projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium ...

Termin ważności strony 2012-09-20
UCHWAŁA NR………

UCHWAŁA NR………12

RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia …………… 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/121/2012 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281 z 2012 r. poz. 567) oraz art. 9, ust. 1 i 3 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się załączniki Nr 1 i 2 do uchwały Nr XV/121/2012 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów na załączniki Nr 1 i 2, które stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Tracą moc załączniki Nr 1 i 2 do uchwały Nr XV/121/2012 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Jolanta Iwaniuk

Wprowadzający: Jolanta Iwaniuk

Data modyfikacji: 2012-09-12

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2012-09-12