Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w m. Halickie

ZARZĄDZENIE NR V/ /07

ZARZĄDZENIE NR VII/190/2016

BURMISTRZA ZABŁUDOWA

z dnia 24 marca 2016r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art.30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.poz.1515;zm.1890), w związku z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.782; zm. poz.985, poz.1180, poz.1265, poz.1322, poz.1774, poz.1777; z 2016r. poz.65), w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr XVI/104/08 z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Zabłudowie: Nr XXII/168/09 z dnia 13 lutego 2009r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz Nr IX/63/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

z a r z ą d z a m,

co następuje:

§ 1

1.Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości położone w obrębie Halickie:

1) oznaczoną nr geod.521/56 o pow.0,1491 ha, posiadająca urządzona księgę wieczystą nr BI1B/00058927/3, nieposiadającą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Grunt oddany jest w użytkowanie wieczyste, zaś budynek stanowi własność użytkownika wieczystego. Prawo użytkowania wieczystego ustanowione zostało przed 1 maja 2004r.

Cena rynkowa prawa własności nieruchomości ( gruntu) wynosi 52 364,00 zł ( słownie : pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery 00/100zł).

Wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( gruntu) opisanej w ust.1 wynosi 32 937,00 zł ( słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści siedem 00/100zł),

2) oznaczoną nr geod. 521/75, 521/73 o łącznej pow.0,0732 ha, posiadająca urządzona księgę wieczystą nr BI1B/00106721/1, nieposiadającą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Grunt oddany jest w użytkowanie wieczyste, zaś budynek stanowi własność użytkownika wieczystego. Prawo użytkowania wieczystego ustanowione zostało przed 1 maja 2004r.

Cena rynkowa prawa własności nieruchomości ( gruntu) wynosi 20 576,00 zł ( słownie : dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć 00/100zł).

Wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( gruntu) wynosi 12 942,00 zł ( słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa 00/100zł),

2. Zgodnie z art.32 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami sprzedaż nieruchomości opisanej w ust.1 może nastąpić wyłącznie na rzecz użytkownika wieczystego.

3. Zgodnie z art.69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości dlatego też cena sprzedaży wynosi 27 061,00 zł ( słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt jeden 00/100zł), w tym:

1) dz. nr 521/56 - 19 427,00 ( słownie: dziewiętnaści tysięcy czterysta dwadzieścia siedem 00/100),

2) dz. nr nr 521/75 , 521/73 - 7 634,00 zł ( słownie: siedem tysięcy sześćset trzydzieści cztery 00/100 zł).

4. Zgodnie z art.7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług sprzedaż nieruchomości opisanej w ust.1 nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

5. Koszty przygotowania do sprzedaży nieruchomości opisanych w ust.1 wynoszą 695,65 zł ( słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć 65/100zł).

§ 2

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni w terminie od dnia 31.03.2016r. do dnia 21.04.2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, na tablicach ogłoszeń w Białostoczku i w Halickich oraz w biuletynie informacji publicznej (um-zabludow.pbip.pl ), zaś komunikat o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży opublikowany będzie w Gazecie Wyborczej.

§ 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art.34 ust.1 pk.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami zobowiązane są do złożenia stosownego oświadczenia w sprawie nabycia nieruchomości opisanej w § 1 w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Wprowadzający: Bogusława Supruniuk

Data modyfikacji: 2016-03-25

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2014-12-23