Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

nieruchomość oznaczoną nr geod.736 o pow.0,1400 ha, położoną w obrębie Ryboły, zabudowaną murowanym budynkiem byłej zlewni mleka o pow. zabudowy 74,90 m² i pow. użytkowej 53,80 m²

ZARZĄDZENIE NR VII/334/2016

BURMISTRZA ZABŁUDOWA

   z dnia 30 listopada 2016r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.446), w związku z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1774;zm.poz.1777; z 2016r. poz.65), w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr XVI/104/08 z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Zabłudowie: Nr XXII/168/09 z dnia 13 lutego 2009r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony i Nr IX/63/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony z a r z ą d z a m, co następuj 

  § 1Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość oznaczoną nr geod.736 o pow.0,1400 ha, położoną w obrębie Ryboły, zabudowaną murowanym budynkiem byłej zlewni mleka o pow. zabudowy 74,90 m² i pow. użytkowej 53,80 m², ogrodzoną siatką w ramach z metalową brama wjazdową, której teren w części utwardzony jest betonowymi płytami, posiadającą urządzoną księgę wieczystą Nr BI1B/00014355/2, dla której na podstawie decyzji nr RGiGG.6730.183.2016 z dnia 24.10.2016r. ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo- usługowego ( usługi nieuciążliwe m.in. usługi gastronomiczne oraz handel w branży spożywczo- przemysłowej) z częścią mieszkalna wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna w zabudowie usługowej. Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 69 000,00 zł. Cena sprzedaży zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt.10 i art.29a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Obciążenia – przez teren działki przebiega sieć wodociągowa, stanowiąca własność Gminy Zabłudów.

Nabywca ustanowi nieodpłatnie na rzecz Gminy Zabłudów służebność przesyłu w celu właściwej eksploatacji, naprawy, konserwacji i przebudowy przedmiotowej infrastruktury technicznej.

 

      § 2   Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni, w terminie od dnia 05.12.2016r. do dnia 27.12.2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie we wsi Ryboły oraz w biuletynie informacji publicznej (http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl ), zaś komunikat o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowany będzie w Gazecie Wyborczej.

  § 3 1 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości opisanej w § 1 w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

2. W przypadku braku osób uprawnionych do skorzystania z pierwszeństwa o którym mowa w ust.1, po 6-ciu tygodniach od daty ogłoszenia niniejszego zarządzenia, nieruchomość opisana w § 1 przeznaczona będzie do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.

                                                                      

       § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Data wytworzenia: 2016-11-30

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2016-12-06

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-12-06