Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR VII/330/2016

BURMISTRZA ZABŁUDOWA

   z dnia 21 listopada 2016r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art.30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.poz.446), w związku z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1774; zm.poz.1777; z 2016r. poz.65) w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr XVI/104/08 z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Zabłudowie: Nr XXII/168/09 z dnia 13 lutego 2009r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz Nr IX/63/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony z a r z ą d z a m, co następuje:

             § 1 Przeznaczyć do sprzedaży n/w działki położone w obrębie Folwarki Wielkie :

1. nr geod.162/3 o pow.0,0636 ha, zabudowaną budynkami: mieszkalnym drewnianym o powierzchni zabudowy 81 m2 i powierzchni użytkowej 64 m2 oraz budynkiem gospodarczym murowanym o powierzchni zabudowy 96m2 i powierzchni użytkowej 76 m2, posiadającą urządzona księgę wieczystą nr BI1B/00039990/6, nieposiadającą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dla której nie ustalono warunków zabudowy - cena nieruchomości wynosi 24 559,00zł ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć 00/100zł), w tym wartość nakładów poniesionych przez dzierżawcę – 2 176,00zł ( słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt sześć 00/100zł). Cena sprzedaży zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt.10 i art.29a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług

Obciążenia – umowa dzierżawy do 30.09.2018r.

2.nr geod.162/2 o pow.0,1602 ha, posiadającą urządzona księgę wieczystą nr BI1B/00039990/6, dla której decyzją nr RGiGG.6730.197.2015 z dnia 21.12.2015r. ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną – cena wywoławcza netto 46 433,00 zł, brutto 57 112,59 zł ( 23%VAT).

Obciążenia – umowa dzierżawy do 30.09.2018r.

 

 

           § 2  Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni w terminie od dnia 24.11.2016r. do dnia 15.12.2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, na tablicy ogłoszeń we wsi Folwarki Wielkie oraz w biuletynie informacji publicznej (http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl ), zaś komunikat o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży opublikowany będzie w Gazecie Wyborczej.

 

             §3  1.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art.34 ust.1 pk.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami zobowiązane są do złożenia stosownego     oświadczenia w sprawie nabycia nieruchomości opisanych w § 1 w terminie 6-ciu tygodni         licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia.

      2. Dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości opisanej w § 1 ust.1.

 

             § 4     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Data wytworzenia: 2016-11-21

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2016-11-23

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-11-23