WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

ZARZĄDZENIE NR V/ /07

ZARZĄDZENIE NR VII/2/2014

BURMISTRZA ZABŁUDOWA

z dnia 15 grudnia 2014r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art.30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.poz.594; zm. poz.1318, z 2014r. poz.379), w związku z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz.518), w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr XVI/104/08 z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony i Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr XXII/168/09 z dnia 13 lutego 2009r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

z a r z ą d z a m,

co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży n/w nieruchomości:

1. Folwarki Tylwickie - dz. nr geod. 327/1 o pow.1500m², posiadająca urządzoną księgę wieczysta KW BI1B/00056151/8, nie posiadająca m.p.z.p. i dla której nie ustalono warunków zabudowy - cena wywoławcza 26 100,00 zł - zwolniona w podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług,

Obciążenie - umowa dzierżawy do 30.09.2019r.

2. Zwierki - dz. nr 205/3 o pow.3043 m², posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW BI1B/00092250/6, przeznaczona na podstawie decyzji nr RGiGG.6730.119.2014 z dnia 15.10.2014r. pod budowę budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej - cena wywoławcza netto 46 400,00 zł, brutto 57 072,00 zł (23%VAT).

3. Zabłudów - dz. nr 183/1 o pow.605m², posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW BI1B/00033279/4, przeznaczona na podstawie decyzji nr RGiGG.6730.78.2014 z dnia 23.07.2014r. pod budowę budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej - cena wywoławcza netto 52 600,00 zł, brutto 64 698,00 zł (23%VAT).

4. Olszanka - dz. nr 822 o pow.835 m², posiadająca urządzoną księgę wieczysta KW BI1B/00062298/5, nie posiadająca m.p.z.p. i dla której nie ustalono warunków zabudowy - cena wywoławcza 3 300,00 zł - zwolniona w podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

§ 2

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni w terminie od dnia 18.12.2014r. do dnia 08.01.2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach położenia nieruchomości oraz w biuletynie informacji publicznej (um-zabludow.pbip.pl), zaś komunikat o wywieszeniu wykazu opublikowany będzie w Gazecie Wyborczej.

§ 3

Wnioski o nabycie nieruchomości opisanej w § 1 mogą składać osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Wprowadzający: Bogusława Supruniuk

Data modyfikacji: 2014-12-17

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2012-05-04