Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

ZARZĄDZENIE  NR VII/482/2018

BURMISTRZA  ZABŁUDOWA

     z dnia 5 lutego 2018r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Na podstawie art.30 ust.2  pkt 3 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1875; zm. poz.2232, z 2018r. poz.130), w związku z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.121), w  wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr XVI/104/08  z  dnia 23 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony zmienionej  Uchwałami Rady Miejskiej w Zabłudowie: Nr XXII/168/09 z dnia 13 lutego 2009r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony i Nr IX/63/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony  z a r z ą d z a m, co następuje:

                                              

  • 1

Przeznaczyć do zamiany  nieruchomości położone w obrębie Kamionka oznaczone: nr geod. 453/16 o pow. 0,1742 ha, posiadającą urządzoną księgę wieczystą  BI1B/00084991/3, nie posiadającą m.p.z.p. położną na obszarze dla którego decyzją Burmistrza Zabłudowa nr RGiGG.7331-1-279/10/11 z dnia 04.04.2011r. ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 10 wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stanowiącą własność Gminy Zabłudów, z obciążeniem w postaci przebiegającej wzdłuż drogi sieci wodociągu gminnego na  nr geod. 404 o pow.0,1649 ha, posiadającą urządzona księgę wieczystą BI1B/00082888/4, nie posiadającą m.p.z.p. stanowiącą własność………………….., który ustanowi na rzecz Gminy Zabłudów nieodpłatną służebność przesyłu w celu właściwej eksploatacji, naprawy, konserwacji i przebudowy sieci zlokalizowanej na działce nr 453/16.

 

  • 2

Zamiana opisana w § 1 ma na celu pozyskanie terenu niezbędnego do realizacji zadań własnych Gminy Zabłudów

 

  • 3

Rozliczenia finansowe  związane z  zamianą nieruchomości:

1) dotyczące dopłat różnicy wartości:

-  wartość działki nr 453/16 stanowiącej własność Gminy Zabłudów – netto 65 133,00 zł, brutto 80 113,59 zł ( 23% VAT);

- wartość działki nr 404, stanowiącej własność Wiktora Iwanowicz -  59 694,00 zł – zwolniona z podatku VAT  na podstawie art.43 ust.1 pkt .9 ustawy  z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług,

W związku z różnicą wartość zamienianych nieruchomości do dnia zawarcia notarialnej umowy zamiany Wiktor Iwanowicz dopłaci Gminie Zabłudów kwotę 20 419,59 zł.

2) dotyczące kosztów przygotowania do zamiany- koszty przygotowania do zamiany  ( wyceny rzeczoznawcy majątkowego, komunikatu w prasie, wyrysów geodezyjnych) w kwocie  912,71 zł poniesione zostaną przez strony zamiany po ½. Do dnia zawarcia notarialnej umowy zamiany Wiktor Iwanowicz zapłaci Gminie Zabłudów kwotę 456,36 zł, stanowiącą ½ w/w kosztów.

3) koszty sporządzenia notarialnej umowy zamiany oraz wieczysto – księgowe strony zamiany poniosą po ½.

                                              

  • 4

            Zarządzenie  podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni, w terminie od dnia 08.02.2018r.  do dnia 01.03.2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, we wsi Kamionka oraz w biuletynie informacji publicznej (http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl ), zaś komunikat o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowany będzie w Gazecie Wyborczej.

                                              

                                  

  • 5

                                   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Data wytworzenia: 2018-02-05

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-04-03

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-02-09