protokół z II sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 9 grudnia 2014r.

Wyciąg z protokołu II sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie

PROTOKÓŁ Nr II/2014

z obrad sesji

Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji

w dniu 9 grudnia 2014r

(w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego)

Obrady II sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji (2014-2018) otworzył
o godz. 9.10 przewodniczący Rady - Pan Maciej Rogucki. Powitał radnych, zaproszonych gości oraz sołtysów.

Przewodniczący Rady oznajmił, że po sprawdzeniu listy obecności stwierdza, iż na sali znajduje się15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Prowadzący obrady poinformował, że sesja Rady Miejskiej została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku. Do zawiadomienia dołączono standardowy dla wszystkich gmin porządek obrad. Zgodnie z art. 20 ustęp 1a ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględna większością głosów ustawowego składu rady.

W związku z powyższym w celu zakończenia procesu wewnętrznej organizacji rady
i ustalenia wynagrodzenia burmistrza, prowadzący obrady zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o następujące punkty:

 1. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej;

 2. Ustalenie wysokości wynagrodzenia burmistrzowi Zabłudowa - Panu
  Adamowi Tomankowi;

 3. Powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady;

 4. Ustalenie przedmiotu działania oraz składów osobowych stałych Komisji Rady:

 1. Komisji Planowania i Finansów,

 2. Komisji Kultury, Zdrowia i Oświaty,

 3. Komisji Gospodarczej.

Do porządku obrad należy wprowadzić również stałe punkty, które zgodnie
ze statutem gminy powinny być uwzględnione w porządku obrad każdej sesji:

 1. Interpelacje i zapytania radnych;

 2. Wolne wnioski i informacje.

Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono przystąpiono, zatem do głosowania nad wprowadzeniem kolejnych punktów do porządku obrad.

 • Punkt „Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zabłudowie” przyjęto liczbą głosów 15 „za”.

 • Punkt „Ustalenie wysokości wynagrodzenia burmistrzowi Zabłudowa - Panu Adamowi Tomankowi” przyjęto liczbą głosów: 15 „za”.

 • Punkt „Powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady” przyjęto liczbą głosów: 15 „za”.

 • Punkt ”Ustalenie przedmiotu działania oraz składów osobowych stałych Komisji Rady” przyjęto liczbą głosów: 15 „za”.

 • Punkt „Interpelacje i zapytania radnych” przyjęto liczbą głosów: 15 „za”.

 • Punkt „Wolne wnioski” przyjęto liczbą głosów: 15 „za”.

Po wprowadzeniu zmian porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;

 2. Przyjęcie porządku obrad;

 3. Wręczenie nowo wybranemu burmistrzowi zaświadczenia o wyborze;

 4. Ślubowanie burmistrza;

 5. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej;

 6. Ustalenie wysokości wynagrodzenia burmistrzowi Zabłudowa - Panu Adamowi Tomankowi.

 7. Powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej;

 8. Ustalenie przedmiotu działania oraz składów osobowych stałych komisji Rady:

 1. Komisji Planowania i Finansów,

 2. Komisji Kultury, Zdrowia i Oświaty,

 3. Komisji Gospodarczej;

 1. Interpelacje i zapytania radnych;

 2. Wolne wnioski i informacje;

 3. Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie.

Powyższy porządek obrad został zatwierdzony w głosowaniu 15 głosów „za”.

Przewodniczący Rady poprosił Panią Emilię Kochańską - Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Zabłudowie o wręczenie Panu Adamowi Tomankowi zaświadczenia
o wyborze na Burmistrza Zabłudowa.

Przewodnicząca złożyła gratulacje burmistrzowi i wręczyła zaświadczenie o wyborze.

Prowadzący obrady poprosił wszystkich o powstanie i oznajmił, że w tej chwili Pan Adam Tomanek burmistrz VII kadencji samorządu złoży ślubowanie.

Pan Adam Tomanek wygłosił rotę ślubowania:

Obejmując urząd burmistrza Zabłudowa uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.

Tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodniczący Rady poinformował, iż zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Pan Adam Tomanek z tą chwilą objął obowiązki Burmistrza Zabłudowa.

Po zakończeniu ceremonii ślubowania głos zabrał Burmistrz:

Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, szanowni sołtysi, wszyscy przybyli na dzisiejszą sesję.

Czas wyborów minął. Spotkania, w których brałem udział ukazały mi mieszkańców gminy jako osoby, w których tli się wewnętrzna potrzeba zaangażowania w życie gminy i aktywnego w nim uczestniczenia. Wyrażam nadzieję, że ten wewnętrzny ogień, zapał gorejący w sercach, nie ugaśnie po wyborach a buchnie z całą swoją siłą, łącząc nas teraz w trudzie pracy na rzecz naszej małej ojczyzny, jaką jest dla Nas gmina Zabłudów. Tego zaangażowania oczekuję praktycznie od wszystkich, zarówno samych pracowników urzędu gminy, jak i wszystkich mieszkańców, którzy poprzez swoją konstruktywną aktywność przyczynić się mogą do jej rozwoju i lepszego jutra dla nas samych i naszych dzieci. Bez niej trudno będzie realizować moje pomysły na gminę zapisane w trzech krótkich sformułowaniach:

- przedsiębiorcza gmina,

- przejrzystość działań,

- przyjazny urząd.

Słowa te niech będą kierunkowskazami, pokazującymi w jakim kierunku pragnąłbym z Wami pójść.

Korzystając z okazji pragnąłbym powiedzieć proste, zwykłe słowo „dziękuję”, które kieruję do wielu osób.

Serdeczne podziękowania składam przede wszystkim mieszkańcom miasta i gminy - moim wyborcom - za Wasze ogromne poparcie. Zapewniam Was, że mandat zaufania, którym mnie obdarzyliście, zobowiązuje mnie do ciężkiej i rzetelnej pracy. Podejmuję ją z pełną odpowiedzialnością, obiecuję , że krok po kroku będę realizował swój program wyborczy. Dziękuję również mojej kochanej małżonce, za cierpliwość i jej obecność, całej mojej rodzinie, przyjaciołom - którzy mnie zawsze wspierali. To dzięki Wam jestem tu i z dumą mogę objąć urząd burmistrza Miasta i Gminy Zabłudów.  W tym miejscu chcę także  podziękować panu Jackowi Lulewiczowi, ustępującemu burmistrzowi, za jego pracę, podejmowane starania i działania na rzecz rozwoju miasta i gminy. Chcę nadmienić, że to dzięki Panu rozpocząłem pracę radnego, zmierzyłem się z trudem i odpowiedzialnością wynikającą z powierzonych mi obowiązków. Kilka słów chcę skierować także w stronę Rady Miejskiej: ,,w Was moja siła". To z Wami mogę dokonywać zmian, tworzyć nową, lepszą rzeczywistość. Myślę, że więcej nas łączy niż dzieli, łączy nas jeden cel - dobro  miasta i gminy, jej mieszkańców.

Na koniec jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy od początku wierzyli w moje zwycięstwo. Niech słowa Św. Jana Pawła II , które brzmią:

,,Niech nasza droga będzie wspólna,

niech nasza modlitwa będzie pokorna, 

niech nasza przyjaźń będzie potężna,

niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać ,",

kształtują w nas dobro i będą drogowskazem w pracy i w naszym życiu, nadzieją na współpracę, nadzieją na porozumienie, w co głęboko wierzę.     

 

Ad. pkt 5.

Kontynuując obrady przystąpiono do realizacji kolejnego punktu. Przewodniczący Rady poinformował, że wybór wiceprzewodniczących poprzedzą następujące czynności:

 • głaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
  w Zabłudowie,

 • powołanie Komisji Skrutacyjnej,

 • przyjęcie Regulaminu wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,

 • prezentacja (wystąpienia) kandydatów,

 • przeprowadzenie głosowania (tajnego).

Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów na I wiceprzewodniczącego Rady oraz ewentualnie o ich przedstawienie. Przypominał, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

Kandydaturę Pani Agnieszki Dołęgiewicz zgłosił radny Krzysztof Rusiłowicz.

Pani Agnieszka Dołęgiewicz wyraziła zgodę na kandydowanie.

Kandydaturę Pana Mariusza Turczewskiego zgłosiła radna Dorota Brańska.

Radny wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych zgłoszeń przewodniczący Rady zaproponował zamknięcie listy kandydatów poprzez głosowanie.

Za zamknięciem listy głosowało 15 radnych - lista została zamknięta.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na II wiceprzewodniczącego Rady oraz ewentualnie o ich przedstawienie.

Kandydaturę Pana Mariusza Turczewskiego zgłosił radny Paweł Dobiecki.

Radny wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych zgłoszeń przewodniczący Rady zaproponował zamknięcie listy kandydatów poprzez głosowanie.

Za zamknięciem listy głosowało 15 radnych - lista została zamknięta.

W dalszej części obrad przystąpiono do powołania z radnych 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Rady przypomniał zebranym, że osoby kandydujące nie mogą być członkami komisji skrutacyjnej.

Na członków komisji skrutacyjnej zgłoszono radnych

- Panią Dorotę Brańską,

- Pana Krzysztofa Rusiłowicza,

- Pana Pawłą Dobieckiego.

Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na prace w komisji skrutacyjnej.

W związku z barkiem innych zgłoszeń, Rada w głosowaniu 15 „za” powołała komisję skrutacyjna do wyboru I i II wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zabłudowie.

W celu ukonstytuowania się komisji ogłoszona została 15 minutowa przerwa w obradach.

Po przerwie wznowiono obrady.

Przewodniczący Rady poinformował, że przewodniczącym komisji skrutacyjnej został Pan Paweł Dobiecki.

Rada przystąpiła do przyjęcia regulaminu głosowania. Na prośbę przewodniczącego komisji skrutacyjnej, projekt uchwały w sprawie regulaminu głosowania wraz z uzasadnieniem przedstawiła protokolant - Joanna Jakoniuk.

Uwag do odczytanego regulaminu nie zgłoszono.

Uchwałę w sprawie regulaminu głosowania I i II wiceprzewodniczącego Rady przyjęto jednogłośnie (15 „za”).

Przystąpiono do głosowania. Przewodniczący komisji skrutacyjnej sprawdził zawartość urny, po czym wręczył kolejno każdemu z radnych karty do głosowania. Radni dokonywali głosowania za parawanem, po czym wrzucali kartę do urny.

Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego, prowadzący obrady ogłosił przerwę w celu ustalenia przez komisję skrutacyjną wyniku głosowania.

Po przerwie

Przewodniczącego komisji skrutacyjnej odczytał protokół z wyborów
I wiceprzewodniczącego oraz II wiceprzewodniczącego Rady. Pogratulował wybranym radnym funkcji wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zabłudowie i życzył owocnej pracy.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zabłudowie.

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

W kolejnym punkcie obrad, Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrzowi Zabłudowa.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła skarbnik gminy - Pani Jolanta Iwaniuk.

W dyskusji nad projektem uchwały zgłoszono n/w wnioski

Radny Cezary Lulewicz o ustalenie wynagrodzenia burmistrza w wysokości:

 1. wynagrodzenie zasadnicze - 5800zł,

 2. dodatek funkcyjny - 1600zł,

 3. dodatek specjalny - 25%% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 1850zł.

Radny Paweł Dobiecki złożył wniosek o ustalenie wynagrodzenia burmistrza w wysokości:

 1. wynagrodzenie zasadnicze - 5600 zł,

 2. dodatek funkcyjny - 1500 zł,

 3. dodatek specjalny - 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 2130zł.

Radny Paweł Dobiecki wycofał wniosek.

Przewodniczący Rady Maciej Rogucki wniosjkował o ustalenie wynagrodzenia burmistrza Zabłudowa w wysokości:

 1. wynagrodzenie zasadnicze - 5800 zł,

 2. dodatek funkcyjny - 1600 zł,

 3. dodatek specjalny - 31% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 2294 zł.

Po wyczerpaniu głosów prowadzący obrady dokonał zamknięcia dyskusji, po czym Rada przystąpiła do procedury głosowania zgłoszonych wniosków.

Wniosek radnego Cezarego Lulewicza został odrzucony w wyniku głosowania:

 • liczba głosów „za” - 2

 • liczba głosów „przeciw” - 4

 • liczba głosów „wstrzymujących” - 8

Wniosek radnego Macieja Roguckiego Rada przyjęła w wyniku głosowania:

 • liczba głosów „za” - 13

 • liczba głosów „przeciw” - 0

 • liczba głosów „wstrzymujących” - 2

Uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrzowi Zabłudowa z uwzględnieniem wczesniej przyjętego wniosku podjęto w wyniuku głosowania:

 • liczba głosów „za” - 13

 • liczba głosów „przeciw” - 0

 • liczba głosów „wstrzymujących” - 2

Ad 7

Powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady.;

Przed przystąpieniem do wyboru członków Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Rady poinformował, że spośród radnych Rady Miejskiej w Zabłudowie zawiązał się klub pod nazwą „Wspólnota Gminna Zabłudów”. Klub liczy 8 radnych.

Kontynuując, prowadzący obrady wyjaśnił, że art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym obliguje Radę do powołania Komisji Rewizyjnej złożonej z radnych, w tym przedstawicieli wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady.

W skład omawianej komisji rewizyjnej wchodzi przewodniczący, jego zastępca oraz 3 członków. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada, a zastępcę wybiera komisja na wniosek przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszono kandydatury następujących radnych:

1. Mirosław Galicki - (zgłoszony przez Wiesława Czajkowskiego);

2. Wiesław Czajkowski - (zgłoszony przez Mirosława Galickiego);

3. Mikołąj Kuna - (zgłoszony przez Teresę Teofilewicz);

4. Krzysztof Rusiłowicz - (zgłoszony przez Cezarewgo Lulewicza);

5. Cezary Lulewicz - (zgłoszony przez Terese Teofilewicz).

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady przypomniał, że skład komisji zostanie wyłoniony w głosowaniu jawnym.

 1. Za wprowadzeniem do składu Komisji Rewizyjnej radnego Mirosława Galickiego głosowało 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosowania;

 2. Za wprowadzeniem do składu Komisji Rewizyjnej radnego Wiesława Czajkowskiego głosowało 15 radnych;

 3. Za wprowadzeniem do składu Komisji Rewizyjnej radnego Mikołaja Kuny głosowało 15 radnych;

 4. Za wprowadzeniem do składu Komisji Rewizyjnej radnego Krzysztofa Rusiłowicza głosowało 15 radnych;

 5. Za wprowadzeniem do składu Komisji Rewizyjnej radnego Cezarego Lulewicza głosowało 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosowania.

Do składu Komisji Rewizyjnej wybrano zatem następujących radnych:

1. Mirosław Galicki;

2. Wiesław Czajkowski;

3. Mikołąj Kuna;

4. Krzysztof Rusiłowicz;

5. Cezary Lulewicz.

Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej głoszono kandydatury następujących radnych:

1. Mikołaj Kuna - (zgłoszony przez Teresę Teofilewicz)

2. Mirosław Galicki - (zgłoszony przez Wiesłąwa Czajkowskiego)

 • Za wyborem radnego Mikołaja Kuny na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej głosowało 6 radnych, 6 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosowania.

 • Za wyborem radnego Mirosława Galickiego na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej głosowało 7 radnych, 6 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosowania.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.

Uchwałę podjęto w wyniku głosowania

- liczba głosów „za” - 15

 • liczba głosów „przeciw” - 0,

 • liczba głosów „wstrzymujących” - 0.

Ad 8.

W kolejnym punkcie obrad Rada określiła zakres działania poszczególnych komisji oraz skład osobowy.

Do projektu uchwały w części dotyczącej zakresu działania komisji nie zgłoszono żadnych uwag.Przystąpiono do wyłonienia skłądów osobowych:

 • Komisji Planowania i Finansów,

 • Komisji Kultury, Zdrowia i Oświaty,

 • Komisji Gospodarczej.

W skałd Komisji Planowania i Finansów weszli radni:

1) Borowski Jan;

2) Brańska Dorota

3) Charyło Piotr

4) Czajkowski Wiesław

5) Dobiecki Paweł

6) Dołęgiewicz Agnieszka

7) Fiedoruk Halina

8) Galicki Mirosław

9) Kuna Mikołaj

10) Lulewicz Cezary

11) Regucki Adam

12) Rogucki Maciej

13) Rusiłowicz Krzysztof

14) Teofilewicz Teresa

15) Turczewski Mariusz

W skład Komisji Kultury, Zdrowia i Oświaty weszli radni:

1) Charyło Piotr

2) Dołegiewicz Agnieszka

3) Regucki Adam

4) Rogucki Maciej

W skład Komisji Gospodarczej weszli radni:

1) Borowski Jan

2) Brańska Dorota

3) Dobiecki Paweł

4) Fiedoruk Halina;

5) Teofilewicz Teresa

6) Turczewski Mariusz.

Przewodniczący Rady poinformował, że przewodniczący poszczególnych komisji zostaną wybrani na pierwszym posiedzeniu. O wynikach wyborów Rada zostanie poinfomowana na njbliższej sesji.

Uchwała w sprawie ustalenia składu i przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miejskiej w Zabłudowie została podjęta jednogłośnie.

Ad. 9

Interpelacje i zapytania radnych;

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do biura Rady wpłynęły dwie interpelacje, których autorem jest radny Paweł Dobiecki. Interpelacje zostały przekazane burmistrzowi.

Przewodniczący poprosił wiceprzewodniczących o odczytanie interpelacji.

Radny Paweł Dobiecki wyjaśnił, że składał interpelacje z myślą o tym, że odpowiedzi na nie udzieli burmistrz poprzedniej kadencji. Radny zwrócił się z pytaniem, czy wiadomo, kto będzie zastępcą burmistrza?

Burmistrz Adam Tomanek wyjaśnił, że jeszcze nie ma kandydata na to stanowisko. Na pytanie, czy zastępcą będzie nadal Pan Mirosław Maksymiuk odpowiedział, że Pan Maksymiuk jest na zwolnieniu lekarskim do końca 2014 roku.

Pracownik Urzędu - Pani Joanna Jakoniuk poinformowała radnych, że otrzymali opracowanie pn. „Raport o stanie gminy” sporządzony przez burmistrza poprzedniej kadencji. Dokument taki zgodnie ze statutm, ustępujący burmistrz przedkłąda nowej Radzie.

Ponadto w tym punkcie obrad Rada jednogłosnie sprostopwała błąd rachunkowy
w uchwale w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Zabłudowa.

(W punkcie 6 protokołu ujęto prawidłowe stawki wynagrodzenia)

Ad 10.

Wolne wnioski i informacje;

Sołtys wsi Krynickie zwrócił się z pytaniem o to czy spośród w wszystkich wniosków złozonych do funduszu sołeckiego zostało pozytywnie zatwierdzonych tylko 10?

Skarbnik gminy wyjasniła, że w załączniku inwestycyjnym do projektu budżetu na 2015 rok ujeto tylko zadania będące inwestycjami, pozostałe przedsięwzięcia wskazane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego zakwalifikowano do wydatków bieżących.

Sołtys wsi Koźliki - Pani Ala Kamieńska oraz sołtys wsi Miniewicze Bogdan Abramowicz odnieśli się do interpelacji radnego Pawała Dobieckiego, informując, że na budowę wodociągów czekali bardzo długo. To że w Koźlikach jest wodociąg jest wg. sołtysa dobrodziejstwem ponieważ w studniach nie ma wody. Sołtysi wyrazili przekonanie, że wodociagi powinny być wybudowane w każdej miejscowości, ale niestety czasem trzeba na nie poczekać tak jak w przypadku wsi Miniewicze, Laszki i Kolonia Krynickie.

Radny Mirosław Galicki odniósł się do słów Pani Ali Kamieńskiej wyjkaśniając, że nawierzchnia drogi powiatowej w jego miejscowości także wymaga remontu.

Sołtys wsi Dobrzyniówka apelował o przywrócenie kursu autobusu w późnych godzianach wieczornych.

Burmistrz Adam Tomanek poinformował, że radny Paweł Dobiecki otrzyma niewątpliwie odpowiedź na interpelacje w sprawie ptojektu budżetu na 2015 rok. Dodał, że budżet należy uchwalić do końca stycznia, co oznacza, że ani burmistrz, ani Rada nie mają czasu i możliwości na dokonanie większych zmian w tym dokumencie. Większy wpływ na kształt budżetu Rada bieżącej kadencji będzie miała w przyszym roku konstruując budżet na 2016 rok.

Radny Rady Powiatu Białostockiego - Andrzej Babul pogratulował burmistrzowi objęcia stanowiska. Poinformował także o wynikach wyborów w Radzie Powiatu.

Ad. 11

Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad i przewodniczący dokonał ich zamknięcia wygłaszając formułę: „Zamykam II sesję Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji samorządu”.

Protokolant: Joanna Jakoniuk

10

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2014-12-28

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2014-12-28