Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE  NR VII/478/2018

BURMISTRZA  ZABŁUDOWA

   z dnia 25 stycznia 2018r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art.30 ust.2  pkt 3 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1875; z późn.zm. ), w związku z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.121), w  wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr XVI/104/08  z  dnia 23 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony zmienionej  Uchwałami Rady Miejskiej w Zabłudowie: Nr XXII/168/09 z dnia 13 lutego 2009r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony i Nr IX/63/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony  z a r z ą d z a m, co następuje:

  • 1Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość położoną w obrębie Kaniuki , oznaczoną nr geod. 202 o pow. 0,2286 ha, posiadającą urządzoną księgę wieczysta BI1B/00059556/8, przeznaczoną na podstawie decyzji Burmistrza Zabłudowa nr RGiGG.6730.232.2017 z dnia 21.12.2017r.  pod budowę budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej wraz z infrastrukturą techniczną. Cena wywoławcza - netto 48 150,00zł, brutto 59 224,50 zł  ( 23%VAT). Obciążenia nieruchomości  - umowa dzierżawy do 30.09.2021r.

 

  • 2  Zarządzenie  podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni, w terminie od dnia  31.01.2018r.  do dnia 21.02.2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, we wsi Kaniuki oraz w biuletynie informacji publicznej (http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl ), zaś komunikat o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowany będzie w Gazecie Wyborczej.                               

                                              

  • 3
  1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości opisanej w § 1 w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 14.03.2018r.
  2. W przypadku braku osób uprawnionych do skorzystania z pierwszeństwa o którym mowa w ust.1, po 6-ciu tygodniach od daty ogłoszenia niniejszego zarządzenia nieruchomość opisana w § 1 przeznaczona będzie do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego.

 

  • 4Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Data wytworzenia: 2018-01-25

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-01-29

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-01-29