Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Zabłudowie

Data wydania 2018-12-07
Lokalizacja (położenie) Zabłudów
Przeznaczenie budownictwo jednorodzinne
Cena wywoławcza 61 623,00zł brutto
Termin przetargu 2019-01-21
Status Otwarty
Osoba do kontaktu Bogusława Supruniuk tel 85 7188122 w 39

Zgodnie z zarządzeniem Nr VIII/7/2018  z dnia 07 grudnia 2018r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu Burmistrz Zabłudowa ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w  obrębie miasta Zabłudów, oznaczonej nr geod. 268 o pow.0,0675 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą  nr BI1B/00003030/8, nie posiadającej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , dla której decyzją Burmistrza Zabłudowa nr RGiGG.6730.140.2018 z dnia 04 września 2018r. ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na  budowie wolnostojącego budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej, wraz z infrastrukturą techniczną

 – cena wywoławcza netto 50 100,00zł, brutto   61 623,00zł ( 23%VAT).

Wadium  6 170,00 zł;

 

Zgodnie z § 14 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1490)  o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg  odbędzie  się w dniu 21 stycznia 2019r. o godz. 11  w sali konferencyjnej  Urzędu Miejskiego w Zabłudowie .

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Zabłudowie nr  52 8099 0004 0000 0101 2000 0340 w Podlasko- Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie  w terminie do dnia 17 stycznia 2019r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

W przypadku osób prawnych, do dokonywania czynności przetargowych przystąpić może osoba, posiadająca pełnomocnictwa wynikające z Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem.

Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, a oferentowi, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym przez organizatora przetargu terminie.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Cena ta nie może  być rozłożona na raty. Koszty związane z okazaniem granic, sporządzeniem umowy notarialnej oraz założeniem księgi wieczystej lub zmianą w dotychczasowej księdze wieczystej ponosi kupujący.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Data wytworzenia: 2018-12-07

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-12-10

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-12-10