Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Ciełuszkach

Zabłudów, dnia   5  lutego  2018r.

 

BURMISTRZ  ZABŁUDOWA

 

            zgodnie z Zarządzeniem Nr VII/481/2018  z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego ustnego ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Ciełuszki, oznaczonej nr geod. 1320/27 o pow. 0,1040 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą  BI1B/00056713/6, przeznaczonej na podstawie decyzji Burmistrza Zabłudowa nr RGiGG.6730.157.2017 z dnia 10.11.2017r.  pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną. Cena wywoławcza - netto 19 292,00zł, brutto 23 729,16 zł ( 23%VAT).

Wadium 2 380,00 zł.

                       Zgodnie z § 14 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1490)  o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg  odbędzie  się w dniu 12 marca 2018r. o godz. 11  w sali konferencyjnej  Urzędu Miejskiego w Zabłudowie .

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Zabłudowie nr  52 8099 0004 0000 0101 2000 0340 w Podlasko- Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie  w terminie do dnia 8 marca 2018r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

W przypadku osób prawnych, do dokonywania czynności przetargowych przystąpić może osoba, posiadająca pełnomocnictwa wynikające z Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem.

Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, a oferentowi, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym przez organizatora przetargu terminie.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Cena ta nie może  być rozłożona na raty. Koszty związane z okazaniem granic, sporządzeniem umowy notarialnej oraz założeniem księgi wieczystej lub zmianą w dotychczasowej księdze wieczystej ponosi kupujący.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Data wytworzenia: 2018-02-05

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-02-09

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-02-09