Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Rybołach i Folwarkach Wielkich

Zabłudów, dnia 20 stycznia 2017r.

 

BURMISTRZ ZABŁUDOWA

 

            zgodnie z Zarządzeniem Nr VII/363/2017 z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego ustnego ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż n/w nieruchomości :

1. Folwarki Wielkie – dz. nr 162/2 o pow.0,1602 ha, posiadająca urządzona księgę wieczystą nr BI1B/00039990/6, dla której decyzją nr RGiGG.6730.197.2015 z dnia 21.12.2015r. ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną - cena wywoławcza netto 46 433,00 zł, brutto 57 112,59 zł ( 23%VAT);

Wadium 5 712,00 zł.

Obciążenia – umowa dzierżawy do 30.09.2018r.

                        2. Ryboły – dz. nr 736 o pow.0,1400 ha, zabudowana murowanym budynkiem byłej zlewni mleka o pow. zabudowy 74,90 m² i pow. użytkowej 53,80 m², ogrodzona siatką w ramach z metalową brama wjazdową, której teren w części utwardzony jest betonowymi płytami, posiadająca urządzoną księgę wieczystą Nr BI1B/00014355/2, dla której na podstawie decyzji nr RGiGG.6730.183.2016 z dnia 24.10.2016r. ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo- usługowego ( usługi nieuciążliwe m.in. usługi gastronomiczne oraz handel w branży spożywczo- przemysłowej) z częścią mieszkalna wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna w zabudowie usługowej - cena wywoławcza 69 000,00 zł - zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt.10 i art.29a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług;

                        Wadium 6 900,00zł.

Obciążenia – przez teren działki przebiega sieć wodociągowa, stanowiąca własność Gminy Zabłudów.

Nabywca ustanowi nieodpłatnie na rzecz Gminy Zabłudów służebność przesyłu w celu właściwej eksploatacji, naprawy, konserwacji i przebudowy przedmiotowej infrastruktury technicznej.

                     Zgodnie z § 14 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1490) o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

                                    Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2017r. o godz. 11 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Zabłudowie nr 52 8099 0004 0000 0101 2000 0340 w Podlasko- Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie w terminie do dnia 23 lutego 2017r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

W przypadku osób prawnych , do dokonywania czynności przetargowych przystąpić może osoba, posiadająca pełnomocnictwa wynikające z Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem.

Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, a oferentowi, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym przez organizatora przetargu terminie.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Cena ta nie może być rozłożona na raty. Koszty związane z okazaniem granic, sporządzeniem umowy notarialnej oraz założeniem księgi wieczystej lub zmianą w dotychczasowej księdze wieczystej ponosi kupujący.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu .

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Data wytworzenia: 2017-01-24

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-01-27

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-01-27