Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Rezpnikach i Miniewiczach w drodze przetargów

Zabłudów, dnia 14 marca 2017r.

BURMISTRZ ZABŁUDOWA

zgodnie z Zarządzeniem Nr VII/376/2016 z dnia 8 marca 2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów ogłasza n/w przetargi na sprzedaż nieruchomości:

I. przetarg nieograniczony ustny:

1. Rzepniki - dz. nr geod.591/1 o pow.0,0990 ha, dla której w drodze decyzji nr RGiGG.6730.217.2016 z dnia 14 listopada 2016r. ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr BI1B/00055816/1 - cena wywoławcza ustalona została na kwotę netto 8 500,00 zł, brutto 10 455,00zł ( 23%VAT);

Wadium – 1050,00zł.

Obciążenia nieruchomości – umowa dzierżawy do 30.09.2023r.

2 Rzepniki - dz. nr 313/2 o pow.0,0707ha – udz.2/3, dla której w drodze decyzji nr RGiGG.6730.254.2016 z dnia 28 listopada 2016r. ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr BI1B/00055802/0 - cena wywoławcza ustalona została na kwotę netto 6 600,00 zł, brutto 8 118,00 zł( 23%VAT);

Wadium 812,00 zł.

II. przetarg ograniczony ustny :

1. Miniewicze – dz. nr 44/2 o pow.0,0360 ha, nie posiadająca m.p.z.p i dla terenu której nie ustalono warunków zabudowy, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr BI1B/00062744/7 – cena wywoławcza ustalona została na kwotę 4 200,00zł, zgodnie z art..43 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług zwolnioną z podatku VAT;

Wadium 420,00 zł.

Obciążenia nieruchomości – brak dostępu do drogi publicznej.

Do przetargu przystąpić mogą właściciele działek sąsiednich nr nr 44/1, 43/5,43/2 i 45.

            Zgodnie z § 14 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1490) o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

                                    Przetargi odbędą się w dniu 24 kwietnia 2017r. o godz. 11 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie .

                                   Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Zabłudowie nr 52 8099 0004 0000 0101 2000 0340 w Podlasko- Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie w terminie do dnia 20 kwietnia 2017r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem.

Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, a oferentowi, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym przez organizatora przetargu terminie.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Cena ta nie może być rozłożona na raty. Koszty związane z okazaniem granic, sporządzeniem umowy notarialnej oraz założeniem księgi wieczystej lub zmianą w dotychczasowej księdze wieczystej ponosi kupujący.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu .

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Data wytworzenia: 2017-03-14

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-03-15

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-03-13