Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR V/ /07

ZARZĄDZENIE NR VII/167/2016

BURMISTRZA ZABŁUDOWA

z dnia 08 lutego 2016r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art.30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.poz.1515; zm.poz.1890), w związku z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1774; zm.poz.1777; z 2016r. poz.65), w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr XVI/104/08 z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr XXII/168/09 z dnia 13 lutego 2009r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr IX/63/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

z a r z ą d z a m,

co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży udział 1/9 w nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ciełuszki oznaczonej nr geod. 677 o pow.0,1800 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr BI1B/00057713/3, nieposiadającej m.p.z.p. oraz dla której nie ustalono warunków zabudowy, zabudowanej budynkami: murowanym mieszkalnym i gospodarczymi, przy czym budynek mieszkalny w udz.1/2 i budynki gospodarcze stanowią nakłady współwłaściciela, pozostałe ½ budynku mieszkalnego na podstawie decyzji PPRN w Bielsku Podlaskim z dnia 13.01.1971r. stanowi odrębny przedmiot własności osób trzecich ( zgodnie z operatem szacunkowym wartość udz.1/2 w budynku mieszkalnym wynosi 4 815,00 zł) - cena wywoławcza ( udziału 1/9 w gruncie) wynosi netto 3 500,00 zł, brutto 4 305,00 zł ( 23%VAT).

§ 2

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni w terminie od dnia 11.02.2016r. do dnia 03.03.2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, we wsi Ciełuszki oraz w biuletynie informacji publicznej (um-zabludow.pbip.pl ), zaś komunikat o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowany będzie w Gazecie Wyborczej.

§ 3

Wnioski o nabycie nieruchomości opisanej w § 1 mogą składać osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Wprowadzający: Bogusława Supruniuk

Data modyfikacji: 2016-02-10

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-02-10