzymujące”.

6. Wniosek z posiedzenia Komisji Gospodarczej został przez Radę przyjęty w wyniku głosowania: 11 „za”2 głosy przeciw, 2 głosy „wstrzymujące”.

Przed ogłoszeniem przerwy głos zabrała skarbnik gminy informując Radę, że Komisja Planowania i Finansów odbyła spotkanie w sprawie projektu po terminie określonym w procedurze uchwalania budżetu. Było to niezgodne z prawem. Tym samym burmistrz mógł nie uwzględnić już wniosków Komisji w autopoprawkach. Z powodu w/w opóźnień Komisji w pracy nad budżetem, burmistrz mógł wnieść pod obrady projekt uchwały bez uwzględnienia wniosków komisji. Rada zapewne nie uchwaliłby takiego budżetu. Wówczas burmistrz odwołałby się do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, która zatwierdziłaby projekt wniesiony przez burmistrza.

Burmistrz tak jednak nie uczynił, gdyż chciał współpracować z całą Radą, a nie z kilkoma radnymi.

Przewodniczący Klubu - Mirosław Galicki wyjaśnił, że 8 radnych skupionych w Klubie ma swoje cele, które chcieliby zrealizować.

Radna Dorota Brańska zwróciła się z prośbą o przedstawienie celów, dla których zawiązany został klub radnych. Być może jeszcze inni radni zechcą się do tego klubu przyłączyć. Radny Wiesław Czajkowski wyjaśnił, że działający w klubie radni chcieliby m.in. poprawić stan dróg gminnych, gdyż przez ostatnie 8 lat nic się w tym zakresie nie robiło. Mieszkańcy przychodzili do burmistrza z prośbami, które nie zostały spełnione. Jako klub pracujemy dopiero 2 miesiące, być może za 3.4 miesiące będą tu brawa w naszym kierunku?

Radna Dorota Brańska: wszystkich dróg w jednym roku nie zrobimy. Dodała, że zarówno burmistrz jak też komisja gospodarcza będą przyjmowali informację o najbardziej newralgicznych miejscach na drogach, które będą reperowane w pierwszej kolejności.

Radna Teresa Teofilewicz wyraziła oburzenie z powodu stwierdzenia, że w poprzedniej kadencji nic się nie robiło. Dodała, że w poprzednich latach wykonano wiele wodociągów, budowany drogi, remontowano świetlice i budowano oświetlenie uliczne. Radę wybrało społeczeństwo i reprezentujemy je jako piętnastka, a nie jako ósemka - powiedziała pani Teresa Teofilewicz. Dodała, że pozostałych 7 radnych też ma jakieś zadanie i również reprezentuje sporą cześć społeczeństwa. Najważniejszy jest cel, że coś trzeba zrobić i nieważne, jaka to jest miejscowość. Trzeba się kierować dobrem gminy, a nie swoimi zapyziałymi ambicjami i przekonaniem, że w3,4 miesiące rozwiąże się problem przejezdności dróg w gminie. Przywiezienie kilku wywrotek żwiru w tych problemów nie rozwiąże.

Skarbnik gminy poinformowała, że w trakcie przerwy wprowadzi poprawki wprowadzone przez radę, tak aby przewodniczący Rady mógł odczytać pełny tekst uchwały.

Radny Jan Borowski stwierdził, że głosował zgodnie z własnym sumieniem. Zdaniem radnego utwardzenie ulic na osiedli Marii Magdaleny w Zabłudowie oraz ulicy Polnej należy się mieszkańcom , którzy mieszkają już tam od 30 lat.

W związku z koniecznością przygotowania projektu uchwał, przewodniczący Rady - Maciej Rogucki ogłosił 1 godzinna przerwę w obradach.

Po przerwie wznowiono obrady.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Zabłudów na lata 2015 - 2025.

Uchwałę Nr IV/15/2015 podjęto w wyniku głosowania:

 • liczba głosów „za” - 13

 • liczba głosów „przeciw” - 0

 • liczba głosów „wstrzymujących” - 2

Następnie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

Uchwałę Nr IV/16/2015 podjęto w wyniku głosowania:

 • liczba głosów „za” - 10

 • liczba głosów „przeciw” - 0

 • liczba głosów „wstrzymujących” - 5

Ad 6 c,d

Kontynuując obrady, Rada przystąpiła do rozpatrywania kolejnych projektów uchwał.

Projekty uchwał w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji i Straży Granicznej omówiła inspektor Joanna Jakoniuk

Pozytywne opinie do projektów uchwał wydała Komisja Gospodarcza.

Komisja uchwaliła ponadto wniosek o zmniejszenie planowanej kwoty pomocy finansowej dla Straży Granicznej z 7000 zł do 5000 zł.

Wniosek ten został przez Radę przyjęty w głosowaniu 13 głosów „za”, 1 „głos „przeciw”.

Uchwałę Nr IV/17/2015 w sprawie przekazania środków finansowych dla Straży Granicznej, podjęto w wyniku głosowania:

 • liczba głosów „za” - 14

 • liczba głosów „przeciw” - 1

 • liczba głosów „wstrzymujących” - 0

Uchwałę Nr IV/18/2015 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji, podjęto w wyniku głosowania:

 • liczba głosów „za” - 15

 • liczba głosów „przeciw” - 0

 • liczba głosów „wstrzymujących” - 0.

Ad 6e

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli, omówiła inspektor Joanna Jakoniuk.

Pozytywną opinię do projektu uchwały wydała Komisja Kultury, Zdrowia i Oświaty.

Uchwałę Nr IV/19/2015 podjęto w wyniku głosowania:

 • liczba głosów "za" 15

 • liczba głosów "przeciw" 0

 • liczba głosów "wstrzymujących" 0.

Ad 6f

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, przedstawiła Radzie inspektor Joanna Jakoniuk. Referująca wyjaśniła, iż wsparcie przy remontach zabytków jest udzielane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 9 sierpnia 2007r w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytku nie stanowiących własności gminy Zabłudów. Prawosławna p.w Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Zabłudowie złożyła wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - cerkwi p.w Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Zabłudowie.

Pozytywną opinię do projektu uchwały wydała Komisja Kultury, Zdrowia i Oświaty.

Uchwałę Nr IV/20/2015 podjęto w wyniku głosowania:

 • liczba głosów "za" 15

 • liczba głosów "przeciw" 0

 • liczba głosów "wstrzymujących" 0.

Ad 6g

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy.

Pozytywną opinię do projektu uchwały wydała Komisja Kultury, Zdrowia i Oświaty.

Uchwałę Nr IV/21/2015 podjęto w wyniku głosowania:

 • liczba głosów "za" 14

 • liczba głosów "przeciw" 0

 • liczba głosów "wstrzymujących" 1.

Ad 6h

Inspektor Marek Klimczuk przedstawił uzasadnienie podjęcia uchwały w sprawie lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drogach powiatowych na terenie Gminy Zabłudów. Nadmienił, że uchwała jest pierwszym krokiem w kierunku wyznaczenia miejsc nowych przystanków w okolicach wsi Skrybicze i Bogdaniec. Okolice tych miejscowości są coraz bardziej zabudowane i istnieje potrzeba dostosowania rozwiązań komunikacji publicznej do obecnych warunków.

Pozytywna opinie do projektu uchwały wydała Komisja Gospodarcza.

Uchwałę Nr IV/22/2015 podjęto w wyniku głosowania:

 • liczba głosów "za" 13

 • liczba głosów "przeciw" 0

 • liczba głosów "wstrzymujących" 0.

Ad pkt 7, 8, 9

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady na 2015 rok.

Plan Pracy Rady Miejskiej został przygotowany przez Przewodniczącego Rady.

Uchwała w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok została podjęta
w głosowaniu 14 „za”

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok został przyjęty w wyniku głosowania:

 • liczba głosów „za” - 14

 • liczba głosów „przeciw” - 0

 • liczba głosów „wstrzymujących” - 1.

W następnym punkcie obrad, Rada podjęła uchwałę w sprawie planów pracy stałych komisji Rady.

Plany pracy Komisji: Planowania i Finansów, Gospodarczej oraz Kultury, Zdrowia i Oświaty zostały opracowane przez członków Komisji na posiedzeniach.

Plany Komisji przedstawili ich przewodniczący. Plan pracy Komisji Gospodarczej został zaakceptowany przez rade w głosowaniu 14 głosów „za”.

Plan pracy Komisji Kultury, Zdrowia i Oświaty Rada zaakceptowała w wyniku głosowania 14 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”.

Plan pracy Komisji Planowania i Finansów Rada zaakceptowała w głosowaniu 15 głosów „za”.

Uchwałę w sprawie planów pracy stałych komisji Rady na 2015 rok podjęto w wyniku głosowania:

 • liczba głosów „za” - 15

 • liczba głosów „przeciw” - 0

 • liczba głosów „wstrzymujących” - 0.

Ad 10 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęły odpowiedzi na dwie interpelacje złożone przez radnego Pawła Dobieckiego.

Radny Paweł Dobiecki poprosił o nieodczytywanie treści odpowiedzi, w związku faktem, iż wycofał interpelację.

Interpelację w sprawie budowy przedszkola samorządowego złożyła radna Agnieszka Dołegiewicz. Interpelacja została odczytana na sesji.

Radny Adam Regucki złożył wniosek o naprawę drogi Nr 309 we wsi Folwarki Wielkie.

Radna Dorota Brańska złożyła pisemny wniosek o podjęcie działań mających na celu uruchomienie na trasie do Łubnik autobusu Białostockiej Komunikacji Miejskiej linii 101.

Ad 11Wolne wnioski

Prowadzący obrady odczytał pismo Ogniska ZNP przy Szkole Podstawowej w Zabłudowie w sprawie podwyżki płac dla pracowników obsługi szkół.

Radny Mikołaj Kuna apelował o niezwoływanie sesji w ostatnim dniu miesiąca.

Mieszkaniec gminy Dariusz Drewnowski prosił o aktualizowanie danych na stronie.

Radny powiatowy Andrzej Babul poinformował o uchwaleniu budżetu przez Radę Powiatu Białostockiego. Poinformował o rozmowie z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg o inwestycjach planowanych na terenie gminy. Ponadto radny podał informacje o możliwości wykupienia terenu wysypiska w lesie koło Zabłudowa przez firmę MPO. Kolejne z pytań dotyczyło wakatu na stanowisku zastępcy burmistrza.

Burmistrz poinformował, że prowadzone są rozmowy z firmą MPO w sprawie sprzedaży wysypiska. W kwestii zatrudnienia osoby na stanowisku zastępcy burmistrza, poinformował, że planuje powołać na to stanowisko byłego zastępcę burmistrza Wasilkowa - Pana Wiesława Dąbrowskiego.

Radna Teresa Teofilewicz poddała w wątpliwość możliwość współpracy z powiatem w zakresie budowy dróg. Stwierdziła, że skoro rozdysponowano pieniądze przeznaczone wcześniej na te współpracę, to gmina nie będzie miała środków na wkład własny.

Burmistrz wyjaśnił, że w trakcie realizacji budżetu być może uda się wygospodarować oszczędności.

Ad 12

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący Rady dokonał
ich zamknięcia cytując formułę „Zamykam obrady IV sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji samorządu”

Projekty uchwał wraz uzasadnieniem oraz podjęte uchwały zostały włączone do akt sprawy związanych z przebiegiem i organizacją IV sesji Rady Miejskiej
w Zabłudowie.

Protokolant: Joanna Jakoniuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2015-03-23

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2015-03-23