Zarządzenie nr VII/424/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE  NR VII/424/2017

BURMISTRZA  ZABŁUDOWA

   z dnia  14 sierpnia 2017r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art.30 ust.2  pkt 3 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.446, zm. poz.1579, poz.1948, z 2017r. poz.935, poz.730 ), w związku z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.2147, zm. poz.2260, zm. z 2017r. poz.820), w  wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr XVI/104/08  z  dnia 23 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony zmienionej  Uchwałami Rady Miejskiej w Zabłudowie: Nr XXII/168/09 z dnia 13 lutego 2009r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony i Nr IX/63/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

 

z a r z ą d z a m,

co następuje:

  • 1 Przeznaczyć do sprzedaży n/w  nieruchomości:
  • Zabłudów – dz. nr 255 o pow.0,0626 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą BI1B/00059144/7, przeznaczoną na podstawie decyzji Burmistrza Zabłudowa nr RGiGG.6730.241.2012 z dnia 06.12.2012r.  pod budowę wolnostojącego budynku mieszkalnego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza - netto 43 010,00zł, brutto 52 902,30 zł ( 23%VAT).

Obciążenia przez teren działki wzdłuż północno – wschodniej granicy przebiega kanalizacja deszczowa. Nabywca zobowiązany będzie ustanowić nieodpłatnie służebność umożliwiająca korzystanie, ewentualne naprawy oraz modernizację  kanalizacji.

  • Żywkowo – dz. nr 280 o pow.0,0300 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą BI1B/00122575/0, nie posiadającą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dla której nie ustalono warunków zabudowy. Cena wywoławcza – 3000,00zł, zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt.9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Działka przeznaczona będzie do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do którego przystąpić będą mogli właściciele działek nr nr  278, 281.

 

  • 2            Zarządzenie  podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni, w terminie od dnia  18.08.2017r.  do dnia 08 .09.2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, we wsi Żywkowo oraz w biuletynie informacji publicznej (http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl ), zaś komunikat o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowany będzie w Gazecie Wyborczej.

                                              

 

  • 3

 

  1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości opisanej w § 1 w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 29.09.2017r.
  2. W przypadku braku osób uprawnionych do skorzystania z pierwszeństwa o którym mowa w ust.1, po 6-ciu tygodniach od daty ogłoszenia niniejszego zarządzenia nieruchomość opisana w § 1 przeznaczona będzie do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego.

 

 

  • 4

 

                                   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Data wytworzenia: 2017-08-16

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-08-16

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-08-16