Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w miejscowości Żywkowo

Data wydania 2018-11-20
Lokalizacja (położenie) Żywkowo gm. Zabłudów
Przeznaczenie nie ustalono warunków zabudowy
Cena wywoławcza 3 370,00zł, zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt.9 ustawy o podatku od towarów i usług.
Termin przetargu 2019-01-11
Status Unieważnione
Osoba do kontaktu Bogusława Supruniuk tel 85 7188 100 w 39 b.supruniuk@zabludow.pl

Zgodnie z Zarządzeniem Nr VIII/2/2018 z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego ustnego, Burmistrz Zabłudowa ogłasza przetarg ograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie Żywkowo, oznaczonej nr geod.280 o pow.0,0300 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą BI1B/00122575/0, nie posiadającej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dla której nie ustalono warunków zabudowy. Cena wywoławcza – 3 370,00zł, zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt.9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wadium 340,00 zł.

Do przetargu przystąpić mogą właściciele działek sąsiednich nr nr 278, 281/2.

 

Zgodnie z § 14 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1490) o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2019r. o godz. 11 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie .

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Zabłudowie nr 52 8099 0004 0000 0101 2000 0340 w Podlasko- Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie w terminie do dnia 08 stycznia 2019r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem.

Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, a oferentowi, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym przez organizatora przetargu terminie.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Cena ta nie może być rozłożona na raty. Koszty związane z okazaniem granic, sporządzeniem umowy notarialnej oraz założeniem księgi wieczystej lub zmianą w dotychczasowej księdze wieczystej ponosi kupujący.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Data wytworzenia: 2018-11-20

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-01-31

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-11-22